EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2012

УДК 334.78

 

В. О. Гавура,

аспірант, Луцький національний технічний університет

 

АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

(НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 

Algorithm of clusterization of regional economy (on example of volyn area)

 

У публікації розглянуто алгоритм кластеризації економіки регіону. Визначено напрямки кластеризації економіки Волинської області.

 

Ключові слова: кластери, конкурентоспроможність регіону, види економічної діяльності.

 

The algorithm of clusterization of economy of region is considered. Directions of clusterization of economy of the Volyn area are certain.

 

Keywords: clusters, competitiveness of region, types of economic activity.

 

 

Вступ. Кластери є порівняно новою формою організації економіки, посилений інтерес науковців до якої сформувався після публікації праць Майкла Портера, у яких доводиться провідна роль кластерів у формуванні конкурентоспроможності держав та регіонів.

Незважаючи на економічну доцільність кластеризації економіки, кластери ще не набули значного поширення в Україні, на відміну від високорозвинених держав. Не останню роль у цьому зіграла недостатня інформованість суб’єктів господарської діяльності про переваги об’єднань кластерного типу, відсутність теоретико-методологічного забезпечення та стимулювання процесів кластеризації на законодавчому рівні.

Дослідженням проблеми функціонування кластерних утворень займалися М. Портер, О. Крайник,  Д. Крисанов, С. Соколенко,  О. Тищенко, А. Бутенко, В. Дубовик, О. Кузьмін, Є. Лазарєва, Н. Мікула, Л. Чернюк., Д. Клиновий., Т. Бикова, Л. Родіонова, Р. Хайруллін та інші науковці.

Вченими розроблені окремі аспекти здійснення процесу кластеризації, але вони у переважній більшості зосереджені у теоретичній площині, недостатньо приділяючи уваги методологічно-практичній стороні та створенню чіткого алгоритму даного процесу. З метою посилення ролі Волинської області у економічній системі країни місцевим органам державної влади та місцевого самоврядування необхідно проводити цілеспрямовану політику підвищення конкурентоспроможності, що повинна включати кластеризацію основних видів економічної діяльності регіону

Постановка задачі. Метою дослідження є розробка алгоритму кластеризації економіки регіону. При дослідженні використовувались методи логічного узагальнення, синтезу, аналізу та порівняння.

Результати. Основоположником теорії кластеризації вважається Майкл Портер. За його визначенням, кластер – це група географічно взаємопов’язаних компаній і пов’язаних з ними організацій, що діють в певній сфері, характеризуються спільною діяльністю та взаємодоповнюють одна одну [1, с. 258]. У ході своїх досліджень автор виявив, що найбільш конкурентоспроможні транснаціональні компанії зазвичай не розкидані безсистемно по різних країнах, а мають тенденцію концентруватися в одній країні¸ а часом навіть в одному регіоні країни. Це пояснюється тим, що одна або кілька фірм, досягаючи конкурентоспроможності на світовому ринку, поширюють свій позитивний вплив на найближче оточення: постачальників, споживачів і конкурентів. А успіхи оточення, в свою чергу, впливають на подальше зростання конкурентоспроможності даної компанії [2, с. 83].

Основним результатом створення кластеру є підвищення ефективності діяльності підприємств, що у нього входять. Таке підвищення стає можливим внаслідок обміну інформацією, інноваціями, налагодженими джерелами постачання та збуту тощо. За  висновками  спеціалістів,  суттєві результати від створення кластерів забезпечуються в середньому через 5-10 років [4, с. 3].

Діяльність  з  реалізації  кластерного  підходу  може  бути  визначена  як кластеризація  і  являє  собою  комплекс  організаційно-економічних  заходів,  що здійснюються  державними,  приватними  або  громадськими  інститутами  з  метою об’єднання підприємств та установ у кластери, встановлення між ними неформальних взаємовідносин і мережевої співпраці [3, с. 66].

Обов’язковим атрибутом кластерів є самостійність учасників, що отримують від співпраці наступні позитивні ефекти:

- зниження трансакційних витрат (витрати, пов’язані з веденням переговорів, укладанням контрактів, витрати на маркетингові дослідження);

- налагоджена ефективна система постачання;

- полегшений доступ до ринків збуту, гарантований збут для учасників, що виконують функцію постачання;

- обмін досвідом та інноваціями між учасниками кластеру;

- підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок створення замкнутого технологічного циклу її виробництва;

- як наслідок вищенаведених ефектів – підвищення конкурентоспроможності кожного учасника кластеру, видів економічної діяльності та території функціонування кластера.

 Спробуємо визначити основні етапи створення кластерів для підвищення конкурентоспроможності регіону – рис. 1.

 

Рис. 1. Етапи процесу кластеризації для підвищення конкурентоспроможності регіону

 

Ініціатором створення кластерів можуть бути державні органи місцевої влади, органи місцевого самоврядування або суб’єкти господарювання. В останньому випадку алгоритм створення кластера буде відрізнятись від наведеного на рисунку. Кластер є не юридичною особою, а добровільним об’єднанням типу асоціації суб’єктів господарювання, всі його учасники на зберігають самостійність. Як уже вказувалося, у склад кластера можуть входити органи влади, наукові та фінансові організації тощо.

Першим етапом процесу кластеризації економіки регіону є експрес-аналіз соціально-економічного становища регіону та визначення рівня розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць. З метою визначення рівня соціально-економічного розвитку районів Волинської області розрахуємо середнє арифметичне їх рейтингу за наступними показниками:

- кількість суб'єктів ЄДРПОУ;

- основні засоби (у фактичних цінах на кінець року);

- інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах);

- оптовий товарооборот;

- роздрібний товарооборот;

- середньомісячна номінальна заробітна плата працівників.

Графічне відображення результатів розрахунку наведено на рис. 2.

Рис. 2. Соціально-економічний розвиток районів Волинської області у 2010 р.

 

Отже, у Волинській області доцільно розрізняти такі групи районів за рівнем соціально-економічного розвитку (в дужках вказано середній рейтинг районів):

- високий – Луцький (1), Ковельський (2,5), Іваничівський (3,3), Володимир-Волинський (3,7) райони;

- середній – Ківерцівський (5,5), Любомльський (7), Камінь-Каширський (9,2), Маневицький (9,2), Горохівський (9,5), Рожищенський (9,8) райони;

- низький – Ратнівський (11), Локачинський (11,8), Старовижівський (12,7), Шацький (12,7), Любешівський (13,5), Турійський (13,7) райони.

При створенні кластерів насамперед необхідно орієнтуватись на райони, що потрапили у групу з високим рівнем соціально-економічного розвитку та у видах економічної діяльності, що досягли значного рівня розвитку у даному регіоні. Тому виникає необхідність у кількісному вимірі потенціалу кластеризації окремих видів економічної діяльності регіону. На нашу думку, це доцільно робити шляхом порівняння рівня розвитку певного виду економічної діяльності у регіоні за декількома показниками з аналогічними показниками в цілому по країні. Такими показниками можуть бути кількість найманих працівників та обсяг випуску продукції за певним видом економічної діяльності.

Коефіцієнти потенціалу кластеризації видів економічної діяльності пропонуємо розраховувати наступним чином:

- за кількістю найманих працівників:

 

                                                             (1)

 

де kіпрац – коефіцієнт потенціалу кластеризації за кількістю найманих працівників;

Пір, Пік – чисельність найманих працівників певного виду економічної діяльності у регіоні та країні;

Пр, Пк – загальна чисельність найманих працівників у регіоні та країні

 

- за обсягом випуску продукції:

 

                                                                (2)

 

де kіпрод – коефіцієнт потенціалу кластеризації за обсягом випуску продукції;

Вір, Вік – чисельність найманих працівників певного виду економічної діяльності у регіоні та країні;

Вр, Вк – загальна чисельність найманих працівників у регіоні та країні

 

Коефіцієнт потенціалу кластеризації може набувати значення від -100 до 100, хоча для більшості видів економічної діяльності значення буде ближчим до 0. У випадку перевищення частки певного виду економічної діяльності регіону над середньоукраїнським значенням коефіцієнт буде мати позитивне значення, що свідчить про високий потенціал кластеризації, негативне значення сигналізує про низький пріоритет кластеризації даного виду економічної діяльності.

При визначенні коефіцієнтів потенціалу кластеризації будемо використовувати класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД) 2005 р., згідно якої оформлені статистичні збірники за 2010 р. КВЕД-2005 передбачає поділ видів економічної діяльності на 17 секцій, також вважаємо за необхідне деталізувати секцію D „Переробна промисловість” до рівня підсекцій, адже переробна промисловість виготовляє продукцію високого ступеня обробки, є основним споживачем сировини сільського господарства та добувної промисловості, послуг транспорту, енергетичного виробництва, основним постачальником продукції для торгівельної діяльності та займає найбільшу частку серед видів економічної діяльності України за основними показниками. Підприємства саме переробної промисловості у більшості випадків є точками росту регіонів, на їх основі повинні створюватись продуктові кластери.

Частка видів економічної діяльності за показниками кількості працівників та випуску продукції Волинської області та України наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

Частка видів економічної діяльності у середньорічній кількості найманих працівників та випуску продукції у 2010 р.

Код за КВЕД-2005

Вид економічної діяльності

Частка у середньорічній кількість найманих працівників, %

Частка у випуску продукції, %

Волинська область

Україна

Волинська область

Україна

A

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

7,5

6,2

13,9

7,7

B

Рибальство, рибництво

0,0

0,1

0,0

0,0

C

Добувна промисловість

2,1

4,1

0,7

4,8

D

Переробна промисловість, в т. ч.

15,0

17,5

19,5

32,2

DA

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

4,9

3,6

9,0

8,5

DB

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

1,0

0,7

0,3

0,3

DC

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

0,2

0,2

0,0

0,1

DD

оброблення деревини та  виробів з деревини, крім меблів

0,9

0,3

1,8

0,3

DE

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

0,7

0,7

1,1

1,1

DF

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

0,0

0,4

0,0

3,2

DG

хімічне  виробництво

0,1

1,0

0,1

1,9

DH

виробництво гумових та пластмасових виробів

0,2

0,5

0,7

0,8

DI

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

0,5

1,1

0,3

1,2

DJ

металургійне виробництво та виробництво готових виробів

1,4

3,2

0,8

8,8

DK

виробництво машин та устаткування

0,8

5,4

1,6

1,8

DL

виробництво електричного,  електронного та оптичного устаткування

2,1

1,4

1,0

1,2

DM

виробництво транспортних засобів та устаткування

0,8

1,6

1,1

2,2

DN

інші галузі промисловості

1,3

0,6

1,8

0,7

E

Виробництво і розподілення електроенергії, газу, тепла і води

3,6

4,8

2,0

4,3

F

Будівництво

3,9

3,5

3,1

4,0

G

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

7,6

8,4

13,3

10,7

H

Діяльність готелів та ресторанів

1,0

1,0

0,7

0,9

I

Діяльність транспорту та зв’язку

6,6

8,8

8,6

8,6

J

Фінансова діяльність

2,1

2,5

2,9

3,9

K

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4,3

6,6

3,9

6,4

L

Державне управління

7,1

6,0

3,4

3,0

M

Освіта

21,5

15,2

4,4

3,5

N

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

13,9

11,8

2,7

2,7

O

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

3,5

3,4

1,2

1,3

 

Отже, найбільшу частку за чисельністю найманих працівників у Волинській області та Україні займають:

- освіта,

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

- переробна промисловість.

За часткою у випуску продукції лідирують:

- переробна промисловість;

- торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку;

- у Волинській області – сільське господарство, мисливство, лісове господарство.

При визначенні потенціалу кластеризації не будемо враховувати більшість видів економічної діяльності нематеріальної сфери (фінансова діяльність, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, державне управління, освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту).

З використанням значень kіпрод та kіпрац необхідно побудувати матрицю потенціалу кластеризації (рис. 3.). У матриці по осі x відкладаються значення kіпрац, а по ykіпрод, в результаті кожен вид економічної діяльності потрапляє у одне з чотирьох полів, що визначають рівень потенціалу кластеризації.

 

Рис. 3. Матриця потенціалу кластеризації видів економічної діяльності Волинської області за даними 2010 р.

 

Отже, найвищий потенціал кластеризації у Волинській області має сільське господарство, мисливство, лісове господарство (А). Також високий потенціал у оброблення деревини та  виробів з деревини, крім меблів (DD) та виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (DA). Найнижчий потенціал кластеризації зафіксовано у металургійному виробництві та виробництві готових виробів (DJ) та виробництві машин та устаткування (DK) – рис. 4.

 

 

Рівень потенціалу кластеризації

Високий потенціал

(поле 1)

Середній потенціал

(поля 2, 3)

Низький потенціал

(поле 4)

Види економічної діяльності

А Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

DA Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

DB Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

DD Оброблення деревини та  виробів з деревини, крім меблів

DE Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

DC Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

DL Виробництво електричного,  електронного та оптичного устаткування

F Будівництво

G Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

I Діяльність транспорту та зв’язку

B Рибальство, рибництво

DF Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

DG Хімічне  виробництво

DH Виробництво гумових та пластмасових виробів

DI Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

DJ Металургійне виробництво та виробництво готових виробів

DK Виробництво машин та устаткування

DM Виробництво транспортних засобів та устаткування

E Виробництво і розподілення електроенергії, газу, тепла і води

H Діяльність готелів та ресторанів

Рис. 4. Потенціал кластеризації видів економічної діяльності Волинської області

 

Таким чином, у Волинській області кластери доцільно створювати у сільському та лісовому господарстві, а також у пов’язаних із ними підсекціях переробної промисловості – виробництві харчових продуктів, виробів з деревини, целюлозно-паперовому та текстильному виробництві. Як вказувалось вище, ядром кластеру повинні бути підприємства переробної промисловості, тому розглянемо процес формування кластерів у Волинській області на основі підприємств виробництва харчових продуктів (найвищий потенціал кластеризації із підсекції переробної промисловості) та сільського господарства, що має найвищий потенціал кластеризації із всіх секцій КВЕД.

Для вибору видів продукції, у виробництві яких доцільно створювати кластери, необхідно розглянути потенційних учасників кластерів, їх кількість, географічне розташування, обсяги виробництва, наявність взаємозв’язків. Виробники основних видів продуктів харчування у Волинській області наведено у табл. 2.

 

Таблиця 2. Виробники основних видів харчових продуктів у Волинської області

Код за КВЕД-2010

Групи та класи виробництва харчових продуктів

Найбільші виробники

10.1

Виробництво м’яса та м’ясних продуктів

Агропромислова група „Пан Курчак”, ПАТ „Володимир-Волинська птахофабрика”, СП „Русь”

10.2

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

ВАТ „Волиньрибгосп”, ТОВ „Волиньморепродукти”

10.3

Перероблення та консервування фруктів і овочів

ВАТ „Володимир-Волинський консервний завод”

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів

Сільськогосподарське ПП „Несвіч”, Сільськогосподарський виробничий кооператив „Грибовицький”

10.5

Виробництво молочних продуктів

ВАТ „Луцький маслозавод”, ВАТ „Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів”, ТОВ Торговий дім ”Західна молочна група”, ВАТ „Горохівський сирзавод”, ВАТ „Камінь-Каширський маслозавод”, ЗАТ „Ратнівський молокозавод”, ВАТ „Ковельмолоко”, ВАТ „Рожищенський сирзавод”

10.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів

ЗАТ „Енерго”, ЗАТ „Стохід”, ВАТ „Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів”, ВАТ „Волиньагрореммаш”, ВАТ „Голобський комбінат хлібопродуктів”, ЗАТ „Горохівзернопрод”, ВАТ „Любешівський райагропостач”, ВАТ „Берестечківська хлібопекарня”

10.7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.81

Виробництво цукру

ВАТ „Горохівський цукровий завод”, ВАТ „Гнідавський цукровий завод”, ПП „Європацукор”

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

ТОВ ВКФ „Луцьккондитер”, ВАТ „Хліб”, ЗАТ „Укртранс-Волинь”

10.84

Виробництво прянощів і приправ

ВАТ „Волиньхолдінг”, ВАТ „Луцьк Фудз”

10.86

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

ВАТ „Володимир-Волинський консервний завод”

10.9

Виробництво готових кормів для тварин

ТзОВ "Агротехніка", ФГ „Пан Продукт”, ТЗОВ „Ратно Комбікорм”

 

При створенні продуктових кластерів необхідно вибрати види продукції, що відповідають наступним критеріям:

- займають значну частку у загальному обсязі виробництв продукції даного виду економічної діяльності у регіоні;

- наявність невеликої кількості крупних виробників у регіоні;

- географічна концентрація виробників.

Із розглянутих у табл. 2 видів продукції даним критеріям відповідають:

- виробництво м’яса та м’ясних продуктів;

- перероблення та консервування фруктів і овочів

- виробництво молочних продуктів;

- виробництво цукру.

Щодо виробництва м’яса та м’ясних продуктів, у Волинській області діє агропромислова група „Пан Курчак”, яка є одним з ключових виробників і постачальників м'яса на ринок України, тому у кластеризації м’ясного виробництва немає необхідності.

Висновки. Таким чином, пріоритетними напрямками кластеризації Волинської області є сільськогосподарське та харчове виробництва, зокрема, створення плодоовочевого, молочного та буряко-цукрового кластерів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка структури агрохарчових кластерів та системи взаємозв’язків між їх учасниками.

 

Список використаних джерел

1. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер. с англ. − М.: Издательский дом „Вильямс”, 2005. − 608 с.: ил. − Парал. тит. англ.

2. Конкурентоспроможність регіонів України (методологія і практика): Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В., Швець П.А., Троян В.Л., Петровська І.О., Ярош О.М. /За науковою редакцією д.е.н., проф. Л.Г. Чернюк. – К.: РВПС України НАН України, 2010. - 108 с.

3. Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт / авт.-сост. С. Ф. Пятинкин, Т. П. Быкова. – Минск : Тесей, 2008. – 72 с.

4.  Родионова Л. Н. Кластеры как форма интеграции инвестиционных ресурсов / Л. Н. Родионова, Р. Ф. Хайруллин // Нефтегазовое дело: електрон. наук. журн. – 2006. – Вып. 1. – Режим доступу:  http://www.ogbus.ru/authors/Rodionova/Rodionova_4.pdf

Стаття надійшла до редакції 07.05.2012 р.

 

Вгору

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"