EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2012

УДК: 330.341(045)

 

О. О. Молодід,

провідний фахівець Науково-дослідної лабораторії економічних досліджень і прогнозування

Київського національного університету будівництва і архітектури

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

APPROACH OF THE SYSTEMS IS AT ECONOMY-MATH DESIGN OF ECONOMIC SECURITY OF BUILDING ENTERPRISE

 

Анотація. Запропоновано комплекс техно-економетричних залежностей для визначення виручки та собівартості від вартості необоротних активів, оборотних активів та витрат на оплату праці. Даний комплекс дозволяє прогнозувати рівень економічної безпеки будівельного підприємства. Отриманий комплекс перевірений на адекватність за коефіцієнтом детермінації (R2) та F-критерієм Фішера.

 

Annotation. The complex techno-econometric relationships to determine there venue and cost of the value offixed assets, current assets and the cost of labor, which allows to predict the level of economic security of the construction company. The resulting complex tested for adequacy by the coefficient of determination (R2)and F-Fisher criterion.

 

Ключові слова: будівельне підприємство, економічна безпека, системний підхід, складна технологічна виробнича економічна система, розрахунковий комплекс, техно-економетрична залежність, адекватність.

 

 

Необхідність застосування сучасних технологій (інновацій) обумовлена потребою спільного використання технології разом з організацією, що набуває першочергового значення у розвитку суспільного прогресу. Техніку не можливо відокремити від технології виробництва. Вона існує лише спільно з конкретною технологією та виявляється через неї, тобто технологія являється рушійною силою науково-технічного прогресу, відіграє по відношенню до засобів праці активну роль [4]. Тому сучасні будівельні підприємства – це складні виробничо-економічні системи, в яких процеси по випуску кінцевої продукції реалізуються за допомогою конкретних технологій. Відповідно до системного підходу кожна сучасна виробнича система в будівельній галузі являється технологічною та є цілісністю елементів системи, що знаходяться у суворо визначених відносинах і зв’язках один з одним [1]. Формою існування такої будівельної системи є цілеспрямована трудова діяльність, мета якої полягає у отриманні кінцевої продукції, яка за технологічними та технічними стандартами відповідає вимогам сучасних інновацій. Економічна ефективність таких інновацій за ринкових умов повинна враховувати конкурентну позицію будівельного підприємства, відповідно до зайнятої ніші на ринку продукції. У сучасному виробництві ця відповідність повинна забезпечуватись належним рівнем економічної безпеки. У трудовому процесі кожної інновації беруть участь чотири основні елементи – предмети праці, засоби праці, виконавці праці та продукт праці.

Отже, визначення економічної безпеки будівельного підприємства як технологічної системи дозволяє виділити домінуючу та ведені функціональні складові, які б відповідали чотирьом елементам системи. Особливості кожного елемента системи визначаються і характеризуються призначенням, функціями елементів системи, його місцем. Домінуючою функціональною складовою в системі буде технологічна, яка відповідає за випуск продукції та моделюється виручкою та собівартістю продукції підприємства, а веденими функціональними складовими – технічна, ресурсно-матеріальна та кадрова, які відповідають предметам праці, засобам праці та виконавцям праці й моделюються вартістю необоротних активів, оборотних активів та витрат на оплату праці відповідно.

Взаємозв’язок між домінуючою та веденими функціональними складовими може бути змодельований залежністю наступного вигляду:

 

уn=f(x1; x2; x3)

 

де уn – залежні змінні (виручка або собівартість продукції підприємства);

 х1 – необоротні активи (предмети праці) – технічна складова;

 х2– оборотні активи (засоби праці) – ресурсно-матеріальна складова;

 х3 – витрати на оплату праці (працівники) – кадрова складова.

А попарна незалежність відібраних фінансових показників, які характеризують ведені функціональні складові, між собою підтверджена кореляційно-регресійним аналізом.

Для ПП «ПІД КЛЮЧ» був розроблений техно-економетричний комплекс залежностей, оскільки будівельне підприємство розглядається як технологічна система, а технологічна функціональна складова визначена як домінуюча. Запропонований комплекс у подальшому дозволить прогнозувати рівень економічної безпеки за формулою:

 

,                                                    (1)

 

де kЕБП – коефіцієнт економічної безпеки;

 Yn – валовий прибуток у періоді, що аналізується, тис. грн.

 Yn-1 – валовий прибуток у попередньому періоді, до того, що аналізується, тис. грн.

Основною умовою побудови адекватного комплексу техно-економтричних залежностей є забезпечення високого коефіцієнту кореляції, який доводить ступінь зв’язку між домінуючою та веденими функціональними складовими. Першим кроком для побудови техно-економтричних залежностей в цих обставинах повинен бути відбір змінних з балансово-фінансової звітності підприємства, що подано в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Вихідна інформація за функціональними складовими по незалежних та залежних змінних (витяг з балансово-фінансової звітності ПП «ПІД КЛЮЧ»)

Рік

Технічна складова

Ресурсно-мате-ріальна складова

Кадрова складова

Технологічна складова

Необоротні активи під-ва,

тис. грн.

Оборотні

активи під-ва,

тис. грн.

Витрати на оплату праці,

тис. грн.

Виручка під-ва,

тис. грн.

Собівартість продукції під-ва,

тис. грн.

х1

х2

х3

у1

у2

2005

67905.80

35320.40

3416.20

67813.00

44629.20

2006

41386.30

152248.30

14332.40

153782.70

115767.30

2007

23479.00

225941.20

19852.50

235568.70

174199.00

2008

26390.00

285376.00

28252.00

183049.00

143781.00

2009

72735.00

225062.00

7778.00

87075.00

63362.00

2010

57335.00

190245.00

958.00

122721.00

88048.00

Сума

289231.1

1114192.9

74589.1

 

 

Середнє

48205.2

185698.8

12431.5

 

 

Відхилення

19178.8

78377.0

9517.9

 

 

 

Перевірка відсутності (наявності) кореляції між імовірними незалежними змінними вимагає нормалізації вихідних даних,яку проведемо за формулою:

 

                         (2)

де  n число розглянутих періодів;

m число факторів;

середнє значення фактора хі;

 – середньоквадратичне відхилення фактора хі.

Результати розрахунків наведені у таблиці 2.

 

Таблиця 2.

Нормалізовані дані незалежних змінних за веденими функціональними складовими

Рік

Технічна складова - необоротні активи (х1)

Ресурсно-матеріальна скла-дова - оборотні активи (х2)

Кадрова складова – вит-рати на оплату праці (х3)

2005

0.419

-0.783

-0.387

2006

-0.145

-0.174

0.082

2007

-0.526

0.210

0.318

2008

-0.464

0.519

0.679

2009

0.522

0.205

-0.200

2010

0.194

0.024

-0.492

 

На базі матриці нормалізованих даних, будується кореляційна матриця неза-лежних змінних (вартість необоротних активів - х1, вартість оборотних активів – х2, витрати на оплату праці – х3. Розрахунки кореляції виконуються за формулою [2]:

 

[K]=[XH]T [XH]                                                 (3)

 

де [K] - кореляційна матриця,

[XH] – матриця нормалізованих статистичних факторів (див.табл. 2),

[XH]T – транспонована матриця по відношенню до матриці [XH].

Результати подані у таблиці 3.

 

Таблиця 3.

Кореляційна матриця незалежних змінних за функціональними складовими

Незалежні змінні

Технічна складова - необоротні активи (х1)

Ресурсно-матері-альна складова - оборотні активи (х2)

Кадрова складова –

витрати на оплату праці (х3)

Технічна складова - необоротні активи (х1)

1

-0.543

-0.856

Ресурсно-матеріальна скла-дова - оборотні активи (х2)

-0.543

1

0.655

Кадрова складова –вит-рати на оплату праці (х3)

-0.856

0.655

1

 

Побудована кореляційна матриця ще не свідчить про відсутність кореля-ційного зв’язку між факторами. По-перше, додатково необхідно визначити значення  розрахункове та порівняти його з табличним  яке дорівнює 7,815 [3], для імовірності 95% та трьох незалежних змінних, як у нашому випадку χ2р=-0,943.

Таким чином, було встановлено, що при χ2р=-0,943, яке менше χ2т=7,815. Це означає для зафіксованої імовірності 95 % між незалежними змінними мультиколінеарності не існує.

По-друге, для додаткового підтвердження відсутності кореляції між чинниками функціональних складових (технічної складової - вартістю необоротних активів, ресурсно-матеріальної – вартістю оборотних активів та кадрової складової – витратами на оплату праці підприємства) розраховується значення t-статистики:

 

,                                                 (4)

                                                            (5)

 

де zij, zii, zjj – елементи оберненої матриці [R] до кореляційної матриці [K].

Результати представлені у таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Значення t-статистики незалежних факторів (вартість необоротних активів - х1,

вартість оборотних активів - х2, та витрат на оплату праці – х3)

Пари чинників домінуючих функціональних складових

х1 – х2

х1 – х3

х2 – х3

0,066

-1,818

0,690

 

Узагальнення аналізу результатів свідчить, що кореляція відсутня, оскільки всі розрахункові значення t-статистики менші ніж табличне, яке складає 4,303 [3], для трьох незалежних змінних та шести періодів, із встановленою імовірністю 95 % незалежні фактори за веденими функціональними складовими (технічною складовою, ресурсно-матеріальною та кадровою) не корелюють між собою .

Результати такої перевірки дозволили перейти до побудови комплексу техно-економетричних залежностей на основі сформованого інформаційного масиву залежних та незалежних змінних за домінуючою та веденими функціональними складовими (див. табл. 1). З використанням стандартного пакету MSEXCEL «Аналіз даних» (див. дод. «Дані») забезпечується формування квазілінійних техно-економетричних залежностей, отриманихна базі кореляційно-регресійного аналізу, які апроксимують технічну функціональну складову економічної безпеки, мають слідуючий вигляд :

 

-   для виручки підприємства –

-   для собівартості продукції підприємства –

 

де х1 – необоротні активи (предмети праці) – технічна складова;

х2– оборотні активи (засоби праці) – ресурсно-матеріальна складова;

х3 – витрати на оплату праці (виконавці праці) – кадрова складова.

В отриманих залежностях визначені наступні коефіцієнти детермінації:

-   для виручки підприємства – R21=0,8742

-   для собівартості продукції підприємства – R22=0,8425

Отже, доведено що вони наближаються до 1, що свідчать про тісний зв’язок між обраними залежними та незалежними змінними.

Розрахункові значення F-критерію Фішера (FрІ), які більші ніж табличні (FтІ ) [3].

 

Fр1 = 6,948>Fт1= 0,073

 

Fр2= 5,351>Fт2= 0,101

 

Отримані результати свідчать про адекватність сформованого комплексу техно-економетричних залежностей, який в подальшому дозволить прогнозувати рівень економічної безпеки підприємства.

Отже, узагальнені результати дозволяють стверджувати наступне:

1. використання системного підходу до будівельного підприємства як складної технологічної виробничої системи дозволив визначити відносини та зв’язки між елементами системи та виділити домінуючі та ведені функціональні складові, що відповідають чотирьом основним елементам;

2. побудованийкомплекс квазілінійних техно-економетричних моделей виручки та собівартості підприємства від вартості необоротних, оборотних активів та витрат на оплату праці дозволяє прогнозувати рівень економічної безпеки будівельного підприємства

3. подальші дослідження передбачають розробку прогнозу діяльності досліджуваного підприємства у середньостроковій перспективі на два-три роки на основі сформованого інформаційного масиву залежних та незалежних змінних за домінуючою та веденими функціональними складовими та порівняння прогнозних і фактичних показників на наступний рік.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Федосова О.В. Системи технологій як предмет економічного аналізу: методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання розрахунково-графічної роботи. / Уклад.: О.В. Федосова, Г.В. Давидюк. – К.: КНУБА, 2008 – 84 с.

2. Толбатов Ю.А. Економетрика / Юрій Анатолійович Толбатов. – К.: ТП Пресс. - 2003. – 320 с.

3. Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе. – М.: Статистика, 1979.

4. Пономаренко В.С., Сіроштан М.А., Бєлявцев М.І., Дудко П.Д., Тимонін О.Н. Системи технологій: Навч. Посібник. – Х.: Око, 2000. – 376 с.

 Стаття надійшла до редакції 19.09.2012 р.