EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2012

УДК 330.341.1:621

 

Л. В. Бачкір,

ст. викладач кафедри менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

А. І. Баличева,

студентка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

 

THE DEVELOPMENT OF INNOVATION PROCESS IN TRANSPORT ENGINEERING ENTERPRISE

 

У статті розглянуто теоретичні засади, стан інноваційних процесів та їх вплив на формування інноваційної активності промислових підприємств. Обґрунтовано напрями розвитку інноваційних процесів підприємства транспортного машинобудування ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційні процеси, інноваційна активність, транспортне машинобудування.

 

The article deals theoretical foundations, the state of innovation and their affect on the formation of the innovative activity of industrial enterprises. The directions developments of innovative processes transport engineering company PJSC «Kryukovsky Railway Car Building Works».

Key words: innovation processes, innovation activity, transport engineering.

 

 

Вступ. Зважаючи на необхідність інтеграції України у світове господарство, проблема підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств набуває все більшого значення. Саме тому постає необхідність переходу країни до інноваційної моделі розвитку економіки.

Найважливішими показниками результативної інноваційної діяльності, пов’язаними з трансформаціями ідей в нові або удосконалюючи продукти, послуги, технологічні процеси, що запроваджуються на ринку, є рівень інноваційної активності підприємств і організацій галузей економіки, а також обсяги випуску нової продукції [9]. Саме інноваційно активні підприємства визначають майбутній розвиток економіки країни та її регіонів. Вони є точками найбільш швидкого економічного зростання, біля яких формується специфічне творче інноваційне середовище. Розвиток таких підприємств в регіонах позитивно впливає на розвиток економіки країни в цілому, що обумовлює необхідність інноваційних впроваджень.

Наукові праці Й. Шумпетера, П. Друкера, В. Д. Хартмана та багатьох інших вітчизняних та зарубіжних вчених присвячені дослідженням інноваційних процесів [2-5]. Проте залишається актуальним питання щодо забезпечення інноваційного розвитку підприємств транспортного машинобудування

Постановка задачі. Метою даної роботи є розробка та обґрунтування напрямів розвитку інноваційних процесів підприємства транспортного машинобудування на основі теоретичних засад за даною проблематикою та оцінки стану інноваційної активності.

Результати дослідження. Україна продовжує розвиватися як країна з високою часткою сировинних галузей промисловості, де переважає сфера низького наукомісткого матеріального виробництва. Загальновідомо, що рівень розвитку країни залежить від рівня розвитку інноваційної діяльності, тому впровадження інновацій є головним чинником успіху підприємства, який впливає на рівень розвитку країни загалом. У 2010 р. інноваційною діяльністю у промисловості було зайнято 1462 підприємств (13,8% від загальної кількості обстежених промислових підприємств) проти 1411 (12,8 %) у 2009 р. Слабке залучення інновацій в Україні відображене в дуже низькому рейтингу України: зниження на 7 позицій до 89 (із 139 країн) з оцінкою 3,90 за міжнародними критеріями оцінки конкурентоспроможності [10, с. 15]. Інноваційна активність промислових підприємств в Україні останніми роками є нестабільною [7, с. 185], про що свідчать дані, представлені на рис. 1.

  

 

Рис. 1. Інноваційна активність промислових підприємств за 2005-2010 роки за напрямами проведених інновацій

 

Статистичні дані [7], щодо впровадження інновацій на промислових підприємствах узагальнені в табл. 1.

 

Таблиця 1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Впроваджено нових технологічних процесів, одиниць

1808

1145

1419

1647

1893

2043

   у тому числі маловідходних,

   ресурсозберігаючих,  безвідходних

690

424

634

680

753

479

Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, найменувань

3152

2408

2526

2446

2685

2408

у тому числі нових видів техніки

657

786

881

758

641

663

 

Як бачимо впровадження інновацій промисловими підприємствами визначається нестабільністю. Так, у 2010 році у зв’язку з кризою, підприємства значно скоротили рівень впровадження інновацій та повернулись до показників рівня 2006 року.

Основними чинниками, які гальмують інноваційну діяльність в Україні, є відсутність достатніх джерел фінансування; недосконалість законодавчої бази у сфері інновацій, податкової системи та відсутність пільгового режиму для здійснення інноваційної діяльності; міграція фахівців високого рівня, науковців у США, Німеччину та інші країни [6].

Всі ці проблеми відчуває на собі галузь машинобудування, яка є головним стрижнем економіки України. Інноваційна активність у галузі є недостатньою. Лише близько 14% промислових підприємств проводять інноваційну діяльність, хоча в цьому напрямку працює значна кількість вітчизняних наукових та конструкторських організацій. Істотно позначилися на інноваційній діяльності проблеми фінансування та недостатня кількість кваліфікованих фахівців у галузі науково-технологічних розробок.

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні значну роль відіграють великі виробничі підприємства. Їх продукція є основою господарства країни, запорукою підвищення темпів розвитку економіки. Одним з таких підприємств є ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (далі ПАТ «КВБЗ») ‑ виробник транспортних засобів, в тому числі й пересувного залізничного транспорту в Україні. Більш ніж сторічний досвід крюківських вагонобудівників об’єднав в собі все найкраще, що було досягнуто в минулому. На даний період ПАТ «КВБЗ» є унікальним високотехнологічним підприємством з повним інноваційно-технологічним циклом – від виникнення комерційної та технічної ідеї до поставок готової продукції. Значний виробничий потенціал заводу, тісне багаторічне співробітництво з науково-дослідними інститутами України та країн СНД дозволяють виготовляти та пропонувати споживачам високоефективну та зручну в експлуатації продукцію.

В активі підприємства магістральні вантажні й пасажирські залізничні вагони, запасні частини й комплектуючі до залізничного транспорту, вагонів метро і метрополітенів, ескалаторів, контейнери для транспортування вантажів, зварні металоконструкції, зварювальні електроди та багато іншого (рис. 2). Одна з особливостей сучасного виробництва заводу – можливість швидкого переналагодження на випуск нової продукції. Яскравим прикладом цього є освоєння в короткі строки промисловий випуск вітчизняних пасажирських вагонів.

 

Рис. 2. Асортимент продукції на 2010 рік

 

Впевненому розвитку концерну сприяє постійне прагнення колективу щодо досягнення високої якості виготовленої продукції, що підтверджено сертифікатами якості ISO 9001-2000 та умовами стандарту AAR M-1003.

ПАТ «КВБЗ» постійно працює над підвищенням свого інноваційного розвитку. Основними напрямками роботи в інноваційній сфері підприємства останніми роками стали: впровадження наукоємних технологій за пріоритетними напрямками інноваційної діяльності; техніко-технологічна модернізація промислового комплексу, впровадження прогресивних структурних змін, збільшення кількості впроваджених інноваційних проектів; поліпшення фінансового стану підприємства, створення передумов для залучення інвестицій; оптимізація обсягів, інженерно-технічного й управлінського персоналу; забезпечення енергозбереження.

Одним із напрямків подальшої інноватизації у ПАТ «КВБЗ» вважаємо покращення умов виробничих процесів заводу. Пропонується до впровадження інноваційно-технологічний проект, зміст якого полягає в заміні існуючого морально та фізично застарілого електроприводу типу ПХ-К432 на новий тип ПФ-К234 з розробкою технології виробництва, що цілком відповідає сучасним вимогам наукового-технічного прогресу. В табл. 2 наведено показники для розрахунку економічної ефективності створення та впровадження у виробництво інноваційної технології. Сума всіх понесених витрат із врахуванням рівня інфляції.

 

Таблиця 2. Показники щодо впровадження інноваційної технології

Показники

Сума

1.     Загальні капітальні вкладення в технологію, млн.грн.

13

2.     Витрати на НДДКР та виготовлення зразка, млн.грн.

1,1

3.     Витрати на підготовку виробництва, млн.грн.

1,2

4.     Витрати на експлуатацію обладнання, млн.грн.

5,2

5.Амортизаційні відрахування за весь період реалізації електроприводу, млн.грн.

6,1

6.Витрати на виплату заробітної плати обслуговуючому персоналу за весь період реалізації проекту, млн.грн.

0,7

7. Собівартість виготовленої продукції з використанням нової технології, млн.грн.

15,6

8. Дохід (прибуток від продажу продукції, виготовленої за новою технологією) за весь період реалізації проекту, млн.грн.

277

9. Ставка дисконтування, %

16

10. Термін реалізації інноваційно-інвестиційного проекту, роки

13

 

Грошовий потік підприємства (CF) [8], який визначається як різниця між чистим прибутком і амортизаційними відрахуваннями та всіма видами витрат, понесених в період впровадження та експлуатації проекту становитиме 259,3 млн.грн.

Знецінення грошових коштів під впливом фактору часу призводить до зростання вартості грошей у даний період, порівняно з вартістю грошей, що будуть отримані в майбутньому. Такий вплив часу на вартість грошей враховують шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків, і теперішню вартість отриманих у майбутньому грошових потоків (PV):

 

 

Чиста теперішня вартість проекту (NPV), яка характеризує загальну абсолютну величину ефекту від реалізації інвестицій становитиме 24,7 млн.грн. Порівняємо теперішню вартість майбутніх грошових потоків з початковими інвестиціями через індекс прибутковості проекту (IP). Отримане значення 2,9 свідчить про доцільність проекту, відшкодування початкових інвестицій якого за розрахунками відбудеться за 4,6 роки. Зазначимо, що такий термін окупності є прийнятним, при тому, що тривалий термін окупності інноваційних проектів є характерним проблемним аспектом.

Для ухвалення рішення про прийнятність проекту врахуємо внутрішню норму рентабельності інвестицій (IRR), тобто рівень ставки дисконтування, при якому чиста приведена вартість проекту за його життєвий цикл дорівнює нулю. Ставка дисконтування 16% є середньою. Методом підбору було визначено ставки 5% і 27%, при яких відповідно NPV>0 та NPV<0:

 

 

При ставці 26 % сумарні дисконтовані доходи дорівнюють дисконтованим витратам. Тобто при дискотованій ставці 26%  NPV = 0. Тобто проект дасть змогу покрити всі необхідні витрати, пов’язані з фінансуванням його реалізації та отримати прибуток. Впровадження нової технології виробництва сучасного електроприводу типу ПФ-К234 для виготовлення ватажних вагонів сприятиме зростанню обсягів реалізації продукції виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та підвищенню його конкурентоздатності як на вітчизняному, так і на світовому ринках. За даним  інноваційно-технологічним проектом є можливість отримати загальний прибуток для підприємства в розмірі 277 млн. грн.

Для подальшого комплексного розвитку транспортної системи України необхідною умовою є  формування політики, зорієнтованої на забезпечення транспортного сектору інноваційними ресурсами. Результати досліджень [7] визначають вагонобудівну галузь рентабельною, що обумовлює можливість здійснення фінансових інвестицій з метою її інноваційного розвитку. До стратегічних пріоритетів транспортної галузі слід віднести наступні: стимулювання розвитку національного транспортного машинобудування, зокрема вагонобудування; зростання конкурентоспроможності підприємств галузі на внутрішньому та зовнішньому ринках; прискорення інтеграції транспортного комплексу України до європейської та світової транспортних систем.

Висновки. В умовах ринкової трансформації економіки України стрижнем науково-технічного прогресу стає інноваційна діяльність, що спрямована на прискорене виготовлення нової конкурентоспроможної продукції. Це дозволяє сформулювати наступні висновки та пропозиції щодо забезпечення інноваційного потенціалу підприємств транспортного машинобудування: створення ефективного інноваційного механізму в країні, завдяки постійній держаній підтримці вітчизняних виробників, залучення додаткових фінансових ресурсів; формування та постійне підвищення інноваційного потенціалу, заснованого на впровадженні нових виробничих технологій, науково-технічних розробок, що здатні у перспективі забезпечувати українським товаровиробникам машинобудівної продукції конкурентні переваги як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; забезпечення належної якості виготовлення пасажирських вагонів на підприємстві; організацію гарантійного та післягарантійного обслуговування на внутрішньому та зовнішньому ринках; освоєння нових видів пасажирських вагонів: двоповерхових вагонів, вагони-люкси, рейкові автобуси та омнібуси; в умовах високої вартості імпортних комплектуючих, значного зростання курсу валют, необхідно знижувати ризики залежності пасажирського вагонобудування ПАТ «КВБЗ» від комплектуючих виробництва країн далекого зарубіжжя, при цьому акцентуючи увагу на використанні у виробництві пасажирських вагонів комплектуючих і матеріалів вітчизняного виробництва; потрібно долати несприятливі дії економічних та фінансових факторів для досягнення необхідного підприємству виробничо-господарського результату. Забезпечення інноваційного потенціалу підприємств транспортного машинобудування України, таких як ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», є основною умовою перспективного розвитку не лише окремих підприємств даної галузі, але й економіки країни в цілому.

 

Список використаних джерел

1.        Закон України «Про інноваційну діяльність» // Голос України. - 2002. – 9 серпня. – С. 10.

2.        Шумпетер И. Теория экономического развития / И. Шумпетер. – М : Прогресс, 1992. – 456 с.

3.        Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Твисс Б. ; сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 271 с.

4.        Покропивний С. Ф. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання / Покропивний С. Ф. // Економіка України. – 1995. – №2. – C. 24.

5.        Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Краснокутська Н. В. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.

6.        Тарасенко І. О. Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління / Тарасенко І. О., Королько О. М., Белявська К. С. // Актуальні проблеми економіки. - № 9 (99). – 2009. – С. 133-141.

7.         Державна служба статистики України / «Наукова та інноваційна діяльність в Україні»/ Статистичний збірник. – [Електронний ресурс]. – Київ, 2010. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

8.        Бланк И. А. Инвестиционннй менеджмент / Бланк И. А. — К.: МП "ИТЕМ", ЛТД "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995.

9.        Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України. – Ж.: Економіст, № 1 (55), 2006. – С.42-47.

10.     The Global Competitiveness Index 2010-2011 [Электронный ресурс] : World Economic Forum, Geneva, 2010.

 Стаття надійшла до редакції 21.04.2012 р.