EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2012

УДК 330.46

 

О. А. Миронов,

Класичний приватний університет

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КРЕДИТУВАННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

 

ANALISYS MODERN STATE OF CREDIT SERVICE SECTOR IN UKRAINE

 

Автором в статті проведено дослідження сучасного стану кредитування сфери послуг в Україні. Виявлено, що рівень кредитного ризику для сфери послуг майже не відрізняється від рівня кредитного ризику для інших сфер економіки, в той час як підприємства сфери послуг проявляють більшу стабільність свого розвитку та функціонування порівняно з аналогічними підприємствами інших сфер економіки.

 

Modern state of credit service sector in Ukraine analyzed in the article by the author. Revealed that the level of credit risk for the service sector is not very different from credit risk to other sectors of the economy, service sector company demonstrate the stability of the development and functioning in accordance with similar enterprises in other sectors of the economy.

 

Ключові слова: сфера послуг, кредитування, підприємство, простроченні зобов’язання, інвестиції, розвиток.

 

Keywords: service sector, crediting, company, delay liabilities, investment, development.

 

 

ВСТУП. Необхідність забезпечення стабільного економічного росту та покращення економічного стану в Україні в умовах реформування української економіки висуває ряд проблем та перспектив. В умовах глобалізації світової економіки сфера послуг виступає одним із впливових чинників, від яких залежить стабільне зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, покращення добробуту населення, створення робочих місць.

В Україні існує необхідний потенціал для розвитку сфери послуг, однак без фінансування інвестиційних проектів неможливий розвиток соціально важливих галузей та галузей з високим інноваційним потенціалом та перехід до постіндустріальної економіки. В таких умовах одним із шляхів вирішення цієї проблеми стає збалансування кредитно-фінансової діяльності комерційних банків з метою стимулювання розвитку підприємств сфери послуг.

Значний внесок у дослідження проблеми розвитку сфери послуг в Україні та світі зробили такі вчені, як Г. Башнянина, Н. Даниленко, В. Геєць, В. Герасимчук, Е. Лібанова, М. Маниліч, С. Мочерний, І. Михасюк, Л.Панкова, Г. Шутак та інші. В роботах наведених вище авторів розглядаються методологічні, теоретичні та практичні аспекти розвитку та конкурентоспроможності сфери послуг в Україні та світі, однак проблемам, пов’язаним з підвищенням життєздатності підприємств сфери послуг за допомогою кредитування, значної уваги не приділяється.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ. Метою статті є проведення аналізу сучасного стану кредитування сфери послуг, визначення проблем та перспектив залучення інвестиційних ресурсів до сфери послуг України.

РЕЗУЛЬТАТИ. Сучасний етап розвитку трансформаційної економіки характеризується значним розширенням сфери послуг. В українській економіці роль цього сектора також постійно зростає. Становлення «економіки послуг» в нашій країні – це неминучий процес, який обумовлений розвитком виробничих відносин, підвищенням ефективності матеріального виробництва і змінами в системі суспільних потреб.

Останні десятиліття характеризуються збільшенням ролі сфери послуг у світовій економіці. Розширюється спектр пропонованих послуг, спостерігається зростання кількості зайнятих у цій сфері. У розвинутих країнах сфера послуг за значущістю посідає головне місце в національній економіці, аналіз динаміки розвитку сфери послуг в Україні за 2002–2010 рр. представлено на рис. 1 [1].

 

Рис. 1. Динаміка частки сфери послуг у ВВП України (2008 – 2010 рр.)

 

Протягом 2002–2009 рр. частка сфери послуг у ВВП стабільно зростала, однак результати 2010 р. показали зниження частки сфери послуг у ВВП на 2,56 % порівняно з 2009 р. (рис. 1). Насамперед це пов’язано з погіршенням умов для започаткування та ведення бізнесу в Україні, а також негативними очікуваннями, пов’язаними з виборами Президента України в 2010 році.

Порівняння частки сфери послуг у ВВП в Україні та в світі показує її незадовільний розвиток в Україні та необхідність державного стимулювання розвитку підприємств цієї сфери – середній світовий показник частки сфери послуг у ВВП в 2010 році дорівнював 66,2 % (в Україні в 2010 році 42,2 %), в Росії та Польщі цей показник дорівнює відповідно 59,1 % та 63,5 %.

Для подальшого розвитку підприємств сфери послуг необхідні значні інвестиційні ресурси, однак в умовах складної економічної ситуації в Україні єдиним джерелом інвестицій є банківське кредитування. Більшість підприємств сфери послуг відносяться до малого та середнього бізнесу, і якщо навіть до кризи позики для такого виду бізнесу не були серед пріоритетних банківських продуктів при достатній кількості спеціалізованих кредитних програм, то зараз ситуація ще погіршилася і отримати значні інвестиційні ресурси від банківської установи на розвиток власного бізнесу майже не можливо. Складність кредитування сфери послуг також пов’язана з тим, що зазначена сфера є специфічною та з точки зору кредитування має ряд особливостей [2].

По–перше, більшість підприємств сфери послуг працюють на спрощеній системі оподатковування – як фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності. Їхня фінансова звітність у більшості випадків не відповідає банківським вимогам, тому фінансування найчастіше здійснюється на умовах споживчого (роздрібного) кредитування – під заставу квартир, авто або у вигляді беззаставних позичок.

По–друге, фактична відсутність повноцінної фінансової та бухгалтерської звітності, недостатність фінансової грамотності підприємців створюють умови для формування непрозорої структури самого бізнесу, що унеможливлює проведення банком аналізу ризиків такого кредитування.

По–третє, після фінансово-економічної кризи 2008 року значна частина малого та середнього бізнесу стала однією з головних категорій проблемних позичальників. Більш того, почастішали спроби ухилитися від виплат за кредитами через процедури фіктивних підприємницьких банкрутств. Значно більші ризики кредитування призвели до того, що банки уникають кредитування як підприємств малого та середнього бізнесу, так і, зокрема, підприємств сфери послуг.

Аналіз динаміки кредитування в Україні за видами економічної діяльності представлено на рис. 2 [3].

 

Рис. 2. Динаміка кредитування за видами економічної діяльності 2008–2011рр

 

Як ілюструє рис. 2, загальні обсяги кредитування в Україні постійно зростають, а найбільшу частину в портфелі банківських установ займають кредити, видані саме підприємствам сфери послуг. Середній темп приросту протягом 2008–2011 рр. кредитів, наданих сфері послуг, дорівнює 10,81 %, приріст кредитів наданих підприємствам інших сфер економіки за аналогічний період 7,08 %.

Такі показники засвідчують, що незважаючи на економічні проблеми та складність кредитування підприємств сфери послуг, банківські установи при кредитуванні надають перевагу сфері послуг поміж інших сфер економіки через її більшу стабільність та життєздатність. Розглянемо структуру кредитного портфелю комерційних банків за видами економічної діяльності сфери послуг на рис. 3.

 

 

Рис. 3. Структура кредитного портфелю комерційних банків за видами економічної діяльності сфери послуг, 2008-2011 рр., %

 

Згідно з рис. 3 найбільшу частку в структурі кредитування сфери послуг займає «Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку», що зрозуміло з точки зору оцінювання ризиків кредитування фінансовими установами, в зв’язку з тим, що ця сфера є найбільш прозорою, а методи оцінювання кредитоспроможності позичальника автоматизовані банківськими установами. Частка таких галузей сфери послуг, як «Освіта» та «Охорона здоров’я», у структурі кредитного портфелю банку зменшується протягом 2008-2011 рр. з 0,18 % до 0,03 %, та з 1,01 % до 0,47 % відповідно, що свідчить про недостатній рівень економічної активності в цих сферах, та негативно впливає на економічне зростання економіки в цілому та рівня життя населення України, адже для переходу до постіндустріального суспільства повинні розвиватися саме соціально–важливі напрями сфери послуг з високим інноваційним потенціалом.

Аналіз динаміки обсягу кредитів, наданих в сферу послуг протягом останніх чотирьох років (2008‑2011 рр.) дає змогу стверджувати, що вони зростають значно швидше, ніж відбувається розвиток сфери послуг. Так в 2011 році було надано на 20% більше кредитів, ніж в 2010 році. При цьому основним позичальником є сфера торгівлі, на яку припадає майже 62% всіх кредитів, наданих підприємствам сфери послуг. Якщо співставити  цей факт з внеском торгівлі в ВВП (27,64% від внеску всіх послуг) [1], то стає зрозумілим, що всі види послуг, окрім торгівлі, не мають можливості отримувати кредити в достатньому обсязі.

Найбільший темп приросту власної частки у структурі кредитного портфелю комерційних банків в 2011 р. показали такі види економічної діяльності сфери послуг як «Діяльність транспорту та зв’язку» – 13,98 %, «Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту» – 14,07%, що пов’язано з безпосереднім зв’язком діяльності підприємств цих галузей сфери послуг з підготовкою України до Євро–2012.

Проаналізуємо за даними Національного банку України [3] динаміку прострочених кредитних зобов’язань вітчизняних підприємств в розрізі видів економічної діяльності в 2008 – 2011 рр. та їхню структуру (таблиця 1).

 

Таблиця 1.

Структура прострочених кредитних зобов’язань в кредитному портфелі за видами економічної діяльності 2009 – 2011 рр

Галузь

Загальний обсяг кредитних зобов’язань  (млн. грн.)/ Частка  прострочених зобов’язань в  загальному обсязі кредитних зобов’язань(%)

2008

2009

2010

2011

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

155 818

2,52

165 678

12,38

174 452

13,95

209 044

8,56

Діяльність готелів та ресторанів

4 168

1,36

4 397

6,41

4 901

10,86

4 863

13,53

Діяльність транспорту та зв'язку

15 990

2,33

16 007

13,56

20 944

10,23

28 766

6,06

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

69 260

0,77

77 848

10,09

77 490

12,63

91 572

10,85

Освіта

444

0,67

216

4,72

158

24,67

101

2,62

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2 545

0,60

1 495

12,55

1 457

10,59

1 592

7,66

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

4 591

1,44

4 711

12,96

4 436

14,79

6 096

11,89

Усього сфера послуг

252 817

1,97

270 353

11,70

283 839

13,26

342 033

9,09

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

28 812

4,26

26 025

12,23

26 545

12,55

34 143

7,36

Рибальство, рибництво

420

5,32

327

14,20

307

63,84

379

55,71

Добувна промисловість

7 684

1,51

9 606

7,35

12 883

4,14

11 483

4,42

Переробна промисловість

106 029

2,90

104 951

10,22

121 526

13,00

124 314

11,10

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

8 630

0,53

9 273

0,89

12 702

1,85

18 977

1,49

Будівництво

39 274

2,11

41677

14,46

43 158

18,17

44 215

14,36

Усього інші сфери економіки

190 848

2,78

191 862

10,82

217 122

12,87

233 512

10,13

Загальний обсяг кредитування

443 665

2,32

462214

11,33

500 961

13,09

575544,8

9,51

 

Згідно таблиці 1 частка прострочених зобов’язань за загальним обсягом кредитування протягом 2010–2011 рр. знижується, частка прострочених зобов’язань сфери послуг (9,09 %)  в 2011 р. менша ніж частка прострочених зобов’язань в інших сферах економіки (10,13 %). Протягом 2008–2011 рр. частка прострочених зобов’язань знижувалася майже у всіх сферах економіки, окрім таких сфер як: «Рибальство, рибництво», «Переробна промисловість», «Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води», «Діяльність готелів та ресторанів», «Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям».

ВИСНОВКИ. Таким чином, можливо зробити висновок, що рівень кредитного ризику для сфери послуг майже не відрізняється від рівня кредитного ризику для інших сфер господарства, тобто не дивлячись на те, що специфіка та особливості сфери послуг передбачають більшу кількість ризикованих факторів, підприємства сфери послуг проявляють стабільність свого розвитку та функціонування у порівнянні з товарним виробництвом.

Ситуація, яка складається в сфері кредитування на сьогоднішньому етапі, не відповідає вимогам, які ставляться перед нею в умовах суспільно-економічних відносин та цілком не відповідає умовам, які необхідно створювати для розвитку підприємств сфери послуг. Істотним недоліком сучасної інвестиційної політики України є її слабкий зв'язок з об'єктивною реальністю, що визначає і формує можливості залучення інвестицій у сферу послуг.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1.  Валовий внутрішній продукт (поквартальні показники) [Електронний  ресурс] / Сайт Державного комітета статистии України ‑ Режим  доступу : http://ukrstat.gov.ua.

2.  Миронов О.А. Моделювання факторів впливу на ризикованість кредитування сфери послуг / О.А. Миронов // Модели управления в рыночной экономике: сб. науч. тр. – Донецк. – 2011. – С. 281–289.

3.  Статистичний бюлетень НБУ [Електронний ресурс] / Сайт Національного банку України .‑ Режим доступу: http://bank.gov.ua/Statist/elbul.htm

Стаття надійшла до редакції 10.01.2012 р.