EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2012

УДК 336.22

 

А. О. Тимошенко,

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

 

ФІЛОСОФІЯ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Розглянуто питання сутності податкового контролю. Запропоновано дефініцію його системи., охарактеризовано ознаки і функції податкового контролінгу  метою оптимізації оподаткування на макро- і мікрорівнях.

 

The question of essence of tax control is considered. Definiciyu of his system is offered., signs and functions are described by the tax kontrolingu  purpose of optimization of taxation on makro- and microlevels.

 

Ключові слова: податковий контроль, оподаткування, податковий аудит, податковий контролінг.

 

 

Вступ. Система податкового контролю є важливим чинником у наповненні бюджетів усіх рівнів податковими сплатами. Це, у свою чергу, дає можливість вирішувати питання розвитку соціальної сфери і, звідси, впливати на активізацію економічних процесів у країні.  Але поряд з модернізацією податкової системи, постають питання удосконалення системи податкового контролю.

Розв’язанню проблем, що пов’язані з формуванням системи податкового контролю приділялася увага відомими науковцями:  М. Я. Дем’яненком, П. А. Лайком, В. М. Мельником, Н. С. Прокопенко, В. П. Синчаком, Л. Л. Тарангул [1-6] та ін.

Постановка задачі. Метою статті є узагальнення теоретичних підходів до з’ясування сутності системи податкового контролю, обґрунтування  складових його формування з метою отримання ефективних результатів при проведенні податкових перевірок.

Результати. Для з’ясування сутності податкового контролю розглянемо теоретичне узагальнення безпосередньо самого контролю на якому базується категорія, що  досліджується.

Принципи контролю було прийнято Ліамською декларацією (IХ Конгрес Міжнародної організації контрольних органів (INTOSAI), 1977 р.) [7]. Базуючись на цих принципах, можна аргументувати, що податковий контроль впливає безпосередньо на ефективність заходів, що регулюють процеси розвитку в державі. Вчасне його проведення дає можливість застосовувати корегувальні дії щодо  виправлення податкових порушень на виконання запланованих показників з наповнення бюджетів усіх рівнів. Також дає можливість застосовувати фінансові санкції до порушників податкового законодавства з метою  покриття витрат заподіяних державі та розробити заходи зі  скорочення податкових порушень

Результати аналізу сутності податкового контролю дають можливість виявити види податкового контроль. В залежності від здійснення того чи іншого  виду податкових перевірок розрізняють суб’єкт, предмет та характер здійснення перевірки.

Розділяючи наукові погляди Дрозд І. К. відносно класифікації видів контролю [8, c.136], автор  пропонує дії податкового контролю розділити за метою здійснення, ідентифікацією (ототожненням, прирівнюванням, уподібненням, розпізнаванням)  суб’єкта та об’єкта, що підлягає податковому контролю, а також за характером застосування податкових механізмів регулювання, що базуються на результатах податкового контролю. Крім цього, до складу класифікаційної ознаки, автор вважає доречним включити: термін проведення податкової перевірки, обсяг цих перевірок, місце знаходження суб’єкту податкової перевірки, методичних підходів та технологічних прийомів, що застосовуються при податковій перевірці.

Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували питання економічного та податкового контролю дає змогу запропонувати авторське бачення дефініції системи податкового контролю, яка являє собою  систему знань економічних та податкових процесів, що відбуваються у суспільстві і направлених на  виявлення дій платників податків, що працюють не в законодавчому полі та своєчасному корегуванні цих помилок з метою наповнення бюджету.

Ефективна система податкового контролю досить важлива для виконання планованих показників з надходження податкових виплат до бюджетів усіх рівнів. Не виконання прогнозних податкових нормативів залежить від багатьох факторів. Серед них недосконалий податковий контроль займає одне із ключових місць.

Податкове планування і податковий контроль взаємозалежні між собою. Нормативи податкових надходжень досягаються за рахунок податкового контролю. За допомогою системи податкового планування та податкового  контролю формується інформаційна податкова база. Здійснюється зв'язок між суб’єктами оподаткування, податковими органами і органами державного управління.

Наступна ланка, яка  прямо пропорційно впливає на результативність податкового контролю – це податковий облік. В загальному розумінні -  облік є засобом, знаряддям, методом, формою контролю [9, c.63]. Показники податкового обліку не можуть свідчити про правильність здійснення податкових операцій. У свою чергу здійснити податковий контроль не можливо без проведення податкового обліку, який дає можливість отримати кількісні показники.  Податковий контроль окрім кількісної інформації забезпечує і якісну, тобто визначає в якій мірі виконуються поставлені завдання.

Слід зауважити, що ефект податкового контролю також залежить від аналізу податкових процесів, що відбуваються, чинників, які впливають на сплату податкових платежів, визначення можливостей активізації економічної діяльності суб’єктів господарювання, адаптації податкового зарубіжного досвіду до економічних реалій сьогодення. Поряд з цим, аналіз дає можливість здійснити стан і тенденції розвитку податкових відносин. Звідси, прослідковується взаємозв’язок  аналізу з податковим контролем.

Сутність податкового контролю - це перевірка суб’єктом податкового контролю платників податків (об’єкту податкового контролю) на предмет сплати податків згідно податкового законодавства.

Таким чином, систему податкового контролю потрібно розглядати як сукупність функцій податкового обліку, здійснення оцінки виконання податкових зобов’язань (аналізу податкових відносин). 

Крім того, зважаючи  на те, що в податковій практиці використовується термін податковий аудит. автор вважає за потрібне з’ясувати його сутність. В загальному розумінні термін «аудит» деякі автори вважають [10], що це частина контролю, яка пов’язана з визначенням обґрунтованості та доцільності здійснених витрат. За допомогою методів и прийомів податкового контролю можна оцінити  на скільки обґрунтовано здійснюється нарахування та сплата податків суб’єктами оподаткування. Визначається відповідність здійснюваних господарських операцій податковому законодавству.  Його результати можуть  бути використані користувачами інформації.

В загальній системі контролю використовується також термін контролінг. В широкому розумінні він  відрізняється від контролю тим, що не тільки виявляє помилки, але за його допомогою з’ясовується хто винен у здійсненні цих помилок і як їх виправити.  Автор вважає за потрібне ввести в термінологію «податковий контролінг» і використовувати його при процедурі загального аудиту певного суб’єкту господарювання в частині визначення оптимізації оподаткування його діяльності з дотриманням чинного податкового законодавства поряд з ефективним господарюванням.

Таким чином, система податкового контролю є функціє податкового регулювання. За допомогою нього здійснюється взаємозв’язок між об’єктом і суб’єктом податкового регулювання. За допомого результатів його проведення з’ясовується на скільки виконані поставлені завдання. Зважаючи на його наслідки,  здійснюється коригування неефективних податкових дій та розробляється податкове планування. За підсумками податкового контролю можуть бути внесені пропозиції до зміни податкової звітності чи навіть певного нормативно-податкового акту.  

Висновок.

Отже,  методичним підходом до з’ясування сутності системи податкового контролю є визначення податкового контролю як економічної категорії. що виступає складовою податкового регулювання. Вона заключається у перевірці господарської діяльності суб’єкту оподаткування в частині правильності визначення суми нарахування та сплати податків до бюджетів усіх рівнів, що має на меті корегування відхилень від визначених нормативів, застосування результатів податкового контролю для розробки ефективних податкових заходів та, при необхідності і можливості, коригування  поведінки об’єкту оподаткування.  

При з’ясуванні сутності системи податкового контролю вище розглянуто два підходи: економічна категорія і функція податкового регулювання. Варто розглянути також такий підхід, як механізм податкового контролю. Останній забезпечує зв'язок суб’єкту податкового контролю з об’єктом податкового контролю і забезпечує інформацією про досліджуваний об’єкт.

Предметом податкового контролю є діяльність об'єкта оподаткування і з’ясування на скільки його податкова діяльність відповідає податковому законодавству та тим цілях. які ставилися при розробці тих чи інших задач. 

В залежності від виду податкового контролю визначається суб’єкт, об’єкт, предмет  цього контролю  і задачі   його здійснення. Система податкового контролю  є базисом у формуванні понять податкового аудиту та податкового контролінгу.  Податковий аудит є підґрунтям оптимального податкового контролю. Податковий контролінг необхідно використовувати у практиці діяльності суб’єкту господарювання з метою визначення оптимального оподаткування при ефективному господарюванні з дотриманням чинного податкового законодавства.

 

Список використаних джерел

1. Дем’яненко М. Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку / М. Я. Дем’яненко // Доповідь на Дев’ятих  річних збор. Всеукр. конгр. вчен. екон.-аграр., 26–27 квіт. 2007 р. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 64 с.

2. Лайко П. А. Податкове регулювання підприємницької діяльності: монографія / П. А. Лайко, Р. П. Жарко. – К. : ННЦ  ІАЕ, 2007. – 254 с.

3. Мельник В. М. До питання про «податкову систему» / В. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №10(28). – С. 78–82.

4. Прокопенко Н. С. Податки і приватні інвестиції – ключові чинники економічної ефективності агропромислового виробництва

      / Н. С. Прокопенко // Економіка і держава. – 2009. – № 9. – С.8–11.

5. Cинчак В. П. Забезпечення соціальної справедливості при оподаткуванні  доходів працівників сільськогосподарських підприємств / В. П. Синчак // Економіка АПК. – 2002. – №11. – С. 53–59.

6. Тарангул Л. Л. До теоретичних засад формування регіональної податкової політики / Л. Л. Тарангул // Проблемы экономики переходного общества/ [отв. Редакторы : В. М. Грец, Д. С. Львов]. – Запорожье : ГУ «ЗИГМУ», 2004. – С. 344–358.

7. Лімська декларація керівних принципів контролю, прийнята IX Конгресом Міжнародної організації віщих контролюючих органів (ІНТОСАЙ) в 1977 році // http://www.minfin.gov.ua.

8. Дрозд І.К. Єдність зовнішнього та внутрішнього контролю в системі фінансово-економічного контролю //Фінанси України. - №3. - 2006.- С.135 – 140.

9. Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні: Тези доп. Міжнар. наук. конф., 16-17 березня 2006р., присвяч. 100-річчю від дня народж. одного із фундаторів вітчизн. школи бух. обліку і контролю д-ра екон. наук, проф. Німчинова Прокопа Петровича / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Володимир Григорович... Лінник (редкол.). — К.: КНЕУ, 2006. — 496с.

10. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Моногр. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 564 с.

 Стаття надійшла до редакції 12.10.2012 р.