EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА
Т. Г. Кубах, Л. Б. Рябушка

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.95

УДК: 336.278

Т. Г. Кубах, Л. Б. Рябушка

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА

Анотація

Актуальність статті є безперечною через необхідність підтримки стабільності вітчизняної економіки особливо в умовах повномасштабної війни та нарощення боргового тягаря Україною починаючи з 1992 року. Попередня оцінка боргової безпеки виявила ряд факторів які мали згубний вплинули не тільки на вищезазначений показник, але на фінансову безпеку держави. До негативних чинників слід віднести: непрофесійність органів влади, корупція, відсутність відповідальності за нецільове використання запозичених ресурсів. Зважаючи на високий рівень значущості тематики, що вивчається, залишаються дискусійними питання сутності боргової безпеки, яке не виділено в законодавстві України, а також визначення рівня боргової безпеки через існування великої кількості підходів до його оцінки.
Метою наукового дослідження є з’ясування економічної сутності категорії боргова безпека через визначення структурних елементів, а також оцінка та прогнозування боргової безпеки України на основі інтегрального індикатора. Методологія та науковий підхід: використання методу аналізу, порівняння та узагальнення при досліджені підходів до розкриття сутності боргової безпеки вітчизняними та іноземними науковцями, а також визначення основних критеріїв та завдань у існуючих підходах; метод аналізу та синтезу при оцінці інтегрального індикатора боргової безпеки та його субіндексів. Методи дедукції та індукції які дозволили проаналізувати боргову політику України за роки її незалежності. Для розуміння подальшого розвитку інтегрального індикатора боргової безпеки в роботі було використано метод економічного прогнозування, а саме екстраполяція, що дало можливість визначите різке падіння досліджуваного показника в наступні два періоди.
Практичне значення дослідження полягає в визначенні теоретичних та практичних передумов сучасного стану боргової безпеки, а також визначення розвитку в майбутньому.

Ключові слова: боргова безпека; індикатори боргової безпеки; боргова політика; державний борг.

Література

1. Барановський О. Дослідження теоретичних засад боргової безпеки держави. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. Вип. 1 (47). Т. 1. С. 327–337.
2. Богдан Т. Боргова безпека та її роль у гарантуванні фінансової стабільності. Вісник Національного банку України. 2012. № 4. С. 8–15.
3. Горобець О. Державний борг України та його вплив на розподіл валового внутрішнього продукту. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 3. С. 17–23.
4. Котіна Г.М., Степура М.М., Кондро П.В., Боргова безпека України: оцінка, ризики та перспективи. Схід. 2017. № 3. С. 10-15. URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/30993 (дата звернення: 10.11.2021)
5. Кравчук Н. Колізії боргової безпеки держави: Україна в системі світових індикаторів безпеки глобального економічного простору. Наука молода. 2005. № 3. С. 74–82.
6. Кубай М. Концептуальні засади дослідження боргової безпеки. Вісник Львівської комерційної академії. 2014. Вип. 46. С. 38–43.
7. Новосьолова О. Боргова безпека як визначальний фактор макроекономічної стабільності держави. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 35. Ч. 1. С. 123–128.
8. Селіверстова І., Лащенко О., Шапошнікова С. Боргова безпека як елемент фінансової безпеки держави. Проблеми системного підходу в економіці. 2010. № 3. URL: http:// archive.nbuv.gov.ua/e–journals/PSPE/2010_3/Laschenko_310.htm.
9. Чуй І., Мицак О. Теоретичні підходи до визначення боргової безпеки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 822–827. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/170.pdf.
10. Юрій Е., Грицак А. Практика оцінювання рівня боргової безпеки держави. Молодий вчений. 2016. № 12.1. С. 1014–1017. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12.
11. Implementation of the Stability and Growth Pact under pandemic times: BRIEFING European Parliament, J. Angerer Directorate-General for Internal Policies. 2021. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659618/IPOL_BRI(2020)659618_EN.pdf (дата звернення: 10.12.2021).
12. Статистика розміщення облігацій внутрішніх державних позик. Офіційний сайт Національного банку України [URL]: https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table (дата звернення: 10.11.2021).
13. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Мінекономрозвитку від 29 жовтня 2013 р. № 1277 / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/category/ main?cat_id=38738.
14. Міністерство фінансів України: офіційний сайт. URL: https:// www.minfin.gov.ua.
15. Національний банк України: офіційний сайт. URL: https:// www.bank.gov.ua. Державна служби статистики України: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Т. Kubakh, L. Riabushka

DEBT SECURITY OF UKRAINE: THEORETICAL AND PRACTICAL WAREHOUSE

Summary

Relevance of the article is irrefutable due to the necessity of maintaining the stability of the Ukrainian economy especially in the conditions of full-scale war and increase of Ukraine's debt burden starting from 1992. An early assessment of borgo security revealed a number of factors that had a detrimental effect not only on the above-mentioned indicator, but also on the financial security of the state. Negative factors include: lack of professionalism of authorities, corruption, lack of responsibility for improper use of resources. Despite the high level of importance of the topic being studied, the essence of borguage security is still debatable, which is not specified in the Ukrainian legislation, as well as the determination of the borguage security level through the existence of a large number of approaches to its assessment.
The purpose of the research is to clarify the economic essence of the category of debt security through the definition of structural elements, as well as assessment and forecasting of debt security of Ukraine on the basis of an integrated indicator. Methodology and scientific approach: the use of the method of analysis, comparison and generalization in the study of approaches to the disclosure of the essence of debt security by domestic and foreign scholars, as well as defining the main criteria and objectives in existing approaches; method of analysis and synthesis in the assessment of the integrated debt security indicator and its sub-indices. Methods of deduction and induction that allowed to analyze the debt policy of Ukraine during the years of its independence. To understand the further development of the integrated indicator of debt security, the method of economic forecasting was used, namely extrapolation, which made it possible to determine the sharp decline of the studied indicator in the next two periods.
The practical significance of the study is to determine the theoretical and practical prerequisites for the current state of debt security, as well as to determine future developments.

Keywords: debt security; debt security indicators; debt policy; public debt.

References

1. Baranovskyi, O. (2016), “Research on theoretical background of debt security of state”, Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series “Economics”, vol. 1(47), pp. 327–337.
2. Bohdan, T. (2012), “Debt safety and its role in financial stability maintenance”, The Visnyk of the National Bank of Ukraine, vol. 4, pp. 8–15.
3. Horobets, O. (2010), “National debt of Ukraine and its influence on distributing of gross domestic product”,Actual Problems of Economics, vol. 3, pp. 17–19.
4. Kotina, G.M., Stepura, M.M. and Kondro, P.V. (2017), “Debt security of Ukraine: assessment, risks and prospects”, East. vol. 3, pp. 10-15.
5. Kravchuk, N. (2005), “Government debt security collisions: Ukraine in the system of global indicators of security of the global economic space”, Nauka moloda, vol. 3, pp. 74–82.
6. Kubai, M. (2014), “Conceptual Principles of Debt Security Research”, Herald of LUTE. Economic Sciences, vol. 46, pp. 38–43.
7. Novosolova, O. (2014), “Debt Security as a Determining Factor of Macroeconomic Stability Of The State”, Cherkasy State Technological University: Proceedings of Scientific Works, vol. 35, no. 1, pp. 123–128.
8. Seliverstova, I., Lashchenko, O. and Shaposhnikova S. (2010), “Debt security as an element of the financial security of the state”. Problems of Systemic Approach in The Economy, vol 3, Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/e–journals/PSPE/2010_3/ Laschenko_ 310.htm (Accessed 10 May 2022).
9. Chui, I. and Mytsak, O. (2016), “Theoretical foundations for the research of state’s debt security”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 822–827, Available at: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/170.pdf (Accessed 10 May 2022).
10. Yurii, E. and Hrytsak, A. (2016), “Practice of estimation of level of state’s debt security”, Molodyi vchenyi, vol. 12.1, pp. 1014–1017, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12 (Accessed 10 May 2022).
11. European Parliament (2021), “Implementation of the Stability and Growth Pact under pandemic times”, [Online], available at: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/documents/search/ (Accessed 10 May 2022).
12. National Bank of Ukraine (2021), “Statistics on placement of domestic government bonds”, available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table (Accessed 10 May 2022).
13. Ministry of Economic Development (2013), Order “About the approval of methodical recommendations about calculation of level of economic security of Ukraine”, Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-A&tag=MetodichniRekomendatsii (Accessed 10 May 2022).
14. Ministry of Finance of Ukraine (2022), available at: https://www.minfin.gov.uahttps://www.bank.gov.ua (Accessed 10 May 2022).
15. State Statistics Service of Ukraine (2022), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 10 May 2022).

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 56284

Відомості про авторів

Т. Г. Кубах

к. е. н., доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва,Сумський державний університет, м.Суми, Україна

Т. Kubakh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Technology and Entrepreneurship,Sumy State University, Sumy, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3810-6380


Л. Б. Рябушка

к. е. н., доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва,Сумський державний університет, м.Суми, Україна

L. Riabushka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Technology and Entrepreneurship, Sumy State University, Sumy, Ukraine

Як цитувати статтю

Кубах Т. Г., Рябушка Л. Б. Боргова безпека України: теоретична та практична складова. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10303 (дата звернення: 24.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.95

Kubakh, Т. and Riabushka, L. (2022), “Debt security of Ukraine: theoretical and practical warehouse”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10303 (Accessed 24 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.