EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2012

УДК 330.322 (477.87)

 

К. І. Оксенюк,

к.е.н., в.о. доцента кафедри економіки та підприємництва,

Луцький національний технічний університет

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Анотація. В статті розглянуто і досліджено інвестиційні пріоритети Волинської області. Визначені основні проблеми, пов’язані з інвестиційною діяльністю області та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний розвиток, інвестиційна діяльність, регіон.

 

Annotation. In the article considers and research investment priorities of the Volyn region. Determined basic problems, associated to investment activityregion and ways to decision.

Keywords: investments, investment development, investment activity, region.

 

 

Постановка проблеми. В умовах виходу економіки України зокрема і Волинської області з, кризового стану надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивне структурне зрушення в економіці, інноваційне оновлення її реального сектора, підвищити конкурентоспроможність та забезпечити сталий соціально-економічний розвиток регіону.

Інвестиційний розвиток регіону являє собою сукупність об’єктивних економічних, соціальних та природно-географічних властивостей регіону, що мають важливе значення для залучення інвестицій. Оцінка інвестиційного розвитку регіону дає нові можливості територіальної диверсифікації для іноземних інвесторів, підвищує гарантію ефективності інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням інвестиційного розвитку займаються провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема, такі як: С. Бандур, П. Бєлєнький, Є. Бойко, Ю. Гохберг, М. Козоріз, О. Кузьмін, І. Лукінов, В. Ляшенко, Л. Мармуль, О. Сталінська,  І. Хмарська, Т. Чернявська та інші. Наукові здобутки вчених мають велике теоретичне та прикладне значення, проте, на нашу думку, приділяється недостатня увага дослідженню інвестиційного розвитку Волинської області.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз існуючих проблем та перспектив інвестиційного розвитку Волинської області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як показує досвід, Волинська область є пріоритетним регіоном для залучення як іноземних, так і вітчизняних коштів. Волинська область розташована на північно-західній частині України. На півночі межує з Республікою Білорусь, на заході – з Люблянським воєводством Республіки Польща, на сході – з Рівненською і на півдні – Львівською областями України. Отже, область вирізняється вдалим географічним розташуванням, має розвинену транспортну систему. Привабливість Волинської області для потенційних інвесторів зростає при врахуванні її сильних сторін і переваг, до яких належить високий рівень освітньої інфраструктури. Волинська область відноситься до традиційно трудонадлишкових областей, її ринок праці є особливо привабливим (висока якість трудових ресурсів в освіті та рівень кваліфікації, сприятлива вікова структура, відносно низька вартість робочої сили); розвинута транспортна і прикордонна інфраструктура. На території області діє 9 митних переходів, чотири з яких обслуговують товаропотоки і громадян на україно-польському кордоні. Через територію області проходить частина головного європейського водорозділу, який розділяє басейни Чорного і Балтійського морів.

Варто зазначити, що у 2011 році в економіку Волинської області надійшло 27,4 мільйонів доларів інвестицій, що значно нижче обсягів 2008 – 2009 років. Водночас, у 2010 році рівень прямих інвестицій на був ще нижчим і становив всього 20 мільйонів доларів США, у 2011 році він зріс на 37,2%. Для порівняння, у 2008 році обсяги інвестицій у Волинську область становили 32,4 млн. доларів США, а у 2009 році – 62,8 млн. доларів [1].

Обсяг інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування подано у таблиці 1.

 

Таблиця 1. Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування [2]

 

2005

2006

2007

2008

2009

20101

20111

У фактичних цінах, млн. грн.

Всього

1185,6

1839,3

2866,9

3489,0

2414,4

1740,1

2191,3

у тому числі за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

90,0

188,3

338,3

287,1

186,3

195,1

266,7

коштів місцевих бюджетів

42,8

78,9

155,9

185,7

61,3

96,2

133,3

власних коштів підприємств та організацій

598,4

805,7

1325,6

1554,7

1153,7

825,8

930,5

кредитів банків та інших позик

160,6

286,2

544,1

671,4

660,8

42,6

209,4

коштів іноземних інвесторів

90,4

202,4

67,6

19,0

25,9

11,0

3,4

коштів населення на будівництво власних квартир

107,0

134,4

160,3

19,2

8,9

3,5

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

96,8

142,2

226,7

366,3

205,3

458,5

507,2

інших джерел фінансування

106,6

28,6

74,3

244,5

101,9

102,0

137,3

Без ПДВ.

 

Протягом останніх років у Волинській області встановилась позитивна динаміка надходження інвестицій в основний капітал та перевищення темпів росту залучення капітальних вкладень в оновлення активної частини основних фондів (на придбання обладнання, інструментів, інвентаря) над темпами росту обсягів інвестицій в основний капітал в цілому [3].

Спостерігається позитивна динаміка у технологічній структурі інвестицій: збільшуються обсяги інвестицій на придбання технологічних ліній, обладнання та інструментів (таблиця 2).

 

Таблиця 2. Капітальні інвестиції

 

2005

2006

2007

2008

2009

20101

20111

Всього, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

інвестиції у матеріальні активи2

97,4

99,5

99,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

інвестиції в основний  капітал

87,6

76,3

88,1

89,1

84,9

86,3

81,6

з них

 

 

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

46,8

39,6

48,7

50,2

40,9

56,0

45,2

машини, обладнання та транспортні засоби

40,8

36,7

39,4

38,9

41,6

27,5

33,9

земля2

0,1

0,1

0,4

існуючі будівлі та споруди2

2,9

1,6

3,7

нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва2

0,9

1,5

0,3

довгострокові біологічні активи тваринництва3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,5

0,6

0,5

інші необоротні матеріальні активи

2,5

1,4

1,3

1,2

1,5

2,5

2,6

капітальний ремонт

9,0

10,4

9,2

8,3

6,6

6,9

10,2

інвестиції у нематеріальні активи

0,5

11,7

1,2

1,2

2,6

0,5

0,7

Без ПДВ.

Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато у 2009 році.

До 2008 включно – витрати на формування основного стада.

 

Велике значення для інвестиційного забезпечення регіону має залучення коштів іноземних інвесторів. Зокрема, іноземні інвестиції здійснювали партнери з 35 країн світу. Основними країнами-інвесторами є Кіпр, Польща, Словаччина, Австрія, на які припадає 66 % загального обсягу [2].

Найбільше інвестицій отримали господарюючі суб’єкти міст Луцька, Нововолинська та Ковельського і Луцького районів, у які спрямовано 91 % коштів.

Понад 14% іноземних капіталовкладень спрямовані для налагодження торгово-посередницької діяльності, а також надання різноманітних послуг, зокрема здійснення операцій з нерухомим майном, оренду, надання послуг підприємцям.

Прямі іноземні інвестиції надійшли на 249 підприємств області. Майже 73% внесеного з початку інвестування іноземного капіталу зосереджено на промислових підприємствах, зокрема, на підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, машинобудування, виробництва харчових продуктів, напоїв, виробництва меблів і хімічного виробництва, виготовлення гумових та пластмасових виробів [2].

Серед підприємств, які найбільш активно впроваджували інновації: товариства з обмеженою відповідальністю «Модерн-Експо», «Вікі», «Нововолинський олійно-жировий комбінат», «Цунамі», публічні акціонерні товариства «СКФ Україна», «Теремно Хліб», ДП «Автоскладальний завод №1» та ПрАТ «Едельвіка».

Луцькою міською радою у якості партнера реалізовано 2 проекти: «Європейські стандарти проектної співпраці в реалізації транскордонних ініціатив Любліна і Луцька», «Міста розвитку – використання польського та українського досвіду у сфері створення сучасного самоврядування». Самостійно та з польськими партнерами розроблено та подано 10 проектних заявок для участі у конкурсі проектів Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007-2013 рр. Також підписані Угоди про співпрацю між Луцькою міською радою  та Торгово–промисловою палатою Італії, з комітетом Комунального господарства Національної економічної палати у Варшаві, про партнерство між містами Луцьк – Тракай ( Литва) [4].

В рамках проекту «Локальні інвестиції на національна конкурентоспроможність» через  Агентство США з міжнародного розвитку розроблено Стратегічний план економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Центрально-Волинського Субрегіону (м.Луцьк, м.Рівне, Здолбунівський, Ківерцівський, Луцький, Рівненський райони) [4].

Отже, у Волинській області накопичено значний досвід роботи як з іноземними інвесторами, так і з різними зарубіжними фондами і програмами міжнародної технічної допомоги. Однак потенціал співпраці з огляду на велику інвестиційну ємність регіону використовується не повністю.

У «Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004-2015 роки» зазначено, що з метою збільшення обсягів залучення інвестиційних ресурсів суб’єктами господарювання необхідно активізувати роботу у наступних напрямках [3]:

-    створення сприятливих умов для залучення грошових заощаджень населення в інвестиційну діяльність;

-    використання можливостей фондового ринку;

-    запровадження іпотечного кредитування під заставу нерухомості та землі;

-    інвестиційне спрямування амортизаційних відрахувань.

Висновки з даного дослідження. Пріоритетними напрямами у сфері залучення іноземних інвестицій повинні бути машинобудівна, деревообробна та легка галузі, енергозбереження, реконструкція і технічне переобладнання підприємств, охорона довкілля та розвиток соціальної інфраструктури, туристично-рекреаційний комплекс, розвиток агропромислового комплексу, створення нових і реконструкція потужностей харчової і переробної промисловості.

Разом із цим, проблемними питаннями розвитку залучення інвестицій в регіон є:

-  політична нестабільність в країні;

-   недосконалість існуючої правової бази для інвестиційної діяльності, суперечливість та неповнота чинних законів та нормативно-правових актів;

-   недостатня інформатизація та доступність даних як про об’єкти інвестицій,  так і про процес оформлення інвестицій;

-    фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція);

-    недостатня державна підтримка підприємницької діяльності.

Отже, Волинська область є інвестиційно привабливою з цікавими та перспективними напрямками вкладення фінансових ресурсів. Для покращення інвестиційної активності у Волинській області необхідно надалі розвивати транспортну інфраструктуру, покращувати співпрацю між бізнесом та органами місцевого самоврядування крім того, необхідно активніше рекламувати область на інвестиційних форумах та у ЗМІ з метою інформування потенційних інвесторів про наявні інвестиційні пропозиції.

 

Список використаних джерел

1.               Рівень інвестицій у Волинську область у 2011 році був нижчим, ніж у добу фінансової кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://p-p.com.ua/articles/24741/.

2.               Головне управління статистики у Волинській області. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/.

3.               Офіційний сайт Волинської обласної ради. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://volynrada.gov.ua/node/29409.

4.               Офіційний сайт Луцької міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lutsk.ua/sites/default/files/moree_04.pdf.

Стаття надійшла до редакції 13.06.2012 р.