EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2012

УДК: 330.322.011

 

О. Г. Дяченко,

ст. викладач, Інститут економіки Класичного приватного університету

 

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

 

STATISTICAL ESTIMATION OF INVESTMENT APPEAL BY REGIONS OF UKRAINE

 

Анотація. В статті досліджено питання інвестиційної привабливості регіонів на основі математичних методів аналізу та практично реалізовано до на прикладі регіонів України.

 

The summary. It is researched a question of investment appeal of regions on the basis of a mathematical methods of analysis and it was practically realized on an example of Ukrainian regions.

 

Ключові слова: івестиційна привабливість, внутрішній регіональний продукт, інвестиції в основний капітал, зайняте населення.

 

 

І. Вступ

Ефективне реформування економіки України неможливо без масштабних інвестицій, які являють собою найважливіший фактор економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньої техніки й технологій, сучасних систем організації та управління економічними процесами, якісного відновлення виробничої, транспортної, ринкової інфраструктури.

Незважаючи на те, що в останні роки намічена тенденція стабілізації й навіть деякого зростання економічних показників у країні, в цілому ситуація залишається критичною. Інвестиційні процеси в Україні характеризуються значною різницею між інвестиційними вкладеннями й інвестиційними потребами, скороченням обсягу інвестицій, погіршенням їх технологічної й відтворювальної структури, обмеженими можливостями фінансування інвестицій з різних джерел, що в сукупності впливає на відтворювальні процеси в країні, призводить до зростання ризику й становлення несприятливих умов інвестування.

У сформованих умовах нераціонально розраховувати тільки на ринковий механізм управління інвестиційною діяльністю. Найважливішого значення набуває управління інвестиційною діяльністю підприємств, що спрямоване на підвищення ефективності інвестування й мінімізацію ризиків інвестиційної діяльності.

Дослідженням у сфері інвестицій та оцінці інвестиційної привабливості регіонів присвячено праці таких вчених як Левашової Н.Ю., Сергієнко О.А. [1], Борща Л.М. [2], Савчука О.В.[6], Удалих О.О. [7] тощо. Саме дослідження [1] викликало деякі зауваження згідно факторів (застосованих у виробничій функції Кобба-Дугласа) висвітлених в моделі, оскільки капітальні інвестиції не є загальнодоступним показником органів статистики України з 2000 року. А більш детальне відображення обсягу капіталізації в регіоні відбиває показник інвестицій в основний капітал. Все вищенаведене й зумовило актуальність дослідження теми даної роботи.

ІІ. Постановка завдання

Дослідити доцільність та переваги методу аналізу інвестиційної привабливості регіонів. Розробка статистичної оцінки та аналізу інвестиційної привабливості регіонів та практичне її застосування..

ІІІ. Результати

На сьогодні для оцінки та аналізу інвестиційної діяльності в рамках регіону статистичні служби зосереджують увагу на таких видах інвестицій, як прямі (характеризують особисту участь інвестора у виборі об’єкта інвестування, вони жадають від інвестора певного досвіду й знань) та непрямі інвестиції (припускає на­явність інвестиційного або фінансового посередника в здійсненні інвестицій). Але задля сталого економічного розвитку країни необхідно і доцільно при проведенні статистичної оцінки та аналізу інвестиційної привабливості регіонів України звертатися до нетрадиційних об’єктів (вихідних параметрів моделі), що характеризують рівень розвитку регіону та моделей їх оцінки [3].

В даному дослідженні для моделі статистичної оцінки інвестиційної привабливості регіонів України використовуватимуться такі вихідні фактори, як:

– інвестиції в основний капітал (Х1);

– кількість зайнятого населення (Х2).

В обсяги інвестицій в основний капітал включено витрати на капітальне будівництво (нове будівництво, включаючи розширення діючих підприємств, будівель і споруд; їх технічне переоснащення і реконструкцію; підтримання діючих потужностей); витрати на придбання машин та обладнання без здійснення капітального будівництва. До інвестицій в основний капітал належать витрати на будівельні і монтажні роботи усіх видів (включаючи монтаж обладнання); придбання машин, обладнання, виробничого інструменту і господарюючого інвентарю; інші капітальні роботи та витрати. В обсяги інвестицій в основний капітал за відтворюваною структурою не включаються витрати на експлуатаційне і глибоке розвідувальне буріння на нафту, газ і термальні води, на проектно-вишукувальні роботи для будівництва майбутніх років, вартість обладнання, що не входить до кошторисів на будівництво (рухомий склад), якщо це не передбачено проектно-кошторисною документацією на технічне переоснащення і реконструкцію об’єкта;

Зайнятими (за матеріалами вибіркових обстежень) вважаються особи у віці 15–70 років, які працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально (самостійно), в окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; працювали безкоштовно на підприємстві, у бізнесі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності; особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (бізнес), але не працювали впродовж обстежуваного періоду з незалежних від них особисто обставин.

Динаміку і обсяги структурних зрушень в економіці регіонів України характеризує валовий регіональний продукт (ВРП), який є узагальнюючим показником економічного і соціального розвитку регіону. В основу визначення цього показника покладено виробничий метод. ВРП регіону складається із суми валових доданих вартостей всіх видів економічної діяльності, скоригований на величину непрямо вимірюваних послуг фінансового посередництва та податків за виключенням субсидій на продукти. Результатом, тобто критерієм оцінки інвестиційної привабливості регіону буде слугувати показник валового внутрішнього продукту (Y).

У загальному вигляді математична модель статистичної оцінки інвестиційної привабливості регіонів України – двофакторна економетрична модель залежності валового регіонального продукту від інвестицій в основний капітал та кількості зайнятого населення матиме вигляд:

 

         (1)

 

 

де – параметри моделі;

Х1 – інвестиції в основний капітал;

Х2 – кількість зайнятого населення. 

 

Відповідно процедура статистичної оцінки інвестиційної привабливості регіонів полягає у:

1). Збирання статистичної інформації по регіонам за обсягами інвестицій в основний капітал (Х1), кількістю зайнятого населення (Х2) та ВРП (Y) за певний період часу (рік);

2). Визначення параметрів моделі  для кожного регіону окремо, виходячи зі статистичних даних по регіонам;

3). Розрахунок критерію оцінки інвестиційної привабливості регіону – ВРП (Yрозрах.);

4) Порівняння та визначення відхилень розрахованого (Yрозрах.) та фактичного (Yфакт.) рівня ВРП в регіоні, визначення тенденції в регіоні;

5) Порівняння та структурування отриманого показника ВРП (Yрозрах.) за періодами та регіонами.

За відомих факторів Х1 та Х2 дана модель може бути використана для прогнозування обсягів ВРП в регіоні.

Виходячи з отриманих в результаті реалізації моделі розрахункових значень показника ВРП (Yрозрах.) за регіонами України в період з 2000 по 2006 рік, можна стверджувати про наступну ситуацію інвестиційної привабливості в Україні (табл.1).

 

Таблиця 1.

Розрахунковий рівень інвестиційної привабливості в Україні з 2000 по 2006 рік (млн. грн.)

Yрозрах.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

АР Крим

4001,453

5206,74

6146,56

7537,472

10350,99

12424,78

16686

Вінницька

4015,458

4954,697

5195,965

6110,691

8038,299

10310,89

13715,12

Волинська

2262,408

2570,968

3173,689

3638,843

5349,076

6243,017

10185,55

Дніпропетровська

13229,85

16023,49

16646,17

23089,55

30988,17

40162,76

54467

Донецька

17086

23386,97

24900,18

30829,97

44760,88

58439,01

71293,31

Житомирська  

2904,754

2838,663

3938,969

4175,659

5910,484

7366,472

9234,341

Закарпатська

2329,415

2888,537

2725,823

4534,419

5909,664

5768,141

10459,69

Запорізька

7424,389

7534,385

7969,417

11835,43

16029,35

18772,02

22120,46

Івано-Франківська

3218,157

3780,174

4504,495

5394,259

8206,026

8909,89

14632,25

Київська

5230,006

6043,018

7646,189

9585,156

11052,92

15049,71

18140,12

Кіровоградська

2131,915

3047,107

3826,368

3743,177

6023,296

6454,136

8074,766

Луганська

6548,827

7713,236

8146,667

10173,68

14263,94

19919,65

24685,86

Львівська

6077,793

7055,162

8424,488

10780,43

13945,86

17180,26

20857

Миколаївська

3452,216

3991,997

4751,042

5611,672

7844,1

9541,974

11287,33

Одеська

7028,886

10122,44

10382,47

12554,51

18875,38

19004,31

25855,55

Полтавська

6257,144

5729,02

7900,522

9362,85

13849,3

17997,17

23474,99

Рівненська  

3182,722

3330,882

3644,004

4434,128

6609,819

4879,446

6971,074

Сумська

3458,267

4816,581

4493,434

4240,222

6144,502

7968,994

8387,705

Тернопільська

1937,029

2333,052

2522,474

3153,154

3903,658

5164,633

6641,226

Харківська

8295,396

9819,297

11534,51

15590,39

21707,38

24247,02

32188,44

Херсонська

2306,546

3087,642

3257,669

3741,485

5244,027

6442,631

8584,095

Хмельницька .

3162,455

3587,68

4116,967

4683,698

7445,617

6507,584

8544,202

Черкаська  

2700,296

3810,118

4296,506

4797,385

7826,135

7392,56

10210,47

Чернівецька

1384,814

1671,687

2044,645

2842,501

3503,131

3915,222

6898,85

Чернігівська  

3037,263

3486,11

3656,274

4763,94

6462,607

7351,806

8287,702

м. Київ

16936,92

29691,6

35027,93

45493,34

58917,45

78415,76

98314,41

м.Севастополь

728,6014

958,5584

1489,094

2047,569

2132,575

2651,602

3393,038

 

Отримані показники свідчать про наступне:

   визначена тенденція розвитку показника інвестиційної привабливості за регіонами в Україні має позитивний характер;

   лідерами України за рівнем інвестиційної привабливості є такі регіони, як м. Київ, Донецька область та Дніпропетровська область, при чому дана структура залишається не змінною з 2001 по 2006 рік;

– інвестування в основний капітал та обсяг зайнятості населення в регіоні слугують безпосередніми інструментами впливу на інвестиційну привабливість регіону. Держава в цьому процесі відіграватиме роль координуючого центру, запобігаючи економічній відокремленості регіонів. Тому зосередження уваги на факторах моделі (інвестування в основний капітал та обсяг зайнятості населення) з боку держави та місцевих органів державного управління матиме значний вплив на рівень інвестиційної привабливості в регіоні.

IV.Висновки

Набуло подальшого розвитку модель виробничої функції Кобба-Дугласа для оцінки інвестиційної привабливості регіону. Удосконалено фактори моделі оцінки інвестиційної привабливості регіону, запропоновані в дослідженнях Левашової Н.Ю. та Сергієнко Є.А. Вперше одержано результати за вдосконаленою моделлю статистичного оцінювання та аналізу інвестиційної привабливості регіонів України. В подальших дослідженнях можна використовувати запропоновану модель для прогнозування інвестиційної привабливості як країни, так і регіонів.

 

Список використаних джерел

1. Левашова Н.Ю., Сергиенко Е.А. Модель оцекни инвестиционной привлекательности регионов Украины на основе производственной функции Кобба-Дугласа / Н.Ю. Левашова, Е.А. Сергиенко // Сб. трудов ІХ (Х)междунарлдный науч.-практ. Конф. аспирантов и студентов, 19-21 марта 2008г. Сімферополь / Центр стабилизации. – Сімферополь, 2008. – 175 с. – С. 75-76.

2. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи / Л.М. Борщ. – К.: Знання, КОО, 2002. – 318 с.

3. Основні напрямки інвестиційної політики на 1999-2001 рр.: Указ Президента України від 18.08.1999 р. № 1004/99 // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1999. – № 3. – С. 46-48.

4. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности / А.А. Пересада – К: «Либра», 1996. – 344 с.

5. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. №1560 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №47. – С.646.

6. Савчук О.В. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в Україні / О.В. Савчук // Економіка України. – 2003. – №12. – С. 19-25.

7. Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю в промисловому регіоні: Автореф. дис… к.е.н: 08.02.03 / О.О. Удалих / Ін-т економіки промисловості НАН України. – Донецьк, 2002. – 20 с.

8. Экономика Украины: стратегия и политика долгосрочного развития / Под ред. В.М. Гейца. – К.: Ин-т экон. прогнозирования; Феникс, 2003.

Стаття надійшла до редакції 03.04.2012 р.