EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2012

УДК 338.531.2:338.1(477)

 

Л. М. Клівіденко,

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту

Ю. Б. Прокопишин,

Вінницький інститут економіки

Тернопільського національного економічного університету

 

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 

Кливиденко Л.М, Прокопишин Ю.Б

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭЕКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УКРАИНЫ

 

Klividenko L.M, Prokopishin Y.B

ROLE AND VALUE OF BUDGETARY INVESTMENTS IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

 

У статті розглянуто питання щодо державних інвестицій, визначено їх оптимальний рівень, встановлено основні напрямки бюджетного інвестування. Обґрунтовано важливість чіткого планування обсягів інвестицій та визначено їх роль та значення з точки зору інвестиційної політики та соціально-економічному розвитку держави.

Ключові слова:   валовий внутрішній продукт, бюджетні інвестиції, бюджетне регулювання.

 

В статье рассматриваются вопросы касательно государственных инвестиций, определено их оптимальный уровень, установлено основные направления бюджетного инвестирования. Обосновано важность четкого планирования объемов инвестиций и определено их роль и значение с точки зрения инвестиционной политики и социально экономического развития государства.

Ключевые слова: внутренний валовый продукт, бюджетные инвестиции, бюджетное регулирование.

 

In the article a question is considered in relation to public investments. certainly them optimum level. basic directions of the budgetary investing are set. Grounded importance of the clear planning of volumes of investments and certainly their role and value from point of investment policy and to socio-economic development of the state.

Keywords:   gross domestic product, budgetary investments, budgetary adjusting.

 

 

На сьогоднішній день гостро постає питання збереження економічної стабільності, конкурентоспроможності, стимулювання соціально-економічного розвитку України. Основним важелем економічного регулювання з метою досягнення поставлених цілей виступають державні інвестиції. Це обумовлює актуальність теми дослідження.

Метою статті є визначення пріоритетних напрямків бюджетних інвестицій та їх оптимального рівня.

Питанням теорії і практики бюджетних інвестицій присвячені праці як зарубіжних так і вітчизняних вчених, серед яких: С. Буковинський, В. Зимовець, О. Кириленко, Б. Малиняк, П. Орлов, В. Комаров, Т. Затонацька.,  М. Кейнс, М. Фр.дман, Е. Домар, А. Фуенте, Р. Барро.

 

Бюджетними інвестиціями є видатки з державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на фінансування державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, програми розвитку окремих регіонів, галузей економіки, фінансування інвестиційних проектів та придбання частки акцій чи прав участі в управлінні підприємством.[1]

Важливість даної економічної категорії полягає у тому, що через систему бюджетних інвестицій держава приймає безпосередню участь у інвестиційних процесах.

В сучасному світі державний сектор повністю інтегрований в кругообіг матеріальних та і грошових засобів, формуючи єдиний економічний організм[2]

Завдяки цьому важелю держава може регулювати інвестиційний ринок України, забезпечувати здорову конкуренцію на ринку інвестиційних пакетів, стимулювати оптимальну кон’юнктуру ринку. Така діяльність забезпечує сталий соціально-економічний розвиток та конкурентоспроможність національної економіки.

В свою чергу бюджетні інвестиції поділяються:

-          Інвестиції в бюджетний сектор;

-          Інвестиції в інфраструктуру;

-          Інвестиції для забезпечення соціального захисту;

-          Інвестиції в реальний сектор економіки;

-          Інвестиції соціального призначення[3]

Основною метою бюджетних інвестицій є інвестиційне забезпечення розвитку реального сектору економіки та соціальної сфери. У свою чергу, передбачається інвестування коштів в формування такої системи надання суспільних послуг, яка б забезпечувала високий рівень соціально-економічного розвитку, підвищувала б матеріальний добробут населення, забезпечувала б розвиток матеріально-технічної бази соціальної сфери, а також активізувала б інвестиційні процеси та сприяла б економічному зростанню.[4,c 207]

Ми вважаємо, що для України важливим є формування чітко зазначених цілей бюджетних інвестицій, що дозволить максимізувати соціально-економічний ефект. На сьогоднішній день в Україні основною проблемою є відсутність таких пріоритетних напрямків.

Декларація цілей та завдань бюджету що складається на кожен рік  (Бюджетна декларація)  розроблена  з  метою формування бюджетної політики,  нею визначено, що бюджетна політика визначеного року буде спрямована  на  створення  умов  для  рішучого подолання   наслідків   фінансово-економічної   кризи,  проведення ефективної    податково-бюджетної    політики,     переходу     до інвестиційно-інноваційної моделі  розвитку  економіки,  підвищення рівня зайнятості населення,  збільшення розміру заробітної  плати, сприяння ціновій та валютно-курсовій стабільності[5]

Незважаючи на законодавчо-затверджений інвестиційно-інноваційний тип розвитку економіки України залишається невизначеним питання пріоритетних напрямків інвестицій. Бюджетне інвестування це завжди вибір між направленням коштів у соціальну сферу, або  підтримка реального сектору економіки, її конкурентоспроможності. Разом з тим, гостро стоїть питання і загальної величини таких інвестицій, як відображення рівня втручання держави у економічні процеси. Починаючи з часів незалежності в Україні спостерігаються тенденція децентралізації та автономізації економіки. Фактично мінімізуються важливі економічні важелі впливу держави на реальний сектор економіки. Виходячи з цього важливим є питання визначення оптимального рівня бюджетних інвестицій.

Важливо визначити, що у сучасній економічній теорії певний консенсус досягнуто у розумінні того, що державні інвестиції мають значення, але його не слід перебільшувати. Такі інвестиції доцільні в інфраструктуру (транспорт, зв'язок, природні монополії), що у свою чергу стимулюють приватні інвестиції.[6]

В економічній теорії існує поняття граничної межі бюджетних інвестицій А. Фуенте, дана межа знаходиться на рівні 2% ВВП, що означає, що оптимальне відношення державних інвестицій не повинно перевищувати даної межі. За даної теорії негативною являється будь яке відхилення від 2%[7](рис. 1)

Перевищення лінії Фуенте буде значити про надмірне втручання держави в інвестиційні процеси, що відбуваються, недопущення приватного інвестора, та надмірне витрачання бюджетних коштів. Заниження даного рівня нижче 2% говорить про надмірну автономію економічних процесів та про незацікавленість держави інвестувати у власну економіку. Дана тенденція може призвести до відтоку приватних інвестицій та зниження інвестиційної привабливості національної економіки.

 

Рис. 1. Величина державних інвестицій у % до ВВП 2006-2010 р.*

*Складено авторамм на підставі даних Державного Комітету статистики України.

 

Спостерігається характерний для України процес зниження бюджетних інвестицій. Межа бюджетних інвестицій А.Фуенте в Україні не досягається, оскільки щорічно обсяг бюджетних інвестицій по відношенню до ВВП нижчий ніж 2%. Разом з тим починаючи з 2007 року спостерігається поступове зниження частки державних інвестицій у загальному обсязі ВВП це свідчить про зниження ролі бюджетного інвестування в Україні. Разом з тим найнижчий рівень 0,92% спостерігається у 2009 році та відповідає найнижчим макроекономічним показникам.  Варто також зазначити, що максимальна величина державних інвестицій припадає на 2007 рік. Саме у 2007 році досягнуто найбільших темпів економічного зростання в Україні (табл. 1)

 

Таблиця 1. Порівняння темпів зростання ВВП та обсягу держаних інвестицій 2006-2010 рр.*

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Обсяг ВВП млн..грн.

544153

720731

949864

912600

1090600

Приріст ВВП у %

23,26

32,45

31,79

-3,92

19,5

Обсяг державних інвестицій

млн..грн

6846

10458

11576

8360,8

10952

у % до ВВП

1,26

1,45

1,22

0,92

1

*Складено авторами на підставі даних Державного Комітету статистики України та даних Міністерства Фінансів України.

 

Дані табл. 1 свідчать, що навіть незначні зміни у політиці державних інвестицій можуть призвести до важливого впливу на економічний розвиток держави. При найвищому рівні інвестицій 1,45% у 2007 темп росту ВВП склало 32,45% у період 2008-2009 роки спостерігається тенденція до скорочення державних інвестицій як у питомій вазі до ВВП на 0,23% у 2008 і на 0,3% у 2009 так і у реальних цифрах. Так у 2009 році обсяг реальних інвестицій у сектор економіки знизився на 3 215 млн.грн тобто на 27,8%. Дане зниження стало одним із чинників скорочення обсягів ВВП у 2009 році на 3,9%. У 2010 році спостерігається ріст ВВП на рівні 19,5% в деякій мірі на це вплинув ріс інвестицій до рівня 2008 року.

Бюджетні інвестиції за 9місяців 2011 склали 8 412 млн.грн, прогнозні показники вказують на інвестиції за 2011 року на рівні 11 216 млн. грн., що становить 0,89% від загального обсягу ВВП. Фактично, уряд продовжує тенденцію до скорочення питомої ваги бюджетних інвестицій.

На нашу думку, ситуація, що склалася в Україні із державними інвестиціями є негативною, оскільки їхнє скорочення безпосередньо впливає на темп економічного зростання. Доцільно закласти у бюджеті 2012 року обсяг державних інвестицій на рівні 2% від ВВП. Враховуючи прогнозований 5% ріст ВВП у 2012 році обсяг державних інвестицій за якого було б досягнуто максимального економічного ефекту мають сягнути 19 млрд.грн.

Розглядаючи питання бюджетних інвестицій варто звернути увагу на джерела фінансування інвестиційної діяльності держави.

Щороку на приймається постанова  «Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету»   на відповідний рік (Бюджетної декларації) останні роки визначено однією із завдань спрямування коштів, отриманих від приватизації державного майна,  як  джерела  фінансування видатків розвитку для реалізації  інвестиційних проектів[5].

Загальний обсяг надходжень від приватизації у 2011 році,  складає 11,01 млрд.грн. або 0,9% від обсягу планового ВВП. Даного обсягу надходжень достатньо, щоб повною мірою покрити оптимальній рівень бюджетних інвестицій. Разом  з тим, потрібно розуміти, що надходження від приватизації державного майна не повною мірою використовуються для забезпечення бюджетних інвестицій, про це свідчить те, що дані кошти направляються до загального фонду бюджету, тобто не забезпечують визначені інвестиційні проекти загалом.

На нашу думку, джерелом для здійснення бюджетних інвестицій повинні стати зовнішні запозичення. В Україні у 2011 році заплановано зовнішніх запозичень на рівні 43 млрд. грн. з яких лише  3,3 до спеціального фонду. Відповідно кошти, що надходять у вигляді кредитів від міжнародних організацій використовуються не на розвиток, а на споживання.

Висновки:

Важливим для України є використання у регулюванні соціально-економічного розвитку держави такого важеля як бюджетні інвестиції. Фактично обсяг бюджетних інвестицій відображає рівень впливу держави на економічні процеси, що відбуваються. Характерним для України є процес зниження даного рівня, що призводить до негативних наслідків. Доцільний для України рівень бюджетних інвестицій має становити 2% від обсягу ВВП. На нашу думку це забезпечить стимулювання економічного розвитку та достойний рівень соціально-економічного розвитку України. Стосовно джерел фінансування інвестиційної політики, такими необхідно визначити кошти, що надходять від приватизації державного майна та кошти від зовнішніх запозичень, що підвищить ефективність залучених позик і їх вкладення у економічний розвиток.

 

Список літератури

1. Затоцька Т.Г. Бюджетні інвестиції в реальний та людський капітал як інструмент впливу на соціально-економічний розвиток країни Наукові праці НДФІ № 42 2008 рік  с. 87

2. Макконнелл К.Р, Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 14-го изд. Т.І. – М.: Инфра-М, 2003. с. 97

3. Кириленко, О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 286 с.

4. Попель Л.А Вісник Хмельницького національного університету № 2, 2011 рік., С – 205-209.

5.  Постанова КМУ «Про схвалення декларації цілей та завдань бюджету на 2011 рік» [Електронне джерело - http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=315-2010-%EF]

6. Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку// Фінанси України №7 /2007 – с 2-19.

7. De la Fuente A Fiscal policy and growths in the OECD// CEPR Discussion paper London -2007, № 1775  http://econpapers.repec.org/RAS/pde52.htm

 

 Стаття надійшла до редакції 23.04.2012 р.