EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2012

УДК 338

 

Н. І. Сакало,

студентка 5 курсу кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»

 

ОЦІНКА РОЗШИРЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЄС

 

Estimation of expansion trade relation between Ukraine and EU

 

Проведено економічну діагностику торгівельних відносин між Україною та ЄС в контексті європейських інтеграційних процесів. Досліджено динаміку торгівельних відносин між Україною та країнами ЄС. Проаналізовано експортно-імпортні відносини України та ЄС. Проведено оцінку торгівельних відносин з країнами ЄС за умови вступу до ЄС.

 

A diagnosis of the economic trade relations between Ukraine and EU in the context of European integration processes is held. The dynamics of trade relations between Ukraine and EU countries is investigated. The analysis of export-import relations between Ukraine and the EU. The estimation of trade relations with the EU if the EU accession is held.

 

Ключові слова: Світові інтеграційні процеси, торгівельні відносини, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна торгівля, структура експорту, структура імпорту,показник концентрації експорту.

 

Keywords: Global integration processes, trade relations, foreign trade, international trade, the structure of export, the structure of import, export concentration index.

 

 

Вступ. Загальна ситуація глобалізаційних процесів у світі та збільшення взаємозалежності не лише окремих економік, а й цілих регіонів, створює нові вимоги до вибору стратегії поведінки як держави, так і її основних суб’єктів на зовнішніх ринках. Потрібними факторами успіху при розробці та реалізації даної стратегічної політики можуть стати постановка та реалізація довгострокової мети зростання конкурентоспроможності країни, що в сучасних умовах є одним з основних чинників для зростання добробуту нації. Місце торгівлі в економічному розвитку країни може визначатись як функціями, які вона виконує, так і тими зв'язками, в яких вона перебуває.

Для дослідження розширення торгівельних відносин між Україною та Європейським Союзом автором було розглянуто ряд літературних джерел, що дало змогу зробити висновок про можливі шляхи розширення співпраці, розглянути шляхи покращення, врахувавши сильні та слабкі сторони. Варто відмітити наукові праці з даної тематики наступних авторів: Клименко І., Федірко О., Ус І. [1], Бураковський І, Мовчан В. [2], Свєнчіцкі М. [3], Шумило О. [4],Куценко К., Кобилянська А. [5], та ін.

Постановка задачі. Варто врахувати, що в вищезазначених працях проаналізовано багато факторів розвитку та розширення з даної проблематики, але відсутня систематизованість через її труднощі та різницю в прогнозуванні. Маючи за основу аналіз різних джерел, автором обґрунтовано економічні результати для економіки України за умови розширення відносин з ЄС

Метою статті є дослідження, аналіз, та оцінка можливих економічних переваг для економіки України через призму експортно-імпорних відносин з ЄС.

Результати. На даному етапі розширення торгівельних відносин між Україною та ЄС потребує глибшого аналізу. Основною проблемою в справі регулювання міжнародної торгівлі є пошук оптимального співвідношення між захистом національної промисловості від іноземної конкуренції та заохоченням міжнародної торгівлі.

Національний рівень регулювання домовленостей між країнами на початок 2011 року виглядає таким чином: під час вступу до Світової організації торгівлі (СОТ), Україна ухвалила законодавство, яке повністю відповідає митним правилам СОТ та пов’язаним з цим процесами. Також, Україна ухвалила Митний кодекс та внесла зміни до Закону України «Про єдиний збір, що сплачується на контрольних та пропускних пунктах на державному кордоні України» з метою спрощення митних процедур та оптимізації процесу митного оформлення. Право оскарження дій українських митних органів, або дій будь-яких державних відомств, гарантовано відповідно до норм законодавства [2].

Тенденції світового розвитку на сучасному етапі ставлять перед Україною нові проблеми, що вимагає активної участі в їх вирішенні. Однією з характерних рис сучасного світового економічного розвитку є активна динаміка інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому навіть ті країни, що не являються членами інтеграційних об’єднань, яскраво відчувають на собі їх активний вплив. На європейському континенті таким інтеграційним угрупованням є Європейський Союз, збільшення складу якого приведе до того, що за 3-5 років Україна матиме з Євросоюзом спільний кордон. Це відкриє нові передумови для розширення співпраці в цілому та торговельно-економічного співробітництва зокрема.

Проаналізуємо динаміку торгівлі між Україною та ЄС за 2004 – 2010роки. На рис. 1. яскраво виражена динаміка щодо збільшення зовнішнього торгівельного обороту. Виняток становить 2009 рік, оскільки він виявився для України кризовим. Таким чином, зменшення, порівняно з попереднім 2007 роком становило 11243,1 млн. дол. США. Але тенденція щодо збільшення була вже у 2010 році. Збільшення ЗТО у 2010 році, порівняно з 2009 роком становило 7269,1 млн. дол. США.

 

Рис. 1.Динаміка торгівлі між Україною та ЄС, 2004-2010 рр. *

Розроблено автором за джерелами: [6, 7].

 

За період 2004 – 2010 роки основною товарною групою українського експорту до країн ЄС стали неблагородні метали та вироби з них (в середньому частка від загальної торгівлі складає 31,2%). Друге місце займає позиція чорні метали (25,1%). Третє місце займають поставки мінеральних продуктів (20,1%). Четверте місце - машини, устаткування та механізми (13,8%) [8].

 

Таблиця 1. Зовнішня торгівля товарами з ЄС, 2003 -2009 (млн. дол.) *

Показник

рік

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ЗТО, млн. дол. США

20557,0

22425,3

28281,9

36135,1

46995,8

24892,0

32161,1

Приріст, порівняно з попереднім роком, %

-

109,1

126,1

127,8

130,1

52,9

129,2

Експорт, млн. дол. США

11 009,6

10 233,4

12 091,2

13 916,4

18 128,5

9 499,3

13 061,6

Приріст, порівняно з попереднім роком, %

-

92,95

118,15

115,10

130,27

52,40

137,50

Імпорт, млн. дол. США

9 547,4

12 191,9

16 190,7

22 218,7

28 867,3

15 392,7

19 099,5

Приріст, порівняно з попереднім роком, %

-

127,70

132,80

137,23

129,92

53,32

124,08

Сальдо, млн. дол. США

1 462,20

-1 958,5

-4 099,4

-8 302,4

-10 738,8

-5 893, 4

-6 037,9

* Розроблено автором за джерелами: [6, 7].

 

З 2008 по 2010 рік основними товарними групами українського експорту до країн ЄС були зернові культури, продукція аграрного сектору, руди, енергетичні матеріали, деревина і вироби з деревини, деревне вугілля, текстильні вироби, чорні метали та вироби з них, електричні машини і устаткування та їх частини, тощо [6].

Товарами, які імпортувалися з країн ЄС протягом 2008-2010 років були наступні: енергетичні матеріали, фармацевтична продукція, продукти хімічної промисловості, полімерні матеріали, вироби з чорних металів, ядерні реактори, електричне обладнання, автомобілі, тощо [5].

З таблиці 1 можна порівняти прирости ЗТО, імпорту та експорту порівняно з попередніми роками. Динаміка зовнішньоторговельного обороту за період 2004 – 2008 роки була позитивною. Обсяги товарообігу за зазначений період збільшилися більш ніж у 2 рази та склали відповідно 20 557,0 та 46 995,8 млн. дол. США. Водночас, у 2009 році обсяги ЗТО зменшилися до 24 892,0 млн. дол. США. Згідно з показниками 2010 року, відбувається поступове зростання обсягів двосторонньої торгівлі. Так за 2010 рік ЗТО склав 32 161,1 млн. дол. США, в тому числі: експорт –13 061,6млн. дол. США, а імпорт –19 099, 5 млн. дол. США.

 

Таблиця 2. Зовнішня торгівля товарами України з

країнами ЄС, 2010 р. (млн. дол.) *

Країна

Експорт

Імпорт

Сальдо

Всього

13051,9

19101,2

–6049,3

Австрія

508

697,6

–189,6

Бельгія

356,9

588,3

–231,4

Болгарія

450,6

218

232,6

Великобританія

506,5

821

–314,5

Греція

164

104,1

59,9

Данія

124,5

240,5

–116,0

Естонія

106,3

123,4

–17,

Ірландія

4,5

112,1

–107,6

Іспанія

411,7

468,6

–56,9

Італія

2412,4

1390,3

1022,1

Кіпр

175,4

90,5

84,9

Латвія

180,2

88,1

92,1

Литва

264,4

637,5

–373,1

Люксембург

4,5

29,1

–24,6

Мальта

49,6

13,4

36,2

Нідерланди

563,2

837,9

–274,7

Німеччина

1499,5

4605,3

–3105,8

Польща

1787,2

2788,8

–1001,6

Португалія

121,8

51,5

70,3

Румунія

705,8

682,2

23,6

Словаччина

568,2

442,6

125,6

Словенія

11,6

212,6

–201,0

Угорщина

860,1

1214,6

–354,5

Фінляндія

34,1

429,8

–395,7

Франція

476,9

1106,7

–629,8

Чехія

626,2

747,9

–121,7

Швеція

77,8

358,8

–281,0

* Розроблено автором за джерелом [7].

 

Зовнішню торгівлю товарами України з країнами ЄС за 2010 рік можна простежити за таблицею 2. Країнами, куди Україна експортувала на найбільші суми були: Італія ( 2412,4 млн. дол.), Німеччина ( 1499,5 млн. дол.), Польща (1787,2 млн. дол.). Передові позиції країн-імпортерів займали: Італія (1390,3 млн. дол.),Німеччина (4605,3 млн. дол.), Польща (2788,8 млн. дол.), Угорщина (1214,6 млн. дол.), Франція (1106,7 млн. дол.).

Зовнішня торгівля України у період 2008-2010 рр. розвивалася під впливом двох визначальних подій: членства у СОТ, набутого у 2008 р., та світової фінансово-економічної кризи 2007-2010 рр. Членство в СОТ надало національним експортерам низку переваг, пов’язаних зі скасуванням квотування експорту української металопродукції, зменшенням антидемпінгових обмежень тощо. Разом з тим, зміцнення позицій України на зовнішніх ринках не змогло відвернути обвальне скорочення обсягів експорту України.

 

Таблиця 3.

Зовнішня торгівля послугами України з ЄС, 2010 р. (млн. дол.)*

Країна

Експорт

Імпорт

Сальдо

Всього

3188,7

3023,5

165,2

Австрія

182,8

144

38,8

Бельгія

239,4

63,9

175,5

Болгарія

30,1

17,5

12,6

Великобританія

557,8

598,8

–41,0

Греція

80,7

23,9

56,8

Данія

87,2

17,5

69,7

Естонія

114

12,1

101,9

Ірландія

48,4

10,2

38,2

Іспанія

30,2

17,3

12,9

Італія

127,2

35,2

92

Кіпр

418,7

817,6

–398,9

Латвія

31,7

32

–0,3

Литва

36,8

16,2

20,6

Люксембург

5

5,9

–0,9

Мальта

93,1

2,3

90,8

Нідерланди

103,2

125,1

–21,9

Німеччина

337,2

353,4

–16,2

Польша

93

141,2

–48,2

Португалія

10,9

54,1

–43,2

Румунія

21,6

11,2

10,4

Словаччина

50,6

18,2

32,4

Словенія

5,8

3,9

1,9

Угорщина

223,9

52,3

171,6

Фінляндія

48,1

22

26,1

Франція

123,6

230,2

–106,6

Чехія

43,1

38,6

4,5

Швеція

44,6

158,9

–114,3

* Розроблено автором за джерелом [7].

 

Кризове зменшення зовнішньоторговельного обороту в Україні досягло пікових значень у четвертому кварталі 2008 року, коли воно склало 33% порівняно з попереднім кварталом, тоді як загалом у світі аналогічний показник становив 20 %. Така ситуація була спричинена зниженням попиту на традиційні експортні товари України (металопродукцію, хімічну та сільськогосподарську продукцію), а внаслідок девальвації національної валюти та падіння купівельної спроможності - суттєвого скорочення також зазнав імпорт [6, 7].

Зовнішню торгівлю послугами України з країнами ЄС за 2010 рік можна простежити за таблицею 3. Країнами, куди Україна експортувала на найбільші суми були: Великобританія (557,8 млн. дол.), Німеччина (337,2 млн. дол.), Кіпр ( 418,7 млн. дол.). Передові позиції країн-імпортерів займали: Великобританія (598,8 млн. дол.),Німеччина (353,4 млн. дол.), Кіпр (817,6 млн. дол.), Австрія (144 млн. дол.). В порівнянні з зовнішньою торгівлею товарами, торгівля послугами має позитивне сальдо з більшістю країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Литва, Мальта, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Чехія.

 

Рис. 2. Географічна структура експорту товарів (млн. дол. США), 2004-2010 рр. *

Розроблено автором за джерелами: [6, 7].

 

Рис. 3. Географічна структура імпорту товарів (млн. дол. США), 2004-2010 рр. *

* Розроблено автором за джерелами: [6, 7 ].

 

Географічну структуру експорту та імпорту товарів (рис. 2 та рис. 3) представлено країнами Європи, ЄС, країнами СНД. Питома вага країн СНД в українському експорті товарів у 2010 році порівняно з 2008 роком зросла на 1,8 в.п. і склала 36,4 % від загального обсягу товарного експорту (що є майже рекордним рівнем за останні 13 років). Водночас за цей період відбулося скорочення питомої ваги ЄС з 27,1 % до 25,4 %. Ще відчутнішою у період кризи стала переорієнтація внутрішнього споживання на продукцію з країн СНД: у 2010 році частка товарного імпорту з СНД склала

44 %, що на 5 в.п. більше порівняно з рівнем 2008 року. Варто також відзначити, що зростання частки імпортних товарів з СНД відбулося за скорочення питомої ваги імпорту країн з ЄС.

Рівень концентрації експорту України, оцінений за індексом Хіршмана, є вищим порівняно з багатьма іншими країнами Центральної та Східної Європи, розвиненими країнами, а також країнами з ринковою економікою в процесі становлення, як Бразилія і Китай (Таблиця 4). Водночас рівень концентрації України є значно нижчим, аніж в Росії та Білорусі, і порівнюваним з рівнем концентрації експорту Індії.

Порівняно зі структурою світового експорту, український експорт є більш концентрованим, аніж експорт розвинених країн, хоча порівнюваний з рівнем диверсифікації експорту Росії та Білорусі. Треба відмітити, що якщо за період з 1996 до 2009 рр. в Україні рівень диверсифікації залишився майже незмінним, багато країн з ринковою економікою в процесі становлення помітно знизили рівень концентрації експорту. Наприклад, це відбулось у Румунії, Туреччині, Польщі, Індії, Бразилії.

Рівень розмаїття експорту, оцінений як кількість товарних позицій (тарифних ліній), що експортує країна, в Україні також є досить низьким порівняно з іншими країнами регіону, розвиненими країнами та країнами БРІК . З таблиці 4 та 5 помітна динаміка зростання показників концентрації експорту в Україні та інших країнах.

 

Таблиця 4.

Показник концентрації експорту України та інших країн у 1996 – 2009рр.*

Країна

Рік

Індекс Хіршмана

Індекс диверсифікації

Україна

1996

0,163

0,144

2009

0,171

0,599

Австрія

1996

0,123

0,363

2009

0,116

0,361

Білорусь

1998

0,153

0,505

2009

0,348

0,62

Бразилія

1996

0,145

0,526

2009

0,172

0,51

Китай

1996

0,13

0,472

2009

0,164

0,452

Німеччина

1996

0,143

0,276

2009

0,15

0,297

Індія

1996

0,175

0,598

2009

0,202

0,476

Польща

1996

0,136

0,474

2009

0,142

0,42

Румунія

1996

0,183

0,624

2009

0,153

0,45

Росія

1996

0,302

0,685

2009

0,389

0,666

Туреччина

1996

0,163

0,631

2009

0,14

0,509

США

1996

0,135

0,267

2009

0,144

0,245

* Розроблено автором за джерелами: [5, 8].

 

Таблиця 5.

Показник концентрації експорту України у 1996 – 2009рр.*

Рік

Індекс диверсифікації

Індекс Хіршмана

Кількість тарифних ліній експорту

1996

0,604

0,163

2232

1997

0,606

0,181

2154

1998

0,617

0,179

2177

1999

0,62

0,185

2142

2000

0,616

0,187

2163

2001

0,605

0,176

2154

2002

0,617

0,18

2131

2003

0,582

0,178

2165

2004

0,59

0,189

2182

2005

0,608

0,198

2214

2006

0,593

0,196

2219

2007

0,587

0,192

2239

2008

0,606

0,203

2286

2009

0,599

0,171

2290

* Розроблено автором за джерелами: [5, 8 ].

 

Слід окремо зазначити, що багато заходів, необхідність яких визначена міжнародними зобов’язаннями України, які випливають із членства в СОТ, угод та домовленостей з Євросоюзом тощо, повністю відповідають логіці та змісту концепції «допомоги в інтересах торгівлі» (Aid for Trade). До того ж в Україні вже реалізована та реалізується низка проектів технічної допомоги в сфері торгівлі та торговельної політики і пов’язаних з ними секторах. Тому запропонована матриця містить лише найважливіші пропозиції щодо сприяння розвитку торгівлі та посилення ефективності торговельної політики, які доповнюють або уточнюють відповідні наміри та плани.

Посилення та зміцнення торгівельного співробітництва між Україною та ЄС може прискоритись за умов:

-  розширення спектру сфер співробітництва;

-  посилення співпраці як урядових,так і бізнесово-ділових партнерів;

-  впровадження на практиці основ з угод про партнерство та співробітництво;

-  усунення перешкод (недосконалості в податковій та судовій системі, зменшення корупції) допоможе посилити процес євроінтеграції;

-  постійний моніторинг та оцінка торгівельних відносин зможуть виявити слабкі та сильні сфери, що в свою чергу, посилить щорічний прогрес;

-  тісне консультування між Україною та ЄС щодо усунення наслідків економічних кризових ситуацій;

-  посилення контролю та стабільності державного фінансування;

-  зменшення торгівельних бар’єрів можливе через зміну стандартизації, посилення адміністративного керування, тощо.

Висновки. Маючи за основу наведедені статистичні та аналітичні дані, можна сказати що розширення торгівлі між Україною та ЄС необхідне, причому ми повинні зробити акцент на експорті вітчизняної продукції. Євроінтеграційні процеси сприятимуть втіленню в життя основного призначення торгівлі як виду економічної діяльності - це забезпечення основних,поєднуючи зв'язків між сферою виробництва і споживання, а тому на першому місці державного регулювання повинно бути встановлення оптимальних умов оподаткування, спрощення митної процедури, підвищення конкурентоспроможності національного виробництва, впровадження інновацій, тощо.

 

 

 

Література:

1. Клименко І.В., Федірко О.А., Ус І.В. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/sot_chl-b062d.pdf

2. Бураковський І., Мовчан В. Оцінка потреб України у галузі сприяння міжнародній торгівлі. Вплив торговельної політики на людський розвиток – К.: Регіональне бюро ПРООН для Європи та країн СНД, 2011 – 122с.

3. Сирийчик Т., Фургальські А., Клімкевич Ч., Камола М., Дяченко Т., Пугачов М., Філіпенко О. Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу / За ред. Марчіна Свєнчіцкі. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 102 с.

4. Шумило О. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/ general_strategy.pdf

5. Бураковський І., Куценко К., Кобилянська А. та ін.. Оцінка витрат та вигод від укладання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. – К.: К.И.С., – 2010. – 96 с.

6. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України // Економічне співробітництво – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/tovaroobig_za_kab_stat/eu/5220.html

7. Мельник Т.М. Інституційні чинники економічного розвитку: теорія і практика - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VDU_ekon/2010_2_1/tom1/245.pdf

8. Офіційний сайт Державного комітету статистики // Зовнішньоекономічна діяльність – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

9. Total imports and exports by countries or areas - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comtrade.un.org/

 Стаття надійшла до редакції 10.04.2012 р.