EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2012

УДК 658:005.21/22:005.52:005.591.4

 

Б. М. Сердюк,

кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

 А. К. Крилова,

студентка, Національний технічний університет України «КПІ»

 

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА БУРОВИХ ПЛАТФОРМ

 

REENGINEERING OF BUSINESS-PROCESSES FOR THE PRODUCTION COMPANIES DRILLING PLATFORMS

 

Досліджено проблеми реінжинірингу інноваційних бізнес-процесів підприємства щодо виробництва бурових платформ для розвідки та видобутку газу на шельфі моря. Рекомендовано застосування елементів процесного управління у виробництві бурових платформ для видобутку природного газу на вітчизняних машинобудівних підприємства. Автором запропоновано використання методології реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств на засадах Х-інжинірингу для виробництва бурових платформ.

 

Ключові слова: Реінжиніринг, реінжиніринг бізнес-процесів, інноваційна діяльність, процесний підхід, бурова платформа, шельф моря, газовий комплекс, виробництво бурових платформ на машинобудівному підприємстві, економічна ефективність виробництва.

 

The problems of innovative reengineering business processes for the production of drilling platforms for the exploration and extraction on the shelf sea. Recommended use elements of process control in manufacturing drilling platforms for the production of natural gas for domestic machine-building enterprises. The author proposed to use the methodology of business process reengineering of industrial enterprises on the basis of X-engineering for the production of drilling platforms.

 

Key words: Reengineering, reengineering business processes, innovation, process approach, drilling platform, shelf seas, gas range, production platforms for the manufacture of machinery, the economic efficiency of production.

 

 

Вступ. У цілому слід зазначити, що більшість українських підприємств працює в умовах дефіциту обігових коштів, власних фінансових ресурсів та інвестиційних ресурсів щодо оновлення основних виробничих потужностей та технологій виробництва обладнання для бурових платформ (БП) та самих морських БП для видобутку газу на морському шельфі України. Неспроможність українських підприємств для виробництва усього спектру БП підсилюється відсутністю кваліфікованого персоналу на підприємствах-виробниках газового обладнання. В аспекті виділення невирішених частин загальної тематики цієї статті слід зазначити, що на сьогодні у наукових дослідженнях недостатньо уваги при дослідженні реінжинірингу бізнес-процесів надається ролі стратегічного планування, розвитку стратегій з реінжинірингу бізнес-процесів, ефективності проведення реінжинірингу при вже існуючих стратегій держави щодо виходу підприємств на шельфі Чорного та Азовського морів для видобутку газу.

Автори статті розглядають деякі методичні підходи щодо стратегічного планування при реінжинірингу бізнес-процесів (РБП) виробничого підприємства по випуску БП. На сьогодні не досліджено, як впливає прийняте керівництвом підприємства рішення щодо кардинального перепроектування бізнес-процесів на виробництво БП на машинобудівних підприємствах України в виробничій, маркетинговій, логістичній, кадровій, фінансовій, інвестиційній сферах виробничих підприємств. На наш погляд, слід дослідити відповідність перепроектування бізнес-процесів стосовно стратегіям виробництва БП на вже існуючих машинобудівних підприємствах, що в свою чергу, може викликати для керівництва підприємств перегляд стратегій і визначення нових стратегічних пріоритетів [1-3, 4, с.120].

На Україні відсутня дієва програма з розвитку та поглиблення РБП на виробництво БП для ефективного використання в нафтогазової галузі, яка за своєю суттю в перспективі повинна сприяти забезпеченню енергетичної незалежності країни в умовах нестабільних відносин із постачальниками традиційних носіїв енергії. Концепція РБП на виробництво БП для роботи на шельфі має бути визнана спеціалістами цієї галузі економіки найбільш доцільною в кризових умовах, коли необхідно швидко і в значній мірі покращити діяльність підприємств з виробництва БП та таким чином підвищити видобуток власного газу.

Постановка задачі. Мета статті – проаналізувати сучасні аспекти методичних підходів проведення на машинобудівних підприємствах реінжинірингу бізнес-процесів виробництва БП видобутку газу на шельфі моря. Основні завдання статті, які поставили автори полягають у дослідженні необхідності проведення стратегічного аналізу при впровадженні РБП на машинобудівних підприємствах, у визначенні взаємозв’язків обраних стратегій видобутку газу на шельфі і стратегій РБП підприємств по виробництву БП, у наведенні необхідних висновків щодо становлення методики РБП на машинобудівних підприємствах України для будівництва сучасних БП видобутку газу на шельфі моря. За допомогою сучасних БП України значно поширить свої можливості роботи на шельфі. Характеристики нового обладнання БП повинні мати бурити та видобувати газ із глибини 100-200 метрів, що дозволить нам увійти до лідерів із видобутку углеводородів у Черноморському регіоні.

Результати дослідження. Умови ринкового господарювання енергетичного сектора економіки в Україні зіштовхуються з новими проблемами забезпечення економічної безпеки поставок газу. Природний газ повинен стати товаром, що видобувається та використовується вітчизняними підприємствами, тому доцільна структурна реорганізація НАК «Нафтогаз України» з використанням методів РБП в цієї галузі, зокрема для забезпечення освоєння родовищ української частини шельфу Чорного та Азовського морів з використанням усього спектру БП, вироблених на вітчизняних машинобудівних підприємствах.

Науковими проблемами стосовно економічної безпеки регіонів, окремих господарських комплексів, розвитку нафтогазового сектору ПЕК, впливу  стратегій на РБП, процесного підходу та методів процесоорієнтованого управління підприємством займалися такі зарубіжні та українські вчені, як Анисимов В.П., Бабяк М.М., Бурлака Г.Г., Елиферов В.Г., Журавлева И.О., Ковалко М.П., Мельник Л.Г., Мунтіян В.І., Недін І.В., Нік Оболенські, Таранюк Л.М., М. Хамер та Д. Чампі, інші.

Наукові статті в напрямку реінжинірингу виробництва БП на підприємствах за власний рахунок, за умовами кооперації, впровадження інвестиційних проектів, на спільних підприємствах із закордонним капіталом відсутні, або мають іншу, не економічну постановку проблеми пошуку. Тому ми звернулися до реінжинірингу, як одного з дієвих інструментів трансформаційних процесів.

РБП — є один з існуючих сучасних механізмів, що використовується для досягнення стратегічних цілей, тому, незважаючи на практичну відсутність в Україні прикладів застосування його на практиці як методу управління, бажаним буде теоретичний аналіз можливості його застосування на машинобудівних підприємствах для побудови системи випуску БП одним або групою підприємств.  РБП — це ефективний інструмент, спеціально розроблений з метою використання за обставин, що вимагають масштабних змін в національній економіці, в нашому випадку – змін в структурі і цілях підприємств машинобудівної галузі для виготовлення інструментів розвідки, видобутку, транспортування та використання газу з акваторій морів.

РБП здатний забезпечити — спосіб досягнення цілей, які довгий час вважалися теоретично досяжними, але насправді в більшості організацій не вистачало ні технологій, ні здатності досягти їх. Інтерес до РБП сьогодні, випливає головним чином із тверджень, що він є ефективним засобом досягнення більшої вигоди, і це справді є  призначенням методу-досягнення вигоди, як з погляду кращого задоволення замовників, так і з погляду поліпшення результатів роботи компанії, а для держави – у забезпеченні економічної незалежності та енергетичній безпеці.

З іншої сторони РБП – це створення цілком нових і ефективніших бізнес-процесів без врахування наявних, що здатний використати велику кількість інструментів і методів в середині звичайної структури підприємства, але його фокус спрямований на об'єднання функцій на макроорганізаційному рівні. Це означає, що субпроцеси можуть здійснюватися в рамках однієї функції або підрозділу підприємства, до яких теж можна застосувати РБП. З теоретичної точки зору слід вказати [5, С.111], що «значну роль у ефективності проведення реінжинірингу відіграє саме правильно обрана методика його проведення. Автор наполягає на тому, що при реінжинірингу бізнес-процесів велику роль відіграє саме зовнішнє оточення (державне управління, конкуренти, постачальники, торговельні посередники), яке впливає на діяльність підприємства і його бізнес-процеси, тому при перепроектуванні бізнес-процесів треба обрати методику саме Х-інжинірингу».

Розглянемо застосування понятійного апарату Х-інжинірингу для РБП підприємств-виробників БП розвідки та видобування газу на шельфі моря за матеріалами наукових публікацій Л.М. Таранюка [3-5, інші], які якраз висвітлюють аспекти реінжинірингу саме для машинобудівних підприємств.

Методологія Х-інжинірингу застосовує теоретичну основу загального реінжинірингу, але реалізація вказаної концепції побудована згідно вимог сьогоднішнього міжнародного конкурентного ринку виробництва та застосування БП на шельфі моря (океану) з врахуванням зовнішніх процесів із споживачами БП, конкурентами-вирниками БП, партнерами в Україні та за кордоном, вимог глобальної економіки в галузі нафтогазового комплексу .

Трикутник Х-інжинірингу побудований з наступних вершин [5, С.117]:

·         процесів внутрішніх, зовнішніх, тих що входять відносно підприємства;

·         пропозицій;

·         учасників.

Надамо в таблиці 1 частково удосконалену процедуру проведення РБП БП з використанням Х-інжинірингу.

 

Таблиця 1. Процедура (п’ять етапів) проведення РБП на підприємствах виробників БП [5]

Етап

Фаза  РМІ

Завдання етапу

Бізнес-планування проекту РБП

Початкова

Розробка критеріїв необхідності проведення РБП внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства за допомогою бенчмаркетингу, створення та навчання робочої групи проекту БП. Визначення пріоритетних напрямів проекту БП з урахуванням ефективної взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем.

Запуск прокту

Реалізації

Визначення підходу до проведення процедури РБП із урахуванням концепції Х-інжинірингу з використанням методів стратегічного аналізу підприємства. Отис внутрішніх та зовнішніх процесів «як є …».

Проекту-вання процесів

Впровад-ження

Відбір та перепроектування бізнеспроцесів внутрі та зовні підприємства та моделювання за критерієм «як повинно бути». Моніторинг реінжинірингових процесів на підприємстві з випуску БП. Підведення попереднього аналізу РБП на підставі поточного моніторингу.

Перевірка результатів РБП

Завершення

Планування результатів оцінки РБП. Аналіз та контроль за отриманням результатів оцінки РБП підприємств з виробництва БП. Відстеження ступеня змін зовнішнього середовища та їх відхилення від запланованих норм, визначення факторів, які вплинули на відхилення від планових показників РБП.

Прийняття рішення щодо ефективності РБП

Завершення

Розроблення критеріїв щодо ефективності проведення РБП на підставі отриманих результатів, корегуючих дій, які спрямовані на зменшення відхилень показників від нормативних значень економічної ефективності проведення РБП БП та моделі безперервних вдосконалень бізнес-процесів внутрішнього та зовнішнього середовищ та її пеалізації на підприємстві з виробництва БП. Перевірка економічної ефективності вищенаведеної моделі РБП БП.

 

Найбільш цікавою є вершина учасників, тому що перебудови треба розпочинати одночасно на декількох підприємствах виробників обладнання, приладів, агрегатів для БП, бажано почати з підприємств-структурних підрозділів НАК «Нафтогаз України». Процедура проведення реінжинірингу стосовно виробництва БП повинна базуватися навколо центральної ідеї – створенні нового високотехнологічного інноваційного технологічного обладнання, яким є комплекс БП для видобутку природного газу на шельфі моря, пошуку «потрібних» процесів, постачальників, клієнтів та підприємств.

За допомогою методології Х-інжинірингу, що запропонована в статті [5, C.119], але використаної для облаштування БП на шельфі України, ми можемо організувати виробництво, об’єднання зусиль замовників, постачальників, конструкторських бюро, конкурентів. На наш погляд, на засадах Х-інжинірингу можна використати запропоновану автором удосконалену процедуру проведення РБП на підприємствах виробників БП, але початкову фазу планування проекту слід погодити з органами державної влади, регіональними структурами, галузевим менеджментом.

 

Висновки

Серед відомих методології РБП  дуже мало з них приділяють увагу саме ролі зовнішніх бізнес-процесів у діяльності підприємства, а зосереджують свою увагу в основному на внутрішніх бізнес-процесах та їх перепроектуванні. Тому можуть виникнути проблеми на етапі впровадження РБП, коли може бути збалансованою система внутрішніх бізнес-процесів, але дана система не зможе бути адаптована до зовнішнього ринкового середовища внаслідок відриву від реальних ринкових процесів. Тому треба відзначити значну роль моніторингу зовнішніх бізнес-процесів при проведенні їх реінжинірингу. За допомогою методології Х-інжинірингу підприємство може коригувати бізнес-процеси замовників, постачальників, конкурентів, що може призвести до стабільності бізнес-процесів підприємства та інших суб’єктів ринку.

 

Перелік посилань

1. Хаммер M. Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі / M. Хаммер, Д. Чампі. – СПб., 2000. – 332 с.

2. Черемных О. С. Стратегический корпоративный реинжиниринг: процессно-стоимостной подход к управлению бизнесом / О. С. Черемных, С.В. Черемных. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 736 с.

3. Економічне обгрунтування реінжинірінгу бізнес-процесів виробничих підприємств: Монографія / За заг.ред.канд.екон.наук, доц. Л.М.Таранюк. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2010. – 440 с.

4. Таранюк Л.М. Методика стратегічного аналізу при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства / Л.М.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – 2010. - № 4. – С. 120-126.

5. Таранюк Л.М. Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств / Л.М.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – 2011. - № 1. – С. 111-119.

6. Анисимов Ю.П. Управление бизнес-процессами выпуска новой продукции: Монография / Ю.П. Анисимов, Ю.В. Журавлев, С.В. Шапошникова; Под ред. Ю.П. Анисимова; Воронеж.гос.технол.акад. Воронеж, 2003. – 456 с.

7. Журавлева И.О. Методология реинжиниринга бизнес- процессов на основе системного подхода // Проблемы современноъ экономики. – 2006. - № ¾ (19/20).

8. Дученко М.М. Адаптивна модель кластеризації підприємств відновлювальної енергетики через реінжиніринг спільних бізнес процесів [Електронний ресурс] / М.М. Дученко, С.В. Денисенко // Ефективна економіка – 2011. - № 11. – Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/index.php?nomer_data=11&year_data=2011.

9. Череп А. В. Реінжиніринг – філософія управління підприємством харчової промисловості: монографія / А. В. Череп, К. Л. Потопа, О. В. Ткаченко. – К. : Кондор, 2009. – 368 с.

10. Экология нефтегазодобывающих комплексов [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gendocs.ru/v37536/развитие и размещение нефтяной промышленности России.

11. С помощью современных буровых платформ Украина значительно расширит свои возможности для работы на шельфе [Електронний ресурс] / iBudUa. – Режим доступу: http://ibud.ua/ru/novost/s-pomoshchyu-sovremennykh-burovykh-platform-ukraina-znachitelno-rasshirit-svoi-vozmozhnosti-dlya-raboty-na-shelfe-12252.

12. Прогноз: на мировом рынке расширяется спрос на морские буровые платформы [Електронний ресурс] / Машиностроение Украины.  – Режим доступу: http://ukrmach.dp.ua/2011/11/17/prognoz-na-mirovom-rynke-rasshiryaetsya-spros-na-morskie-burovye-platformy-2.html.

13. Михайлюк О. Проблеми та перспективи видобутку енергоносіїв на шельфі орного та Азовського морів [Електронний ресурс] / О.Михайлюк. -  Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/april08/12.htm.

Стаття надійшла до редакції 14.05.2012 р.