EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2011

УДК 338.5

 

Є. В. Бондаренко,

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київської гуманітарної академії

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

 

В статті наведена оцінка ефективності аутсорсингу на будівельних підприємствах на прикладі застосування аутсорсингових схем для виконання певних функцій. На конкретному прикладі доведено вплив застосування  аутсорсингу на зниження витрат будівельних підприємств. Відокремлено основні напрямки аутсорсингу з урахуванням специфіки будівельної галузі.

Ключові слова: аутсорсинг, будівництво, ефективність, конкурентоспроможність, інфраструктура, види аутсорсингу.

 

The article is devoted to the development of basic criteria of choice of outsourcing services provider. Coefficients were set to every parameter. Basic risks, related to realization of outsourcing are determined.

Key words: outsourcing, construction, effectiveness, costs, infrastructure.

 

 

Постановка проблеми

Для підвищення ефективності управління підприємствами необхідно запровадження сучасних методів організації процесів виробничо-господарської діяльності. Використання аутсорсингу надає будівельному підприємству можливість підвищити конкурентні переваги, забезпечити організацію безперервної роботи на всіх рівнях, зосередити основні ресурси компанії на виконанні найбільш перспективних напрямків бізнесу, відмовитися від виконання неконкурентоспроможних робіт.

Рейтинг передових лідерів ринку аутсорсингу очолюють Індія та Китай, що разом займають більше ніж 70% світового ринку аутсорсингу. Однак на сьогоднішній день експерти ринку праці відзначають тенденцію стрімкого зростання звернень українських фірм до послуг аутсорсингових компаній.

В післякризовий період розвитку української економіки для підприємств будівельної галузі необхідно визначити, які будівельні роботи та, відповідно, які основні фонди доцільно залишити на балансі будівельного підприємства, а які передати спеціалізованим будівельним фірмам на умовах договору аутсорсингу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідженню теоретичних та методичних аспектів процесу аутсорсингу присвячено роботи вчених Ж.Л. Бравара, С. Клементса, Р. Моргана, Дж. Хейвуда, Н. Єрмошкіна, С. Календжяна, Д. Козлова, О. Лігоненка, Мазура І.І., Анікіна Б.О. В роботах, присвячених використанню аутсорсингу у будівництві [3, 4, 6], зазначається, що застосування аутсорсингових схем надає генпідрядному будівельному підприємству ряд переваг: спрощення розв’язання технічних та організаційних питань, забезпечення доступу до відсутніх виробничих ресурсів та новітніх технологій, скорочення витрат на обслуговування бізнес-процесів.

Однак недостатньо уваги приділяється практичним аспектам оцінки ефективності запровадження аутсорсингу на підприємстві.

Мета статті – оцінити ефективність застосування аутсорсингу на будівельному підприємстві завдяки перерозподілу постійних та змінних витрат та зниженню повної собівартості будівельної продукції.

Викладення основного матеріалу дослідження

Генпідрядному будівельному підприємству потрібно найбільш обґрунтовано визначати потребу у виробничому аутсорсингу основного та допоміжного персоналу, а також аутсорсингу сфери спеціальних будівельних послуг. У відповідності до ДБН Д. 1. 1 – 1 – 2000 витрати на заробітну плату робітників апарата управління будівельної організації, витрати на службові командировки, витрати на утримання, експлуатацію, ремонт та амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення, витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, оплата послуг сторонніх організацій відносяться до загальновиробничих витрат [5].

Зовнішньому виконавцю на умовах договору аутсорсингу можуть бути передані практично будь-які функції підприємства, найбільш поширені з них у світовій практиці – бухгалтерський облік і розрахунок податків, юридичне забезпечення діяльності, управління персоналом, розрахунок заробітної плати співробітників, інформаційні системи і управління базами даних, управління проектами від розробки до реалізації, маркетингові комунікації, питання економічної та інформаційної безпеки, управління логістикою та постачанням, збірка та тестування кінцевої продукції, а також прибирання та обслуговування.

Розглянемо економічний ефект від застосування аутсорсингу на будівельному об’єкті, термін будівництва якого становить 6 місяців. Аутсорсингові схеми пропонується використовувати для наступних категорій робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва: виконроб, менеджер проекту, майстер, охоронник.

Оскільки фінансування об’єкту здійснюється за рахунок приватних коштів, витрати на оплату праці працівників визначаються у відповідності до фактичних даних згідно окладу за штатним розкладом за допомогою розрахунково-аналітичного методу.

Термін будівництва першого об’єкту становив 6 місяців. Величина заробітної плати в загальновиробничих витратах за весь термін побудови об’єкту становить 42637 грн. та, відповідно, 7106,2 грн. у кожному місяці.

Витрати на оплату праці та відрахування до соціальних фондів інженерно-технічних робітників за об’єктом будівництва наведено в таблиці 1.

 

Таблиця 1. Витрати на оплату праці у загальновиробничих витратах, грн.

п/п

Посада

Заробітна плата

Відрахування до соціальних фондів (42,12)

Всього витрати на заробітну плату

1.

Виконроб

2200

926,64

3126,64

2.

Менеджер проекту

2000

842,4

2842,4

3.

Майстер

1800

758,16

2558,16

4.

Охоронник

1106,2

465,9

1572,1

Загальна сума витрат за об’єктом, грн/міс.

 

 

10229,3

 

Для підвищення конкурентоспроможності будівельної організації та ефективності її діяльності доцільно застосувати аутсорсингові схеми до виконання охоронних послуг та управління проектом, що передбачає залучення відповідних фахівців із зовнішньої організації (охоронної агенції та спеціалізованої консалтингової компанії з проектного менеджменту).

При цьому скорочуються не тільки витрати на виконання цих послуг, але й видатки, пов’язані з відрахуваннями в соціальні фонди та оплату перших п’яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, що входять до складу загальновиробничих витрат згідно кошторисної документації.

Витрати на оплату праці охоронника та менеджера проекту наведено в таблиці 2.

 

Таблиця 2. Витрати на оплату праці персоналу за будівельним об’єктом

Стаття витрат

Витрати на співробітника, грн

Охоронник

Менеджер з проекту

Заробітна плата

1106,2

2000

Відрахування в соціальні фонди (42,12%)

465,9

842,4

Кошти на оплату перших пяти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм

76,3

76,3

Всього витрат на місяць

1648,4

2918,7

Всього витрат за обєктом (6 місяців)

9890,4

17512,2

 

Вартість послуг проектного менеджера складає 1800 гривень на місяць або 10 800 гривень за 6 місяців. Вартість послуг охоронної агенції коливається від 250 до 1500 грн / місяць та залежить від виду послуг, які надають підприємства.

Для будівельних об’єктів доцільно запропонувати цілодобове спостереження за допомогою охоронної та тривожної сигналізації з виводом на пульт централізованого спостереження та реагування мобільних груп при отриманні сигналу, що коштуватиме 1000 грн./місяць або 6000 за період будівництва.

Таким чином, загальновиробничі витрати скорочуються на 10 602,6 гривень та складатимуть 189,44 тис. грн. замість 200,04 тис. грн.

У відповідності до затвердженої структури адміністративних витрат [5] суттєву питому вагу займають видатки на заробітну плату робітників апарату управління будівельною організацією, діяльність яких спрямована на організацію, управління та обслуговування будівельного виробництва (керівників, спеціалістів та службовців), зокрема заробітна плата бухгалтера, яка становить 2000 грн/міс., відрахування до соціальних фондів – 842,4 грн. Таким чином, витрати на оплату праці бухгалтера складає 17512,2 грн.

Вартість бухгалтерського обслуговування в сторонній фірмі становить 2000 гривень на місяць, тобто  12000 гривень за півроку (термін виконання обєкту). Таким чином, відбудеться скорочення постійних витрат підприємства та повної собівартості (дані наведено в таблиці 3).

 

Таблиця 3. Вплив аутсорсингу на витрати будівельного об’єкту

п/п

Найменування витрат

Сума, тис.грн. (фактична)

Сума, тис. грн. (прогнозна)

Економічний ефект, тис.грн.

1.

Змінні витрати

1921,59

1918,97

2,62

2.

Постійні витрати

424,66

408,56

16,1

3.

Повна собівартість

1890,47

1874,37

16,1

 

На практиці для оцінки власних витрат в основному використовується метод розрахунку витрат за процесами, оскільки саме він надає можливість зробити точні розрахунки фактичних витрат на кожний окремий бізнес-процес.

Після цього доцільно порівняти витрати на придбання результатів виконання цих функцій аутсорсером та витрати на власне виробництво.

Для обґрунтування доцільності застосування аутсорсингу науковці [1, 2] пропонують порівнювати витрати на придбання результатів виконання певних функцій аутсорсером та витрати на власне виробництво.

Наприклад, Анікін Б. О вважає, що у випадку, коли співвідношення:

 - слід обрати замовлення послуг аутсорсера.

Якщо співвідношення:

 - реалізація бізнес-процесу власними силами є більш ефективною, оскільки використання аутсорсингових схем не призведе до зниження витрат [1].

Розрахуємо показник ефективності аутсорсингу для наступних напрямків діяльності:

Для виконання бухгалтерських послуг = 17512,2 / 12000 = 1,46

Для виконання охоронних послуг = 9890,4 / 6000 = 1,65

Для виконання послуг управління проектом = 17512,2/10800 = 1,62

Таким чином, доведено ефективність застосування аутсорсингу для виконання обраних видів робіт, оскільки використання аутсориснгових схем призводить до зниження витрат. При цьому в залежності від стадії виконання будівельних робіт мета скорочення витрат будівельної організації може полягати у зменшенні договірної ціни (на підготовчому етапі – для приваблення замовника та отримання тендеру) або зростанні прибутку та рентабельності (під час реалізації проекту для збільшення ефективності діяльності).

Ефективність застосування аутсорсингу як дієвого інструменту управління підприємством вимагає наступних передумов:

- чітке розуміння сутності, особливостей аутсорсингу та кінцевої мети його застосування;

- знання, як мотивувати та управляти відносинами з аутсорсером для захисту інтересів власної компанії й отримання максимальних вигод від даної форми співробітництва;

- розуміння меж ефективного застосування аутсорсигну, наявність чіткої  методики розрахунку витрат за умов власного виконання операцій та передання функцій стороннім організаціям.

Висновки

Аутсорсинг є новим і достатньо потужним інструментом управління підприємством, але без належної підтримки він може негативно впливати на діяльність підприємства. Тому для забезпечення ефективності його застосування необхідно провести глибоку аналітичну і організаційну роботу, об'єктивно оцінити не тільки очікувані поточні результати, але й довгострокові наслідки передавання виконання окремих функцій стороннім спеціалізованим виконавцям. При обґрунтованому використанні аутсорсинг дозволяє підприємству вдосконалити технологію і організацію виробничо-господарської діяльності, поліпшити якість продукції, знизити її собівартість, а отже, підвищити конкурентоспроможність та зміцнити позиції на ринку. При цьому особливої уваги вимагають питання, пов’язані з обґрунтуванням доцільності застосування аутсорсингу на підприємствах будівельної галузі, які потребують подальшого дослідження.

 

Список використаних джерел

1. Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 187 с.

2. Гавриленко К. Аутсорсинг як інструмент зниження витрат у системі стратегічного управління / К. Гавриленко // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — 1 (91). — С. 104 - 109.

3. Галлямов А.Н. Аутсорсинг при организации подрядных работ в строительных компаниях:  автореф. дисс. на соискание ученой степени к.э.н. – Санкт-Перербург: ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет», 2006. – 17 с.

4. Гойко А.Ф. Оптимізація управління бізнес-процесами будівельних підприємств в умовах економічної кризи / А.Ф. Гойко, В.А. Скакун, Л.В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №8 (98). – с. 58-66.

5. Державні будівельні норми України. Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1. – 1 – 2000.

6. Скакун В.А. Оптимізація фінансових потоків при аутсорсингу бізнес-процесів у будівництві / В.А. Скакун // Економічний простір. – №22/1, 2009. – с. 204-214.

Стаття надійшла до редакції 19 квітня 2011 року.