EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2011

УДК 65.012.34:656.07

 

 

Т. В. Ібрагімхалілова,

аспірант кафедри маркетингу

Донецького державного університету управління

 

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ РИНКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

 

POTENTIAL DEVELOPMENT OF THE TRANSPORTATION  AND LOGISTICS SERVICES IN UKRAINE

 

Анотація. У даній статті проведена оцінка рівня логістизації національної  економіки; проаналізовано напрями формування ринку транспортно-логістичних послуг в України,  виявлено основні перешкоди, що стримують розвиток транспортно-логістичного обслуговування та визначено основні драйвери досліджуваного ринку.

Ключові слова: ринок транспортно-логістичних послуг, логістичний потенціал, логістичні оператори, транспортно-логістичне обслуговування, драйвери, глобалізація.

 

Summary. The basic characteristic features of process of logistization of national economy are considered in this article; directions of forming of market of transport-logistic services are analysed in Ukraine, basic obstacles, retentive development of transport-logistic service and the basic drivers of the probed market are certain, are exposed.

Key word: market transport and logistics services, logistics capacity, logistics operators, transport and logistics services, drivers, globalization.

 

 

Вступ. При переході економіки України на інноваційний шлях повинні підсилюватися процеси спеціалізації, концентрації й кооперації промислового й сільськогосподарського виробництва, що приводить до безперервного росту обсягу перевезень вантажів і вимагає подальшого вдосконалювання методів управління транспортно-логістичною системою, впровадження прогресивних логістичних технологій.

З погляду світового досвіду й сучасних тенденцій розвитку глобального ринку логістичних послуг Україна перебуває на етапі формування й консолідації галузі, суттєво уступаючи західним країнам як по якості, так і по комплексності послуг, надаваних національними транспортно-логістичними компаніями. Подальше формування й розвиток в Україні багатоукладної економіки повинне супроводжуватися інтенсивним розвитком ринку транспортно-логістичних послуг, створенням конкурентного середовища в сфері руху товарів і міжнародних перевезень вантажів, істотними змінами в системі організаційно-економічних взаємин між учасниками транспортного процесу при одночасному посиленні інтеграційних тенденцій у світовій економіці [1]. 

Усі ці актуальні завдання вимагають пошуку адекватних ринкових механізмів забезпечення ефективного функціонування транспортно-логістичнго комплексу, у якості яких на перший план виходять логістика й логістичний менеджмент.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями розвитку логістики, логістичних засобів і методів логістичного менеджменту займалися такі вчені й фахівці як: Козлов В. К., Ніколайчук В. Є., Окландер М. А., Питенко І. В., Ісіков С. К., Р. Беспалов, Гаджинський О. М. , Смехов А. А. та ін. Разом з тим, проблемам визначення умов для розвитку логістичного потенціалу України не відводиться належна увага, що зумовлює актуальність досліджень саме в цьому напрямку.

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення основних тенденцій використання та перспектив розвитку транспортно-логістичного потенціалу України з урахуванням особливостей глобалізації бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження із обґрунтуванням одержаних результатів.  В економічно розвинених країнах логістику вже кілька десятиліть вважають важливої складової національної економіки, що цілком оправдано. Світовий ринок логістичних послуг оцінюється в більш ніж 5 трлн. дол.  щорічно зростає на 4-5% [2]. 

В Україні ринок логістичних послуг почав формуватися на початку 90-х років XX в. Першими на ньому стали діяти такі відомі західні логістичні компанії, як "United Parcel Service" (UPS) (США), "Thomas Nationwide Transport" (TNT) (Нідерланди), "Schenker-Billspedition Transport Logistics" (Schenker-btl) (Німеччина/Швеція).

Як відомо із загальної теорії складова логістики в структурі виробленого в країні продукту – важлива характеристика розвитку економіки країни, свого роду макроекономічний індикатор.

Якщо в розвинених країнах логістична складова у ВВП рівна 10 – 15 %, то в добре організованих економіках цей відсоток ще менше.

Так у країнах ЄС і США логістичні витрати становлять 12-16% ВВП, у Китаї - 26%, у Японії — 6% [2]. 

Що стосується України, то більшість експертів співвідносять економіку країни з рівнем країн «третього світу», у яких логістичні витрати можуть досягати 40 % від обсягу ВВП. Отож, більшість експертів уважає, що показник в Україні коливається в межах 30 – 35 % (табл. 1).

 

Таблиця 1. Логістичні витрати у ВВП

Країни ЄС і США

12—16%

Китай

26

Японія

6

Україна

30-35

 

При цьому 70% логістичних витрат припадає на транспорт (7 млрд. діл.), 25% - на складське зберігання (2,5 млрд. діл.) і близько 5% - на управління логістичними потоками (0,5 млрд. дол.) (табл. 2.)


Таблиця 2. Структура логістичних витрат в Україні

Галузь

 

 

транспорт

70 %

7 млрд. $

складське зберігання

25%

2,5 млрд. $

управління логістичними потоками

5%

0,5 млрд. $

 

При цьому у грошовому виразі 30 – 35 % дорівнюють порядку 31,8 – 37,1 млрд. доларів США -  це сукупні логістичні витрати у вартості зробленого в Україні сукупного суспільного продукту.

Багато економістів вважають, що основна експортозорієнтована й бюджетоутворююча галузь в Україні – металургія, більшість підприємств якої, до речі, зосереджене саме в Донецькому регіоні. Отож, обсяг виробленої продукції в металургійній галузі в 2011 р. склав 23,8 млрд. доларів США, тобто майже вдвічі менше, чим реальний обсяг української логістики. Ще один гігант економіки – обробна галузь торік виробила 8,9 млрд. доларів США, а досить перспективне для України машинобудування – 13,6 млрд. доларів США (табл.3).

 

Таблиця 3. Порівняльна характеристика основних галузей економіки України за обсягом виробництва

 

 Обсяг виробництва, млрд.  $

Ринок логістичних послуг

31,8-37,1

Металургія

23,8

Машинобудування

13,6

Обробна галузь

8,9

 

Як свідчать дані таблиці 3, потенціал логістики в Україні найвищий.

Більше того, Україна, завдяки своєму вигідному географічному розташуванню, є транзитною країною й уже тому повинна мати високий логістичний потенціал.

Виникає питання, наскільки реалізується цей потенціал. По оцінках аналітиків, ємність українського логістичного ринку досягає 300 млрд. євро, при цьому в дійсності логістичний потенціал України використовується лише на 300 млн. євро [3]. Причинами такого низького використання Україною свого логістичного потенціалу є те, що Україна виявилася не готовою до переходу від централізованого до ринкового типу економіки.

Як результат цього, в Україні не приділяється достатньої уваги розвитку транспортної інфраструктури – основної бази логістичного потенціалу.

Головними перешкодами для  розвитку інфраструктури є:

- постійне підвищення цін на паливо,

- високі ставки на кредити,

- пробіли в законодавчій базі України,

- високі міжнародні вимоги до рухливого складу,

- невідповідність якості автомобільних доріг європейським стандартам,

- низька щільність дорожньої мережі (2 – 3 рази нижче, чим у країнах ЄС і США) [4].

Також однією з головних проблем на шляху підвищення логістичного потенціалу є порти. Це саме вузьке місце у використанні коефіцієнта транзитності країни. Сьгодні це стало ще більш помітно, коли у світі одержали широке поширення мультимодальні перевезення на основі використання контейнерів міжнародних стандартів.

Разом з тим у рейтингу Всесвітнього банку за показником ефективності логістики (Logistics Performance Index — LPI) в 2010 р. Україна зайняла лише  102 місце з 155 країн (табл.4) .

До країн-лідерів, що ввійшли в першу десятку, відносяться Сінгапур, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Австрія, Японія, Швейцарія, Гонконг (Китай), Великобританія й Канада. Білорусь і Росія зайняли, відповідно, 74-е й 99-е місця.

 

Таблиця 4. Рейтинг Всесвітнього банку за показником ефективності логістики

 (Logistics Performance Index — LPI) в 2010 р.

Місце в рейтингу

Країна

1

Сінгапур

2

Нідерланди

3

Германія

4

Швеція,

5

Австрія

6

Японія

7

Швейцарія

8

Гонконг (Китай),

9

Великобританія

10

Канада

74

Білорусь

99

Росія

102

Україна

 

Для визначення показника ефективності логістики оцінювалися 7 параметрів:

-  діяльність митної служби — наша країна зайняла 97-е місце,

-  інфраструктура - 74-е,

-  міжнародні перевезення — 83-е,

-  компетентність логістики - 90-е,

-  "трекинг И трейсинг" (фіксування й відстеження шляхи) — 80-е,

-  внутрішні витрати на логістику — 21-е

-  своєчасність доставки - 55-е.

Сучасний ринок логістичних послуг можна розділити на три основні сектори:

I  - перевезення й експедирування вантажів різними видами транспорту

II - складські послуги

III - послуги з інтеграції та управління  ланцюгами поставок.

У рамках проведеного національного рейтингу «LOGISTICS AWARD UKRAINE», який організований Українською Логістичною Асоціацією (УЛА), проведена оцінка результатів роботи транспортно-експедиторських, складських операторів, дистриб’юторських компаній, а також компаній, діяльність яких пов'язана з формуванням ринку логістичних послуг в Україні: постачальників устаткування, IT-рішень у логістиці, консалтингових компаній. Серед основних критеріїв визначення переможців Національного рейтингу використовувалися наступні характеристики:

-  комплексність послуг (кількість послуг і охоплення логістичних рішень),

-  імідж компанії (період і географія діяльності, відкритість, популярність, репутація, конкурентні переваги),

-  рівень компетентності компанії,

-  технічне й технологічне встаткування,

-  фінансовий стан,

-  обсяги робіт і послуг,

-  економічна ефективність та якість логістичних послуг.

Структура учасників дослідження в рамках рейтингу «LOGISTICS AWARD UKRAINE», за їхньою спеціалізацією повністю відповідає сучасній структурі українського ринку, яка представлена на рис.1.

 

Рис.1. Структура ринку логістики в Україні

 

Як свідчать дані рисунку 2.1., структурно на вітчизняному логістичному ринку переважають операції, пов'язані із транспортною логістикою - 89%, послуги складського зберігання - 8%, експедирування - 2%, керування ланцюгами поставок - 1%. Тобто, сьогодні український ринок логістичних послуг формують в основному вузькофункціональні посередники, що займаються окремо транспортуванням, експедируванням, вантажопереробкою, митним оформленням, складуванням, а на ринку переважають транспортно-експедиторські підприємства.

Для порівняння: структура ринку логістики Європи або світового ринку логістики свідчить про те, що в ній постійно зменшується питома вага транспортних витрат, зате росте обсяг комплексних логістичних послуг 3 Pl-провайдерів – спеціалізованих підприємств, що надають весь комплекс логістичних послуг в одній особі.

У табл. 5 представлено комплекс логістичних послуг України, а також частки досліджених транспортно-експедиторських компаній і складських операторів, які надають ці послуги.

Як випливає з даних таблиці, лише 50% транспортно-експедиторських компаній і 43,8% складських операторів забезпечують експедирування вантажів, причому тільки 40% транспортно-експедиторських надають одну з основних логістичних послуг – послугу інтермодальних перевезень. Обробку й упакування вантажів забезпечують 87,5% складських операторів і 40% транспортно- експедиторських компаній [3].

З таблиці також добре видно, що в нашій країні розвинені транспортні логістичні послуги: експедиторські, автомобільні перевезення, залізничі перевезення, авіаперевезення. Послуги складування перебувають у розділі проблемних, наприклад упакування вантажів, зберігання, обробка. А супровідні послуги такі як консультування, страхування, оптимізація вантажопотоків, управління замовленнями перебувають у розвитку.

Формування ринку логістичних послуг підтверджують вікові показники організацій-учасників. Так, третина організацій, зайнятих наданням логістичних послуг, почали свою діяльність у даному секторі економіці в останні п'ять років, а кількість організацій зі стажем роботи в області логістики, що не перевищує 10-ти років, становить близько 55%. Іншими словами більш половини організацій здійснюють свою діяльність у сфері логістичних послуг не більш 10 років.

 

Таблиця 5. Комплекс логістичних послуг, надаваних логістичними операторами в Україні

 

Вид послуги

транспортно – експедиторські компанії

складські оператори

частка компаній, що надає дану послугу, %

автомобільні перевезення

94,1

64,7

залізничі перевезення

76,5

41,2

авіа- перевезення

64,7

35,3

інтермодальні перевезення

64,7

29,4

річкові перевезення

47,1

17,6

морські перевезення

47,1

23,5

управління й контроль перевезень

88,2

58,8

кур'єрські послуги

47,1

29,4

експедиторські послуги

94,1

70,6

доставка вантажів клієнтові

41,2

76,5

доставка «just – in – time»

82,4

41,2

доставка на основі власної мережі розподілу

64,7

5,9

доставка за допомогою мережі міжнародних транспортних агентів

94,1

35,3

зберігання

58,8

100

формування рекламних комплектів

100

58,8

страхування складських запасів

64,7

58,8

обробка й упакування вантажів

100

76,5

крос-докінг

76,5

70,6

митні послуги

70,6

47,1

консультування в області логістики

88,2

58,8

оптимізація вантажопотоків

70,6

52,9

управління замовленнями від імені клієнта

47,1

35,5

страхування

58,8

47,1

інше

29,4

1,8

 

В Україні логістичними операторами стають організації, як є знову створюваними, так і вже діючими у суміжних галузях. Логістичними операторами, зокрема, стають дистриб'юторські компанії. Інтеграційні процеси, що відбуваються в роздрібній ланці товаророзподільчих ланцюгів, дозволяють серйозно тиснути на оптові компанії. Багато мереж будують власні розподільчі центри й відмовляються від послуг дистриб'юторів. При роботі ж із дрібним роздробом оптові компанії, як правило, надають кредити магазинам на тривалий строк під низький відсоток або взагалі без відсотків, що приводить до різкого падіння рівня рентабельності й росту простроченої дебіторської заборгованості. У результаті середня ланка в ланцюзі «виробник – оптовик – роздріб» поступово втрачає прибуток, що змушує дистриб'юторів або піти з ринку, або переорієнтувати свій бізнес на надання комплексних логістичних послуг.

Якість впровадження інформаційної системи будь-якого класу й стандарту залежить від старанності вивчення й опису технологічних процесів автоматизуємого підприємства, оскільки на етапі установки й налагодження програмного забезпечення фахівці з головою поринають у бізнес клієнта, що надалі дозволяє надавати кваліфіковані консалтингові послуги. Ще недавно It-Постачальникам поручався винятково аутсорсинг It-Сервісів, таких, як управління серверною інфраструктурою, інтеграція програмно-апаратних систем, підтримка центрів обробки викликів і баз даних. Однак, у міру розвитку бізнесу, нагромадження достатнього досвіду в різноманітних областях логістики й придбання зв'язків, багато It-Компанії прагнуть переорієнтуватися на послуги з інтеграції ланцюгів поставок. У цьому випадку цінність посередника для клієнтів полягає не в тому, що він має широку логістичну інфраструктуру або матеріальну базу, а в його можливості забезпечити інформаційну прозорість каналу розподілу й впровадити сучасні технології управління логістичним процесом.

Таким чином, переносячи результати дослідження в цілому на сегментацію ринку логістичних послуг, можна говорити про те, що підприємства малого й середнього бізнесу становлять не менш третини організацій, що функціонують у сфері логістики. Беручи до уваги структуру ринку логістичних послуг, можна констатувати, що для розвитку малих і середніх підприємств у сфері логістики існують досить комфортні умови.

Представники малого й середнього бізнесу, насамперед, можуть виступати в ролі традиційного вузькофункціонального логістичного оператора, тобто надавати або одну, або кілька суміжних функцій (наприклад, транспортування й експедирування або експедирування й митне оформлення) і бути представлені в кожному із секторів галузі (перевезення й експедирування вантажів різними видами транспорту, складські послуги, послуги з інтеграції та управління ланцюгами поставок):

- транспортні компанії;

- експедитори;

- склади загального користування;

- вантажні термінали;

- митні брокери, агенти;

- інформаційно-консалтингові послуги й т.п.

Але зараз український ринок фрагментарний і вузькоспеціалізований, і в країні ще є чимало можливостей для поліпшення його якісного стану. Більш того, основним фактором, що впливають на формування ринку в цілому, на його обсяги й на структуру, є діяльність іноземних компаній, які  надають українському бізнесу комплексні логістичні послуги.

При цьому такі компанії, як «Kuehne + Nagel», «Raben», «Frans Maas», «Asstra», «FM Logistic», ICT, DHL, TNT, «Fedex» та ін. дуже відрізняються від таких же компаній, скажемо, у Німеччині, Франції та інших країнах [4]. В Україні вони більше спеціалізуються на перевезеннях, на наданні транспортних послуг, і питома вага логістичних послуг у їхніх доходах незначна, що знову ж свідчить про нерозвиненість українського ринку. Проте наявність логістичної складовій у переліку послуг цих компаній свідчить про те, що перспективи для розвитку є, і чималі.

З українських компаній, які наближаються у своїй роботі до світових стандартів надання логістичних послуг, можна назвати УВК, «Група Беріг», « Укрпродукт-Логістик», «Комора-С».

Підсумовуючи ситуацію розвитку сфери логістичних послуг в Україні  відзначимо основні перешкоди, що стримують розвиток транспортно-логістичного обслуговування товарних потоків:

- дефіцит термінальних, транспортно-логістичних і складських комплексів середнього й високого класу (особливо для контейнерних вантажів, питома вага яких у світовій практиці вже досягає 55 %);

- низька швидкість проходження товарних потоків (низька рейсова швидкість і простої до 40 % часу в дорозі);

- низька пропозиція комплексної транспортно-логістичної послуги для забезпечення міжнародних, міжрегіональних і внутрішньорегіональних перевезень;

- недостатність інтеграції інформаційних і програмно-обчислювальних комплексів;

- відсутність координації між видами транспорту й клієнтами при організації мультимодальних і змішаних перевезень вантажів (необхідна зміна концепції – від єдиного технологічного процесу й штрафів за простої до планування перевезення на принципах єдиного вікна і єдиної тарифної ставки);

- низька кваліфікація персоналу.

Основними драйверами (рушійними силами) на досліджуваному ринку є:

- глобалізація діяльності компаній-клієнтів;

- концентрація компаній-клієнтів на ключових компетенціях і аутсорсинг непрофільних напрямків;

- прагнення до скорочення розміру логістичного ланцюга й оптимізації витрат на її ділянках;

- розвиток контрактної, проектної логістики, тобто формування стратегії й тактики логістичного обслуговування корпоративних клієнтів;

- ІТ-підтримка логістичних процесів, особливо можливість одержання вчасно повної інформації про місце знаходження вантажу в ланцюзі поставок;

- у сфері виробництва - розвиток «ощадливої логістики», тобто впровадження методик «ощадливого виробництва» і «6 сигм» з метою ресурсозбереження й виявлення джерел втрат ресурсів підприємства при здійсненні логістичних операцій;

- надання спеціалізованих наборів логістичних послуг, наприклад розвиток фреш-логістики, «холодної» логістики, автомобільної логістики, аграрної логістики, фармацевтичної логістики й т.п.;

- формування інтегрованої логістичної підтримки життєвого циклу продукції, що особливо актуально для наукомістких виробів і виробів з коротким життєвим циклом, наприклад комп'ютерної техніки, мобільних телефонів і т.п.

На наш погляд, ці зміни ведуть до репозиціонуванню та впровадженню нових стратегій у діяльності логістичних операторів.

Висновки. Таким чином, в Україні сформовані передумови до розвитку глобальних 3,4PL провайдерів, здатних вирішувати всі питання: від виконання окремих операцій у сфері логістики до надання комплексних послуг і інтегрованого управління логістичними ланцюгами підприємства-клієнта (включаючи оптимізацію бізнес-процесів протягом усього ланцюга поставок).

З погляду світового досвіду й сучасних тенденцій розвитку глобального ринку логістичних послуг Україна перебуває на етапі формування й консолідації галузі, суттєво уступаючи західним країнам, як по якості, так і по комплексності послуг національними транспортно-логістичними компаніями.

У той же час в Україні спостерігається висока зацікавленість у поширенні транспортно-логістичних послуг, як з боку споживачів так і з боку логістичних операторів. Підвищення ролі регіонів України як споживачів і одночасно виробників широкого спектра транспортно-логістичних послуг у середньостроковій перспективі буде визначатися збільшенням споживчого попиту й обороту роздрібної торгівлі.

 

Список використаних джерел

1. Концепція розвитку транспортно-дорожного комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року.- [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://mintrans.gov.ua/mintrans/control/uk/publish

2. Смирнов I.Г. Світовий ринок логістичних послуг: географічні особливості // Вісник Київського ун-ту. Серія «Географія». Вип. 46.- 2009.- с. 60—65.

3. Рынок логистических услуг Украина. 2010 год.-[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.marketing.vc.

4. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети.- К.: НІСД.- 2007.- с. 592-598.

5. Витримки з доповіді директора ДП "Кюне й Нагель" В. Шкурбана на II Міжнародному логістичному конгресі "Логістика – ключ до розвитку" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : ukrlogistica.com.ua.

 Стаття надійшла до редакції 5 травня 2011 року.