EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2012

УДК 334.012.64

 

Т. С. Юрко,

асистент кафедри „Фінанси”,

ВНЗ „Полтавський університет економіки і торгівлі”

 

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

У статті розглянуто роль та функції малого підприємництва, проаналізовано значення малих підприємств як структуротворчого елемента національної економіки, перевірено існуючі гіпотези з урахуванням результатів розвитку малого підприємництва зарубіжних країн, розглянуто значення малого підприємництва у процесі інтеграції національної економіки в глобальну економіку.

 

The papers is considered the role and function of small business, analyzes of small businesses as strukturotvorchoho element of the national economy, tested existing hypotheses taking into account the development of small business in foreign countries, considered the value of small business in the process of integration of national economies into the global economy.

 

 

Постановка проблеми. Україна, як молода незалежна держава, знаходиться в постійному пошуку стратегічної моделі соціально-економічного розвитку та ефективних чинників його забезпечення. За даними Державного комітету статистики в 2011 році  93,7% загальної кількості підприємств в Україні становлять малі підприємства [1]. Для розробки дієвих інструментів регулювання соціально-економічного розвитку необхідно сформувати чітке розуміння ролі малого підприємництва  та визначити пріоритетні напрямки його підтримки.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження ролі малого підприємництва в національній економіці зробили такі вчені: З.С.Варналій, В.Г. Лапуста, М.М. Хурса, Т.А. Говорушко, Р. Хілларі, О. З.Денега  та інші.

Метою є дослідження ролі та функцій малого підприємництва, розгляд малого підприємництва як структуротворчого елементу національної економіки.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:

    систематизувати існуючі підходи до визначення значення малого підприємництва;

    визначити роль малого підприємництва в  інтеграції національної економіки в глобальний економічний простір;

    перевірити існуючі гіпотези з урахуванням результатів розвитку малого підприємництва зарубіжних країн світу;

    визначити основні функції малого підприємництва.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Виявлення сутності малого підприємництва забезпечується дослідженням в сучасній світовій та вітчизняній літературі підходів до визначенні його функцій та ролі. В результаті аналізу літературних джерел встановлено, що більшість авторів зосереджують увагу на ролі малого підприємництва з економічної та соціальної точки зору. При цьому, в сучасній економічній теорії зустрічаються два підходи до розгляду ролі малого підприємництва: вузький та широкий. Прихильники вузького підходу, серед яких Р. Хіларі, Т.А. Говорушко, О.С. Кічук, виділяють найбільш вагомі функціональні особливості, наприклад,  створення робочих місць, створення конкуренції та продукування інновацій, поповнення бюджету. З.С. Варналій, Денега О.З., застосовуючи широкий підхід, диференціюють функціональні особливості малого підприємництва, розглядаючи його роль виділяючи такі напрями: «1. є; 2. формує; 3. забезпечує; 4. сприяє; 5. характеризується» [2, с. 30; 3, c. 5]. М.М. Хурса розробив деталізований підхід до визначення ролі малого підприємництва, розглянувши його у розрізі політичної, психологічної, економічної та соціальної сфер (табл. 1).

 

Таблиця 1, Трактування ролі малого підприємництва

Автор

Роль «малого підприємництва»

Варналій З.С.

 

           це провідний сектор ринкової економіки;

           це основа дрібнотоварного виробництва;

           визначає темпи економічного розвитку;

           визначає структуру та якісну характеристику ВВП;

           визначає ступінь демократизації суспільства;

           здійснює структурну перебудову економіки;

           характеризується швидкою окупністю затрат та свободою ринкового досвіду;

           забезпечує насичення ринку товарами та послугами, реалізацію інновацій та додаткові робочі місця;

           характеризується високою мобільністю та раціональними формами управління;

           формує соціальний прошарок підприємців-власників та основу середнього класу;

           сприяє послабленню монополізму та розвитку конкуренції [2, c. 30].

Хурса М.М.

У політичній сфері:

-             чинник політичної консолідації;

-             чинник політичної стабільності;

-             чинник політичного іміджу;

-             чинник політичного довговоліття;

У психологічній сфері:

-             специфічна мотивація суб’єкта до праці;

-             створення специфічного психологічного клімату;

-             відродження почуття господаря;

-             скорочення елементів бюрократизму.

У економічній сфері.

-             основа дрібногосподарського виробництва;

-             сприяє  демонополізації, приватизації та роздержавлення економіки;

-             визначає темпи економічного розвитку та обсяги ВВП.

У соціальній сфері:

-             демократизація ринкових відносин;

-             забезпечення соціальної стабільності;

-             створення додаткових робочих місць;

-             насичення товарами та послугами [4, c. 23].

Говорушко Т.А.

 

- є одним із найбільш важливих діючих факторів економічного розвитку суспільства та ґрунтується на ринкових методах господарювання;

- сприяє соціально-політичній стабільності суспільства;

- відкриває простір вільному вибору способів та методів роботи на користь суспільства;

- забезпечує добробут тим, хто обрав шлях власної справи[6, с. 11].

Р. Хілларі

-створення робочих місць;

-є джерелом інновацій;

- є джерелом підприємницької активності;

-створює конкуренції та передумов для розвитку бізнес-середовища в майбутньому[5, с. 12].

Денега О. З

-           є одним з секторів економіки;

- форму є конкурентне середовище в регіоні, інфраструктуру малого підприємництва в регіоні, стан навколишнього середовища, особисту  самоствердженість, середній клас в особі підприємців-власників

- забезпечує насичення локальних ринків традиційними та інноваційними товарами та послугами, послаблення монополізму, інновації, використання непридатних для житла приміщень, розвиток можливостей ведення бізнесу, прибутковість від проведення підприємницької діяльності, додаткові робочі місця, задоволення робітників;

- характеризує рівень якості життя в регіоні, економічний розвиток регіону, ступінь вільності та демократизації суспільства, структурну та якісну характеристику валового внутрішнього продукту;

- дає дотримання принципу “обличчям до споживача”, що дозволяє вчасно реагувати на їх вимоги [2, c. 5].

Буров В. Ю., Потаев В.С., Суходолов А.П

 

-       розширення асортименту і збільшення виробництва товарів та послуг;

-       -обслуговування великих підприємств, виготовлення для них комплектуючих виробів, організація збуту готової продукції;

-       протистояння монополізму, розвиток конкуренції, формування ринкових відносин в економіці;

-       залучення у виробництво матеріальних та фінансових заощаджень населення;

-       розробка та впровадження інноваційних технологій у виробництво;

-       ряд функцій соціально-політичного характеру[7, c. 21-22].

Кічук О.С.

-   сприяння встановленню ринкової економіки;

-   сприяння підвищенню соціально-економічної ефективності економіки;

-   створення конкурентного середовища;

-   забезпечення товарами та послугами (розвиток соціальної інфраструктури);

-   сприяння впровадженню інновацій

-   активізація зайнятості населення;

-   підвищення рівня доходу населення;

-   формування середнього класу;

-   поповнення бюджету[8, c. 30].

Систематизовано автором

 

Автор підтримує представників другого підходу до трактування ролі малого підприємництва. Основою для підтримки даного підходу є розгляд автором ролі малого підприємництва з практичної точки зору на основі світового досвіду. Автором пропонується упорядкувати функціональні особливості з метою визначення їх головних якісних характеристики та диференційованих функціональних ознак малого підприємництва (рис. 1).

  

Рис. 1. Роль малого підприємництва

Розроблено автором на основі[33; 34;35]

 

Крім розглянутих вітчизняними дослідниками функціональних особливостей малого підприємництва автор вважає за доцільне в умовах глобалізації та інтернаціоналізації розглянути роль малого підприємництва в процесі інтеграції національної економіки в світове господарство. Більшість вітчизняних дослідників зазначають, що малі підприємства орієнтовані на локальні ринки. Однак, в монографії «Державна підтримка малого та середнього бізнесу: досвід розвинених країн» Н.І. Галан зазначає, що більшість малих підприємств розвинених країн світу вже використовують дві або більше форми інтернаціоналізації діяльності[36, с. 40]. Про зростаючу роль малого підприємництва також свідчать публікації Європейської Комісії та ОЕСD. Відповідно до звіту «Opportunities for the internationalisation of European SMEs» в 27 країнах Європейського Союзу 42% малих та середніх підприємств використовують ту чи іншу форму інтернаціоналізації (30% малих підприємств здійснюють міжнародну діяльність за межами єдиного європейського ринку), при цьому темп росту експортноорієнтованих малих підприємств в середньому становить 6% (рис. 2.)[9].

 

Рис. 2. Використання форм інтернаціоналізації малими підприємствами ЄС (2003-2009 рр.)

Побудовано на основі [9]

 

Результати дослідження свідчать про всезростаючу роль малого підприємництва в процесі інтернаціоналізації та інтеграції національної економіки в світове господарство.

Визначення роль малого підприємництва дає можливість виділити основні функції малого підприємництва. Так, Варналій З.С. розглядаючи функції малого підприємництва прирівнює його  до підприємництва в цілому і виділяє спільні функції: інноваційну, ресурсну, організаційну, стимулюючу. Говорушко Т.А. також визнає інноваційну та ресурсну функцію, однак ігнорує організаційну та стимулюючу, виділяючи при цьому притаманну лише малому підприємництву функцію ризику. Детальніше основні підходи до виділення функцій малого підприємництва розглянуті в  табл. 2.

 

Таблиця 2. Підходи до виділення функцій малого підприємництва

Автор

Функції

З. С. Варналій

-                     інноваційна (творча) функція полягає у сприянні генеруванню та реалізації нових комерційних ідей, у здійсненні техніко-економічних, наукових розробок, проектів, що пов’язані з господарським ризиком;

-                     ресурсна функція передбачає мобілізацію на добровільних засадах матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів.

-                     організаційна функція полягає в безпосередній організації виробництва, збуту, реклами тощо.

-                     стимулююча (мотиваційна) функція зводиться до формування стимулюючого (мотиваційного) механізму ефективного використання ресурсів з урахуванням досягнень науки, техніки, управління й організації виробництва, а також максимального задоволення потреб споживача[2,с.26].

Т.А.Говорушко

 

- ресурсна функція полягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання землі, сировинних ресурсів, капіталу, праці, грошей, інформації у процесі виробництва товару чи послуг, організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.

- інноваційна функція – це здійснення інновацій (нововведень), тобто новаторство, освоєння нової продукції, нових технологій і нових форм організації праці, пошук нових каналів збуту, нових засобів задоволення потреб споживачів та ін.

- функція ризику передбачає необхідність прийняття таких рішень, які спрямовані на досягнення успіху [6,с.27-28].

В.Ю. Буров

- ресурсна;

- творчо-пошукова, інноваційна;

- організаційна;

- загальноекономічна;

- соціальна [7, с.29-30] .

Систематизовано автором

 

Як демонструють наведені на рис. 1, 2. дані, доцільним є застосування системного підходу до визначення функцій малого підприємництва, визнаючи як притаманні для підприємництва в цілому, так і лише для малого підприємництва: інноваційну, ресурсну, організаційну, стимулюючу та ризикову. Роль та функції малого підприємництва обумовлює необхідність розробки дієвих механізмів підтримки малого підприємництва з метою забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

 

Висновки.

1. Систематизація існуючих в науковій літературі підходів до визначення ролі малого підприємництва та перевірка існуючих гіпотез з урахуванням результатів розвитку малого підприємництва в зарубіжних країнах свідчить про його роль як консолідуючої сили в політичній сфері та доцільність розгляду малого підприємництва як чинника соціально-економічного розвитку країни.

2. На основі аналізу результатів розвитку малого підприємництва в країнах ЄС доведено необхідність дослідження малого підприємництва як важливого чинника інтеграції національної економіки в глобальне економічне середовище. В статті досліджено ступінь інтернаціоналізації господарської діяльності малого підприємництва та обґрунтовано значення малого підприємництва в  інтернаціоналізації національної економіки.

3. На основі результатів досліджень щодо ролі малого підприємництва як чинника соціально-економічного розвитку національної економіки та можна зробити висновок, що йому притаманні  як функції, притаманні для підприємництва в цілому, так і лише для малого підприємництва: інноваційну, ресурсну, організаційну, стимулюючу та ризикову. Систематизація існуючих в літературі досліджень функцій малого підприємництва свідчить про необхідність подальших досліджень в цьому напрямі.

 

Список використаних джерел

1.     Кількість підприємств за видами економічної діяльності у 2011 році[Електронний ресурс]// Офіційний сайт Державної служби статистики України – Режим доступу: www.ukrstst.gov.ua

2.     Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики: монографія/ Варналій З.С. – [3-тє вид.]. – К.: Товариство «Знання», КОО, 2005. – 302 с.

3.     Денега О.З. Особливості функціонування і розвитку малих підприємств в умовах конкуренції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»/ О.З. Денега. – Хмельницький, 2004. – 25 с.

4.     Хурса М.М. Мале підприємництво: економіко-організаційні аспект діяльності: монографія/ Хурса М.М. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 220 с.

5.     Ruth Hillary Small and Medium-Sized Enterprises and the Environment: Business Imperatives /Ruth Hillary. - Greenleaf Publishing, 2000. – 391 р.

6.     Говорушко Т. А. Ефективність розвитку підприємництва у харчовій промисловості України: дис. д.е.н. / Говорушко Тамара Андріївна. − К., 2008. – 453 с.

7.     Буров В. Ю. Малое предпринимательство в России и Байкальском регионе: монография / В.Ю. Буров, В.С. Потаев, А.П. Суходолов.  – Иркутск:КУБ, 2011. – 280 с.

8.     Кичук О. С. Организационно-экономический механизм содействия развитию малого предпринимательства: дис. кандидата економічних наук: 08.00.04. – Одесса,  2009. – 226 с.

9.     Opportunities for the internationalisation of European SMEs: final report [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Європейської комісії. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/web_internationalisation_opportunities_for_smes_final_report_aug_2011_en.pdf

 Стаття надійшла до редакції 28.08.2012 р.