EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2012

УДК 336.276

 

М. І. Виклюк,

канд. екон. наук.

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

 

Досліджено стан та тенденції державного боргу Україні, визначено основні проблеми його формування за умов діючої системи управління ним, визначено складові системи управління державним боргом.

Ключові слова: державний борг, зовнішній державний борг, внутрішній державний борг, управління державним боргом, система управління державним боргом.

 

 

Постановка проблеми

Макроекономічні диспропорції у фінансовому секторі держави постійно загострюються проблемами, що виникають у сфері управління державним боргом. Їх прояв особливо посилився у період наростання темпів фінансової кризи та її наслідків у після кризовий період і довів, що діючі традиційні форми та методи управління ним не мають позитивного впливу на соціальні та економічні процеси, а навпаки спричинили до прискорення деформаційних процесів та гальмування економіки і не спонукають до ефективно розвитку України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Оскільки система управління державним боргом визначає ефективність фінансової політики держави та вміння державою виконати покладені на неї економічні функції, цій проблематиці присвячено чимало наукових праць таких українських дослідників як: В.А Андрущенко, О.І. Барановський, Б.Г. Болдирьов, Т.П. Вахненко, Н.В. Зражевська, Я.В Онищук, О.В. Плотнікова, О.С. Поважний, В.М. Радіонова та ін. 

Актуальність проблеми

Довготривала внутрішня й зовнішня розбалансованість фінансової системи спричинила до хронічного дефіциту бюджету і платіжного балансу, що сприяло стрімкому зростанню державного боргу України. Враховуючи складність ситуації, сьогодні особливої актуальності набуває питання формування ефективної системи управління державним боргом, а саме: управління його розміром та структурою, застосування спеціальних форм і методів прямого і опосередкованого впливу на процес його формування та погашення.

Мета наукового дослідження полягає у дослідженні сучасного стану державного боргу, рівня ефективності управління ним та формування ефективної системи управління державним боргом у сучасних умовах.

Основні результати дослідження

Згідно Бюджетного кодексу України державний борг визначають як  загальна сума заборгованості держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору [1].

Ключовим завданням, пов'язаним із використанням державних запозичень в якості одного з інструментів формування інноваційного розвитку української економіки, на думку Мниха А. М., є наукове обґрунтування і методологічно вірне визначення напрямів використання запозичених коштів. Державні боргові запозичення, як внутрішні, так і зовнішні, здатні позитивно вплинути на всю економіку країни, тільки якщо вони будуть спрямовані на вирішення стратегічних завдань радикального підвищення ефективності використання фінансово-економічного, інтелектуального і кадрового потенціалу України на шляху переходу від сировинного до наукомісткого розвитку [2].

Державний борг виступає важливим елементом ринкової економіки і залежно від системи формування запозичень його поділяють на внутрішній чи зовнішній борг (рис.1). В реаліях української економіки державний борг  тісно пов'язаний із економічною безпекою держави, адже поглиблює виникнення не лише фінансових, а й соціально-політичних проблем. Його економічна суть найбільш повно розкривається через виконання наступних двох функцій: фіскальна (залучення потрібних коштів для покриття бюджетного дефіциту); регулятивна (регулювання обсягів грошової маси шляхом проведення НБУ операцій купівлі-продажу державних цінних паперів). Зазначене потребує формування дієвої та ефективної системи управління державним боргом.

 

 

 

 Рис. 1. Схема класифікації державного боргу [3]

 

Обсяг державного боргу та його структура значною мірою визначають рівень боргового навантаження та стан платоспроможності держави. Для оцінки боргового навантаження використовують: відношення суми державного боргу до ВВП, відношення державного боргу до доходів бюджету; відношення валового зовнішнього боргу до експорту; обслуговування боргу до експорту та доходів бюджету; співвідношення планових платежів з обслуговування боргу до експорту; відношення загальної суми річних платежів за зовнішнім державним боргом до доходу державного бюджету та інші [4].

Проведений аналіз сучасного стану державного боргу засвідчила, що існуюча система використання державних запозичень не створює умов для їх реального впливу на економічне зростання та інноваційний розвиток вітчизняної економіки, а лише покриває поточні потреби у фінансових ресурсах і нарощує розміри як внутрішнього так і зовнішнього боргу. Це наочно підтверджується даними рис.2.

 

Рис. 2. Державний борг України у відсотках до ВВП країни, 2002-2011 рр.

Джерело: офіційний сайт Міністерства фінансів України [5].

 

Аналіз динаміки та структури державного боргу (табл. 1) засвідчують про наростаючі темпи приросту величини державного боргу,  в Україні. Протягом аналізованого періоду загальна сума державного та гарантованого боргу зросла більше як у 53 рази, у тому числі державного – у 50 раз, а гарантованого – у 66 раз. Стрімкий процес динамічного зростання державного боргу почався у період фінансової кризи з 2008 року. Це відбулося внаслідок різкого коливання курсу національного грошової одиниці до іноземних валют, збільшення обсягів випуску облігацій внутрішньої державної позики та отриманням першого траншів позик МВФ для економічного оздоровлення економіки. Протягом 2009-2011 рр. розміри державного боргу мав тенденції теж до зростання.

 

Таблиця 1.

Структура та динаміка державного боргу України протягом 2007 – 2011 рр., млрд. грн.

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

2011/2007

%

1

Загальна сума державного та гарантованого боргу

88,745

189,411

317,905

432,235

473,122

533,1

2

Державний борг:

71,295

130,69

226,997

323,475

357,273

501,1

 

внутрішній борг

17,807

44,667

91,071

141,663

161,467

906,8

 

зовнішній борг

53,488

86,024

135,927

181,814

195,806

366,1

3

Гарантований державою борг:

17,451

58,721

90,908

108,761

115,848

663,8

 

внутрішній борг

1,001

2,001

14,063

13,828

12,24

1222,8

 

зовнішній борг

16,45

56,72

76,845

94,933

103,607

629,8

Джерело: сформовано за офіційними даними Міністерства фінансів України [5].

 

Структура державного боргу засвідчила (рис. 3) засвідчила про значне переважання зовнішнього боргу над внутрішніми. Основними зовнішніми джерелами формування державного боргу є заборгованість  по облiгaцiях зовнішньої державної позики, що мають тенденції до зростання, тоді як частка коштів отриманих від міжнародних організацій та банків знизилась. У структурі внутрішнього боргу переважають кошти комерційних банків.

 

Рис. 3. Структура державного боргу України, 2000-2011 рр., %

Джерело: сформовано за офіційними даними Міністерства фінансів України [5].

 

Отже, сучасний стан державного боргу чинить значні загрози національній економіці, що пов’язані у першу чергу із кризовими явищами економіки, постійним зростанням потреби у фiнaнсувaннi державного дефіциту, перевищенням темпів зростання державного боргу над темпами росту ВВП та високої його частки у складі ВВП, зниження курсу національної валюти відносно іноземних валют, що спричинило до зростання розміру боргу в національній валюті.  

Існуючі боргові проблеми держави потребують удосконалення бoргoвoї пoлiтики Укрaїни та побудови дієвої системи управління державним боргом. В основі цього має бути покладено заходи, що стосуються  удoскoнaлeння нормативно-правового зaбeзпeчeння, кoрoткo- тa сeрeдньoстрoкoвi oрiєнтири упрaвлiння дeржaвним бoргoм, iнструмeнти рaдикaльнoгo пiдвищeння eфeктивнoстi iнвeстицiйнoї склaдoвoї бюджeтних видaткiв тa стрaтeгiчнi зaвдaння пeрeoрiєнтaцiї бoргoвoї пoлiтики, змeншeння бoргoвoгo тягaря тa рoзвитку aльтeрнaтивних, нeпoзичкoвих iнструмeнтiв фiнaнсувaння бюджeтних видaткiв. Кoмплeкснe вирiшeння прoблeми зoвнiшньoгo дeржaвнoгo бoргу iз врaхувaнням зaпрoпoнoвaних зaхoдiв сприятимe зміцненню фінансової системи України й посиленню стимулюючого впливу держави на соціально-економічний розвиток країни [4].

У широкому розумінні, управління являє собою напрям економічної політики держави, пов'язаний з її діяльністю як позичальника, безпосередньо залежить від органів державної влади і управління, є прерогативою законодавчих органів, включає в себе такі елементи:  формування грошово-кредитної політики по відношенню до внутрішнього і зовнішнього боргу; встановлення загальної межі державної заборгованості, зокрема у визначенні обсягу бюджетного дефіциту і відповідного обсягу позик, необхідних для його фінансування; визначення напрямів впливу на мікро- і макроекономічні показники; визначення доцільності фінансування різноманітних програм за рахунок державного боргу тощо. У вузькому розумінні управління державним боргом являє собою сукупність заходів, пов’язаних з підготовкою до випуску і розміщенням довгострокових боргових зобов’язань держави, операцій з обслуговування і рефінансування державного боргу, а також з регулювання ринку державних цінних паперів, надання кредитів і гарантій [6].

Враховуючи існуючі надбання науковців із зазначеної проблематики вважаємо, що під системою управління державним боргом необхідно розуміти сукупність заходів, що направлені державою на визначення необхідності, умов залучення, обслуговування та погашення державних позик з метою забезпечення суспільних інтересів, однак не порушуючи економічної безпеки держави.

Відповідно зазначене зумовлює удосконалення методологічних засад побудови системи управління державним боргом, що на нашу думку, має бути направлена на оптимізацію державного боргу через її ефективне функціонування на основі чітко визначеної мети, об’єкту, методів та принципів управління. Це дозволяє не лише здійснювати комплексне управління у зазначеній сфері, але й удосконалювати їх з метою покращення економічного становища держави (рис. 4)

  

 

 

Рис. 4. Система управління державним боргом

Джерело: сформовано автором на основі [2; 4; 6; 7].

  

Висновки

Дослідження стану державного боргу в Україні засвідчили про стрімке зростання його обсягів, що негативно впливає на стан соціально-економічних процесів та економічну безпеку держави. Застосування оптимізаційних заходів у вирішенні проблем боргової політики потребують формування ефективної системи управління державним боргом, складовими якої мають бути дієві принципи, функції та методи управління, що будуть направлені на об’єкт управління задля досягнення державою поставленої мети у процесі управління державним боргом України.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

2. Мних А. М. Сучасні способи оптимізації боргової політики України для оздоровлення економіки / А. М. Мних // Облік і фінанси АПК. – 2010. №4. С. 147- 149.

3. Шикіна Н. А.  Державний борг та його подолання через економічне зростання / Н. А. Шикіна // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку). – Ірпінь. – 2002. - С. 327–328.

4. Карапка О. Управління державним боргом України  / О. Карапка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stelmaschuk. info/internet-conference/announced-nternet-conference/onferencia-3-02-2012/49-article-onferencia-23-02-2012/171-2012-03-27-18-59-29.html.

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

6. Вівчар О. Й. Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення [Електронний ресурс] / Вівчар О. Й., Солдак М. Ю. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Vnulp/Menegment/2011_720/56.pdf.

7. Макар О. П. Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання  / О. П. Макар // Вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів, 2012. – Вип. 22.1.– С. 284-290.

Стаття надійшла до редакції 22.11.2012 р.