EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2010

УДК 338.5

 

Є. В. Бондаренко,

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київської гуманітарної академії

 

АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ З КРИЗИ

 

В статті наведено обґрунтування необхідності запровадження аутсорсингу як дієвого інструменту, що дозволяє підвищити ефективність підприємств будівельної галузі України в сучасних кризових умовах.  Особлива увага приділяється сучасному стану будівельної галузі, що підтверджує необхідність запровадження сучасних методів управління прибутковістю.

Ключові слова: аутсорсинг, будівельне підприємство, криза, витрати, прибуток, будівельні роботи.

 

The article is devoted to outsourcing as an effective instrument that allows increasing profitability of the Ukrainian building companies in modern crisis conditions. Attention is paid to the modern condition of the building industry that proves the necessity of implementation the modern methods of profit management.

Key words: outsourcing, building company, crisis, costs, profit, building woks.

 

 

Постановка проблеми

В сучасних умовах підвищеного комерційного ризику та високої невизначеності важливим й актуальним напрямком адаптації будівельних підприємств до мінливого ринкового середовища є запровадження аутсорсингу. Про зростаюче наукове й практичне значення аутсорсингу в процесі управління сучасними будівельними підприємствами свідчить те, що питома вага іноземних компаній, що передають певні операції своєї діяльності зовнішнім організаціям, за останній час суттєво підвищилася.

При цьому залучення зовнішніх фахівців для виконання окремих бізнес-процесів підприємства особливого поширення набуло під час економічного спаду, коли використання стратегій зниження витрат стало необхідним.

Однак на даний момент аутсорсинг в Україні знаходиться на початковій стадії розвитку, хоча визначення непрофільних чи низькоефективних бізнес-процесів та їх переведення в аутсорсинг є важливою проблемою, від ефективного вирішення якої залежить рівень економічної стійкості, прибутковість та конкурентоспроможність українських підприємств, а саме підприємств будівельної галузі, яка багато в чому є визначальною для розвитку інших галузей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідження теоретичних та методичних аспектів процесу аутсорсингу знайшли відображення в працях зарубіжних й вітчизнаних вчених та фахівців, зокрема Анікіна Б.О., Календжяна С.О., Хейвуда Дж.Б., Шеіна В.І., Григорак М.Ю., Лігоненко Л.О., Чухрай Н.І., Скакун Л.С., Софрікова А.В. та інших авторів [3, 5, 6].

Однак до теперішнього часу не розроблений єдиний загальноприйнятий підхід щодо сутності поняття «аутсорсинг процесів будівельного підприємства», відсутня цілісна концепція його здійснення в українських умовах, що враховує необхідність забезпечення ефективності вітчизняних підприємств в умовах виходу української економіки з кризи.

Мета статті – проаналізувати аутсорсинг як ефективний інструмент підвищення прибутковості вітчизняних підприємств будівельної галузі в умовах виходу економіки України з кризи.

Викладення основного матеріалу дослідження

Для розробки ефективного інструментарію підвищення ефективності управління будівельними підприємствами доцільно розглянути сучасний стан будівельної галузі. Індекси виконання будівельно-монтажних робіт в Україні за період 2000-2009 рр. наведено на рис. 1 [4].

 

Рис. 1. Індекси виконання будівельних робіт в Україні, % до попереднього періоду

 

У відповідності до наведених даних спостерігається суттєве зниження обсягів виконання будівельно-монтажних робіт в період 2008-2009 років, що обумовлено негативним впливом світової фінансово-економічної кризи на економіку України, зокрема будівельну галузь. таким чином, сучасний стан будівельної галузі змушує підприємства активно шукати напрямки підвищення ефективності їх діяльності шляхом оптимізації витрат й запровадження дієвих інструментів управління, одним з яких є аутсорсинг.

Основні чинники, що зумовлюють використання аутсорсингу в будівельній галузі: зростаючі вимоги до якості будівельної продукції та будівельно-монтажних робіт, високий знос основних виробничих фондів (станом на 01.01.2010 знос основних фондів на підприємствах будівельної галузі складає 50,1% [4]), висока вартість нового обладнання, вимоги власників та інвесторів до підвищення ефективності та надійності будівництва.

Під поняттям аутсорсингу в будівництві розуміють розподіл певних обов’язків (контролю, підбору й управління персоналом, постачання, технічне обслуговування будівельної, транспортної та іншої техніки) фірми-будівельника на інші компанії [6].

Специфіка будівельної галузі полягає у виконанні широкого спектру послуг: монолітні роботи, будівельно-монтажні роботи, столярні роботи, оздоблювальні роботи, дизайн, енергопостачання, телефонізація, радіофікація, охоронні системи та інші. При цьому неможливо виконувати ефективно всі види будівельно-монтажних робіт.

Найчастіше будівельне підприємство передає субпідрядникові виконання тих виробничих завдань, які не є для нього стратегічно важливими, а процес їх виконання власними силами виявляється дорожчим.       

Управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками також ускладнюється значною кількістю асортиментних позицій будівельних матеріалів, комплектуючого обладнання, що може призвести до простоїв, зривів термінів виконання замовлень та низької якості будівельних робіт.

Однак доведено, що більш вигідно віддати дрібним підрядникам деякі непрофільні виробничі завдання для концентрації персоналу будівельної компанії на виконанні меншого набору, але більш важливих та відповідальних робіт. При цьому існують суттєві принципові організаційно-економічні та юридичні відмінності між аутсорсингом та традиційним субпідрядом. Аутсорсинг – це стратегія ведення бізнесу, яка змінює оргструктуру будівельного підприємства, структуру його основних фондів, кадровий склад.

В цілому приймаючи рішення про доцільність застосування аутсорсингу,  керівництво повинно дати відповіді на наступні питання [1]:

- Які бізнес-процеси підприємство виконує найбільш ефективно (визначити ключові компетенції, що є основою конкурентоспроможності)?

- Яким чином можливо підвищити якість та ефективність виконання бізнес-процесів?

- Що є основною відмінністю (конкурентною перевагою) підприємства в порівнянні з конкурентами?

- Які конкурентні переваги має продукція підприємства для замовників?

- Які конкурентні переваги може надати запровадження аутсорсингу?

Передання в аутсорсинг частини виробничих функцій дозволяє будівельному підприємству отримати наступні переваги [5]:

- зменшити постійні витрати витрати за рахунок скорочення інших супутніх витрат та загальновиробничих витрат;

- знизити змінні витрати шляхом використання спеціалізації;

- вивільнити дефіцитне устаткування і висококваліфіковану робочу силу для роботи над ресурсномісткими операціями;

- підвищити якість виконання будівельно-монтажних робіт за рахунок замовлення їх виконання в спеціалізованій компанії.

Основне джерело переваг, що отримує підприємство, використовуючи аутсорсинг, полягає у застосуванні ресурсів (матеріальних та нематеріальних) інших компаній для підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності.

Вузька спеціалізація зовнішніх виробників чи постачальників передбачає значний досвід у виконанні бізнес-процесів, запровадженні інноваційних технологій, найновіших методів організації та здійсненні робіт, що сприяє зменшенню витрат і відповідно зниженню розцінок на аутсорсингові послуги. Внаслідок цього використання аутсорсингу часто стає більш ефективним, ніж виконання аналогічних робіт власними силами.

Однак для обґрунтування доцільності застосування аутсорсингу необхідно налагодити чітку систему калькулювання витрат та їх прогнозування у випадку зміни внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на діяльність будівельного підприємства для визначення основних економічних показників компанії за умов власного виконання бізнес-процесів та передання певних функцій стороннім організаціям на довгостроковій контрактній основі.

Висновки

Таким чином, доведено, що в сучасних умовах кризових явищ однією з найбільш популярних моделей бізнесу, що передбачає делегування виконання частини бізнес-функцій та надає можливість підприємству концентруватися на ключових компетенція, є аутсорсинг. При цьому запровадження аутсорсингу дозволяє підприємству підвищити ефективність діяльності шляхом зниження витрат. При коливаннях попиту будівельне підприємство для підвищення рентабельності мусить оптимізувати свої витрати, так як управляти витратними факторами будівельні підприємства мають більше можливостей, оскільки підвищення чистого доходу зумовлено чинниками зовнішнього середовища, зокрема ринковою кон’юнктурою, попитом та платоспроможністю замовників, економічною ситуацією в країні.

Однак недостатньо розроблена систематизація витрат будівельного підприємства з урахуванням аналізу кошторисної документації, що обґрунтовує, яким чином зміняться витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт власними силами та при переданні їх в аутсорсинг.

 

Список використаних джерел

1.     Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: Учеб. пособие / Б.О. Аникин.  – М.: ИНФРА-М, 2003. – 187 с.

2.     Гавриленко К. Аутсорсинг як інструмент зниження витрат у системі стратегічного управління / К. Гавриленко // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — 1 (91). — С. 104 - 109.

3.     Герасименко Р.Г. Организационно-экономические аспекты использования аутсорсинга в транспортно-технологических технологиях: автореф. дисс. на получение научной степени к.э.н. – М.: ГУУ, 2007. – 18 с.

4.     Державні будівельні норми України. Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1. – 1 – 2000.

5.     Жуков С.А. Аутсорсинг як система співпраці між регіональним інформаційно-маркетинговим центром і підприємництвом регіону / С.А. Жуков  // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 10 (88). – с. 238-245.

6.     Синяев В.В. Развитие коммерческой системы аутсорсинга в сфере строительных услуг (теория, методология, практика): автореф. дисс. на соискание ученой степени д.э.н. – М.: МЭСИ, 2009. – 42 с.

Стаття надійшла до редакції 18.03.2010 р.