EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2012

УДК 658.5

 

М. Д. Пецкович,

аспірант, Національний університет «Львівська політехніка»

 

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

Evaluation of influence of parameters of current control system for efficiency enterprises activity

 

Розглянуто основні параметри впливу системи поточного контролювання діяльності підприємства. Виокремлено показники ефективності функціонування підприємства.

 

Охарактеризовано вплив праматерів системи на основні показники функціонування підприємства.

 

Main parameters of influence of current control system of enterprises activity are considered. Indexes of efficiency enterprises activity are singled out. Influence of parameters of current control system for main indexes of enterprises activity is described.

 

Ключові слова: поточне контролювання, система поточного контролювання, параметри системи поточного контролювання.

 

Keywords: current control, current control system, parameters of current control system.

 

 

Вступ. Процес контролювання починають здійснювати з моменту створення підприємства, адже якість контролю прямо впливає на ефективність діяльності підприємства. Вирішенням проблеми контролювання діяльності підприємства займається чимало вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Альберт М., Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л., Діденко В.М., Ентоні Р., Мескон М.Х., Кузьмін О.Є., Прокушев Е.Ф., Пушкар Р.М., Хедоури Ф., Хачванкян В.В., Шегда А.В. [1-9] та ін. Проте, недостатньо уваги приділяється здійсненню поточного контролювання, а саме поточне контролювання дає змогу уникнути виникнення недоліків в процесі діяльності та оперативно їх усунути, у випадку виникнення, що підвищить результат діяльності підприємства.

Постановка задачі. Відповідно до проведеного аналізу літературних джерел метою роботи є виокремлення параметрів системи поточного контролювання та оцінка їх впливу на ефективність функціонування підприємства.

Результати. Система поточного контролювання призначена підвищити ефективність здійснення поточного контролювання діяльності підприємств. Існує зв'язок між параметрами поточного контролювання та основними показниками діяльності підприємства, впливаючи на параметри системи, менеджери підприємства мають змогу покращувати результат діяльності. Оцінювання впливу параметрів системи поточного контролювання на ефективність функціонування підприємства здійснюють з допомогою реалізації кількох етапів, графічно представлених на рис. 1.

Ціллю оцінювання є визначення впливу параметрів системи поточного контролювання на основні показники діяльності підприємства для того, щоб оптимізувати, раціоналізувати та покращити результат діяльності.

 

Рис. 3.2. Етапи оцінювання впливу параметрів поточного контролювання на основні показники діяльності промислового підприємства*

*Примітка: сформовано автором

 

Розглянемо ретельніше кожен етап оцінювання впливу параметрів системи поточного контролювання на ефективність функціонування підприємства. Суб’єктами, які займаються оцінюванням параметрів є працівники підприємства. Залежно від розмірів підприємства обов’язки здійснення оцінки впливу параметрів може бути покладено як на менеджерів інституційного, управлінського або технічного рівня, так і на будь-якого працівника цих рівнів, якщо він має необхідний досвід та кваліфікацію. Наприклад, оцінку впливу параметрів системи поточного контролювання на показник ефективності маркетингової діяльності підприємства може здійснювати як керівник відділу маркетингу або ж провідний спеціаліст відділу маркетингу, так і заступник керівника з маркетингу. Основною вимогою є те, що працівник повинен володіти необхідними знаннями та отримувати повну, достовірну інформацію про об’єкт. Аналогічно обирають суб’єктів механізму й для інших видів діяльності підприємства: постачальницької, виробничої і фінансової.

До основних параметрів системи поточного контролювання відносять: ритмічність поточного контролю, масштабність поточного контролю, рівень здійснення поточного контролю. Формули розрахунку, граничні межі та характеристика, вказаних вище параметрів, наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1.

Основні параметри поточного контролювання діяльності промислового підприємства*

Параметри поточного контролювання

Формули для розрахунку

Критичні межі

Характеристика параметрів поточного контролювання

Ритмічність поточного контролю (Рпк)

, (1)

деBiminсума мінімальних часток обсягів контрольних процедур

[0-1]

Демонструє наскільки рівномірним є контроль об’єктів

Масштабність поточного контролю (Мпк)

, (2)

де Кко – кількість об’єктів, що контролюють; Кзаг – загальна кількість об’єктів

[0-1]

Відображає наскільки масштабним є контролювання за сферою, скільки об’єктів підлягають контролю протягом періоду із загальної кількості

Рівень здійснення поточного контролю (РЗпк)

, (3)

де Пфакт – кількість контрольних процедур фактична; Пплан – кількість контрольних процедур планова

[0-1]

Свідчить про те, чи відповідає здійснюване поточне контролювання діяльності підприємства запланованому, тобто чи відповідає фактична кількість контрольних процедур плановій

*Примітка: власна розробка автора

 

До основних показників діяльності підприємства варто віднести наступні, відповідно до видів діяльності:

- для постачальницької діяльності ключовим показником при здійсненні поточного контролювання є коефіцієнт оборотності виробничих запасів (Коб.з), цей показник демонструє наскільки інтенсивно використовувались запаси. Розраховується за формулою:

 

 

де Срп – собівартість реалізованої продукції, ВЗсер – середньорічний обсяг виробничих запасів.

Чим більше значення цього показника, тим краще, це означає що виробничі запаси більше разів переносять свою вартість на вартість готової продукції.

- для виробничої діяльності основними показниками є фондовіддача та частка браку.

Фондовіддача (Ф) показує швидкість відображення вартості основних фондів у вартості готової продукції. Розраховується за формулою:

 

 

де Д – дохід від реалізації, ОЗсер – середньорічна вартість основних засобів.

Чим вищий показник фондовіддачі тим більша швидкість втілення вартості основних фондів у вартості готової продукції. Цей показник є специфічним для різних галузей.

Частка браку (Чб) відображає кількість бракованої продукції у загальній кількості готової продукції. Розраховується так:

 

                                               (6)

 

де ОПбрак – обсяг виявленої бракованої продукції, ОПгот – обсяг готової продукції.

Чим нижчим є значення цього показника, тим менше виявлено бракованої продукції, зменшуються витрати підприємства пов’язані з браком.

- при поточному контролюванні фінансової сфери ключовим показником є коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (Лзаг), демонструє можливість підприємства погасити свої поточні зобов’язання за рахунок наявності достатньої кількості ліквідних ресурсів. Розраховується так:

 

 ,                                           (7)

 

де ОА – оборотні активи, ПЗ – поточні зобов’язання.

Критерії показника [1-2], якщо показник менше 1, то підприємство не може розрахуватись за своїми поточними зобов’язаннями, критичним значенням є 1, якщо ж значення є більшим 2, то це свідчить про те, що підприємство не раціонально використовує запаси, накопичує їх.

- для маркетингової діяльності основним показником, значення якого контролюється є рентабельність реалізації (Рр), показує частку чистого прибутку у виручці від реалізації продукції. Розраховується за формулою:

 

 ,                                         (8)

 

де Под – прибуток від операційної діяльності, ЧВреал – чиста виручка від реалізації.

Критерії показника >0. Чим вищим є показник рентабельності реалізації тим вищою є конкурентоспроможність продукції. Порівнюють цей показник по галузі, в якій функціонує підприємство.

Оцінити вплив зазначених вище параметрів поточного контролювання на основні показники діяльності підприємства за сферами дає змогу метод кореляційно-регресійного моделювання. Відповідно до зазначених вище сфер діяльності та основних показників, для повноцінного аналізу, доцільно сформувати п’ять моделей. У табл. 2 наведено кореляційно-регресійні моделі, сформовані для підприємств трьох галузей промисловості, а саме: легкої, харчової промисловості та машинобудування.

 

Таблиця 2.

Кореляційно-регресійні моделі впливу параметрів поточного контролювання на ефективність функціонування підприємства*

Підприємства (галузь промисловості)

Кореляційно-регресійні моделі

ТДВ «Львівський Маяк» (легка промисловість)

y1 = -0,78 + 0,19x1 + 0,56x2 + 1,38x3

R=0,998, R2=0,996

y2 = -3,46 – 1,59x1 + 2,45x2 + 4,43x3

R=0,975, R2=0,949

y3 = -1,44 + 0,93x1 + 3,46x2 + 0,33x3

R=0,994, R2=0,987

y4 = -20,28 + 6,03x1 + 22,01x2 + 1,25x3

R=0,991, R2=0,982

y5 = 0,38 – 0,36x1 - 0,15x2 – 0,3x3

R=0,996, R2=0,992

ТОВ «Універсальна бурова техніка» (машинобудування)

y1 = -1,62 + 0,48x1 + 2,62x2 + 0,5x3

R=0,986, R2=0,972

y2 = -5,57 + 1,17x1 + 3,46x2 + 4,39x3

R=0,991, R2=0,982

y3 = -10,5 + 3,5x1 + 10,23x2 + 4,18x3

R=0,993, R2=0,986

y4 = -3,7 + 1,97x1 + 4,69x2 + 1,46x3

R=0,992, R2=0,985

y5 = 0,28 – 0,1x1 – 0,11x2 – 0,21x3

R=0,99, R2=0,981

ТОВ «Фірма «Т.С.Б.» (харчова промисловість)

y1 = -2,22 + 3,25x1 + 0,13x2 + 0,58x3

R=0,989, R2=0,98

y2 = -11,73 + 0,01x1 + 13,21x2 + 1,89x3

R=0,984, R2=0,969

y3 = -1,67 + 4,78x1 + 0,4x2 + 2,94x3

R=0,992, R2=0,985

y4 = -7,63 + 1,56x1 + 2,39x2 + 10,78x3

R=0,994, R2=0,988

y5 = 0,18 – 0,03x1 – 0,21x2 – 0,05x3

R=0,994, R2=0,989

*Примітка: власна розробка автора

 

При побудові моделей використано такі дані: y1 – коефіцієнт оборотності виробничих запасів; y2 – фондовіддача; y3 – коефіцієнт загальної ліквідності;y4 – рентабельність реалізації;y5 – частка браку; x1 – ритмічність поточного контролювання; x2 – масштабність поточного контролювання; x3 – рівень здійснення поточного контролювання; R – коефіцієнт множинної кореляції; R2 – коефіцієнт детермінації. Для побудови моделей дані було стандартизовано.

Кореляційно-регресійна модель показує вплив кожного з параметрів поточного контролювання на основні показники для кожного виду діяльності, що здійснюється підприємством. Зміна кожного з параметрів поточного контролювання призведе до зміни показника. Вплив кожного з параметрів є індивідуальним для підприємств, залежить від галузі, від сфери діяльності, від виду діяльності, від розмірів підприємства тощо.

Проаналізуємо вплив параметрів поточного контролювання основні показники діяльності промислових підприємств відповідно до видів та галузей промисловості. Для підприємства легкої промисловості при контролюванні постачальницької діяльності найбільш вагомим є параметр «рівень здійснення поточного контролювання». Для виробничої діяльності найбільш вагомим є рівень здійснення поточного контролювання, а от ритмічність контролювання впливає негативно (в моделі зі знаком «-»), це може бути зумовлене тим, що працівники підприємства при жорсткому контролі працюють гірше, оскільки підприємство займається пошиттям одягу, то повинен бути певний простір для творчого креативного підходу. Саме для підприємств легкої промисловості можливим є здійснення менш жорсткого контролю для досягнення високих результатів. При контролюванні фінансової та маркетингової діяльності найбільшого значення має параметр «масштабність поточного контролювання», адже чим більше об’єктів охоплює поточне контролювання, тим вищим є результат. Щодо впливу параметрів на величину частки браку, то кореляційно-регресійна модель демонструє обернений зв'язок між показником, вплив на який оцінюється, та параметрами поточного контролювання, оскільки чим вищим є значення параметрів, тим нижчим є значення показника «частка браку».

Для підприємства машинобудівної галузі при контролюванні постачальницької діяльності найвагомішим є параметр поточного контролювання – «масштабність контролювання», тобто чим більше об’єктів проконтрольовано, тим кращим є результат. Для контролю виробничої діяльності найбільш вагомим є рівень здійснення поточного контролювання, тобто чим більше фактичний показник здійснення контролю відповідає запланованому, тим кращим буде результат показника, вплив на який і оцінюється. При контролюванні фінансової та маркетингової діяльності підприємства найбільшого значення набуває параметр «масштабність поточного контролювання». Кореляційно-регресійна модель, як і для підприємства легкої промисловості, демонструє обернений зв'язок між параметрами поточного контролювання та часткою браку і найвагомішим з них є «ритмічність поточного контролювання».

Кореляційно-регресійні моделі для підприємства харчової галузі демонструють, що для контролювання постачальницької діяльності найбільш вагомим є «ритмічність поточного контролювання», чим ритмічніше та рівномірніше здійснюється контролювання, тим вищим є показник оборотності виробничих запасів. Для контролювання виробничої діяльності найбільш значимим є параметр «масштабність поточного контролювання», тобто чим більше об’єктів  проконтрольовано, тим вищим є результат. Це зумовлюється специфікою галузі, оскільки при виробництві продуктів харчування контролювання має особливо жорстким та охоплювати більше об’єктів. Для фінансової діяльності найвагомішим є параметр «ритмічність контролювання», оскільки продукція реалізується як оптом, так і в роздріб, тому важливим є рівномірність контролювання розрахунків з контрагентами. При контролюванні маркетингової діяльності найбільшого значення набуває рівень здійснення поточного контролювання. Щодо частки браку кореляційно-регресійна модель є аналогічною розглянутим вище моделям для підприємств легкої та машинобудівної галузей, найбільш вагомим є параметр «ритмічність поточного контролювання». Тобто чим більш рівномірним та ритмічним є контролювання, тим менше буде браку.

Висновки. Оцінювання впливу параметрів системи поточного контролювання на основні показники ефективності функціонування дає змогу менеджерам, впливаючи на параметри, покращити результат діяльності підприємства. Метод кореляційно-регресійного моделювання є простим у застосуванні і не потребує особливих навиків з боку працівників підприємства, проте забезпечує достатньою інформацію про вплив параметрів системи поточного контролювання. Важливість критеріїв, як видно з аналізу, залежить значною мірою від галузі промисловості (наприклад, харчової, легкої чи машинобудування).

 

Список використаних джерел

1. Дідковська Л.Г. Менеджмент: [навчальний посібник] / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко– К.: Алерта, КНТ, 2007. – 516 с.

2. Діденко В.М. Менеджмент: [підручник] / В.М. Діденко– К.: Кондор, 2008. – 584 с.

3. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник/ Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2002. – 228 с.

4. Мескон М.Х. Основы менеджмента/ М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер. с англ. – М.: «Дело», 1992. – 702 с.

5. Прокушев Е.Ф. Менеджмент первичного уровня/ Е.Ф.  Прокушев– М.: Издательский  Дом «Дашков и К», 1999. – 320 с.

6. Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: [підручник] / Р.М. Пушкар, Н.П. Тарнавська – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.

7. Хачванкян В.В. Менеджмент предприятия: [учеб. пособие] / В.В. Хачванкян – К.: Знання, 2005. – 422 с.

8. Шегда А.В. Менеджмент: [навч. посіб.] / А.В. Шегда – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 583 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

9. Robert N. Anthony. Management control systems / Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan. – NY: McGraw-Hill/Irwin, 2004.

Стаття надійшла до редакції 12.04.2012 р.