EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2012

УДК 338

 

О. О. Федоришина,

студентка 4 курсу Інституту міжнародних відносин

 Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка

 

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

У статті розкрито основні напрямки співпраці і шляхи інтеграції України до ЄС. Охарактеризовано сучасний стан зовнішньоекономічних та зовнішньоторговельних відносин, а також на основі даних характеристик показано перспективи розвитку відносин між Україною та ЄС.

Ключові слова: інтеграціяУкраїни, ЄС,проблеми, перспективи.

 

 

Вступ. Характерною рисою сучасного світового розвитку країн є активізація інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому, навіть, ті країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче відчувають на собі їх відчутний вплив. Після останнього розширення ЄС Україна стала безпосереднім сусідом Євросоюзу. Це відкриває нові можливості для поглиблення співпраці між Україною та ЄС.

Дослідження проблеми інтеграції та співпраці України з ЄС знайшли своє відображення у роботах та монографіях таких авторів, як І. Бережнюк, С. Боротничек, А.С Гальчинський, О.А. Корнієвський, В. Опришко, Н. Пирець, П. Пашко, В. Посельський, М. Тонєв, Є.Д.Холстініна, О.Дугіна, З.Бжезинський, О.Лєдяєва, С.Хантінгтона.

Сучасні відносини України та ЄС характеризуються критичним станом, оскільки Європейський Союз знаходиться зараз не у вигідному становищі через внутрішні економічні проблеми країн – членів, які підривають усю стабільність об’єднання.

Постановка задачі. Інтеграційні процеси є самі по собі дуже складними процесами, тому нам необхідно розібратись, що нам потрібно для ефективного входження в зону ЄС та з якими проблемами може стикнутись Україна на своєму шляху.

Метою статі є проаналізувати перспективи інтеграції України до ЄС, визначити місце України у торгівлі з країнами ЄС та подолання проблем під час інтеграції.

Результати. Європейське інтеграційне об’єднання – це об’єднання груп розвинутих країн, які взаємодіють, торгують та переміщають в серединні угрупування товари, послуги, фактори виробництва та робочу силу. Тобто це є зоною вільної торгівлі, але не просто зоною вільної торгівлі а розширеною, оскільки саме розширена ЗВТ пропонує такий спектр мобілізації. І ця ЗВТ є прагненням України уже довгий час.

Взагалі відносини України ЄС були започатковані після здобуття незалежності України. Тоді вперше і пролунав заклик Євросоюзу до України підтримувати із державами – членами відкритий діалог та відкриті стосунки.

Позиція України щодо Євросоюзу була сформована вперше на законодавчому рівні в Основних напрямках зовнішньої політики України, що були схвалені Верховною Радою України 2 липня 1993 р. Ось починаючи із цього моменту Україна почала тяжіти до європейського інтеграційного об’єднання і від того моменту намагалась все ж таки приєднатись до ЄС, ці намагання ми можемо спостерігати і до сьогоднішнього дня.

Слід також підкреслити вигоди для України після вступу до ЄС:

1. Політичні вигоди – будучи членом ЄС, Україна буде залучена до Спільної європейської політики безпеки та оборони (СЄПБО), яка гарантуватиме Україні державний суверенітет та територіальну недоторканість.

2. Економічні вигоди – перш за все це макроекономічна стабільність, додаткові інвестиції в економіку країни, надання субсидій сільському господарству та отримання позитивного сальдо торговельного балансу.

Щодо макроекономічної стабільності, то у цьому випадку мається на увазі, при вступі до ЄС Україна має підтягнути свої економічні показники до європейських стандартів, створити досить розвинений ринок, закріпити тенденції до економічного зростання і саме по собі принесе Україні уже позитивні результати. Україна також отримає переваги від запровадження єдиної валюти при вступі в ЄС.

Щодо додаткових інвестицій в економіку України, то європейський ринок є великим ринком збуту виробів та джерелом задоволення потреб.

Слід зазначити, що за підсумками 2011 року об’єм прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну із країн ЄС склав 4 млрд. дол.. США. Значний об’єм прямих інвестицій із країн ЄС зосереджений на підприємствах промисловості – 33,4%, в фінансових установах акумульовано – 33,1 % прямих інвестицій від загального обсягу надходжень до України.

Об’єм інвестицій в ЄС з України на кінець 2011 року склав 517, 5 млн. дол.. США, або 94,5% від загального обсягу інвестицій з України.

Щодо надання субсидій сільському господарстві – після вступу до ЄС Україна долучиться до ефективної спільної сільськогосподарської політики ЄС

Отримання позитивного сальдо торгівельного балансу матиме місце за рахунок збуту українських товарів на ринках ЄС. Загальне зниження середньозваженого тарифу в результаті розширення ЄС матиме позитивну роль для українських імпортерів. Окрім цього ЄС максимально сприятиме інтеграції українських енергетичних, транспортних та телекомунікаційних мереж в європейську інфраструктуру.

3. Соціальні вигоди – передбачають ефективний захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільного пересування населення, тобто шенгенська зона, яка передбачає вільне пересування осіб в межах ЄС, забезпечення високого рівня життя населення та інше (табл. 1).

Перспективи та можливості від вступу до ЄС

1. Політичні перспективи – передбачають стабільність політичної системи, сприйняття України як важливого суб’єкта політичних відносин

2. Економічні перспективи – передбачають забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу, а також впровадження стандартів ЄС у виробництві

3. Соціальні перспективи – мають на меті формування середнього класу та проведення реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

Недоліки та загрози від вступу

1. Політичні недоліки несуть із собою часткову втрату суверенітету та підпорядкування територій органам ЄС, невизначеність стратегії розвитку, що також не дуже добре вплине на економічний стан, оскільки між країнами ЄС існує в деякій мірі висока конкуренція в деяких галузях, тому потрібно буде переорієнтовуватись на менш конкурентні галузі, а також негативним чинником буде погіршення взаємин із країнами СНД, а особливо із Росією, оскільки на сьогоднішній день перед Україною стоїть також питання про співпрацю із Митним Союзом Росії, Білорусії та Казахстану.

2. Економічні недоліки – передбачають втрату конкурентоспроможності певних галузей, складність переходу на європейський рівень цін, квотування певних видів товарів

3. Соціальні недоліки - це ускладнення візового режиму із східними сусідами

Загрози від вступу України до ЄС

1. Політичні загрози – це небезпека втягнення України в конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським світом

2. Економічні загрози – передбачають можливе переміщення до України шкідливих виробництв, використання України як сировинного придатку, використання України як дешевої робочої сили

3. Соціальні загрози несуть на меті поглиблення демографічного спаду, незаконна міграція та відплив кадрів(табл. 1).

 

Таблиця 1. Аналіз вступу України до ЄС

Сила

Слабкість

1. Політичні вигоди

- Європейська колективна безпека

 

2. Економічні вигоди

- Макроекономічна стабільність

- Додаткові інвестиції в українську економіку

- Надання субсидій сільському господарству

- Отримання позитивного сальдо торговельного балансу

- Спільні митні тарифи

- Кількісні обмеження імпорту

- Антидемпінгова політика

- Протекціонізм і контроль експорту

 

3. Соціальні вигоди

- Ефективний захист прав людини в інституціях ЄС

- Відкриття кордонів для вільного пересування населення

- Забезпечення високого рівня життя населення

1. Політичні недоліки

- Часткова втрата суверенітету

- Невизначеність стратегій розвитку ЄС

- Погіршення відносин з країнами СНД

 

2. Економічні недоліки

- Втрата конкурентоспроможності певних галузей

- Складність переходу на європейський рівень цін

- Квотування певних видів товарів

 

3. Соціальні недоліки

- Ускладнення візового режиму із східними сусідами

Можливості

Загрози

1. Політичні перспективи

- Встановлення стабільної політичної системи

- Сприйняття України як важливого суб’єкта політичних відносин

 

2. Економічні перспективи

- Забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу

- Упровадження стандартів ЄС у виробництві

 

3. Соціальні перспективи

- Формування середнього класу

- Реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту

1. Політичні загрози

- Небезпека втягнення України в конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським світом

 

2. Економічні загрози

- Можливе переміщення до України шкідливих виробництв

- Використання України як сировинного придатку

- Використання України як дешевої робочої сили

 

3. Соціальні загрози

- Поглиблення демографічного спаду

- Незаконна міграція та відплив кадрів

 

Але, на жаль, за прогнозами економістів, наша країна до 2020 року не стане членом ЄС, оскільки на даний момент ЄС переживає кризу. Також вступ України до цього інтеграційного об’єднання унеможливлюється тим, що до ЄС приєднається країна, яка потребуватиме дуже серйозних компенсацій від закриття цілих галузей промисловості. Оскільки в ЄС є строго квотована планова економіка, яка передбачає, що кожна держава, яка вступає в Європейський Союз, повинна включатись у спільний ринок і відповідно вона повинна повинна запроваджувати квоти на виробництво тієї чи іншої продукції, тому для ЄС на даному етапі не вигідно приймати Україну до себе і це і є однією із проблем інтеграції України.

Ще однією проблемою інтеграції України до ЄС є не гармонізоване до європейських стандартів українське законодавство. Повинна здійснитись адаптація українського законодавства із європейським, це має здійснюватись за рахунок реформування української правової системи та поступове приведення її у відповідність із європейськими стандартами. Ця адаптація повинна охопити приблизно усі сфери права, такі як : приватне, митне, трудове, фінансове, податкове законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, охорону праці, життя та здоров’я, навколишнього середовища та багато іншого. Але на даному етапі для України здійснення таких заходів є неможливими.

Економісти з різних країн ЄС заявляють, що нещодавнє парафування угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС все одно не дасть швидкого залучення України до європейського об’єднання. Парафування – це є фактично технічним узгодженням угоди. Після нього йде підписання, а потім і ратифікація. Україна першою ратифікує цю угоду, яка діятиме в односторонньому порядку. І це може завдати дуже серйозних збитків. За підрахунками – від 2-х до 5-и млрд.. євро на рік. А ця сума є дуже великою для українського бюджету.

 

ВИСНОВКИ

Узагальнюючи результати дослідження щодо інтеграційних процесів України в контексті даного дослідження слід розуміти, що європейська інтеграція для України є шляхом покращення та модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вільний рух в середині інтеграційного об’єднання кваліфікованої робочої сили, товарів, послуг, факторів виробництва, а також це все передбачає вихід на єдиний спільний ринок. Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту населення.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Малик Я. Європейський Союз/ Я. Малик, О. Киричук, І. Залуцький–Львів, 2006 – 610с.

2. Чалий В. Перспективы евроинтеграции Украины // Аргументы и факты – 2007 - № 25 – с.6-10

3. Пироженко О.В. Європейська інтеграція України як проблема економічної діяльності – 2002 електронний ресурс. Режим доступу http://www.vkontexte.ru/

4. Украина и Европейский Союз: концепция экономического сотруднечества// Тезисы докладов региональной конференции «Проблемы и перспективы формирования цивилизованного общества в Украине» - Донецк 1995

5. Чэипен С. TheWashingtonTimes– 15 февраля 2006, перевод с сайта : ИноСМИ.Ru

Стаття надійшла до редакції 19.04.2012