EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2012

УДК 339.87

 

Н. В. Хвищун,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва,

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛОГІСТИКА»: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

 

В статті здійснено критичний аналіз теоретичних підходів до трактування поняття «логістика», розглянуто парадигми логістики та виділені основні неточності в існуючих поняттях.

 

In the article is a critical analysis of theoretical approaches to the interpretation of the term "logistics", logistics paradigm considered and made ​​basic errors in existing concepts.

 

Ключові слова: логістика, парадигма логістики, матеріальні, фінансові, інформаційні, сервісні потоки.

 

Keywords: logistics, logistics paradigm, material flow, financial flow, flow of information, logistics flow.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Систематизація таких галузей знань як менеджмент, маркетинг, інформатика, математика призвела до виникнення принципово нової системи знань, що має власний, не повторювальний іншими науками предмет пізнання. Він відображає сутність об’єктивних закономірностей функціонування і розвитку особливих процесів, що називаються логістичними, а сама система знань представляє новий науковий напрям – логістку [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Вагомий внесок у розробку теоретичного підґрунтя логістики зробили В. Амітан, А. Гаджинський, Є. Крикавський, Л. Миротин, Л. Сєргеєв, О. Тридід, А. Чудаков, Н. Чухрай та ін. Велика кількість визначень логістики свідчить про динамічний та бурхливий розвиток логістичної наук та водночас про ще не до кінця визначення основних її концептуальних засад, що вимагає проведення подальших досліджень в напрямку уточнення сутності поняття «логістика».

Мета роботи є дослідження гносеології логістики,  розгляд основних концепції її розвитку та визначення її загальних рис, адже на сьогодні логістика як молода наука переживає стадію активного розвитку; чимало питань, що належать до термінології та основних понять логістики уточнюються, поглиблюються; розробляються нові теоретичні положення – розширюється коло проблем, які вирішуються методами логістики.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Зародження логістики як теоретичної концепції і практичного управлінського інструменту відбулося дуже давно, але вона багато років використовувалася лише як практичний інструмент в різних, в основному неекономічних сферах людської діяльності.

В працях вітчизняних науковців Т.Дудара та Р. Волошина [2], А.Кальченка [3],  Є.Крикавського [4], В.  Ніколайчука та В. Кузнецова [5] В.Омельченка [6], О.Тридіда [7] достатньо детально описано історію виникнення логістики та зазначено, що в історичному аспекті термін «логістика» розглядався з двох позицій  – військової та математичної.

У Візантії у ІХ-Х ст. логістика була наукою про організацію матеріального забезпечення  військ та управління нею. Пізніше, у ХVІІІ-ІХ ст., в працях Антуана Жоміні, логістика розглядається як планування, управління, матеріальне, технічне та продуктове забезпечення, визначення місця дислокації військ, а також будівництво доріг, мостів, укріплень. Концепція логістики у військовій сфері отримала поширення у роки Другої світової війни, коли організовувалася активна взаємодія оборонно-промислового комплексу, транспортної системи, баз постачання. Саме за допомогою військової логістики здійснювалося своєчасне, у заданий термін, в необхідне місце постачання військового спорядження та продовольства, транспорту та військ. Тобто тоді було закладено основи таких принципів логістики як своєчасність, надійність, системність, швидка адаптивність до динамічного зовнішнього середовища та ін. [8].

В. Лейбніц у 1904 році розглядає логістику як метод встановлення математичних закономірностей, конструювання технічних систем обчислювальної техніки.

Пізніше у 50-х рр. ХХ ст. в США з’являються наукові публікації, присвячені теоретико-практичним основам логістики, формуються основні категорії та концепції логістики. А через 20 років в країнах Західної Європи (Франції, Англії, Німеччини, Італії) розпочалися наукові дослідження присвячені вивченню логістики. І уже в останнє десятиліття ХХ ст. розвиток логістики розпочався в Росії та Україні.

У своєму розвитку логістика пройшла чотири етапи:

І етап - 20-50-ті рр. ХХ ст. -  період «фрагментаризації» логістики, коли відбувається постійне усвідомлення значення логістики для господарського життя галузей економіки;  формуються передумови логістичної концепції: зростання транспортних тарифів, поява та швидкий розвиток концепції маркетингу, зростання запасів і транспортних витрат та ін. Поява логістики в бізнесі пов’язана з сформованими в цей час збутовою та споживчою (ринковою) концепціями маркетингу, які орієнтуються на потреби споживачів, на вирішення їх проблем (20-30 рр. ХХ ст.) та на підпорядкування виробничої, торгової та інших видів діяльності підприємств вимогам ринку та споживачам, створюючи та підтримуючи споживчу задоволеність яких підприємство має можливість отримати прибуток (50-ті р. ХХ ст.) [8].

ІІ етап - 50-70-ті рр. ХХ ст. – період концептуалізації логістики характеризується широким розповсюдженням маркетингу; виникненням концепції тотальних витрат, зміст якої полягав в тому, що можна перегрупувати витрати на дистрибуцію, щоб загальний рівень витрат на просування товарів від виробника до споживача зменшився; швидким розвитком комп’ютерних технологій; змінами у стратегіях формування запасів; особливою увагою до питання зниження витрат; збільшенням виробництва транспортно-складського обладнання, нових видів тари, сучасних автоматизованих складських комплексів. В кінці 60-тих років виникає концепція бізнес-логістики [9, с. 15], яка розглядає логістику як менеджмент усіх видів діяльності, що сприяють руху й координації попиту та пропозиції на товари у певному місці й у заданий час. На початку 70-х років сформувалися фундаментальні принципи бізнес логістики: динамічності, комплексності, гнучкості, синергетичності, принцип [10, с. 28-29].

Водночас продовжуються спроби дати узагальнене визначення логістики. Так Національна рада з менеджменту фізичного розподілу (США) під логістикою розуміла «широкий діапазон діяльності, пов’язаний з ефективним рухом кінцевих продуктів від кінця виробничої лінії до споживача, в окремих випадках включаючи рух сировини до джерела постачання до початку виробничої лінії. Така діяльність включає в себе транспортування, складування, обробку матеріалів, захисну упаковку, контроль запасів, вибір місця знаходження виробництва та складу, замовлення на виробництво продукції, прогнозування попиту, маркетингу і обслуговування споживачів» [11]; Американське товариство інженерів-логістів під логістикою пропонувало розуміти «мистецтво і науку управління, техніку і технологічні активності, які передбачають планування, постачання і застосування засобів переміщення для реалізації запланованих операцій заради досягнення поставленої цілі» [12].

ІІІ етап - 80-90-ті рр. ХХ ст.  – період  інтегральної концепції логістики (за Д. Бауерсоксом [13] період «логістичного ренесансу») характеризується революцією в інформаційних технологіях, що призвело до розуміння необхідності управління не тільки матеріальними, але й інформаційними потоками. Саме прогресивний розвиток інформаційних технологій трансформував підхід до логістики, яка, крім процесу планування, управління та контролю ефективного потоку запасів сировини, матеріалів, товарів, послуг, передбачає обов’язкову наявність супутньої інформаційної підтримки на шляху від виникнення потоку до місця його споживання з метою задоволення потреб споживачів [14, с. 24].

IV етап – 95-ті р. ХХ ст.до тепер - новітній етап розвитку логістики (за  В. Омельченко [6, c. 89]), етап  глобалізації (за Алесинською Т. В. [15, с.9-10]). Саме інтенсивна глобалізація вплинула на подальші зміни в теорії та практиці логістики. Це сприяло створенню національних та міжнародних спеціалізованих союзів та асоціацій логістики, які крім підрозділів, що займаються просуванням потоків, мають дослідницькі центри, консультаційні відділи, банки інформації, учбові центри та ін. Глобальні тенденції в бізнесі дозволили розширити перелік логістичних послуг (відстрочення, перевалка, масовий випуск продукції під замовлення, пряма доставка, управління запасами продавця, синхронізоване переміщення матеріалів), скоротити кількість постачальників та сформувати довгострокове співробітництво з логістичними посередниками, удосконалити методи управління логістичними процесами.

Погоджуємося із І. Смирновим, який в авторській монографії  «Логістика: просторово-територіальний вимір» [16, с. 18] виділяє ще один етап розвитку логістики - логістика майбутнього, що характеризується формуванням інфраіндустрії, підставою і ознакою якої є наявність високорозвинутої інфраструктури, побудованої та функціонуючої за принципом гнучких виробництв. Інфраіндустрія – це система устаткування та технологій транспортно-логістичних систем, які охоплюють всі галузі та господарство країн в цілому, а також мають вихід на міжнародний рівень.

Еволюція, яку пройшла логістика, пов’язана з парадигмами, що склалися історично:

- аналітична (логістика - теоретична наука, яка досліджує проблеми управління матеріальними потоками у виробництві та обігу);

- технологічна або інформаційна (логістики - процес планування, управління та контролю ефективного потоку запасів сировини, матеріалів, товарів, послуг з обов’язковою супутньою інформаційною підтримку на шляху від виникнення потоку до місця його споживання з метою задоволення потреб споживачів);

- маркетингова (має метою опис та пояснення відносин між логістичними системами та можливостями підприємства в конкурентній боротьбі);

- інтегральна  (логістика – синтетичний інструмент менеджменту, інтегрований матеріальним потоком для досягнення цілей менеджменту).

Власне перелічені парадигми логістики залежно від масштабу вивчення потоків можна об’єднати  у ресурсну та інноваційно-інтеграційну парадигми.

Ресурсна парадигма полягає в тому, що матеріальний потік у функціональних розділах логістики є основним до фінансового та інформаційного потоку, оскільки моделі,  методи, алгоритми, принципи управління направлені на вивчення саме товарного (матеріального) потоку. Ресурсна парадигма включає в себе аналітичну, технологічну та маркетингову парадигми.

Інноваційно-інтеграційна парадигма полягає в тому, що «новизна логістики як науки управління полягає у зміні пріоритетів між різними видами господарської діяльності на користь посилення значимості діяльності з управління наскрізними потоками» [17], яка призвела до створення нового підходу до управління потоками – логістичного потоку.

Власне, не акцентуючи уваги на деталізованому ретроспективному аналізі існуючих наукових підходів до визначення поняття «логістика» (табл. 1), можна виділити основні неточності, які присутні при визначенні науковцями даного поняття:

1) переважна більшість науковців зводять логістику як функцію управління лише до задач раціоналізації матеріальних потоків (А. Гаджинський, Ю. Неруш, Л. Ларіна, М. Гордон, Є. Тишкін, М. Усков, М. Залманова, О. Новіков, О. Семененко, М. Окландер, Дж. Хескет), або ж матеріальних та інформаційних потоків (Дж. Бушер,  Б. Анікін, А. Колобов, В. Кузнєцов, В. Ніколайчук, І. Омельченко, В. Дибська, В. Литвиненко, А. Родніков, А. Смєхов, Г. Павеллек, Ж. Шевальє, Т. Вань,  Л. Федоров), хоча загальновідомо, що процес управління будь-яким бізнесом розглядається з трьох позицій: фінансової, що визначає рух грошових потоків, виробничої (технологічної), яка стосується переміщення матеріальних потоків та інформаційної, що визначає рух потоків інформації. Тому є всі підстави стверджувати, що задачі логістики, як основного інструменту оптимізації розвитку бізнесу, мають бути  зведені до оптимізації триєдиних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків;

 

Таблиця 1. Наукові підходи до тлумачення поняття логістика”*

Автор

Тлумачення поняття логістика

Об’єкт

дослідження

Недоліки в трактуванні

А. Гаджинський

 

Міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків.

Напрям господарської діяльності, який заклечається в управлінні матеріальними в сферах виробництва і споживання.

Процес управління рухом і збереженням сировини, компонентів і готової продукції в господарському обороті з моменту сплати постачальникам до моменту одержання грошей за доставку готової продукції споживачу

Матеріальні потоки

Зводять логістику як функцію управління лише до задач раціоналізації матеріальних потоків, хоча загальновідомо, що процес управління будь-яким бізнесом розглядається з трьох позицій: фінансової, що визначає рух грошових потоків, виробничої (технологічної), яка стосується переміщення матеріальних потоків та інформаційної, що визначає рух потоків інформації. Тому є всі підстави стверджувати, що задачі логістики, як основного інструменту оптимізації розвитку бізнесу, мають бути  зведені до оптимізації триєдиних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків.

Автор наводить не одне, а  відразу три визначення, які не пов’язані між собою

 

М. Залманова,

О.Новіков, А.Семененко

Інтегрована функція управління матеріалопотоками в сферах виробництва та обігу

Дж. Хескет

Сукупність видів діяльності з управління потоками продукції, координації виробництва і ринків збуту за встановленого рівня послуг з мінімальними витратами

Враховано лише виробничо-збутова діяльність, без сфери постачання

 

М.Окландер

Інтегрована функція управління матеріальним потоком

Л. Федоров

Процес управління складуванням і переміщенням сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і готової продукції від постачальника через фірму-продуцента до споживачів.

Матеріальний потік

Потік продукції

Враховано лише постачальницько-збутова діяльність, без сфери виробництва

Вирізняється поняття "матеріалопотік" та "потік продукції", хоча "потік продукції" треба вважати одним із видів матеріалопотоків.

Ю.Неруш

Мистецтво управління матеріалопотоком і потоком продукції від джерела до споживача, тобто комбінацію видів діяльності різноманітних служб, пов'язаних із розподілом, матеріальним забезпеченням, плануванням виробництва і управлінням ним

Вирізняється поняття "матеріалопотік" та "потік продукції", хоча "потік продукції" треба вважати одним із видів матеріалопотоків.

М. Гордон,

Є. Тишкин,

М. Усков

Перш за все включає організацію і здійснення пересування товару в сфері обігу

Потік продукції

Логістика розглядається лише з позиції її застосування в сфері обігу

Г. Плахута,

І. Решетнікова

Сукупність різних видів діяльності з метою отримання з найменшими витратами необхідної кількості продукції у встановлений час, у встановленому місці, де виникає конкретна потреба в даній продукції

Потік продукції

"Потік продукції" треба вважати одним із видів матеріалопотоків.

 

Л.Ларіна 

Науково-практичний напрям господарювання, який полягає в плануванні, управлінні, здійсненні та контролі корисного та рентабельного руху сировини, напівфабрикатів та готової продукції від місця виготовлення до місця споживання з метою задоволення потреб споживачів

Матеріальний потік та потік продукції

Термін «управління» включає вже в себе планування, організацію та контроль

В.Дибська

Наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання переміщення матеріальних та інформаційних потоків у просторі і часі від іхнього первинного джерела до кінцевого споживача

Матеріальні та

інформаційні потоки

 

Зводять логістику як функцію управління лише до задач раціоналізації матеріальних  тт. інформаційних потоків, хоча загальновідомо, що процес управління будь-яким бізнесом розглядається з трьох позицій: фінансової, що визначає рух грошових потоків, виробничої (технологічної), яка стосується переміщення матеріальних потоків та інформаційної, що визначає рух потоків інформації. Тому є всі підстави стверджувати, що задачі логістики, як основного інструменту оптимізації розвитку бізнесу, мають бути  зведені до оптимізації триєдиних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків.

Термін «управління» включає вже в себе планування, організацію та контроль

Г.Павеллек

Планування, управління й контроль матеріального потоку, що надходить, обробляється та залишає підприємство, і відповідного йому інформаційного потоку.

Американське логістичне товариство Рада з управління логістикою

Процес планування, реалізації та контролю економічно ефективного переміщення і складування сировини, запасів незавершенного виробництва, гоових виробів та пов’язаних із цим послуг, та відповідної інформації з місця походження до місця споживання для забезпечення відповідності вимогам споживачів

Дж. Бушер

Процес планування, реалізації і управління ефективним, економічним рухом і збереженням сировинних матеріалів, незакінченого виробництва, готової продукції, пов’язаної з цим інформації з пункту виникнення в пункт споживання з метою забезпечення відповідності вимогам споживача

А.Смєхов 

Новий науковий напрямок, учення про планування, управління і спостереження (відстеження) під час переміщення матеріальних та інформаційних потоків у виробничих та енергетичних системах

А. Колобов, І.Омельченко

Наука про планування, управління і контроль за рухом матеріальних та інформаційних потоків у будь-яких системах

Ж. Шевальє,

Т. Вань

 

Управління потоками продукції на початку, під час і наприкінці технологічного процесу, таким чином, логістика бере до уваги функцію транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування вантажу, складські операції, упакування та переробку інформації

Не враховує факту управління потоками всіх ресурсів, а цикл впливу обмежений технологічним процесом.

Змішані сфери відповідальності маркетингу та логістики

Б.Анікін

Наука управління матеріальними потоками від первинного джерела до кінцевого споживача з мінімальними витратами, пов’язаними з рухом товарів і потоком інформації, що їх обслуговує

В.Литвиненко А.Родніков

Комплексний напрям в науці, який охоплює проблеми управління матеріальним та інформаційним потоком у їх взаємодії


О.Новиков, А.Семененко

Теорія і практична діяльність планування, організації і контролю процесу руху сукупності матеріальних, фінансових, трудових, правових та інформаційних потоків в системі ринкової економіки

Матеріальні, фінансові, трудові, правові та інформаційні потоки

Не зрозуміло, що автори розуміють під поняттям «правові потоки»

В.Сергєєв

Інтегральний інструмент менеджменту, що сприяє досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу за рахунок ефективного з погляду зниження загальних витрат і задоволення вимог кінцевих споживачів щодо якості продукції і послуг управління матеріальними і/або сервісними потоками, сукупними їм потоками інформації і фінансових коштів

Матеріальні, інформаційні, фінансові та сервісні потоки

Не враховує обов'язкову властивість логістики взаємодіяти з зовнішнім середовищем.

Б. Громовік

Процес управління і планування матеріальними, фінансовими і трудовими потоками, а також інформаційними потоком з метою прискорення фізичного розподілу і мінімізації загальних витрат при постачанні, виробництві і збуті товару.

Матеріальні, інформаційні, фінансові та трудові потоки

Термін «управління» включає вже в себе планування

 

Л.Міронін

Наука про організацію спільної діяльності менеджерів різних підрозділів підприємства, групи підприємств з метою ефективного просування продукції за ланцюгом ”закупівля сировини - виробництво продукції - розподіл”, а також цілеспрямованих транспортно-людських потоків на основі інтеграції і координації операцій, процедур і функцій, що виконуються у рамках даного процесу з метою мінімізації загальних витрат ресурсів

Матеріальні, транспортно-людські потоки

Не виділяються фінансові та інформаційні потоки, хоча останні в більшості випадків є передумовою виникнення матеріальних та транспортно-людських потоків.

В. Николайчук ,

В. Кузнецов

Теорія планування, управління і контролю процесів руху матеріальних, трудових, енергетичних та інформаційних потоків в людино-машинних системах

Матеріальні, інформаційні, трудові та енергетичні потоки

Термін «управління» включає вже в себе планування та контроль.

Не виділяються фінансові потоки, хоча останні в більшості випадків є передумовою виникнення матеріальних та енергетичних потоків.

Д. Костоглодов, І. Саввіді,

В. Стаханов

Теорія і практика управління економічними потоками підприємства, що забезпечує досягнення цілей з найменшими витратами.

Економічні потоки

Не зрозуміло, які власне цілі ставляться перед логістикою.

І.І. Бажин

 

Наука про потокові процеси цілеспрямованої людської діяльності. Іншими словами, областю застосування логістики є діяльність людей, спрямована на досягнення певної цілі в будь-якій предметній області, яку можна представити у вигляді потокових процесів

[Бажин И.И., Сысоев В.В. Проектно–логистическое управление ресурсным обеспечением: Моногр. – Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2005. – 222 с.

 Бажин И.И. Логистический менеджмент: компакт-учебник. – Харьков: Консум, 2005. – 440 с.]

Потокові процеси

Б. Плоткін 

Наука про управління потоками в системі

Матеріальні інформаційні та фінансові потоки

-

А. Тунаков

Наука про управління матеріальними, інформаційними і фінансовими потоками

Є. Крикавський

Наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синерічними звязками

* – розроблено автором

 

2) в окремих визначеннях вирізняється «матеріалопотік» та «потік продукції» (Ю. Неруш, М. Гордон, Є. Тишкін, М. Усков, Г. Плахута, І. Решетнікова) хоча "потік продукції" треба вважати одним із видів матеріалопотоків;

3) в частині визначень автори (Дж. Бушер,  Б. Громовік,  Г. Павеллек,  А. Родніков, А. Колобов, В. Кузнєцов, В. Ніколайчук, О. Новіков,  І. Омельченко, В. Дибська, А.Семененко, А. Смєхов, Л. Ларіна), зазначаючи, що логістика передбачає управління потоками, говорять про планування та контроль цими потоками, хоча сам термін «управління» включає вже в себе планування, організацію та контроль;

4) в окремих визначеннях спостерігається змішування сфер відповідальності маркетингу та логістики (Б. Анікін, С. Уваров); логістика розглядається лише з позиції її застосування в сфері обігу (М. Гордон, Є. Тишкін, М. Усков, Л. Федоров, Дж. Хескет) або лише під час здійснення технологічного процесу (Ж. Шевальє, Т. Вань).

Можна виділити два основні наукові підходи до трактування дефініції «логістика», які принципово відрізняються один від одного та одночасно охоплюють головні еволюційні етапи даного поняття.

перший підхід – об’єктом логістики є процес фізичного поширення продукції або процес її руху від сировини до кінцевого споживача;

другий підхід – об’єктом логістики є логістичний потік, тобто вся різноманітність потокових процесів як у сфері виробництва, так і в сфері обігу, що власне розширює сферу прикладання логістики, адже об’єктами дослідження в даному підході є матеріальні, фінансові, інформаційні, людські  та інші ресурси.

Висновки та перспективи подальших наукових розробок в данному напрямі. Виходячи з вищенаведеного огляду наукових підходів, вважаємо найбільш доцільним для здійснення подальших досліджень є наступне розуміння сутності логістики – науково-практичний напрям управління та оптимізації логістичних потоків для досягнення оперативних, тактичних та стратегічних цілей в певній логістичній системі.

До запропонованого визначення варто надати наступні пояснення:

- логістика є одночасно і наукою, що вивчає закономірності формування і функціонування логістичних потоків,  і господарською практикою, направленою на ефективне управління цими потоками;

- основним об’єктом досліджень в логістиці є потокові процеси в економічних сферах відтворення та обігу;

- ефективне управління передбачає оптимізацію та раціоналізацію логістичних потоків.

 

Література

1. Баранець Г.В. Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04  / Г. В. Баранець ; НАН України, Інститут економіки промисловості - Донецьк, 2007. - 195 с.

2. Дудар Т. Г. Основи логістики : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 163 с.

3. Кальченко А. Г. Основи логістики : навч. посібник / А. Г. Кальченко. – К.: Знання, КОО, 1999. – 135 с.

4. Крикавський Є.В. Логістика: навч. посібник. – Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська Політехніка», 1999. – 264 с.

5. Николайчук В. Е. Логистика: теория и практика управления: учебн. пособие / В. Е. Николайчук, В. Г. Кузнецов.- Донецк: НОРД-ПРЕСС, 2006. – 540 с.

6. Омельченко В. Я. Стратегия развития логистических систем в условиях глобализации мировой экономики [Текст] : монография / В. Я. Омельченко. – Донецк, ДонНУ, 2008. – 370 с

7. Тридід О. М. Логістика: навч. посіб. / О. М. Тридід.- К. : Знання, 2008. – 566 с.

8. Панчишин Я. М. Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту в інноваційній логістичній системі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Я. М. Панчишин ; Укр. держ. акад. залізничного трансп. - Х., 2009.

9. Сергеев В. И. Логистика: аналитический обзор / В. И. Сергеев. – СПб.: Организация об-ва «Знание», 1996. – 27 с.

10. Николайчук В. Е. Логистика: теория и практика управления: учебн. пособие / В. Е. Николайчук, В. Г. Кузнецов.- Донецк: НОРД-ПРЕСС, 2006. – 540 с.

11. Lambert D.M., Harrington T.C. Establishing Customer Service Strategies Within the Marketing Mix // Journal of Business Logistics, 10. №. 2, 1989

12. Dietz W., Sasch B. Grunlage der Logistik. – Wien, 1971

13. Bowersox D.J., Closs D.J., Logistical Management. – Mc millan Pudlishing, 3rd  ed. 1991

14. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике / В. И. Сергеев. – М. : Инф. дом «Филинъ», 2006. – 782 с.

15. Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления /  Т. В. Алесинская.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. - 121 с.

16. Смирнов І. Г. Логістика: просторово-територіальний вимір: монографія / І. Г. Смирнов. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – 335 с.

17. Савенкова Т. Логистика – наука, управленческая и исполнительская деятельность  / Т. Савенкова // Журнал «Риск». 2011. - №3. – С. 32-38

 Стаття надійшла до редакції 20.11.2012 р.