EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2012

УДК 338

 

С. В. Євтушенко,

старший викладач,

Університет економіки та права «КРОК»

 

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КНИЖКОВОЇ ДРУКАРНІ

 

С. В. Евтушенко,

старший преподаватель,

Университет экономики и права «КРОК»

 

Диагностика состояния инвестиционной безопасности книжной типографии

 

S. Yevtushenko

Diagnostics of investment security status of the book factory

 

Дана робота презентує принципи оцінювання рівня інвестиційної безпеки підприємства та алгоритм діагностики стану його інвестиційної безпеки. Систематизовано загрози інвестиційної безпеки підприємства, вироблено загальні рекомендації з врахування впливу загроз на інвестиційну безпеку книжкової  друкарні.

 

Данная работа презентует принципы оценивания уровня инвестиционной безопасности предприятия и алгоритм диагностики состояния его инвестиционной безопасности. Систематизировано угрозы инвестиционной безопасности предприятия, выработаны общие рекомендации по учету влияния угроз на инвестиционную безопасность книжной типографии.

 

This paper is presented the principles of optimization of valuation of the investment security status of the enterprise and algorithm of diagnostics of its security status. The dangers of the investment security were systematized and the general recommendations in measuring of influence of the dangers on investment security of the book factory were developed.  

 

Ключові слова: інвестиційна безпека підприємства, діагностика стану інвестиційної безпеки, загрози інвестиційної безпеки.

 

 

Постановка проблеми

Протягом останніх десяти років стан інвестиційної безпеки найпотужніших державних книжкових друкарень України характеризується як кризовий, що вимагає від науковців розробки дієвих та ефективних механізмів діагностики. Діагностика стану інвестиційної безпеки підприємства є ключовим інструментом в обґрунтуванні інвестиційних рішень в умовах невизначеності та жорсткості конкурентного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблематика діагностики стану економічної безпеки підприємства та її інвестиційної складової знаходиться в центрі уваги іноземних і вітчизняних дослідників, таких як Безбожний В. Л., Варналій З. С., Геєць В. М., Гніліцька Л. В., Грушко В. І., Денисенко М. П., Дорошко М. В., Дьячкова В. В., Євдокімова Н. М., Єрохін С. А., Захаров, О. І., Кавун С. В., Камишнікова Е. В., Капітула С. В., Кириченко О. А., Кириченко О. С., Кірієнко А. В., Козаченко Г. В., Кравчук О. Я., Кучеренко О. О., Лаптєв С. М., Ляшенко О. М., Мельник П. В., Олєйніков Є. А., Пономарьов В. П.,  Прохорова В. В., Прохорова Ю. В., Реверчук Н. Й, Сідак В. С., Тарангул Л. Л., Тумар М. Б., Турило А. М.,  Шевченко С. І., Штангрет А. М., Якубець В. М., Ярочкін В. І. та ін.

Невирішені раніше частин загальної проб­леми

Науковцями досліджуються окремі аспекти оцінювання та оптимізації економічної безпеки підприємства, але інвестиційна складова залишається поза увагою дослідників, що не забезпечує системний підхід до розв’язання проблеми оптимізації економічної безпеки підприємства. Значного поширення серед науковців набув ресурсно-функціональний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства та її складових, а переваги проектно-орієнтованого та системного підходів в оптимізації інвестиційної безпеки підприємства не враховані. Необхідність комплексної діагностики стану інвестиційної безпеки підприємства вимагає розробки  базованих принципів та ефективних, гнучких методів оцінювання рівня інвестиційної безпеки, які дозволять врахувати специфіку внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.  

Формулювання цілей статті

Метою статті є розробка алгоритму діагностики стану інвестиційної безпеки підприємства та принципів врахування загроз інвестиційної безпеки книжкової друкарні.

Виклад основного матеріалу дослідження

Погляди науковців на сутність проблеми економічної безпеки підприємства можна об’єднати у чотири підходи: вузько-функціональний [1], ресурсно-функціональний [2,3,4], загрозливий [5,6] та узгодження економічних інтересів [7,8]. Вузько-функціональний підхід до проблеми економічної безпеки не забезпечує системного розгляду підприємства; ресурсно-функціональний підхід не відбиває специфіку категорії економічної безпеки, бо ототожнює проблему економічної безпеки з загальною ресурсною ефективністю підприємства; загрозливий підхід акцентує увагу на одному аспекті загроз, виключає з поля зору економічних потенціал та можливості його ефективної реалізації. На наш погляд, найбільш змістовно сутність економічної безпеки розкривається в підході узгодження економічних інтересів суб’єктів підприємства. ЕБП відбиває наближення стану підприємства під впливом загроз до нормального стану, який характеризує нормальний режим господарювання та віддаленість від кризового стану, який характеризується збитками великого масштабу, втратою конкурентоспроможності, тоді як економічна небезпека підприємства (ЕНП) характеризує міру наближення стану підприємства під впливом загроз до кризового.

ЕБП – міра гармонізації економічних інтересів підприємства з економічними інтересами суб’єктів зовнішнього середовища, яка відбиває здатність підприємства під впливом загроз не переходити в кризовий стан, який загрожує збитками (втратами) великого масштабу, втратою конкурентоспроможності, порушенням нормального режиму господарської діяльності. Похідна трактовка ЕНП – міра гармонізації економічних інтересів підприємства з економічними інтересами суб’єктів зовнішнього середовища, яка відбиває здатність підприємства під впливом загроз переходити в кризовий стан, який загрожує збитками (втратами) великого масштабу, втратою конкурентоспроможності, порушенням нормального режиму господарської діяльності.

На думку автора, інвестиційна безпека підприємства – це міра узгодження довгострокових економічних інтересів підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності з суб’єктами зовнішнього середовища, за якої в умовах загроз підприємство в довгостроковому періоді не переходить в кризовий стан, який загрожує збитками великого масштабу, втратою конкурентоспроможності, порушенням нормального режиму господарської діяльності. Основним індикатором міри гармонізації економічних інтересів підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності є додатковий грошовий потік від здійснення інвестицій: з постачальниками сировини та матеріалів розраховуються за сировину та матеріали, власники отримують дивіденди, персонал – заробітну плату, кредитори – відсотки та погашення основної суми боргу, держава – податки, тощо.

Розуміння інвестиційної діяльності як сукупності інвестиційних проектів призводить до висновку, що інвестиційна безпека підприємства складається з інвестиційної безпеки проектів. Інвестиційна безпека проекту – це міра узгодження економічних підприємства як суб’єкта інвестиційного проекту із суб’єктами зовнішнього середовища проекту, за якої в умовах загроз інвестиційний проект в довгостроковому періоді не переходить у кризовий стан, який загрожує збитками великого масштабу, втратою конкурентоспроможності підприємства, здійсненню виробничо-господарської діяльності в нормальному режимі. Інвестиційна безпека проекту – це міра узгодження економічних підприємства як суб’єкта інвестиційного проекту із суб’єктами зовнішнього середовища проекту, за якої в умовах загроз інвестиційний проект в довгостроковому періоді не переходить у кризовий стан, який загрожує збитками великого масштабу, втратою конкурентоспроможності підприємства, здійсненню виробничо-господарської діяльності в нормальному режимі.

Інвестиційна діяльність підприємства здійснюється за певними напрямками СЗГ і включає комплекс інвестиційних проектів. За певен проміжок часу, який сплив можна дослідити фактичний рівень інвестиційної безпеки підприємства в певній СЗГ виходячи  з фактичної ситуації реалізації інвестиційних проектів. Оцінювання майбутнього рівня інвестиційної безпеки підприємства в певній СЗГ ускладнюється, коли підприємство здійснює комплекс інвестиційних проектів і необхідністю приймати до уваги як фактичні (обсяги виконаних робіт, якість, витрати, тощо), так і прогнозні параметри інвестиційних проектів, які знаходяться на різних фазах, стадіях та етапах реалізації.

Під діагностикою стану ІБП будемо розуміти оцінку показників роботи підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності, на основі вивчення окремих результатів, неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і наслідків ухвалення управлінських інвестиційних рішень. В процесі діагностики стану ІБП необхідно врахувати наступні аспекти, які випливають із сутності економічної категорії “ІБП”: 1) довгостроковий  характер інвестиційної безпеки; 2) основним об’єктом інвестиційної безпеки є узгодження довгострокових економічних інтересів підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності з суб’єктами зовнішнього середовища; 3) основним індикатором міри узгодження економічних інтересів є додатковий грошовий потік від реалізації інвестицій; 4) кризовий стан  характеризується збитками великого масштабу, втратою конкурентоспроможності, порушенням нормального режиму господарської діяльності; 5) інвестиційна безпека підприємства диференціюється за СЗГ та інвестиційними проектами відповідних СЗГ; 6) в умовах коли підприємство не здійснює інвестиційних проектів в певній СЗГ, інвестиційна (довгострокова) безпека в цій СЗГ визначається виходячи з ситуації “нульовий проект”, тобто “без проекту”.

Євдокімова Н. М., Кірієнко А. В. наголошують, що системна методика діагностики економічної безпеки підприємства складається з трьох основних розділів [9, с. 74]:

-оцінка можливостей підприємства протидіяти загрозам; оцінка причини появи загроз із боку факторів внутрішнього середовища;

-систематичний аналіз стану та тенденцій розвитку зовнішнього середовища;

-оцінка тенденцій розвитку підприємства; визначення зони його функціонування; прогнозування впливу змін факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан підприємства.

Приймаючи до уваги довгостроковий характер інвестиційної безпеки підприємства, ключовим кроком алгоритму діагностики стану інвестиційної безпеки підприємства є оцінка інвестиційної безпеки проекту в і-ій СЗГ, який відповідно буде впливати на загальний рівень інвестиційної безпеки підприємства, а також є визначальним фактором рівня інвестиційної безпеки та економічної безпеки підприємства в цілому. Основні кроки алгоритму діагностики стану ІБП наведено на рис. 1.

На першому етапі виділяються структурні елементи інвестиційної безпеки підприємства шляхом поділу інвестиційної безпеки за стратегічними зонами господарювання (СЗГ), а потім диференціація поглиблюється за інвестиційними проектами у відповідних СЗГ. Оцінка стану інвестиційної безпеки підприємства в конкретній СЗГ обумовлюється оцінками станів інвестиційної безпеки проектів цієї СЗГ. Комплексна оцінка стану ІБП визначається оцінками станів інвестиційної безпеки СЗГ підприємства (рис. 1). Ключовим етапом діагностики стану ІБП є збір та аналіз інформації про тенденції та фактори розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища інвестиційних проектів підприємства. Після попередньої ідентифікації параметрів інвестиційного проекту та його загроз проводиться вибір найбільш ефективних методів оцінювання рівня інвестиційної безпеки. 

 

Рис. 1. Алгоритм діагностики стану ІБП

Розроблено автором

 

Результатна ідентифікація  параметрів інвестиційного проекту і параметрів внутрішніх та зовнішніх загроз стає можливою тільки після оцінки можливостей підприємства протидіяти загрозам, чим відповідно вносяться корективи в параметри проекту та загроз. Оцінка параметрів інвестиційного проекту та його загроз дозволяє спрогнозувати вплив загроз на інвестиційну безпеку проекту певної СЗГ результатом чого є оцінка стану його інвестиційної безпеки.

Одним з ключових аспектів діагностики стану інвестиційної безпеки підприємства є своєчасне та повне виявлення загроз, їх аналіз на предмет дестабілізації економічних інтересів інвесторів в процесі інвестування.

Під час проведення підприємством реструктуризації, модернізації чи запровадження інноваційних, інвестиційних проектів створення та розвитку, на підприємство впливає велика кількість як позитивних, так і негативних чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, що можуть носити випадковий, цілеспрямований чи системний характер. Одними з визначальних зовнішніх детермінант інвестиційної безпеки є динаміка попиту на продукцію, технології, інфляція, вартість кредитів, податкове регулювання. Ідентифікацію ключових загроз інвестиційного проекту необхідно проводити за стратегічними зонами господарювання підприємства (СЗГ), а в їх систематизації необхідно виходити із фаз реалізації інвестиційного проекту та характеристик внутрішнього та зовнішнього середовища, що знайшло відображення у розробленій автором матриці загроз (рис. 2.).

 

Середовище

Фази інвестиційного проекту

Інвестиційна

Операційна

Ліквідаційна

Зовнішнє середовище

 

 

 

Внутрішнє середовище

 

 

 

 

Рис. 2. Матриця загроз інвестиційного проекту підприємства

Розроблено автором

 

Діагностика стану інвестиційної безпеки підприємства досягається за рахунок реалізації таких основних принципів: 1) значної тривалості горизонту дослідження, що випливає з сутності інвестиційної безпеки підприємства; 2) системності за рахунок поділу системи інвестиційної безпеки на структурні елементи за СЗГ та проектами; 3) актуальності, ранжування параметрів інвестиційних проектів та загроз за значимістю; 4) достовірності, що досягається врахуванням специфіки інвестиційних проектів та середовища здійснення; 5) економічності проведення діагностики, що дозволяє СЕБ ефективно виконувати свої функції в умовах обмеженого бюджету; 6) оперативності за рахунок органічної інтегрованості в роботу інших структурних підрозділів.

В залежності від характеру інвестиційних рішень, інвестиційний проект може мати різний вплив на міру узгодження економічних інтересів суб’єктів підприємства з конкурентами, підрядниками та постачальниками. Наприклад, інвестиційний проект заміни спрацьованого верстату на аналогічний практично не змінює баланс економічних інтересів власників підприємства та конкурентів, постачальників сировини та підрядників. Реалізація інвестиційних проектів випуску нових видів продукції чи вертикальної інтеграції впливає на міру узгодження економічних інтересів власників підприємства з економічними інтересами відповідно конкурентів та підрядників. Отже, діагностика стану інвестиційної безпеки проекту вимагає окремого підходу до інвестиційних рішень, які забезпечують просте та розширене відтворення основних засобів підприємства. Капітальні інвестиції, які забезпечують просте відтворення забезпечують конкурентну перевагу на тактичному рівні. В такому випадку основний критерій оцінювання рівня інвестиційної безпеки проекту має будуватися виходячи з порівняння релевантних річних витрат проекту відносно найкращої інвестиційної альтернативи або нульового варіанту з врахуванням концепції релевантності (рис. 3). Кризовим вважається стан, коли порівняльні річні релевантні витрати інвестиційного проекту простого відтворення основних засобів перевищують на критичну величину  відносно найкращої альтернативи або нульового варіанту.

 

Рис. 3. Критерії оцінювання рівня інвестиційної безпеки проекту

Розроблено автором

 

Капітальні інвестиції, які забезпечують розширене відтворення основних засобів забезпечують стратегічну конкурентну перевагу, яка може базуватися на стратегії внутрішніх переваг та стратегії зовнішніх переваг. Реалізація стратегії внутрішніх конкурентних переваг використовується при випуску типової (стандартної) продукції у масових та крупно-серійних виробництвах, і забезпечується лідируванням у витратах. В умовах, коли якість та ціна продукції є не релевантним фактором, основний критерій рівня інвестиційної безпеки проекту має будуватися на порівнянні річних релевантних ануїтетів витрат за проектом відносно основного конкурента протягом життєвого циклу інвестиційного проекту з забезпеченням співвимірності розрахунків за структурою та обсягом випуску продукції. В такому випадку кризовий стан задається річним перевищенням порівняльних релевантних витрат за інвестиційним проектом протягом життєвого циклу проекту відносно основного конкурента більше ніж на критичну величину  (рис. 3).

Стратегія зовнішніх конкурентних переваг обумовлює випуск продукції диференційованої за якісно-ціновими параметрами. За таких умов при побудові критерію рівня інвестиційної безпеки проекту для забезпечення співвимірності розрахунків продукції проекту та продукції основного конкурента необхідно врахувати суму річної цінової переваги або цінової упущеної вигоди. Якщо реалізація продукції проекту передбачає цінову перевагу, тоді в сумі річної цінової переваги відносно основного конкурента порівняльний річний ануїтет витрат за проектом має бути знижений відповідну суму, а річний релевантний ануїтету основного конкурента приймається за базу. У випадку, коли внаслідок реалізації продукції інвестиційного проекту прогнозується річна упущена цінова вигода відносно основного конкурента, тоді на відповідну суму має збільшуватися релевантний річний ануїтет витрат проекту відносно основного конкурента.

Отже, в діагностиці стану інвестиційної безпеки майбутніх інвестиційних проектів як інструментів оптимізації загального рівня ІБП підприємства, необхідно виходити з параметрів проекту та майбутньої економічної обстановки його здійснення, приймаючи до уваги специфіку окремих напрямків інвестування.

Аналіз основних негативних тенденцій та факторів реалізації економічних інтересів суб’єктів приватної книжкової друкарні виявив три групи потенційних загроз. Перша група потенційних загроз пов’язана зі зниженням попиту на послуги з книжкової поліграфії, друга група загроз обумовлена наявністю у основного конкурента ДАК “Укрвидавполіграфія” вільних, хронічно незавантажених потужностей з виготовлення книг, третя група загроз виникає внаслідок можливості основного конкурента закуповувати більш дешевий папір. Інші загрозливі фактори вимагають врахування у функції безпеки інвестиційного проекту обґрунтованих величин середнього накладу книжкового замовлення, релевантних параметрів технологічної собівартості друкарні та основного конкурента: вартість обладнання, строк експлуатації обладнання, норми обслуговування, площі та електроенергії, часу на перенагалодження обладнання. Як стохастичні параметри у функції безпеки інвестиційного проекту мають розглядатися коефіцієнт завантаження, булева змінна, яка враховує наявність чи відсутність у складі калькуляційних статей основного конкурента певних елементів умовно-постійних витрат та ціна паперу основного конкурента ДАК “Укрвидавполіграфія”.

Висновки

Вихідним моментом діагностики стану інвестиційної безпеки підприємства згідно до розробленого алгоритму є структуризація інвестиційної безпеки шляхом її поділу за стратегічними зонами господарювання (СЗГ), а потім диференціація поглиблюється за інвестиційними проектами у відповідних СЗГ. Одним з ключових аспектів діагностики стану інвестиційної безпеки підприємства є своєчасне та повне виявлення загроз, їх аналіз на предмет дестабілізації економічних інтересів інвесторів в процесі інвестування. Ідентифікацію ключових загроз інвестиційного проекту необхідно проводити за стратегічними зонами господарювання підприємства (СЗГ), а в їх систематизації необхідно виходити із фаз реалізації інвестиційного проекту та характеристик внутрішнього та зовнішнього середовища, що знайшло відображення у розробленій автором матриці загроз.

В діагностиці стану інвестиційної безпеки майбутніх інвестиційних проектів як інструментів оптимізації загального рівня ІБП підприємства, необхідно виходити з параметрів проекту та майбутньої економічної обстановки його здійснення, приймаючи до уваги специфіку окремих напрямків інвестування, яка полягає у характері відтворювальних процесів та стратегічній орієнтації підприємства в процесі інвестування.

 

Література

1. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / Борисов А. Б. – изд. 2-е перераб. и доп. – М. : Кн. Мир, 2006. – 860 с.

2. Економіка підприємства / [Грещак М. Г., Колот В. М., Наливайко А. П. та ін.] ; за ред. Покропивного С. Ф.; 2-е вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с.

3. Ильяшенко С. Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия / Ильяшенко С. Н. // Материалы международной научно-практической конференции “Проблемы обеспечения экономической безопасности”. – Донецк : РИА ДонНТУ, 2001. – 175 с.

4. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / под ред. Е. А. Олейникова. – М. – 1997. – 288 с.

5. Сухорукова Т. Г. Концептуальный взгляд на экономическую безопасность / Сухорукова Т. Г. // Залізничний транспорт України. – 1998.№23. – с.913

6. Забродский В. Теоретические основы экономической безопасности отрасли и фирмы / Забродский В., Капустин Н. // Бизнес-информ. – 1999. – № 15–16. – с. 35–37.

7. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: [монографія] / Кириченко О. А., Денисенко М. П., Сідак В. С., Лаптєв С. М., Єрохін С. А. та ін. ; заг. ред. Кириченко О. А. К. : ІМБ Університету “КРОК”, 2010. 412 с.

8. Новікова О. Ф. Економічна безпека: концептуальні визначення та механізми забезпечення: [монографія] / О. Ф. Новікова, Р. В. Покотиленко. – Донецьк : НАН України. Ін-т економіки промисловості, 2006. – 408 с.

9. Євдокімова Н. М. Економічна діагностика: [Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни] // Н. М. Євдокімова, А. В. Кірієнко. – К. : КНЕУ, 2002. – 110 с.

Стаття надійшла до редакції 07.05.2012 р.