EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У ВОЄННИЙ ЧАС
Н. В. Бахур

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.92

УДК: 33:332:338

Н. В. Бахур

ВПЛИВ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У ВОЄННИЙ ЧАС

Анотація

У статті досліджено вплив будівельної сфери України на розвиток регіонів у воєнний час. Будівельна сфера України потребує негайного реагування на виклики воєнного часу. Будівництво відіграє значну роль у житті суспільства. Воно є матеріальним підгрунтям безперервного розвитку виробництва, вирішення житлових проблем. Війна призвела до масштабних руйнувань інфраструктури, житла, що потребує швидкого відновлення. В Україні розпочався процес з обстеження зруйнованих та пошкоджених в результаті збройної агресії росії будівель і споруд для визначення можливості їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу. Однак, процес відновлення гальмується нестачею фахівців та робітничих спеціальностей галузі будівництва через міграцію населення за кордон, а також має місце дефіцит будівельних матеріалів і дуже важливим аспектом є порушення логістичних зв’язків. Запропоновано низку заходів для розвитку будівничої сфери, що впливатиме і на регіональний розвиток, а саме: розробка стратегії відбудови інфраструктурних об’єктів, включаючи і будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (із обгрунтуваннями обсягів фінансування), враховуючи типологію територій України, що спричинена війною; сприяння працевлаштуванню внутрішньо перемщених осіб у сфері будівництва; впровадження механізмів контролю за витраченими обсягами коштів Державного бюджету та міжнародних організацій, що спрямовуватимуться на будівництво/відновлення житла для населення та ВПО; проведення моніторингу стану справ у сфері будівництва у регіональному розрізі.

Ключові слова: будівництво; інфраструктура; фінансування; будівельна продукція; житло.

Література

1. Більшість полтавських забудовників відновили роботу – ринок очікує здорожчання квартир на 20%. URL: http://poltava.to/news/65863/.
2. Вакуленко А.М. Формування та розвиток соціальної інфрастуктури в міських поселеннях [Текст]: монографія/За ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. К.: Вид-во НАДУ, 2009. С. 110-135. [178 с.]. (Б-ка міського голови).
3. Відновилося будівництво майже 500 ЖК. URL: http://www.epravda.com.ua/news/2022/05/6/686756.
4. Війна зруйнувала майже у 2 рази більше доріг ніж відремонтували за 2 роки: що відбувається з найбільшим проектом В. Зеленського «Велике будівництво». URL: https://forbes.ua/inside/viyna-zruynuvala-mayzhe-v-dva-razi-bilshe-dorig-nizh-poremontuvali-za-dva-roki-shcho-vidbuvaetsya-z-naybilshim-proektom-zelenskogo-velike-budivnitstvo-09052022-5864.
5. В Україні почався процес обстеження будівель, пошкоджених у результаті війни. URL: http:// www.epravda.com.ua/news/2022/04/11/685538/.
6. Гаценко А. Потрібні будуть руки. Які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни. URL: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/kogda-zakonchitsya-voyna-kakie-otrasli-ukrainskoy-ekonomiki-stanut-samymi-perspektivnymi-1608378.html
7. Житло в Україні після війни. URL: https://voxukraine.org/zhytlo-v-ukrayini-pislya-vijny/.
8. Закон України «Про внесення змін до деяких діючих законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності» №7282 від 1304.2022 р. URL: w1.c1.rada.gov.ua.
9. За тиждень прямі врати економіки України через війну зросли на 12,2 млрд дол. URL: http://lb.ua/economics/2022/04/12/513202_tizhden_pryami_vtrati_ekonomiki.html
10. Карлова О.О. Осоливості та потенційні можливості розвитку житлового будівництва в регіонах Укаїни. Економіка будівництва і міського господарства. 2013. Т.9. №4. С. 329-334.
11. Квасніцька О.О. Сутність будівельної діяльності: теоретичний погляд. Наукові праці НУ ОЮА. 2018. URL: http://www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom10/43.pdf
12. Козич О.М. Державне регулювання будівельної діяльності галузі України. Публічне управління: теорія та практика. 2012. №3 (11). С.138-142.
13. Мінрегіон відновив роботу Єдиної е-системи у сфері будівництва. URL: http://ua.interfax.com.ua/news/general/815328.html.
14. Нормативно-правове регулювання питань обстеження та виконання першочергових робіт з відновлення пошкоджених об’єктів. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/normatyvno-pravove-regulyuvannya-pytan-obstezhennya-ta-vykonannya-pershochergovyh-robit-z-vidnovlennya-poshkodzhenyh-obyektiv/
15. Післявоєнна відбудова. Як Урядова програма відновлення інфраструктури допоможе українцям ще й заробити. URL: https://biz.nv.ua/ukr/economics/vidnovlennya-pislya-viyni-yaki-budmateriali-mozhna-kupiti-ta-yak-na-comu-zarobiti-novini-ukrajini-50231448.html
16. Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

N. Bakhur

THE IMPACT OF THE CONSTRUCTION OF UKRAINE ON REGIONAL DEVELOPMENT IN WARTIME

Summary

The article examines the impact of the construction sector of Ukraine on the development of regions during the war. Ukraine's construction sector needs an immediate response to the challenges of wartime. Construction plays a significant role in society. It is the material basis for the continuous development of production, the solution of housing problems. The war led to large-scale destruction of infrastructure, housing in need of rapid recovery. In Ukraine, a process has begun to inspect buildings and structures destroyed and damaged as a result of russia's armed aggression to determine the possibility of their further operation, restoration or dismantling. For their examination, a number of groups have already been formed, which include not indifferent specialists and experts who have the appropriate qualifications. Housing will be crucial in the post-war recovery period. However, this process is hampered by a lack of specialists and workers in the construction industry due to migration abroad, as well as a shortage of building materials and a very important aspect is the disruption of logistics links. A number of measures have been proposed for the development of the construction sector, which will affect regional development, namely: development of a strategy for reconstruction of infrastructure, including housing for internally displaced persons (with justification of funding), taking into account the typology of the territories of Ukraine caused by the war; assistance in employment of internally displaced persons in the field of construction; introduction of mechanisms to control the amount of funds spent by the State Budget and international organizations, which will be directed to the construction / renovation of housing for the population and displaced persons; monitoring the state of affairs in the field of construction in the regional context. The reconstruction of the destroyed infrastructure of Ukraine after the end of hostilities and the possibility of accommodating internally displaced persons are currently being actively discussed.

Keywords: construction; infrastructure; financing; construction products; dwelling.

References

1. Most Poltava developers have resumed work - the market expects apartments to rise in price by 20%, available at: http://poltava.to/news/65863/ (Accessed 18 May 2022).
2. Vakulenko, A.M. (2009), Formuvannia ta rozvytok sotsialnoi infrastuktury v miskykh poselenniakh [Formation and development of social infrastructure in urban settlements], Ed. V.M. Vakulenko, M.K. Orlatyi, Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine, pp. 110-135. [P.178].
3. The construction of almost 500 LCDs has resumed, available at: http://www.epravda.com.ua/news/2022/05/6/686756 (Accessed 18 May 2022).
4. The war destroyed almost twice as many roads as were repaired in two years: what is happening with V. Zelensky's biggest project "Big Construction", available at: https://forbes.ua/inside/viyna-zruynuvala-mayzhe-v-dva-razi-bilshe-dorig-nizh-poremontuvali-za-dva-roki-shcho-vidbuvaetsya-z-naybilshim-proektom-zelenskogo-velike-budivnitstvo-09052022-5864 (Accessed 18 May 2022).
5. In Ukraine, the process of inspecting buildings damaged by the war has begun, available at: http:// www.epravda.com.ua/news/2022/04/11/685538/ (Accessed 18 May 2022).
6. Hatsenko, A. “Hands will be needed. What sectors of the economy will be actively developing in Ukraine after the war”, available at: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/kogda-zakonchitsya-voyna-kakie-otrasli-ukrainskoy-ekonomiki-stanut-samymi-perspektivnymi-1608378.html (Accessed 18 May 2022).
7. Housing in Ukraine after the war, available at: https://voxukraine.org/zhytlo-v-ukrayini-pislya-vijny/ (Accessed 18 May 2022).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On Amendments to Some Current Laws of Ukraine Concerning Priority Measures of Reforming the Sphere of Urban Development Activity”, (2022), available at: w1.c1.rada.gov.ua (Accessed 18 May 2022).
9. During the week, the direct doors of Ukraine's economy due to the war grew by 12.2 billion dollars, available at: http://lb.ua/economics/2022/04/12/513202_tizhden_pryami_vtrati_ekonomiki.html (Accessed 18 May 2022).
10. Karlova, O.O. (2013), “Personalities and potential opportunities for housing development in the regions of Ukraine. Economics of construction and municipal economy”, Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva, vol. 9, issue 4, pp. 329-334.
11. Kvasnitska, O.O. (2018), “The essence of construction activity: a theoretical view. Scientific works of NU OYUA”, available at: http://www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom10/43.pdf (Accessed 18 May 2022).
12. Kozych, O.M. (2012), “State regulation of construction activities in Ukraine”, Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 3 (11), pp.138-142.
13. The Ministry of Regional Development has resumed the work of the Unified e-system in the field of construction, available at: http://ua.interfax.com.ua/news/general/815328.html (Accessed 18 May 2022).
14. Regulatory and legal regulation of the issues of inspection and execution of priority works on restoration of damaged objects, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/normatyvno-pravove-regulyuvannya-pytan-obstezhennya-ta-vykonannya-pershochergovyh-robit-z-vidnovlennya-poshkodzhenyh-obyektiv/ (Accessed 18 May 2022).
15. Post-war reconstruction. How the Government's Infrastructure Rehabilitation Program will help Ukrainians make more money, available at: https://biz.nv.ua/ukr/economics/vidnovlennya-pislya-viyni-yaki-budmateriali-mozhna-kupiti-ta-yak-na-comu-zarobiti-novini-ukrajini-50231448.html (Accessed 18 May 2022).
16. Website of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 18 May 2022).

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 43541

Відомості про авторів

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

N. Bakhur

Chief consultant of the Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies,The National Institute for Strategic Studies

ORCID:

0000-0003-3025-6763

Як цитувати статтю

Бахур Н. В. Вплив будівельної сфери України на регіональний розвиток у воєнний час. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10306 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.92

Bakhur, N. (2022), “The impact of the construction of Ukraine on regional development in wartime”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10306 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.