EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

УДК 336.275

 

В. В. Даценко,

к. е. н,  Дніпропетровська державна фінансова академія

Л. Є. Дейкало,

Дніпропетровська державна фінансова академія

А. Ю. Чубак,

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Аналізується досвід фінансового забезпечення регіональних програм, використання внутрішніх ресурсів регіону та зовнішніх джерел, надана оцінка фінансування  та освоєння коштів на виконання регіональних програм в Дніпропетровській області.

Ключові слова: регіональні програми, екологічні програми; розвиток реального сектору (економічні програми); соціальні програми; науково-технічні програми.

 

 

Постановка проблеми. Незважаючи на велику кількість наукових праць у сфері регіонального розвитку, залишаються мало дослідженими сучасні питання фінансування регіональних програм.

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Теоретико-методологічні засади регіонального розвитку, трансформації регіональних господарських комплексів, регіональної політики визначені у працях українських економістів А. Амоші, П. Борщевського, С. Дорогунцова, Б. Данилишина, Л. Дейнеко, М. Долишнього, Л. Зайцевої, А. Єпіфанова,           Н. Каніщевої, Є. Качана, В. Мамутова, А. Мазура, С. Мельника, В. Пили,         В. Поповкіна та інших.

У працях вітчизняних та зарубіжних вчених вирішуються питання зменшення диференціації регіонального розвитку, формування комплексних регіональних господарських систем, соціальної орієнтації економічного зростання. Необхідно зазначити, що з’явилася низка досліджень як про загальнодержавні [2, 3], так і регіональні програми [6]. При цьому питання щодо фінансового забезпечення регіональних програм залишається недостатньо дослідженим.

Постановка завдання. Проведено оцінку фінансового забезпечення затверджених регіональних програм та освоєння обсягів їх фінансування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Взаємовідносини центру та регіонів завжди є доленосними для розвитку держави в цілому. Вони не тільки визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Відсутність у минулому власної виваженої регіональної політики призвела до значних диспропорцій у територіальній структурі української економіки, неефективного використання переваг територіального поділу праці, природно-ресурсного та науково-виробничого потенціалу регіонів, до надмірного забруднення навколишнього середовища у багатьох містах і районах. В Україні ще не створено правової бази, необхідної для досягнення регіонами оптимальної економічної самостійності, немає чіткого розмежування повноважень між центральними та місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування з питань управління соціально-економічним розвитком регіонів. Слабкою є фінансово-економічна база багатьох адміністративно-територіальних одиниць. Усе це зумовлює необхідність вжиття цілеспрямованих заходів державної регіональної економічної політики, які б забезпечили ефективне регулювання процесів регіонального розвитку, узгодження дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо структурної перебудови економіки країни та послідовного впровадження ринкових відносин.

Нинішній соціально-економічний та екологічний стан регіонів є наслідком загальної кризи економіки. Незважаючи на потужний економічний потенціал, величезні можливості для стабілізації і пожвавлення господарської діяльності, в Україні непомітні суттєві позитивні зрушення. Нераціональне і неповне використання економічного потенціалу зумовлене рядом факторів, у тому числі — недостатньою увагою до регіональних проблем, до наявних диспропорцій у розміщенні продуктивних сил. Розробку і проведення регіональної політики в країні ускладнює значна диференціація її соціально-економічного простору. Внаслідок кризової ситуації в економіці звужуються фінансові можливості уряду і гостріше проявляється розрив у рівнях, темпах розвитку, перевагах та можливостях окремих регіонів. Крім того, криза по-різному зачепила регіони у зв'язку з існуючими диспропорціями в територіальній структурі національної економіки, в темпах їх переходу до ринкових відносин. Ступінь соціальної диференціації регіонів відбивається у динаміці і структурі зайнятості, безробітті, рівні доходів та реального споживання.

В Дніпропетровській області діють цільові регіональні програми за напрямами: екологічні програми; розвиток реального сектору (економічні програми); соціальні програми; науково-технічні програми; правоохоронні програми; національно-культурні програми; інші програми. Найбільшу питому вагу в загальній сумі запланованих на весь період дії цільових регіональних  програм у 2010-2011р.р. мають (табл.1):

 

Таблиця 1.

Структура цільових регіональних програм по Дніпропетровській області у 2010-2011р.р.*

Назва програми

Затверджено

Профінансовано

2010

2011

2010

2011

сума (тис.грн.)

% в загальній сумі

сума (тис.грн.)

% в загальній сумі

сума (тис.грн.)

% в загальній сумі

сума (тис.грн.)

% в загальній сумі

Екологічні програми

185207,0

8,3

179069,8

6,1

255621,4

11,3

111638,2

5,7

Розвиток реального сектору (економічні програми)

46466,9

2,1

62931,7

2,1

61600,5

2,7

18117,9

0,9

Соціальні програми

1898115

84,9

2560644,9

86,6

1850602,6

81,7

1786955,6

91,7

Науково-технічні програми

4900

0,2

9885,6

0,3

4896,4

0,2

5255,3

0,3

Правоохоронні програми

10084,0

0,5

3300,0

0,1

10084,0

0,4

3300,0

0,2

Національно-культурні програми

28452,8

1,3

24250,9

0,8

28181,4

1,2

11082,4

0,6

Інші програми

61418,7

2,7

115544,1

3,9

53332,8

2,4

12290,8

0,6

ВСЬОГО:

2234645

100,0

2955627,0

100,0

2264319,1

100,0

1948640,2

100,0

*за даними Головного управління економіки Дніпропетровської ОДА

 

- програми розвитку реального сектору (економічні програми) – 81,7%  у 2010р.і 53,7% у 2011р.;

- соціальні програми – 17,3% у 2010р.і 22,6% у 2011р.;

- екологічні програми – 0,2% у 2010р.і 20,6% у 2011р.

Обсяги затвердженого фінансування регіональних програм наведено в табл.1 та  рис. 1.

 

Рис. 1. Обсяги затвердженого фінансування регіональних програм у 2010-2011 рр.

 

Соціальні програми займають в затверджених обсягах коштів на виконання цільових регіональних програм у 2010р. – 84,9%, у 2011р. – 86,6%, а по профінансованих обсягах 81,7%, 91,7 % відповідно.

Джерелами фінансування регіональних програм є кошти Державного бюджету України, обласного та інших місцевих бюджетів, інші джерела (кошти суб’єктів господарювання).

Найбільший відсоток у загальному обсязі коштів, які заплановані на весь період дії Програм, становлять кошти Державного бюджету України – 71,8% та інші джерела - 21,2%; кошти обласного бюджету становлять 5,3% , інших місцевих бюджетів – 1,7% (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Аналіз структури джерел фінансування регіональних програм по Дніпропетровській області*

Назва програми

Джерела фінансування

Затверджено

2010

2011

сума (тис.грн.)

% в загальній сумі джерел фінансування

сума (тис.грн.)

% в загальній сумі джерел фінансування

Екологічні програми

Загальний обсяг, у т.ч.

185207,0

100

179069,8

100

Державний бюджет

17403,7

9,4

0,0

 

Обласний бюджет

154609,0

83,5

134431,7

75,1

Місцевий бюджет

13194,3

7,1

9587,2

5,4

Інші джерела

 

0,0

35050,9

19,6

Розвиток реального сектору (економічні програми)

Загальний обсяг, у т.ч.

46466,9

100

62931,7

100

Державний бюджет

6223,3

13,4

2395,9

3,8

Обласний бюджет

39398,4

84,8

55891,9

88,8

Місцевий бюджет

845,3

1,8

1982,8

3,2

Інші джерела

 

0,0

2661,1

4,2

Соціальні програми

Загальний обсяг, у т.ч.

1898115,2

100

2560644,9

100

Державний бюджет

1641121

86,5

2314167,4

90,4

Обласний бюджет

169844,7

8,9

173830,5

6,8

Місцевий бюджет

59946,8

3,2

70358,1

2,7

Інші джерела

28202,7

1,5

2289

0,1

Науково-технічні програми

Загальний обсяг, у т.ч.

4900

100

9885,6

100

Обласний бюджет

4900

100

9885,6

100

Правоохоронні програми

Загальний обсяг, у т.ч.

10084,0

100

3300,0

100

Обласний бюджет

10084,0

100

3300,0

100

Національно-культурні програми

Загальний обсяг, у т.ч.

28452,8

100

24250,9

100

Державний бюджет

70,8

0,2

х

х

Обласний бюджет

23494,9

82,6

24250,9

100

Місцевий бюджет

4877,1

17,1

х

х

Інші програми

Загальний обсяг, у т.ч.

61418,7

100

115544,1

100

Обласний бюджет

61418,7

100

115544,1

100

ВСЬОГО:

Загальний обсяг, у т.ч.

2234644,7

100

2955627,0

100

Державний бюджет

1664818,8

74,5

2316563,3

78,4

Обласний бюджет

463749,7

20,8

517134,6

17,5

Місцевий бюджет

77873,5

3,5

81928,1

2,8

Інші джерела

28202,7

1,3

40001,0

1,4

*за даними Головного управління економіки Дніпропетровської ОДА

 

Динаміка джерел фінансування регіональних програм за 2010-2011 роки наведена на рис. 2.

 

Рис. 2. Динаміка джерел фінансування регіональних програм по Дніпропетровській області у 2010-2011 рр.

 

Аналіз структури запланованих джерел фінансування в розрізі регіональних програм свідчить про наступне:

- кошти Державного бюджету України є найбільшим джерелом фінансування соціальних програм та програм розвитку реального сектору (економічні програми). Кошти Державного бюджету України становлять в загальному обсязі запланованих коштів по цих програмах у 2010р. – 74,3% та 84,1%, у 2011р. - 92,2% та 92,0% відповідно.

- кошти обласного бюджету є основним джерелом фінансування національно-культурних програм – від 73,7% у 2010р. до 80,8% у 2011р. загального обсягу запланованих коштів; науково-технічних програм (від 99,9% у 2010р. до 100% у 2011р).і правоохоронних програм(від 69,2% у 2010р. до 100% у 2011р);

- по екологічних та інших програмах основним джерелом фінансування у 2010р.були кошти обласного бюджету (42,0% та 85,6% загального обсягу запланованих коштів по цих програмах відповідно), а у 2011р. -  інші джерела (85,6% та 39,9% відповідно).

Аналіз структури затверджених джерел фінансування в розрізі регіональних програм свідчить про наступне:

- кошти Державного бюджету України є найбільшим джерелом фінансування соціальних програм і становлять в загальному обсязі коштів по цих програмах: у 2010р. –86,5% , у 2011р. - 90,4%.

- кошти обласного бюджету є основним джерелом фінансування національно-культурних програм – від 82,6% у 2010р. до 100% у 2011р. загального обсягу коштів; екологічних програм - від 83,5% у 2010р. до 75,1% у 2011р. ; розвитку реального сектору (економічні програми) від 84,8% у 2010р. до 88,8% у 2011р.;

- кошти обласного бюджету є єдиним джерелом фінансування науково-технічних, правоохоронних та інших  програм.

Стан фінансової забезпеченості виконання цільових регіональних програм області наведений в табл.1, 3 та рис.4.

 

Таблиця 3.

Стан фінансування регіональних цільових програм по Дніпропетровській області за 2011 - 2012р.р.*

Назва програми

Джерела фінансування

Освоєно коштів на фінансування

2010

2011

сума

 (тис.грн.)

% від

 затверд-

женого

% від

 профінан-

сованого

сума

(тис.грн.)

% від затверд-

женого

% від профінан-

сованого

Екологічні програми

Загальний обсяг, у т.ч.

244969,9

132,3

95,8

111802,4

62,4

100,1

Держ. бюджет

13459,2

77,3

100,0

0

х

х

Обласний бюджет

104400,3

67,5

90,7

67458,8

50,2

99,8

Місцевий бюджет

11882,0

90,1

100,0

6444,7

67,2

100,0

Інші джерела

115228,4

 

100,0

37898,9

108,1

100,7

Розвиток реального сектору (економічні програми)

Загальний обсяг, у т.ч.

60695,2

130,6

98,5

17769,8

28,2

98,1

Держ. бюджет

3701,9

59,5

100,0

761,2

31,8

63,6

Обласний бюджет

27531,8

69,9

96,8

10911,1

19,5

95,0

Місцевий бюджет

29461,5

3485,3

100,0

844,7

42,6

100,0

Інші джерела

х

х

х

5252,9

197,4

114,4

Соціальні програми

Загальний обсяг, у т.ч.

1901310,1

100,2

102,7

1880804,5

73,5

105,3

Держ. бюджет

1613354,9

98,3

103,3

1752737,4

75,7

105,7

Обласний бюджет

166282,6

97,9

99,9

79597,9

45,8

99,2

Місцевий бюджет

66238,2

110,5

100,0

46619,7

66,3

100,0

Інші джерела

55434,4

196,6

99,8

1849,6

80,8

100,0

Науково-технічні програми

Загальний обсяг, у т.ч.

4896,4

99,9

100,0

4866,9

49,2

92,6

Обласний бюджет

4896,4

99,9

100,0

4866,9

49,2

92,6

Правоохоронні програми

Загальний обсяг, у т.ч.

10082,7

100,0

100,0

3300,0

100,0

100,0

Обласний бюджет

10082,7

100,0

100,0

3300,0

100,0

100,0

Національно-культурні програми

Загальний обсяг, у т.ч.

28181,4

99,0

100,0

7890,7

32,5

71,2

Держ. бюджет

70,8

100,0

100,0

х

х

х

Обласний бюджет

23223,5

98,8

100,0

7890,7

32,5

71,2

Місцевий бюджет

4887,1

100,2

100,0

х

х

х

Інші програми

Загальний обсяг, у т.ч.

53332,8

86,8

100,0

9057,8

7,8

73,7

Обласний бюджет

53332,8

86,8

100,0

9057,8

7,8

73,7

ВСЬОГО:

Загальний обсяг, у т.ч.

2303468,4

103,1

101,7

2035492,1

68,9

104,5

Держ. бюджет

1630586,8

97,9

103,2

1753498,6

75,7

105,7

Обласний бюджет

389750,0

84,0

97,1

183083,1

35,4

95,8

Місцевий бюджет

112468,8

144,4

100,0

53909,0

65,8

100,0

Інші джерела

170662,8

605,1

99,9

45001,4

112,5

102,1

*за даними Головного управління економіки Дніпропетровської ОДА

 

Рис. 4. Обсяги фінансування регіональних програм у 2010-2011 рр.

 

Таким чином, згідно з наведеними даними на рисунках 7 та 8 можна зробити висновки, що відбулися певні зміни у структурі фінансування, а саме фінансування на соціальні програми зросло  з 81,7% у 2010 році до 91,75 у 2011 році, по всім іншим регіональним програмам відбулося незначне скорочення.

Цільові регіональні програми профінансовані в розрізі джерел фінансування у відсотках до затверджених сум у 2010 – 2011р.р. таким чином:

1. За рахунок коштів Державного бюджету України – 94,9% у 2010р. і 71,6% у 2011р., в тому числі:

  - екологічні програми – 77,3% у 2010р. і у 2011р. кошти не планувались, тому фінансування відсутнє;

 - розвиток реального сектору (економічні програми) -  59,5% у 2010р. і 49,9% у 2011р;

 - соціальні програми) -  95,2% у 2010р. і 71,7% у 2011р.

2. За рахунок коштів обласного бюджету - 86,6% у 2010р. і 37,0% у 2011р., в тому числі:

 - екологічні програми – 74,4% у 2010р. і 50,3% у 2011р;

 - розвиток реального сектору (економічні програми) –72,2% у 2010р. і 20,5% у 2011р;

 - соціальні програми–98,0% у 2010р. і 46,1% у 2011р;

 - науково-технічні програми–99,9% у 2010р. і 53,2% у 2011р;

 - правоохоронні програми - 100% у 2010р. і у 2011р;

 - національно-культурні програми  - 98,8% у 2010р. і 45,7% у 2011р;;

 - інші програми – 86,8% у 2010р. і 10,6% у 2011р.

3. За рахунок коштів місцевих бюджетів – 144,4% у 2010р. і 65,8% у 2011р., в тому числі:

 - екологічні програми -  90,1% у 2010р. і 67,2% у 2011р;

 - розвиток реального сектору (економічні програми) – 3485,3% у 2010р. і 42,6% у 2011р;

 - соціальні програми – 110,5% у 2010р. і 66,3% у 2011р;

 - національно-культурні програми – 100,2% у 2010р., і у 2011р. кошти не планувались, тому фінансування відсутнє.

4. За рахунок інших джерел – 605,5% у 2010р. і 110,2% у 2011р., в тому числі:

- екологічні програми – у 2010р. фінансування становило 115228,4 тис.грн. при відсутності затверджених сум, у 2011р. – 107,3%.;

 - розвиток реального сектору (економічні програми) - у 2010р. кошти не планувались, тому фінансування відсутнє, у 2011р. – 172,6%;

 - соціальні програми - 196,9% у 2010р. і 80,8% у 2011р.

В цілому по цільових регіональних програмах області відсоток освоєння коштів від затверджених сум становить у 2010р. – 103,1%, у 2011р. – 68,9%, а від обсягів фінансування 101,7 у 2010р. та 104,5% у 2011р (табл.3).

Відсоток освоєння обсягів фінансування коливається: у 2010р. – від 95,8% (екологічні програми) до 102,7% (соціальні програми), а у 2011р. - від 71,2% (національно-культурні програми)  до 105,3% (соціальні програми).

Висновок. Таким чином, за період 2010-2011 роки спостерігається активізація діяльності регіональних владних інституцій щодо затвердження та фінансування цільових регіональних програм області.

Підводячи підсумок необхідно підкреслити, що регіональні програми - це комплекс заходів місцевих органів державної влади та управління щодо вирішення найбільш актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіону. Вони дають можливість найповніше узгодити територіальні та галузеві інтереси, створити реальні умови для зближення рівнів виробництва і споживання основних товарів широкого споживання в усіх регіонах.

Метою регіональної політики повинно стати забезпечення економічних правових та організаційних умов для проведення муніципальної та адміністративної реформ, оптимізації виробничої структури регіонів, усунення диспропорцій між їхнім соціальним та виробничим розвитком, поліпшення екологічних умов проживання людей, вирівнювання рівнів економічного розвитку регіонів. Головні напрями регіональної політики передбачають, насамперед, створення ефективних регіональних структур економіки.

Головні проблеми сучасної регіональної політики України такі: формування регіональної соціально-економічної політики на засадах програм розвитку території з орієнтацією на конкурентоспроможність продукції та максимальну зайнятість населення; конкретизація пріоритетів та економічної доцільності формування в окремих регіонах держави вільних економічних зон; економічні і правові механізми забезпечення розвитку регіонів.

Проведене дослідження оцінки фінансової забезпеченості регіональних програм дає можливість зробити висновки, що джерелами фінансування затверджених цільових програм регіонального рівня є кошти Державного бюджету України, обласного та інших місцевих бюджетів, інші джерела (кошти суб’єктів господарювання).

Кошти Державного бюджету України є найбільшим джерелом фінансування соціальних програм, а кошти обласного бюджету є основним джерелом фінансування національно-культурних, екологічних програм, розвитку реального сектору (економічні програми) та єдиним джерелом фінансування науково-технічних, правоохоронних та інших програм.

Досвід Дніпропетровської області щодо розроблення та реалізації програм регіонального рівня свідчить про можливість об’єднання всіх фінансових джерел та спрямування в значних обсягах коштів обласного бюджету на вирішення завдань соціально-економічних розвитку регіону та задоволення соціально-економічних потреб суспільства відповідно до стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики.

 

Список використаних джерел

 

1.        Бюджетний Кодекс України: Закон України//Голос України. – 2010. – 4 серпня. – №143(4893).

2.        Кизим М.О.Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України./ М.О. Кизим, Є.М.Крячко.-Х.:ІНЖЕК, 2010.-292с.

3.        Макарова О.В.Державні соціальні програми: теоретичні аспекти,методика розробки та оцінки: монографія / О.В. Макарова.-К.:Ліра-К, 2009.-328с.

4.        Про державні цільові програми: Закон України // Відомості Верховної Ради України. –2004. - №25. – Ст.352.

5.        Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №24. – Ст.170. – С.379-429.

6.        Удовенко К.В. Інститут муніципальних програм: організаційно-правові та управлінські засади становлення, розвитку та функціонального запровадження./ К.В.Удовенко // Держава і право.-2007.-Вип.38.-С.354-360

Стаття надійшла до редакції 29.11.2012р.