EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2012

УДК 338.242.2

 

Г. О. Дудукало,

асистент кафедри менеджменту,

Національній технічний університет Україні «КПІ»

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

ANALYSIS THE METHODS OF ASSESSMENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT EFFICIENCY

 

У статті розглянуто та проаналізовано існуючі методи оцінювання ефективності управління діяльністю підприємством та запропоновано ряд дій щодо визначення оцінки ефективності діяльності підприємством з урахуванням його специфіки.

Ключові слова: ефективність, методика оцінки, зовнішня ефективність управління, внутрішня ефективність управління, оцінювання ефективності управління.

 

The article reviews and analyzes existing methods of assessment of the effectiveness of enterprise management and suggests a number of actions to determine the efficiency of enterprise performance considering its specificity.

Keywords: efficiency, methods of assessment, external management efficiency, internal management efficiency, assessment of management efficiency.

 

 

Вступ. Ефективність є однією з головних характеристик результативності управління діяльністю підприємства, що зумовлює необхідність її детального вивчення. Забезпечення ефективності напряму пов'язано з його оцінюванням. Розв’язання питань підвищення та підтримки ефективності управління діяльністю підприємства неможливо без комплексного оцінювання її рівня. Результати такого оцінювання дозволяють встановити масштаб і зміну спрямованості в управлінні діяльністю підприємства, прогнозувати їх вплив на ключові функціональні підсистеми підприємства, ухвалювати відповідні управлінські рішення щодо підвищення та підтримки рівня ефективності управління діяльністю, вибирати методи, способи, інструменти управління діяльністю підприємства.

Процедура оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства висуває проблему вибору методу, на підставі якого вона має здійснюватись. Проблемам оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Серед них найцікавішими є роботи З. П. Румянцевой [1], Дж. К. Лафти [2], А. Н. Тіщенко, Н. А. Кизіма, Я. В. Догадайло [3], Р. С. Каплана, Д. П. Нортона [5], І. І. Мазура, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге [6].

Постановка задачі. Мета даної статті полягає в обґрунтуванні вибору методу оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити сутність поняття ефективності управління діяльністю підприємством;

- проаналізувати існуючі методи оцінювання ефективності управління підприємством;

- сформулювати критерії оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства та визначити відповідність існуючих методів зазначеним критеріям.

Результати. Сучасний стан української економіки потребує значних перетворень, які сприятимуть підвищенню ефективності діяльності підприємств.

Оцінка ефективності діяльності підприємства, як правило, ґрунтується на аналізі різних фінансових показників, таких як чистий прибуток, рентабельність інвестицій, ринкова вартість підприємства. Однак, становлячи список фінансових коефіцієнтів, на підставі яких будуть ухвалюватися стратегічні розв'язки, необхідно враховувати переваги й недоліки використання цих показників на практиці. В американській практиці управлінського обліку рекомендації з використання показників для оцінки ефективності діяльності підприємства викладені в стандарті управлінського обліку «Вимір ефективності підприємства» (Statement on Management Accounting «Measuring entity performance»; SMA 4D). Стандарт пропонує використовувати наступні показники, на основі яких буде оцінюватися ефективність керування компанією:

- чистий прибуток і прибуток на акцію;

- грошові потоки;

- рентабельність інвестицій;

- залишковий дохід;

- вартість компанії.

Але єдиного підходу як до визначення ефективності, так і до визначення ефективності управління діяльністю підприємства в науковій літературі не існує. Найпоширенішими напрямами є визначення ефективності управління як співвідношення отриманого результату з витратами (ресурсами) діяльності підприємства; співвідношення отриманого результату з наміченими цілями. Але ці підходи до визначення ефективності не дозволяють встановити логічний взаємозв’язок між управлінням діяльністю підприємства та ефективністю управління діяльністю підприємства. Ефективність управління діяльністю підприємства визначається як результативність управління маркетинговою, виробничою, фінансовою, інноваційною та кадровою діяльностями.

Ефективність може визначатись як результативність системи, що виражається у відношенні корисних кінцевих результатів її функціонування до витрачених ресурсів.

Залежно від форми подання результатів і витрат розрізняють наступні категорії ефективності:

1) технічна ефективність – результати й витрати виміряються в натурально-речовинній формі;

2) економічна ефективність – результати й витрати оцінюються у вартісній формі;

3) соціально-економічна ефективність – ураховуються не тільки економічні, але й соціальні наслідки реалізації заходу [7].

Система показників ефективності проведення повинна давати всебічну оцінку використання всіх ресурсів підприємства й містити всі загальноекономічні показники. Дуже важливо, щоб розрахунки ефективності проведення велися безупинно: на стадіях проекту плану, затвердження плану, у міру його виконання.

Система показників ефективності повинна:

- відображати витрати всіх видів ресурсів, споживаних підприємством;

- створювати передумови для виявлення резервів підвищення ефективності проведення;

- стимулювати використання всіх резервів, наявних на підприємстві;

- забезпечити інформацією щодо ефективності проведення все ланки управлінської ієрархії;

- виконувати критеріальну функцію, тобто для кожного з показників повинні бути визначені правила інтеграції їх значень [8].

Підприємство є відкритою системою, яка взаємодіє із зовнішнім середовищем, тому оцінювання ефективності управління підприємством має проводитися на основі оцінок зовнішньої та внутрішньої ефективності управління.

Оцінювання внутрішньої ефективності управління підприємством має ґрунтуватися на узагальненій оцінці ефективності за окремими елементами, що складають цілісну систему управління підприємством.

Показники оцінки ефективності управління підприємством поділяються на кількісні та якісні. Кількісні показники визначаються шляхом розрахунку та застосовуються в оцінюванні таких складників ефективності управління як ефективність керуючої підсистеми управління (оцінювання ефективності управлінського персоналу, організаційної структури управління, технології управління) та ефективність керованої підсистеми.

Якісні показники отримують шляхом експертних оцінок, їх застосовують в оцінюванні ефективності організаційної культури в межах визначення ефективності керуючої підсистеми управління та в оцінюванні зовнішньої ефективності управління підприємством за всіма складниками.

Кількісні та якісні показники мають встановлюватися не менш ніж за два звітних періоди, що дає можливість визначати їх констатуюче значення та динаміку з метою врахування чинника часу при оцінюванні ефективності управління підприємством. Констатуюче значення показника визначається за алгоритмом розрахунку, а динаміка – за темпом приросту показника відповідно до попереднього періоду.

Перелік показників оцінки внутрішньої ефективності управління підприємством подано в табл. 1.

 

Таблиця 1. Показники оцінки внутрішньої ефективності управління підприємством

Складові оцінки

Показники оцінки

Оцінка ефективності керуючої підсистеми

Оцінка ефективності управлінського персоналу

- коефіцієнт кількісної та якісної укомплектованості персоналу управління;

- питома вага управлінського персоналу, який має стаж роботи на підприємстві та в галузі більш як 5 років;

- коефіцієнт сталості персоналу управління;

- коефіцієнт плинності персоналу управління; коефіцієнт заміщення персоналу управління;

- коефіцієнт співвідношення темпів нарощування обсягу реалізації та темпів зростання фонду заробітної плати персоналу управління;

- коефіцієнт відповідності середньомісячної заробітної плати персоналу управління рівню реальної заробітної плати;

- рентабельність витрат на управління

Оцінка ефективності організаційної структури управління

- коефіцієнти дотримання норм керованості ланок управління;

- коефіцієнт співвідношення темпів нарощування обсягу реалізації та темпів зростання структурної централізації;

- коефіцієнт співвідношення темпів нарощування обсягу реалізації та темпів зростання централізації управління;

- коефіцієнти співвідношення темпів нарощування обсягу реалізації та темпів зростання формалізації персоналу апарату управління та структурних підрозділів

Оцінка ефективності технології управління

- коефіцієнт оперативності роботи з документами та іншими джерелами інформації;

- коефіцієнт використання інформації;

- коефіцієнт повноти реалізації управлінських рішень;

- коефіцієнт охоплення функцій управління автоматизацією;

- коефіцієнт зростання технічної озброєності управлінської праці;

- рентабельність використання основних засобів адміністративного призначення;

- питома вага прогресивних видів оргтехніки та ЕОМ у загальній їх вартості

Оцінка ефективності організаційної культури

- рівень організації діяльності підрозділів управління персоналом;

- рівень стану трудової дисципліни;

- рівень задоволеності умовами праці;

- рівень стану соціально-психологічного клімату в колективі;

- рівень задоволеності прийнятими на підприємстві нормами поведінки працівників;

- рівень безпеки та охорони праці;

- рівень умов соціального розвитку й соціального захисту персоналу

Оцінка ефективності керованої підсистеми

Оцінка ефективності управління операційною діяльністю

- коефіцієнт фондовіддачі основних засобів;

- коефіцієнт оновлення основних засобів;

- коефіцієнти фізичного та морального зносу основних засобів;

- питома вага основних засобів з обмеженим правом власності;

- коефіцієнт матеріаловіддачі;

- рентабельність матеріальних витрат;

- коефіцієнт використання виробничих потужностей;

- коефіцієнт дотримання норм екологічності операційної діяльності;

- питома вага витрат на виправлення браку в загальній сумі операційних витрат;

- рентабельність витрат операційної діяльності

Оцінка ефективності управління персоналом

- коефіцієнти кількісної та якісної укомплектованості кадрового складу підприємства;

- коефіцієнт сталості персоналу підприємства; коефіцієнт плинності персоналу підприємства;

- коефіцієнт заміщення персоналу підприємства;

- коефіцієнт відповідності середньомісячної заробітної плати персоналу підприємства рівню реальної заробітної плати

Оцінка ефективності управління фінансовою діяльністю

- коефіцієнт фінансової незалежності;

-  коефіцієнт фінансового ризику;

- коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами;

-  коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності;

- рентабельність власного капіталу;

- коефіцієнти ліквідності;

- коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості;

- коефіцієнти оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості;

- питома вага позитивного грошового потоку операційної діяльності в загальній його сумі;

- коефіцієнт ліквідності грошового потоку операційної діяльності

Оцінка ефективності управління маркетинговою діяльністю

- коефіцієнт ринкової частки продукції підприємства на національному ринку;

- коефіцієнт еластичності попиту на продукцію;

- коефіцієнт зміни обсягу реалізації продукції;

- рентабельність продажу;

- коефіцієнт співвідношення темпів нарощування обсягу реалізації та темпів зростання собівартості реалізованої продукції;

- коефіцієнт оборотності готової продукції та товарів;

- коефіцієнт окупності витрат у маркетингову діяльність;

Оцінка ефективності управління інвестиційною діяльністю

- коефіцієнт реальної вартості майна;

- коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом;

- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;

- коефіцієнт маневреності;

- рентабельність інвестицій у необоротні активи; рентабельність інвестицій в оборотні активи;

- питома вага власних коштів у загальній сумі реального інвестування;

- рентабельність фінансових інвестицій;

- питома вага власних коштів у фінансовому інвестуванні;

- рентабельність інвестованого в підприємство капіталу;

- коефіцієнт виплати процентів

Оцінка ефективності управління інноваційною діяльністю

- коефіцієнт зростання суми витрат на дослідження,

- розробку та впровадження нових видів продукції;

- питома вага високотехнічного обладнання в загальній вартості основних засобів;

- коефіцієнт зростання суми витрат на освоєння нових ринків збуту;

- коефіцієнт співвідношення темпів зростання прибутку від операційної діяльності та темпів зростання витрат на інновації в маркетинг;

- коефіцієнт зростання авторських і суміжних з ними прав; питома вага працівників та керівників, які підвищили кваліфікацію;

- коефіцієнт зростання суми витрат на підбір, навчання та підвищення кваліфікації персоналу

· розроблено на основі [9]

·  

Більше детально розглянемо показники економічної ефективності, яка включає наступні складові:

1. Рентабельність продажів.

Рентабельність продажів (profit margin) визначається за формулою:

 

 

де Рпр – рентабельність продажів;

Пзр – прибуток за звітний період (рік);

Vзр – обсяг продажів за звітний період (рік).

Зменшення цього показника означає падіння попиту на продукцію підприємства і, як наслідок, – зниження рентабельності продажів.

2. Рентабельність активів.

Рентабельність активів (total assets return) визначається за формулою:

 

 

де Ракт – рентабельність активів;

Пзр – прибуток (чистий) за звітний період;

Азр – активи (підсумок балансу) на кінець звітного періоду.

Рентабельність активів показує ефективність використання інвестованого в майно фірми капіталу – основного й оборотного. Низький рівень рентабельності активів у порівнянні із цим показником інших фірм свідчить про низький попит на продукцію фірми або ж про перекладання капіталу в активи.

3. Рентабельність основного капіталу.

Рентабельність основного капіталу (fixed assets return) за формулою:

 

 

де Росн – рентабельність основного капіталу;

Пзр – прибуток (чистий) за звітний період;

Ок – основний капітал за винятком амортизації на кінець звітного періоду.

Чим вище величина цього показника, тем ефективніше використання основних коштів підприємства.

4. Рентабельність власного капіталу.

Рентабельність власного капіталу (return on equity) свідчить про ефективність використання тієї частини капіталу, яка інвестована у фірму за рахунок власних джерел фінансування, і розраховується за формулою:

 

 

де Рс.к. – рентабельність власного капіталу;

Пзр – прибуток (чистий) за звітний період;

Ск – власний капітал (балансова вартість) на кінець звітного періоду [10].

5. Рентабельність інвестицій.

Рентабельність інвестицій (return on investments) розраховується за формулою:

 

 

Оцінити ефективність діяльності підприємства на підставі показника рентабельності інвестицій можна, тільки якщо менеджмент має у своєму розпорядженні порівнянні дані по аналогічних підприємствах або підрозділах.

6. Залишковий дохід.

Залишковий дохід (residual income) розглядається як аналог показника чистого прибутку, але при цьому враховує вартість капіталу підприємства, і розраховується за наступною формулою:

 

 

На основі цього показника можна ухвалювати управлінські розв'язки про продаж неефективних підрозділів без додаткових коректувань. Недоліком даного показника є те, що його значення визначається в абсолютних величинах, тому на його основі складно порівнювати ефективність діяльності не залежних підприємств [10].

Отже, ефективність підприємства складна характеристика, для того, щоб повноцінно проаналізувати діяльність підприємства, зробити вірні висновки про його стан, необхідно розглядати всі ці показники в сукупності. Адже якщо той або інший показник залежить від іншого прямо або побічно, його значення змінюється. Показники, що характеризують підприємство, необхідно аналізувати як порівняльну динаміку. Оптимальним періодом для порівняння показників вважається відрізок часу 3-5 років. Саме за цей час можна чітко відстежити ту або іншу динаміку, виявити певні закономірності й сформулювати план дій по усуненню існуючих відхилень.

Слід також зазначити, що використання для оцінки результативності роботи підприємства тільки фінансових показників не дозволить заздалегідь діагностувати багато проблем, наприклад зниження якості продукції, що випускається, рівень обслуговування клієнтів, ефективність керування персоналом, тому застосування нефінансових показників мають велике значення для визначення ефективності діяльності підприємства.

Виходячи з того що найважливішим завданням підприємства є підвищення вартості акціонерного капіталу, необхідно враховувати наступне:

- фінансові показники діяльності підприємства повинні бути всеосяжними й відповідно включати зростання доходів, грошових потоків і прибутків на інвестиції;

- протягом життєвого циклу підприємства на кожній стадії росту різні фінансові показники мають різний ступінь важливості. Отже, ні чистий прибуток, ні грошові потоки, ні дохід на інвестиції не повинні «затьмарювати» інші значимі показники;

- вимір ефективності роботи підприємства за допомогою набору фінансових показників необхідно розширити за рахунок використання бюджетних очікувань, з якими рівняються фактично отримані дані;

- розрахунки, засновані на історичній вартості, особливо в період високої інфляції, не повинні ґрунтуватися на історичній вартості.

Висновки. Дослідження показали, що існуючі підходи до оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства не дозволяють розглядати ефективність як комплексну характеристику управління діяльністю. Це пов'язано з тим, що кожен з розглянутих підходів не враховує впливу всіх чинників функціональних підсистем.

Вибір конкретного методу для оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства визначається наступними критеріями: інтерпретація результатів, виявлення слабких сторін, різноманітність показників, кількість аналітиків, витрати часу, фінансові витрати, рівень об’єктивності, доступність використання, оперативність застосування, поширеність застосування, доступність програмного продукту, достовірність результатів.

Запропонована послідовність оцінювання ефективності функціонування підприємства дозволить об’єктивно та комплексно проаналізувати ефективність, з урахуванням специфіки діяльності підприємства, та виявити резерви його удосконалення.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці комплексного оцінювання ефективності управління підприємством.

Головною особливістю проведених досліджень є те, що на основі отриманих результатів підприємство може покращити роботу та фінансовий стан підприємства чи впровадити деякі зміни.

Перспективами подальшого розвитку в цьому напрямку є проведення досліджень інших методів оцінки ефективностю з метою стабілізації та подальшого підвищення ефективності діяльності підприємства.

 

Література

1. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика / З. П. Румянцева: Учебник. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 304 с.

2. Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации / Лафта Дж. К.   Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1999. – 320 с.

3. Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Догадайло Я.В. Экономическая результативность деятельности предприятий: Монография. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 144 с.

4. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Каплан Р. С., Нортон Д. П. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 320 с.

5. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Эффективный менеджмент / Под общей ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с.

6. Малин А. С., Мухин В. И. Исследование систем управления / Малин А. С., Мухин В. И. Учеб. для вузов. – М.: ГУ, 2002. – 400 с.

7. Эффективность производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.beintrend.ru

8. Dejneko O. A. Efficiency and quality of management of the machine-building enterprise / O.A. Dejneko. — Moscow: Mechanical engineering, 2006. — 24 p.

9. Мельник М.В. Анализ и оценка систем управления на предприятиях / М.В. Мельник. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 136 с.

10. Показатели эффективности деятельности фирм [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru

11. Как оценить эффективность работы компании [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.iteam.ru

 Стаття надійшла до редакції 19.03.2012 р.