EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
О. В. Кривешко, Я. Я. Шпарик, Н. В. Мельник

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.93

УДК: 658.5:657.421

О. В. Кривешко, Я. Я. Шпарик, Н. В. Мельник

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Анотація

У статті розглянуто сутність запасів як логістичної, управлінської та облікової категорії.
Зазначено, що під час різних криз змінюються підходи до управління запасами. З метою обґрунтування таких змін розглянуто окремі види запасів – виробничі, запаси у дистрибуції, поточні й страхові запаси. Зазначено, чому вони зазнають суттєвих змін.
Наголошено на існуванні різних систем управління запасами. Зокрема, існують логістичні системи на підприємствах, які прагнуть мінімізувати або й повністю уникати запасів. Такі системи прийнято називати тягловими. З іншої сторони, мають право на існування системи із значними обсягами запасів, які називають штовхаючими.
Розглянуто сутність управління запасами. Аналіз діяльності підприємств протягом 2020-2022 рр. дав можливість зробити висновок, що в кризових умовах спосіб формування змінюється. Зокрема, проаналізовано вплив пандемії COVID-19 на формування запасів підприємств. Зазначено, що з цієї точки зору найбільше постраждали суб’єкти господарювання, пов’язані із товарами легкої промисловості. Як наслідок, саме ці види підприємств переглянули свій спосіб управління запасами.
Спостереження за роботою вітчизняних підприємств в у мовах воєнного стану дало можливість зробити висновок, що військові дії зазнали суттєвого впливу на формування запасів як роздрібних, так і виробничих підприємств. Визначено основні причини таких змін: ризики неочікуваної появи дефіциту ТМЦ, непрогнозований споживчий попит, пов’язаний із панічними очікуваннями, утрудненість транспортної логістики, ризики псування ТМЦ. Як наслідок, перед спеціалістами із логістики уже не стоїть завдання оптимізації запасів, а забезпечення підприємства сировиною і матеріалами, а споживачів – товарами першої необхідності.

Ключові слова: запаси; товарно-матеріальні цінності; логістична система; система управління запасами.

Література

1. Волошина В. В. Формування поточного і страхового рівня запасів як складова управління операційними витратами .Український журнал прикладної економіки. Тернопіль, 2016. Том 1. № 1. С. 22-28
2. Круш П. В., Орлюк Ю.В. Теоретичні основи управління матеріальними запасами підприємств. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Київ, 2017. № 14. С. 239-245.
3. Перебийніс В. І., Дроботя Я.А. Логістичне управління запасами на підприємствах : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2012. 279 с
4. Тараненко Ю. В. Система управління запасами на торговельних підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2015. № 18. С. 80-83. - URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2015/19.pdf (дата звернення: 15.05.2022)
5. Федак Л.М. Запаси підприємств: сутність та класифікація. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2012. №1. С. 157-162
6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 751/4044 [Чинний від 1999-11-02]. Офіційний сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (дата звернення: 15.05.2022)
7. Чаплінська А.А. Взаємозв’язок понять «товар» і «товарні запаси» та їхнє місце у системі управління діяльністю торговельного підприємства. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. Вип.ІІ. Економічні науки. С.142-148
8. Воронова Н., Нестеренко М., Чернишова Н. Запаси та їх класифікація. Податки & бухоблік. Харків, 2018. №50. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/june/issue-50/article-37370.html (дата звернення: 16.05.2022)
9. Логістичне управління запасами: навчально-методичний комплекс дисципліни: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад.: І.С. Луценко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 69 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41161/1/Log_Upr_Zapas_Lutsenko.docx.pdf (дата звернення: 16.05.2022)

O. Kryveshko, Ya. Shparyk, N. Melnyk

FEATURES OF INVENTORY MANAGEMENT IN CRISIS

Summary

The problems of inventory management in conditions of pandemic and war crises are describe. Such crises caused different character of changes in inventory management
The article considers the essence of inventories as a logistic, management and accounting category. In logistics and management, we tend to use the terms stocks and inventory. In accounting we tend to use the term inventory.
It is noted that approaches to inventory management change during various crises. In order to justify such changes, certain types of inventories are considered – producing and distributional inventories, current and insurance inventories. It is stated why they are undergoing significant changes during the last years.
The existence of different inventory management systems is emphasized. In particular, there are logistics systems in enterprises that seek to minimize or even avoid inventories. Such systems are called the pull systems. On the other hand, they have the right to have a system with significant amounts of stockpiles, which are called the push systems.
The essence of inventory management is considered. Analysis of the activities of domestic enterprises during 2020-2022 made it possible to conclude that in crisis conditions the method of forming inventory is changing. In particular, the impact of the COVID-19 pandemic on the formation of enterprise stocks was analyzed. It is noted that from this point of view, the most affected entities are related to light industry goods. As a result, it is these types of enterprises that have revised their way of managing inventories.
Observations of the work of domestic enterprises in the language of martial law made it possible to conclude that military action has had a significant impact on the formation of stocks of both retail and manufacturing enterprises. The main reasons for such changes are identified: risks of unexpected shortages of goods and materials, unpredictable consumer demand associated with panic expectations, difficulties in transport logistics, risks of damage to goods and materials. As a result, logistics specialists are no longer faced with the task of optimizing inventories, but providing the company with raw materials, and consumers - essential goods.

Keywords: stocks; inventory; logistics system; inventory management system.

References

1. Voloshyna, V.V. (2016), “Formation of current and insurance level of stocks as a part of management operating expenses”, Ukrainian Journal of Applied Economics, Vol. 1, no. 1, pp. 22-28
2. Krush, P.V. and Orljuk, Y.V. (2017), “The theoretical basis of enterprise inventory management”, Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», vol. 14, pp. 239-245
3. Perebyinis, V. I. and Drobotia, Ya.A. (2012), Lohistychne upravlinnia zapasamy na pidpryiemstvakh [Logistic inventory management at enterprises], PUET, Poltava, Ukraine.
4. Taranenko, Y. (2015), “Inventory management system for trade enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 18, pp. 80-83, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2015/19.pdf (Accessed 15 May 2022)
5. Fedak, L.M. (2012), “Stocks of enterprises: essence and classification”, Bulletin of Khmelnytsky National University, vol. 1, pp. 157-162
6. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “National Regulation (Standard) of Accounting 9 “Inventories”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (Accessed 15 May 2022)
7. Chaplinska, A.A. (2009), “Relationship between the concepts of "goods" and "inventories" and their place in the management system of a commercial enterprise”, Naukovyi visnyk Chernivekoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu KNTEU, vol. 2, pp. 142-148
8. Voronova, N., Nesterenko, M. and Chernyshova, N. (2018), “Inventories and their classification”, Podatky & bukhoblik, [Online], vol. 50, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/june/issue-50/article-37370.html (Accessed 16 May 2022)
9. Lutsenko, I.S. (2021), Lohistychne upravlinnia zapasamy: navchalno-metodychnyi kompleks dystsypliny [Logistic management of stocks: educational and methodical complex of discipline], KPI im. Ihoria Sikorskoho, Kyiv, Ukraine, available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41161/1/Log_Upr_Zapas_Lutsenko.docx.pdf (Accessed 16 May 2022).

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 58445

Відомості про авторів

О. В. Кривешко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

O. Kryveshko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko

ORCID:

0000-0001-8633-9459


Я. Я. Шпарик

доктор філософії, доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Ya. Shparyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko

ORCID:

0000-0002-7428-1701


Н. В. Мельник

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту,Львівський національний університет імені Івана Франка

N. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Lviv National University after Ivan Franko

ORCID:

0000-0001-6935-6468

Як цитувати статтю

Кривешко О. В., Шпарик Я. Я., Мельник Н. В. Особливості управління запасами в кризових умовах. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10301 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.93

Kryveshko, O., Shparyk, Ya. and Melnyk, N. (2022), “Features of inventory management in crisis”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10301 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.