EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2010

УДК 36:338.439

 

М.М. Одінцов,

к. е. н., доцент, декан, факультет електронних технологій,

Черкаський державний технологічний університет

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

 

 

Розкрито сутність диференціації споживання продовольства. Обгрунтовано необхідність державної програми підтримки низькозабезпечених верств населення для забезпечення нормального рівня харчування.

 

The nature of differentiation of consumption has been explored. For providing a normal level of food consumption it has been justified the necessity state support for the low class population.

 

Ключові слова: Ринок, продовольство, споживання, доходи, витрати.

 

Key words:   market,  food, consumption, income, costs, budget. 

  

                Якість життя визнається міжнародним співтовариством одним з головних показників, що характеризують рівень розвитку країни. Пошук нових шляхів економічного розвитку приводить до усвідомлення того, що тільки якість життя може найбільшою мірою виражати мету світового співтовариства, тому що людство перебуває на порозі переходу в нову цивілізацію – цивілізацію якості. Одним з головних причин появи й широкого розповсюдження терміна “якість життя” у суспільствах з високим рівнем споживання стала зміна механізму всього соціального розвитку. На місце сугубо економічних критеріїв розвитку прийшли категорії якості життя, а розвиток людського потенціалу стало метою й фактором економічного зростання.

                Сучасний розвиток економіки України і відповідно продовольчого ринку знаходиться під впливом невідповідності між темпами зростання цін на продукти харчування і реальними доходами населення, зростання чисельності безробітних, відсутності ефективних стимулів щодо впровадження інновацій, відсутності чітких методик планування та стратегічного прогнозування. Низькі реальні доходи спричиняють недоступність продовольства  для значних верств  населення в необхідному для нормальної життєдіяльності обсягу.

                Дослідженню різних сторін функціонування і розвитку продовольчого ринку присвячені праці вітчизняних і зарубіжних економістів, а саме: Л.І. Абалкіна, В.Г. Андрійчука, В.Р. Боєва, В.І. Бойка, М.Я. Дем’яненка,  М.Й. Маліка, В.Я. Меселя-Веселяка, П.Т. Саблука та ряд інших. В той же час у зв’язку із все частішим зверненням багатьох авторів до проблеми якості життя, як головного завдання соціальної ринкової економіки, постає нагальна потреба вивчення причин виникнення диференціації споживання продуктів харчування населенням і механізмів його регулювання.

                Диференціація споживання продуктів харчування є однією із різновидів соціально-економічної диференціації населення. Вона найбільш яскраво свідчить про існування проблем в соціальній сфері, є фактором підвищення соціальної напруги в суспільстві, сигналізує про зниження продовольчої безпеки країни. Вона має і чітко виражений економічний аспект, пов’язаний із зниженням економічної доступності продовольства для значної частини населення, і, як наслідок, із скороченням обсягів платоспроможного попиту, що знижує зацікавленість товаровиробників в розширенні їхньої діяльності.

                Погіршення важливих характеристик харчування населення України, зростання продовольчої бідності, стали одним із негативних наслідків реформування агропродовольчої сфери. В цих умовах стає необхідним аналіз причин наявної ситуації у сфері споживання продовольства, оцінки адекватності існуючої системи управління споживанням продовольства вимогам і потребам всіх верств населення.

                Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року (1) та Концепцією наукового забезпечення установами УААН розвитку галузей агропромислового комплексу України в 2011-2015 роках (2) визначено збільшення споживання основних продуктів харчування на душу населення. Особлива увага в цих документах звертається на підвищення рівня споживання продуктів тваринництва. В даний час Україна суттєво відстає від розвинутих країн по споживанню на душу населення м’яса і м’ясопродутів, молока і молочних продуктів: в США ці показники відповідно складають 115 і 310 кг на рік, у Франції відповідно – 93 і 428 кг, в Німеччині – 86 і 366  кг.  В Україні річне споживання на середнього жителя м’ясних продуктів   ледве досягає 50 кг  і молочних продуктів 210-220 кг. Якщо врахувати, що це середня характеристика споживання, то очевидно, що в низькозабезпечених прошарках населення ситуація значно гірша (3).

                Нарощування товарної пропозиції тваринницької продукції можливе лише на основі підтримки вітчизняних товаровиробників. Вкрай важливо також погодження зростання товарної пропозиції з величиною платоспроможного попиту всіх верств населення для реального підвищення життєвого рівня шляхом оптимізації одного із важливих його параметрів – споживання продовольства та забезпечення економічної доступності до тих продуктів харчування, які необхідні для нормальної життєдіяльності людського організму.

                Аналіз споживання продуктів харчування українців за останні роки свідчить про розвиток різноспрямованих тенденцій в цій сфері. Зокрема позитивним явищем слід відмітити зменшення середньодушового споживання хлібних продуктів і картоплі, так званих “товарів Джіффена” (4),  відповідно на 8 і 6 %, та збільшення на м’ясних продуктів на 12 % і яєць  на 8 %. Разом з тим відмічається негативна тенденція щорічного скорочення середньодушового споживання молочних продуктів, в той час коли ці продукти є джерелом білкової складової харчування, перш за все, малозабезпечених верств населення.

                На стабілізацію продовольчого ринку позитивно діє економічна політика дотримання пропорцій між темпами зростання доходів населення та індексами споживчих цін. Якщо в 2006 році середньорічні наявні доходи населення зростали із 6864 до 7771  грн., тобто на 113,2 %, а індекси споживчих цін знизилися із 110,8 до 102,8 %, то річне споживання м’яса і м’ясних продуктів на душу населення збільшилося з 39 до 42 кг, молока і молочних продуктів – з 225 до 235 кг, яєць – з 238 до 251 шт. Споживання хліба і хлібних продуктів за цей період зменшилося із 124 до 119 кг. Протягом 2005 – 2006 років частка населення із середньодушовими доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму, скоротилася із 56 до 52 %.

                Ситуація круто змінилася в 2007 році, коли середньорічний доход на одну особу населення протягом року підвищився до 13972 грн, тобто відбулося його зростання на 40,7 % проти попереднього року. За цей рік індекси споживчих цін на продукти харчування зросли із 102,8 до 124,7 %. Зауважимо, що це спричинило приріст індексів цін на хліб та хлібопродукти на 22 %, на м’ясо і м’ясопродукти – 16 %; молоко, сир і яйця –37 %. Якщо додати до цього підвищення тарифів на всі комунальні послуги, то все це разом вплинуло на дальше розшарування населення по якості життя.

                Про наявність певних проблем на продовольчому ринку і якості життя українців свідчить незадовільна “ощадна квота”, у зв’язку з чим значні верстви населення не мають можливості заощаджувати кошти на особливі потреби (під час хвороби, на ліки і ін.). Мало того, останніми роками відмічається надзвичайно негативна ситуація в житті людей, що проявляється в нетиповому для економіки  кризового періоду значного перевищення витрат значної частини населення над доходами (табл. 1), яке й порушує його спокійне функціонування. З точки зору макроекономічної науки це явище називають “чистими від’ємними заощадженнями” або “життям в борг” (5).

 

Таблиця 1. Динаміка співвідношення річних витрат з доходами населення України в 2006-2008 рр.

 

 

Наявний доход на 1 особу, грн.

Витрати 1 особу, грн.

Перевищення витрат над доходами, %

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

АР Крим

6567

8526

12161

8720

11804

15949

32,7

38,4

31,1

Вінницька

6980

8830

12154

7107

9736

13749

1,8

10,3

13,1

Волинська

6388

1888

10920

7502

9891

13660

17,4

25,4

12,4

Дніпропетровська

8632

11155

15827

9489

12467

17444

9,9

11,8

10,2

Донецька

8856

11350

16344

8437

11685

16434

-0,5

2,9

0,5

Житомирська

6754

8633

11985

6885

9318

12874

1,9

7,9

7,4

Закарпатська

5758

7152

9868

7092

8987

12112

23,2

25,6

22,7

Запорізька

8694

10958

15377

9302

12052

16474

7,0

10,0

7,1

Івано-Франківська

6463

8253

11483

6308

8796

12425

2,4

6,6

8,2

Київська

7954

9881

14218

8119

11466

16161

2,1

16,0

13,7

Кіровоградська

6672

8331

11752

7140

9494

12935

7,0

13,9

10,1

Луганська

7343

9350

13566

6597

9010

12625

-10

-0,4

-7,0

Львівська

7395

9335

12996

8003

10550

14229

1,8

13,0

9,5

Миколаївська

7318

9179

12726

7829

10756

14951

7,0

17,1

17,5

Одеська

7006

8694

11996

9924

13501

18265

41,6

55,3

53,4

Полтавська

8064

10191

10415

7929

10725

14573

0,2

5,2

39,9

Рівненська

6541

8160

12070

6950

8989

12564

6,2

10,2

4,1

Сумська

7459

9529

12138

6890

9004

12386

0,8

-0,6

2,0

Тернопільська

6283

7995

11481

5964

7941

11197

0,5

-0,1

-2,5

Харківська

7820

9965

13945

10059

13358

18657

28,6

34,0

33,8

Херсонська

6492

8215

13455

7277

9900

13461

12,1

20,5

0,1

Хмельницька

6943

8879

11218

7536

9778

13417

8,5

10,1

19,6

Черкаська

6796

8563

14210

7502

10382

14067

10,4

21,2

0,1

Чернівецька

6078

7780

11909

7050

9330

12611

16,0

19,9

5,9

Чернігівська

7201

9092

12902

7017

9191

12908

0,3

1,1

0

Україна

7771

9930

13972

9145

12384

17010

17,7

24,7

21,7

 

                Як видно зданих таблиці, витрати населення лише Донецької, Луганської, Сумської, Тернопільської та Чернігівської областей покривають свої загальні витрати доходами. В ряді областей перевищення витрат над доходами  досягає понад 20 %, що суттєво впливає на рівень їхнього харчового раціону.

                Важливою складовою здорового харчування є його хімічний склад. В раціоні переважної частини населення тривалий період спостерігається відставання від рекомендованих медициною норм споживання білків, зокрема білків тваринного походження. Особливо це стосується першої і другої квінтилних груп населення за рівнем середньодушових загальних доходів,  в яких м’ясних і молочних продуктів споживається в 1,5 – 2 рази менше четвертої і п’ятої груп. Споживання тваринного білку в добовому раціоні  цих групах населення досягає лише 30 – 35 грам при рекомендованій нормі в 50 грам

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

                Аналіз сфери споживання продуктів харчування дозволяє прийти до висновку, що сформована система управління не сприяє подоланню негативних тенденцій поширення продовольчої бідності і відтворення нераціонального харчового раціону населення. Удосконалення соціально-економічного механізму регулювання диференціації споживання продовольства повинно бути провідною частиною програми виходу країни з кризи.

                Система соціального захисту в Україні знаходиться на стадії становлення, і тут важливо використовувати позитивний досвід, нагромаджений  в країнах з різними моделями соціального захисту. Зокрема, доцільно акцентувати увагу не тільки на надання грошової допомоги бідним верствам населення, але і на проведення конкретної допомоги по організації нормального рівня харчування (система продовольчих талонів у США).

                Перспективним слід вважати формування державної політики в галузі раціонального харчування, що включає пропаганду здорового харчування з допомогою засобів масової інформації, розповсюдження культури розумного споживання як важливого елементу здорового життя нації. Важливою і визрілою проблемою є зміна державної політики у сфері доходів і оподаткування з метою створення умов для проведення реформи системи охорони здоров’я і житлово-комунального господарства. Очевидна також необхідність переходу до регулювання соціальної сфери від прожиткового мінімуму, що являє собою бюджет виживання в кризових умовах, до мінімального споживчого бюджету, що забезпечує нормальну життєдіяльність людини, збереження його здоров’я і задоволення важливих соціально-культурних потреб.                           

 

Література:

1. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158. – 71 с.

2. Концепція наукового забезпечення установами УААН розвитку галузей агропромислового комплексу України в 2011-2015 роках // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 3 – 14.

3. В.Я. Месель-Веселяк. Напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2009. –

№ 10. – С. 7 – 14.

4. Ефект доходу та ефект заміщення / Роберт С. Піндайк, Даніел Л. Рубінфелд. Мікроекономіка. Перекл.з англ. А. Олійник, Р. Сільський. «ОСНОВИ». – С. 103 – 106.

5. Функція споживання / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: “Основи”, 1995. – С. 161 – 165.  

 

Стаття надійшла до редакції 21.02.2010 р.