EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2012

УДК 658.8

 

Є. О. Голишева,

аспірантка кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

PRINCIPLES OF FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF CUSTOMER CAPITAL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

 

Анотація. У статті висвітлений авторський погляд щодо характеристики та ступеню впливу принципів формування організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом промислового підприємства.

Ключові слова: споживчий капітал, принципи, організаційно-економічний механізм, інновації.

 

Annotation. In the article the author's view of the characteristics and extent of the influence of principles of formation of the organizational-economic mechanism of customer capital management is presented.

Keywords: customer capital, principles, organizational-economic mechanism, innovation.

 

 

Постановка проблеми. Інтелектуалізація виробничого процесу, спричинена глобалізаційними тенденціями та розвитком сучасної економіки, вимагає нових принципів та методів ведення бізнесу. Децентралізація управління після розпаду Радянського Союзу призвела до необхідності самостійно управляти зв’язками з оточуючим середовищем (залучення та утримання споживачів, пошук постачальників та партнерів, налагодження довготривалої та стабільної взаємодії), тобто споживчим капіталом, що є складовою частиною інтелектуального капіталу.

Для ефективного управління необхідне формування організаційно-економічних засад, що включає створення механізму управління, його принципів функціонування, завдань, функцій та структури. На жаль, на сьогодні майже відсутні вітчизняні наукові праці, які б були присвячені споживчому капіталу як окремому об’єкту управління на підприємстві та формуванню організаційно-економічних засад його управління.

Постановка завдання. Зважаючи на вищезазначене, метою цієї статті є визначення організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом на промисловому підприємстві та принципів його формування.

Результати дослідження. У праці [1] «господарський механізм» визначається як механізм, що забезпечує взаємодію підсистеми, яка управляє, та підсистеми, якою управляють. Він складається із сукупності конкретних форм і методів свідомого впливу на економіку. У центрі системи господарського механізму автори розміщують економічний механізм, що діє через економічні інтереси як усвідомлені матеріальні потреби людей та складається з комплексу економічних способів, методів, важелів, нормативів, показників, за допомогою яких реалізуються об’єктивні економічні закони.

Кендюхов О.В. розглядає «механізм управління» як систему елементів управління (цілей, функцій, методів, структури, суб’єктів управління) й об’єктів управління, у якій відбувається цілеспрямоване перетворення впливу елементів управління на необхідний стан або реакцію об’єктів управління і яка має вхідні посилки і результуючу реакцію [2].

Формування організаційно-економічного механізму починається із визначення принципів його управління.

Принципи управління – це основні правила, яких мають дотримуватися суб’єкти управління під час ухвалення управлінських рішень. Принципи є основною формою цілеспрямованого використання об’єктивних законів в практиці управління [6].

На основі аналізу джерел [1-7] пропонується використовувати для формування організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом підприємства такі принципи:

- принцип інноваційного характеру розвитку системи;

- принцип системності;

- принцип урахування інтересів усіх учасників виробничого процесу;

- принцип правової захищеності управлінських рішень;

- принцип ефективного та справедливого управління персоналом;

- принцип дотримання етики бізнесу;

- принцип безперервності і надійності;

- принцип автоматизації управлінських процесів;

- принцип адаптивності;

- принцип економічності та ефективності.

Розглянемо детальніше кожен із них.

Принцип інноваційного характеру розвитку системи передбачає опору промислового підприємства на високі стандарти роботи та прагнення до нововведень. Постійний пошук нових можливостей стимулює розвиток підприємства. Орієнтація на інновації допомагає промисловому підприємству ефективно здійснювати свою діяльність.

Принцип системності. Промислове підприємство – це цілісна система, що представляє сукупність взаємодіючих підсистем та взаємодіє із зовнішнім середовищем. Робота кожного окремого відділу та підсистеми будується таким чином, щоб у визначений термін головна мета підприємства була досягнута. Організаційно-економічний механізм управління споживчим капіталом має оперативно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, що можливе лише при умові злагодженої взаємодії всіх складових елементів та підсистем, тому вплив цього принципу є важливим.

Принцип урахування інтересів усіх учасників виробничого процесу – це один з головних принципів управління споживчим капіталом. Тільки на основі урахування інтересів всіх економічних контрагентів, з якими співпрацює промислове підприємство в процесі свої діяльності, можна заснувати тривалу та стабільну взаємодію. Цей принцип включає в себе:

- урахування інтересів економічних контрагентів, з якими взаємодіє підприємство;

- орієнтацію на споживача; (формування споживчого капіталу промислового підприємства можливе тільки під час дотримання клієнторієнтованої діяльності)

- опору на загальнолюдські цінності та соціально-етичне ведення бізнесу.

Принцип правової захищеності управлінських рішень. Промислове підприємство має здійснювати свою діяльність із дотриманням вітчизняного законодавства. Промислове підприємство повинно мати зареєстровані торговельні марки, патенти на ліцензії на свої винаходи та інновації.

На жаль, на сьогодні в Україні спостерігається недосконалість законодавчої бази загалом, та в інтелектуальній та інноваційній сферах зокрема. Недостатня захищеність об’єктів інтелектуального права призводить до недотримання правових норм з боку конкурентів. Але важливість врахування законодавчих вимог нашої та зарубіжних країн (особливо для компаній, що здійснюють міжнародну діяльність) не викликає сумніву для підприємств, що налаштовуються на довготривалу діяльність.

Принцип ефективного та справедливого управління персоналом. Цей принцип включає:

- повноваження і відповідальність: разом із наданням повноважень виникає відповідальність за них. Тому відповідальність має відповідати наданим повноваженням. Справедливий розподіл стимулює працівників до ефективної роботи.

- справедливий поділ відповідальності за результати роботи між менеджерами та робітниками. Нижня і вища ланка мають нести відповідальність за результати роботи підприємства відповідно до здійснюваних обов’язків;

- корпоративний дух. Єдність працівників, робота заради єдиної місії, комфортна атмосфера та ототожнення себе з компанією призводить до підвищення ефективності праці. Працівник – це обличчя підприємства, тому важливо, щоб він пишався його представляти;

- стабільність (орієнтація на довгострокову роботу). Висока плинність кадрів знижує ефективність роботи підприємства. Впевненість у завтрашньому дні мотивує працювати добросовісно. Також налаштування довготривалих особистих контактів важливе для управління споживчим капіталом;

- мотивація праці та справедлива винагорода за виконання обов’язків.

Принцип дотримання етики бізнесу включає чесність і довіру в ділових стосунках, дотримання домовленостей та підписаних угод, повагу до партнерів та інших учасників взаємодії. Цей принцип лягає в основу довготривалих відносин. Без нього накопичення ресурсів та потенціалу споживчого капіталу неможливе.

Принцип безперервності і надійності виявляється у створенні таких організаційно-господарських та технічних умов, за яких досягається стійкість і безперервність заданого режиму виробничого процесу [1]. Цей принцип вимагає коротко- та довготривалого планування, розроблення стратегічних та тактичних дій, що забезпечують надійність та безперервність процесу.

Принцип автоматизації управлінських процесів. Автоматизація полегшує процеси управління та робить їх більш ефективними. Застосування спеціальних технологій (програмного забезпечення) дозволяє формувати та накопичувати бази даних, аналізувати бізнес-процеси та управляти ними тощо.

Принцип адаптивності. Цей принцип вимагає динамічну реакцію на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі (зміни запитів споживачів, дії конкурентів, видання нових чи редагування існуючих законодавчих актів, кризові явища в економіці, зниження ефективності праці та інше).

Принцип економічності та ефективності на основі багатоваріантного вибору шляхів розвитку. Наявність альтернатив розвитку допоможе обирати більш ефективний та економний шлях, краще пристосуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах, поліпшувати організацію виробництва, випускати конкурентоспроможну продукцію.

Під час вибору варіантів вони співставляються відповідно до таких факторів: час, якість, масштаб, рівень досвіду, інфляція, ризик та невизначеність, метод отримання інформації, умови використання об’єкту управління [7].

На рис. 1 представлені вищеназвані принципи з урахуванням ступеня їхнього впливу на формування організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом промислового підприємства.

 

 

Рис. 1. Вплив принципів управління на формування організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом промислового підприємства

 

Основні принципи, на основі яких формується ефективне управління споживчим капіталом підприємства:

- принцип урахування інтересів усіх учасників процесу – тільки за цієї умови можлива побудова тривалої і стабільної взаємодії із зовнішнім середовищем. Орієнтація на споживача, постійний аналіз його потреб та запитів та реагування на їхні зміни зможуть налагодити ефективну діяльність. Соціальна відповідальність перед суспільством та опора на людські цінності забезпечать позитивну репутацію підприємства;

- принцип ефективного та справедливого управління персоналом. Працівники – це ті, хто безпосередньо взаємодіє із зовнішнім середовищем. Справедлива винагорода за працю, мотивація, формування корпоративного духу, забезпечення стабільності допоможуть зробити ефективною діяльність компанії та взаємодію із економічними контрагентами;

- принцип автоматизації управлінських процесів допомагає полегшити взаємодію та підвищити ефективність бізнес-процесів;

- принцип інноваційного характеру розвитку системи. Промислове підприємство має орієнтуватися на постійний розвиток та пошук нововведень. Підприємство-інноватор краще адаптується та реагує на зміни в зовнішньому середовищі, завдяки інноваціям ефективніше здійснює свою діяльність та задовольняє потреби споживачів;

- принцип дотримання ділової етики. Тільки підприємство з позитивною репутацією та іміджем надійного партнера може налагодити довготривалу взаємодію.

Висновки. Таким чином, з проведеного дослідження можна зробити такі висновки:

- механізм управління – це система управління, до складу якої входять цілі, функції, методи, структури, суб’єкти та об’єкти управління;

- на формування організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом підприємства впливають такі принципи: принцип інноваційного характеру розвитку системи; принцип системності; принцип урахування інтересів усіх учасників виробничого процесу; принцип правової захищеності управлінських рішень; принцип ефективного та справедливого управління персоналом; принцип дотримання етики бізнесу; принцип безперервності і надійності; принцип автоматизації управлінських процесів; принцип адаптивності; принцип економічності та ефективності.

- принципи урахування інтересів усіх учасників виробничого процесу, дотримання етики бізнесу, автоматизації управлінських процесів, ефективного та справедливого управління персоналом, інноваційного характеру розвитку системи мають найбільший вплив на формування механізму, на їхній основі відбувається ефективне накопичення та управління споживчим капіталом промислового підприємства.

Напрямками подальших досліджень стануть визначення концептуальних засад організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом промислового підприємства: цілей, функцій та його структури.

 

 

Література

1. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посіб. / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С. Коцюба ; за ред. М.Г. Грещака. – К. : КНЕУ, 2001. – 228 с.

2. Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал підприємства: методологія формування механізму управління : монографія / О.В. Кендюхов. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. – 307 с.

3. Менеджмент організацій : підручник / [ за заг. ред. Л.І. Федулової]. – К. : Либідь, 2003. – 448 с.

4. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1997. – 497 с.

5. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент : учеб. пособие для вузов / Ю.П. Морозов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 446 с.

6. Основы социального управления : учеб. пособие / А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев и др. ; под ред. В.Н. Иванова . – М. : Высш. шк., 2001. – 271 с.

7. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент : ученик / Р.А. Фатхутдинов. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 400 c.

Стаття надійшла до редакції 16.07.2012 р.