EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2012

УДК 338

 

В. М. Хижняк,

асистент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний університет

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ РАЦІОНАЛЬНОМУ ПОЄДНАННІ ГАЛУЗЕЙ

 

EFFICIENCY AGRICULTURAL PRODUCTION AT A RATIONAL COMBINATION OF INDUSTRIES

 

Стаття висвітлює окремі аспекти ефективності виробництва сільськогосподарської продукції при раціональному поєднанні галузей на підприємствах. Доведено оптимальну структуру сільськогосподарського підприємства, при якому рентабельність і загальний прибуток будуть максимальними. Визначено залежності між загальною рентабельністю сільськогосподарського виробництва та розвитком галузей. Досліджено ефективності розвитку галузей сільського господарства  у підприємствах  Запорізької області в розрізі останніх 20 років.

Ключові слова: сільське господарство, ефективність виробництва, рентабельність, оптимізація, рослинництво, тваринництво, галузь сільського господарства.

 

Article highlights some aspects of the efficiency of agricultural production in a rational combined areas of the business. We prove the optimal  structure of agricultural enterprises in which the profitability and  overall  profit will be maximum. Dependence between the total profitability of agricultural production and development industries. Investigated the efficiency of agricultural sectors in Zaporizhia enterprises in the context of the last 20 years.

Keywords: agriculture, production efficiency, profitability, optimization, plant production, animal husbandry, agriculture.

 

 

ВСТУП

Раціональне розміщення сільського господарства забезпечує виробництво необхідних суспільству продуктів харчування і сільськогосподарської сировини в потрібних розмірах при мінімальних затратах праці і коштів на виробництво продукції і доведення її до споживача. Що в свою чергу сприяє зростанню суспільного виробництва на основі ефективного використання землі, засобів виробництва і трудових ресурсів. Тільки за таких умов можна досягти раціонального природокористування, забезпечити впровадження агротехнічних, меліоративних і організаційних заходів, спрямованих на охорону земельних і водних ресурсів, підвищення родючості ґрунту, одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур.

Серед науковців України та СНД, що досліджували сутність ефективності розвитку сільського господарства, раціони годування тварин, розвиток органічного землеробства в Україні слід назвати Т. Бобрушко [1], М. Колта [1], В. Пабат [2], А.Д. Топалов[3], М.Н. Нацюк [3], Б.Я. Панасик [4], А.М. Венедиктов [5], П.И. Вікторов [5], Н.В. Груздев [5] та інші.

У своїх дослідах В.Пабат [2] доводить можливість рентабельного ведення тваринництва в існуючих ринкових умовах – доцільно лише нагодувати тварин. А це значить - збільшити питому вагу кормових угідь при зменшенні до оптимального рівня зернові культури та соняшник.

 

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою даної статті є доведення оптимальної структури сільськогосподарського підприємства, при якому рентабельність і загальний прибуток будуть максимальними, визначити залежність між загальною рентабельністю сільськогосподарського виробництва та розвитком галузей, дослідження ефективності розвитку галузей сільського господарства  у підприємствах  Запорізької області в розрізі останніх 20 років.

 

РЕЗУЛЬТАТИ

Розміщення виробництва кожного виду сільськогосподарської продукції в найбільш сприятливих природних умовах забезпечує господарствам економію праці і коштів, сприяє підвищенню ефективності сільського господарства. Крім того, розміщення сільського господарства має сприяти раціональному використанню і охороні природних ресурсів. Збільшення виробництва продукції на основі інтенсифікації сільського господарства не повинно супроводжуватися нераціональним використанням земельних угідь і погіршенням навколишнього середовища. Так, в умовах Мелітопольського району Запорізької області дуже сприятливі умови для вирощування черешні. Тут одержують саму високу урожайність цієї культури при максимальної прибутковості.  К.-Дніпровський район цієї ж області спеціалізується на вирощуванні овочів та забезпечує  не тільки потреби області, але і країну та ближнє зарубіжжя.

Поглиблення спеціалізації потребує раціонального розміщення переробної промисловості сільськогосподарського виробництва по території країни для зменшення нераціональних перевезень сільськогосподарської сировини і готових продуктів. Сільське господарство і переробна промисловість як основні складові агропромислового комплексу покликані спільно забезпечувати потреби населення в харчових та інших продуктах. Тому раціональне розміщення промисловості в сільськогосподарських підприємствах з'являється дедалі більше можливо для вдосконалення розміщення виробництва продукції інтенсивних і трудомістких галузей.

Розглянемо, як впливає зміна спеціалізації виробництва зернових культур на ефективність галузі в господарствах Запорізької області у 2010 році (табл.1.).

 

Таблиця 1. Оцінка впливу спеціалізації зернових культур в господарствах Запорізької області

Групи господарств з рівнем спеціалізації, %

Кількість

господарств, шт

Середній рівень спеціалізації, %

Ціна 1 ц

продукції,

грн../ц

Рівень рентабель-ності,  %

11,0 – 20,0

117

15

51,5

21,6

20,1 – 30,0

108

24

57,1

30,0

30,1 – 40,0

60

36

61,2

48,2

Всього

285

25

55,6

29,4

 

Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що поглиблення спеціалізації на виробництві зерна в господарствах Запорізької області веде до росту ефективності не тільки за рахунок якості продукції, що можна спостерігати за збільшенням ціни по групах, але і в наслідок значного зниження собівартості продукції. Аналогічну закономірність має і розвиток інших галузей сільського господарства.

Розглядаючи трансформаційні процеси розвитку сільського господарства в Запорізькій області, спостерігається зменшення родючості сільськогосподарських угідь, як і в більшості областей України.

Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є внесення органічних добрив. А це можливо при збільшенні поголів’я тварин. Однак, в силу об'єктивних причин, продукція тваринництва, яка виробляється сільським господарством у більшості є збитковою. Так, при рентабельності в цілому по сільськогосподарському виробництву області за 2010 рік 30%, у рослинництві вона склала 39,9%, тваринництві – 3,9%.

Водночас, слід відмітити, що в ринкових умовах, коли держава не втручається в розвиток галузей, розвиваються ті з них, які мають більш високу рентабельність. Галузь, яка протягом кількох років є збитковою, не може бути привабливою для інвестування та подальшого розвитку, тому вона згортається.

Існуючу залежність міжгалузевих відносин рослинництва і тваринництва, можна побачити на прикладі наведених у таблиці 2 даних.

 

Таблиця 2. Ефективність розвитку галузей сільського господарства  у підприємствах  Запорізької області

Показники

1990р.

1995р.

2000 р.

2005р.

2008р.

2009р.

2010р.

Рентабельність, %:

зерна

237,5

69,7

39,9

-1,2

19,2

5,3

10,9

насіння соняшника

241,1

191,1

56,5

34,8

24,4

48,9

72,3

м’яса великої рогатої худоби

9,3

-18,2

-43,6

-27,1

-35,3

-38,0

-38,9

м’ясо свиней

23,7

-8,5

-34,5

32,5

17,4

33,2

0,8

молоко і молочні продукти

22,9

-30,0

-22,8

7,5

-7,7

-10,2

12,3

Посівна площа, тис.га:

зерна

812,7

725,6

795,4

781,9

859,4

876,0

845,7

насіння соняшника

192,3

252,6

355,8

525,6

597,1

558,0

572,2

Поголів’я тварин, тис.гол:

великої рогатої худоби

1082,7

757,0

366,4

173,0

120,0

113,9

109,3

свиней

1034,2

558,0

438,5

288,8

303,8

335,4

370,3

 

Аналізуючи цю таблицю можна зробити висновок, що рентабельність зерна  за останні двадцять років значно зменшилась; майже не змінилася посівна площа цієї культури. В той же час, збільшення посівів соняшника у більш ніж три рази обумовлено відносно високою його рентабельністю.

У протилежність, рентабельність виробництва м’яса  великої рогатої худоби знизилась до збиткового рівня, а м’яса свиней поступово підіймається після спаду 1992-2000р.р. Тому, поголів’я тварин склало у 2010 році порівнюючи з 1990 роком по великої рогатої худобі (ВРХ) лише 10,1 %, свиней 35,8  %. Розрахунки показують, що між рентабельністю та поголів’ям тварин існує тісна залежність.

Проведені розрахунки доводять, що при використанні органічних добрив в рослинництві (10т/га), можливо підвищити урожайність основних сільськогосподарських культур на 60-90%, що в свою чергу значно зменшить собівартість одиниці продукції і підвищить загальну рентабельність сільськогосподарського підприємства. Дану закономірність зобразимо нижче.

 

Таблиця 3. Раціон годування корів у  сільськогосподарських підприємствах

Найменування корму

Кількість корму, кг

Кормові одиниці

Перетравлюваний протеїн, всього

Гичка кукурудзи

1,5

0,555

22,5

Солома

6,8

1,904

47,6

Силос кукурудзяний

20

4,2

280

Макуха соняшникова

0,2

0,22

74

Висівки пшеничні

0,7

0,049

7,7

кукурудза

0,5

0,65

35

Ячмінь

0,9

1,089

80,1

Пшениця

0,2

0,236

24,2

Сіль поварена, г

60

0

0

Кісна мука, г

40

0

0

Всього

Х

8,903

571,1

   

Умовно приймаємо сільськогосподарське підприємство зі 100 га ріллі. Оптимальну кількість органічних добрив ми можемо отримати від корів в розмірі 125 голів. Нормативний вихід органічних добрив від однієї голови корів становить 8 тон.  В таблиці 3 зобразимо оптимальний раціон годування корів з розрахунку 8,8-9,0 кормових одиниць, та 570-620г. перетравного протеїну на голову за добу.

Згідно з раціоном годування корів ми можемо визначити оптимальну кількість кормів необхідну для годування 125 голів на протязі року (таблиця 4).

 

Таблиця 4. Витрати кормів за рік

Корма

Витрати на 1 гол. в день, кг

Витрати на 1 гол. за рік, кг

Витрати на 125 гол. в рік, т

Гичка кукурудзи

1,5

547,5

68,44

Солома

6,8

2482

310,25

Ячмінь

0,9

328,5

41,06

Силос кукурудзяний

20

7300

912,50

Макуха соняшникова

0,2

73

9,13

Висівки пшеничні

0,5

182,5

22,81

Пшениця

0,2

73

9,13

Сіль поварена, г

60

21,9

2,74

Кісна мука, г

40

14,6

1,83

 

Після проведення подальших розрахунків нам вдалося виявити, що структура посівних площ прямо пропорційно залежить від раціону годування сільськогосподарських тварин.

У таблиці 5 запропоновано структура посівних площ при введенні в сільськогосподарську діяльність тваринницького комплексу. Наведено нормативне співвідношення культур у сівозмінах в південностеповому регіоні згідно з Постановою кабінету міністрів України №164 від 11 лютого 2010 року, а також розрахована оптимальна посівна площа після застосування сільськогосподарським підприємством органічних добрив. Приведена урожайність основних сільськогосподарських культур і їх валовий збір згідно з даними Головного  управління  статистики  у  Запорізькій  області. Також наведені розрахункові дані урожайності і валового збору після використання в господарстві органічних добрив.

 

Таблиця 5. Основні показники діяльності рослинництва

Культури

До використання

органічних добрив

Після використання

органічних добрив

Нормативна структура посівних площ, %

Посівна площа, га

Урожайність, ц/га

Валовий збір, т

Посівна площа, га

Урожайність, ц/га

Валовий збір, т

Пшениця

36

26,5

95,4

36,8

46,6

171,49

40-82

Ячмінь

14

25,7

35,98

12

36,0

43,20

40-82

Кукурудза на силос

Х

Х

Х

12,2

753,4

919,10

до 60

Кукурудза на зерно

15

39,0

58,5

6

67,6

40,56

40-82

Соняшник

15

16,8

25,2

15

24,0

36,0

до 15

Пар

20

Х

Х

18

Х

Х

18-20

 

Проведені розрахунки вказують, що оптимальна сівозміна семи пола в якому застосовуються такі сільськогосподарські культури, як: пшениця, ячмінь, кукурудза на силос, пшениця, кукурудза на зерно, соняшник і пар.

 

Таблиця 6. Ефективність ведення рослинництва

Культури

Посівна площа, га

Урожайність ц/га

Валовий збір, т

Ціна, грн.

Дохід, грн

Витрати, грн

Пшениця

36

26,5

95,4

738,05

70409,96

56237,26

Ячмінь

14

25,7

35,98

738,05

26555,04

23768,39

Кукурудза на зерно

15

39,0

58,5

738,05

43175,93

42817,97

Соняшник

15

16,8

25,2

1710,95

43115,94

25537,68

Всього

Х

Х

Х

Х

183256,87

148361,30

 

Як ми бачимо з таблиці 6 загальний дохід від ведення рослинництва складає 183256,87грн., а загальні витрати 148361,30 грн. За розрахунками найбільш дохідна культура це соняшник.

 

Таблиця 7. Ефективність ведення тваринництва

 

Показники

Надій, т/рік

Валова продукція

Ціна,

грн/т

Дохід, грн.

Витрати, грн.

Молоко

4

500

1807

903500,00

769935,00

Органічні добрива

8

1000

14,39

 

 

Всього

Х

Х

Х

903500,00

769935,00

 

Розрахунки показують, що дохід від ведення тваринницької галузі становить 903500,00грн., а витрати 769935,00 грн. (таблиця 7)

Проведені розрахунки показують, що загальні витрати від ведення рослинництва з використанням органічних добрив становлять 280731,50 грн., в т.ч. витрати віднесені на рослинництво 82985,10 грн., а витрати віднесені на тваринництво 197746,46грн. відповідно. Загальний дохід від ведення рослинництва з використанням органічних добрив становить 161445,48грн.

 

Таблиця 8. Ефективність ведення рослинництва після списання частини валової продукції на тваринництво

Культури

Валов-ий збір,

т

Витра-ти кормів на рік, т

Різни-ця, т

Ціна, грн.

Дохід, грн.

Витрати віднесені на рослинн-ицтво, грн

Витрати віднесені на тваринництво, грн

Загальні витрати, грн

Пшениця

171,49

31,94

139,55

738,05

102993,40

51089,20

11693,39

62782,58

Ячмінь

43,20

41,06

2,14

738,05

1579,43

1094,75

21004,95

22099,70

Кукурудза на силос

919,10

912,50

6,60

128,1

845,36

1078,18

149084,32

150162,5

Кукурудза на зерно

40,56

0

40,56

738,05

29935,31

17990,56

0,00

17990,56

Соняшник

36,0

20,75

15,25

1710,95

26091,99

11732,41

15963,77

27696,18

Всього

Х

Х

Х

Х

161445,48

82985,10

197746,46

280731,5

 

За допомогою таблиці 9 зобразимо загальну рентабельність та ефективність ведення рослинництва, з використанням органічних добрив та без використання органічних добрив. Проведемо загальний аналіз посівних площ сільськогосподарських культур та кількість тварин.

 

Таблиця 9. Фінансовий результат діяльності сільськогосподарського підприємства

Показники

Без використання органічних добрив

З використанням органічних добрив

Рентабельність, %:

загальна

23,52

28,1

рослинництва

23,52

91,46

зернових

14,1

69,32

насіння соняшника

68,83

122,39

тваринництва

0

17,35

Прибуток (збиток), грн.

загальний

34895,57

252977,47

рослинництва

34895,57

119412,47

зернових

17317,31

77126,58

насіння соняшника

17578,26

33898,02

тваринництва

0

   133565,00

Посівна площа, га:

загальна

100

100

зернових

65

54,8

насіння соняшника

15

15

Поголів’я корів, гол

0

125

 

Як показують розрахунки (таблиць 5 – 9) рентабельність ведення рослинництва знаходиться на досить високому рівні, при цьому рентабельність тваринництва являється занадто низькою порівняно з рентабельністю по рослинництву. При використанні органічних добрив в рослинництві і сільськогосподарських культур в годівлі тварин ми отримуємо позитивну рентабельність і прибуток який навіть перевищує прибуток від ведення самого рослинництва на 218081,90грн.

 

ВИСНОВОК

Підводячи підсумки та враховуючи існуючу збитковість тваринництва, можна відмітити, що розвиток цієї галузі має інвестиційну привабливість у рамках міжгалузевих відносин. Але при одночасній зміні сільськогосподарським товаровиробником відношення  до рослинницького комплексу в цілому, до структури посівних площ різних культур, а також до розвитку органічного землеробства на території України. Отже, якщо розміщення сільського господарства сприяє збільшенню виробництва валової і товарної продукції та підвищенню ефективності галузі, то воно може бути визначене раціональним і науково обґрунтованим.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бобрушко Т., Колта М. Стан галузі скотарства та шляхи виходу її з кризи //Тваринництво України. – 2003. - №2. – С. 5-6.

2. Пабат В. Шляхи виведення тваринництва із кризового стану// Тваринництво України. – 1997. - №10. – С. 4-8.

3. Топалов А.Д., Нацюк М.Н. Відродження тваринництва – важний резерв поліпшення харчування населення// Тваринництво України. – 2005. - №5. – С. 4-6.

4. Панасюк Б.Я. Необхідність структурних змін в АПК// Вісник аграрної науки. – 2004.-№3. – С. 63-69.

5. Кормление сельскохозяйственных животных: Справочник/ А.М.Венедиктов, П.И. Викторов, Н.В. Груздев и др.- М.: Росагропромиздат, 1988.-366с.

6. Державний комітет статистики України. «Сільське господарство Запорізької області 2010 рік» Статистичний збірник. Запоріжжя. – 2010р.

 Стаття надійшла до редакції 19.04.2012 р.