EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

УДК 336.22

 

Н. С. Прокопенко,

д. е. н., зав. каф. фінансів та банківської справи, ПВНЗ «Європейський університет»

Ю. І. Швабу,

к. е. н., викладач, ПВНЗ «Буковинський університет»

Г. В. Долга,

аспірантка, ПВНЗ «Європейський університет»

 

Заходи ефективного податкового планування на макрорівні

 

Розглянуто питання податкового планування на макроі. Запропоновано підходи до оцінки зміни структури основних бюджетоутворюючих податків з метою визначення короткострокової ефективності  фіскальних заходів.

 

The question of the tax planning is considered on a macrolevel. Offered approach to the estimation of change of structure of basic byudzhetoutvoryuyuchikh taxes with the purpose of determination of short-term efficiency  of fiscal measures.

 

Ключові слова: податкове планування, оподаткування, фіскальна ефективність, податкові заходи, прогнозування податків.

 

 

Вступ. В нинішніх умовах важливого значення набуває питання планування в процесі оподаткування, як найдієвішого інструменту управління фінансами як на макро- так і на макрорівнях. Побудова ефективної моделі розвитку економіки ринкового типу потребує підвищення ролі податкового планування.

Політика у сфері оподаткування – це ефективний важіль впливу держави на активізацію економічних процесів. В Україні успішність вирішення накопичених проблем фінансової системи залежить від багатьох факторів, серед яких варто виокремити удосконалення державного податкового планування, впровадження методів та прийомів ефективного планування в процесі оподаткування діяльності господарюючих суб’єктів, модернізацію нормативно-правового забезпечення, що неможливо без опрацювання досвіду розвинутих країн. Отже, розбудова податкового планування як на макро- так і мікрорівнях набуває важливого значення на сучасному етапі функціонування національної економіки.

Теоретичні підходи до побудови механізму справляння податків і зборів, обґрунтування принципів оподаткування досліджували, зокрема, такі вітчизняні вчені-економісти, як Іванов Ю., Єлісєєв А., Крисоватий А., Загородній А., Прокопенко Н.,  Тарангул Л.  та ряд інших.

Проте, недостатньо дослідженими залишаються питання планування в процесі оподаткування, яке, як правило, розглядається у світлі податкової системи держави в цілому. Аналіз та систематизація вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо формування системи податкового планування набувають особливого значення в умовах проведення податкової реформи. Актуальними є методичні розробки аналізу макро- та мікроекономічних процесів з метою ефективного планування в процесі оподаткування, його  модернізації  через моделювання та планування податкових сплат як основної складової доходів бюджетів усіх рівнів.

Постановка задачі. У зв’язку з цим, подальше наукове осмислення здобутків щодо становлення планування в процесі оподаткування, а також оцінка місця, ролі та перспектив розвитку його у наповненні державного і місцевих бюджетів та  підвищення ділової активності бізнес-структур обумовлює актуальність даної статті.

Метою статті є узагальнення підходів  до здійснення податкового планування з метою отримання ефективних результатів при прогнозуванні податкових виплат.

Результати. На сьогодні в Україні не вдається впровадити системний підхід при податковому плануванні. Необхідно нове бачення і інноваційні підходи, орієнтовані на майбутнє. При цьому, слід в майбутньому орієнтуватися, перш за все, на підвищення соціальної ролі [103; 104] і відповідальності держави перед організаціями і їх співробітниками, а підприємствам і громадянам – перед державою. Особливо це стосується податкового менеджменту в процесі планування податкових надходжень, який був би орієнтований на соціальну відповідальність перед суб'єктами суспільства на всіх щаблях влади.

З метою усвідомлення майбутнього податкової діяльності в Україні з позицій нового бачення і інноваційних підходів, необхідно в управлінській діяльності, у тому числі і в процесі планування податкових надходжень, орієнтуватися на результати маркетингового дослідження:

–      чи готові до змін держава в особі влади, юридичні і фізичні особи;

          наскільки усвідомлена українською управлінською елітою необхідність цілісного системного мислення мотивації розвитку ділової активності підприємництва через податкові механізми;

  –   чи здатні суб'єкти податкової системи жити в умовах соціальної відповідальності при врахуванні і регулюванні їх інтересів, можливостей і потреб.

Планування в процесі оподаткування в Україні повинно супроводжуватися пошуком нових механізмів до зближення інтересів, можливостей і потреб всіх суб'єктів: держави, юридичних і фізичних осіб. Планування податків, мотивація діяльності фізичних і юридичних осіб повинні бути органічно взаємопов’язані. Тільки при такому підході можливе поєднання і регулювання інтересів, можливостей і потреб держави і суб’єктів господарювання. Такі заходи сприятимуть тому, що сплата податків і зборів юридичними і фізичними особами державі буде здійснюватися усвідомлено і, при відсутності катаклізмів на світовому фінансовому ринку,  забезпечити їх стабільне зростання.  

Подальша реалізація реформування податкової сфери потребує оцінки ефективності фіскальної політики держави. Оцінити короткострокову ефективність фіскальних заходів можна на основі оцінки зміни структури основних бюджетоутворюючих податків. Основу прогнозування становить математична теорія ланцюгів Маркова. Невелика кількість параметрів цієї моделі і, насамперед, її стохастичність є головними чинниками, які дають змогу врахувати випадкові відхилення та взаємозв’язок змінних структури у часі [174]. Зазначене актуалізує використання теорії ланцюгів Маркова при моделюванні фінансових показників. Зміна структури відбувається із заданою періодичністю (річні показники виконання бюджету за доходами) у дискретні моменти часу, саме тому вибрано марковський процес з дискретною множиною станів (ланцюг Маркова). Ця модель визначається вектором початкових ймовірностей (власне початковою структурою) та матрицею перехідних ймовірностей.

Зміна структури доходів (видатків) може бути розглянута як дискретний випадковий процес з множиною станів S(0), S (1), S(2)… S(k) .., де S(0) – початковий стан системи (перед першим кроком); S(1) –  стан системи після першого кроку, S(k) – стан системи після k-го кроку. Стан структури основних важелів механізму бюджетного регулювання можна визначити за формулою: 

 

 

                                 

(1)

 

де  Рі(k) – ймовірність того, що на k-му кроці процес перебуватиме в і-тому стані.

Марковський процес характеризується матрицею перехідних імовірностей:

 

 

                  ,

(2)

 

де P – імовірність переходу за один крок з  “і” стану системи в “j” стан при аналізі зміни структури; Pij – імовірність переходу певного об’єкта дослідження (складового елемента доходів/видатків бюджету) із стану “i” в стан “j” за один чітко фіксований проміжок часу (крок) – рік. Вектор стану в момент часу t позначається S(t) і визначається як добуток S(t)=S(t-1)*P, де S(t-1) – вектор стану у попередній часовий момент, P – матриця зміни станів.

У випадку аналізу та прогнозування структурних змін вектори S(t) та S(t-1) − це відомі величини структури, що визначають принцип розподілу об’єктів між окремими групами.

Оскільки структура досліджуваного об’єкта (доходи бюджету) відома у базовому періоді, то прогнозується структура сукупності в наступних періодах на основі пошуку (оцінки) матриці P переходу від однієї структури до іншої. Пошук матриці Р є задачею оптимізації, що може бути розв’язана симплексним методом. Задача лінійного програмування виникає у разі, якщо відомо, з якого стану в який перейшов об’єкт за один крок.

Вектори структури в двох сусідніх періодах позначаються S0 та S1, виникає тотожність:

 

.                                                           (3)

 

Матриця Р визначається за таким алгоритмом:

1)        формується допоміжна матриця P/, діагональні елементи якої знаходимо за формулою:

 

                                    (4)

 

встановлюється “надлишок” попередньої структури:

 

;                                               (5)

 

 визначається “недостача” для елементів структури у наступному періоді:

 

;                                                              (6)

 

позадіагональні елементи допоміжної матриці P/ визначаються пропорційно надлишкам  та недостачі  за формулою:

 

;                            (7)

 

Елементи Pij матриці зміни структури (матриці переходу ланцюга Маркова) Р визначаються за формулою:

 

,         (8)

 

У зв’язку з тим, що будь-яка система, в тому числі економічна, визначається як попередніми станами, так і причинами й факторами майбутнього розвитку, використовуючи інформацію про розподіл певних об’єктів цієї системи, можна знайти таку матрицю перехідних імовірностей Р, яка враховує переважно вплив тенденцій минулого або лише ті тенденції перерозподілу, що зароджуються. Перший випадок визначає мету: знайти таку матрицю Р, що найкращим чином відображає перехід від структури S1  до структури S2 ;  другий передбачає перехід від структури S0 до структури S1.

Алгоритм побудови ланцюгів Маркова застосовуємо для рівних часових періодів 2004 – 2006 – 2008 – 2010 рр., тобто у нашому дослідженні період зміни структури дорівнюватиме двом рокам. Крім того, оцінюючи матрицю імовірностей зміни станів, розглянемо додатково період 2009 – 2011рр., що у процесі дослідження дасть змогу уточнити тенденції зміни в структурі доходів за останні три роки. Ця стохастична модель уможливить прогноз структури доходів бюджету через 2 роки після останнього в зазначених ланцюгах: у 2012 р. та 2013 р.

Аналіз отриманих результатів (табл. 1) дає можливість зробити слідуючі  висновки.

 

Таблиця. 1. Структура бюджетоутворюючих доходів, %.

Назва податку

Роки

Прогноз

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012р.

2013р.

Податок на прибуток підприємств

25,8

24,8

21,2

21,8

21,3

15,8

19,9

17,5

18,1

19,5

Податок на доходи фізичних осіб

21,1

18,3

18,5

22,0

20,4

21,2

25,1

19,1

19,8

21,3

Податки на власність

1,1

0,9

0,9

0,9

0,7

0,7

0,9

0,2

0,2

0,5

Плата за користування надрами; збір за спец. викор. води;  збір за спец. викор. лісових ресурсів

5,4

4,2

3,9

3,8

4,1

5,6

6,3

4,7

4,8

4,3

Плата за землю

3,7

2,9

2,5

2,5

3,0

4,0

4,7

3,4

2,7

3,3

Податок на додану вартість

26,7

35,7

40,9

37,6

40,1

40,3

26,4

41,3

39,5

36,1

Акцизний податок із вироблених в Україні товарів

9,7

7,8

6,1

5,7

4,6

8,5

11,7

8,2

9,2

9,5

Місцеві податки і збори

0,9

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,1

0,1

0,3

Рентна плата

5,7

4,9

5,5

5,3

4,6

3,7

4,7

5,3

5,6

5,2

Всього

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

У короткостроковому періоді основними бюджетоутворюючими податками залишатимуться податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб та податок на додану вартість. За оцінкою автора,  частка перших двох у структурі основних бюджетоутворюючих податків у 2012 р збільшиться відповідно до 18,1%, 19,8 %, проте зниження частки податку на додану вартість вказує на зменшення його регулюючої функції, що корелює зі змінами податкового законодавства. В той же час збільшиться частка платежів за спеціальне користування природних ресурсів, акцизного збору із вироблених в Україні товарів та рентна плата. Незначні коливання в динаміці має частка податків на власність, плати за землю та рентної плати. Коливання посилюються в наслідок змін у податковому законодавстві. Відновлення економічної активності сприятиме зростанню дохідної частини бюджету, у якій частка податкових надходжень має тенденцію до збільшення.

 

Список використаних джерел.

 

1. Іванов Ю. Б. Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів. / Наукове видання / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, К. В. Давискіба, В. В. Карпова, Л. М. Карпов, І. А. Сєров  [За заг. ред.. Ю. Б. Іванова] – Харків, ХНЕУ, 2006. – 2006. – 240 с.

2. Єлісєєв А. Податкове планування як стратегія виживання / Єлісєєв А.  // Податкове планування. – 2000. – №1. – С.4 – 5.

3.   Крисоватий А. І. Податковий менеджмент / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-бланш. – 2004. – 304 с.

4.   Загородній А. Г. Податки та податкове  планування підприємницької діяльності: Монографія / А. Г. Загородній, А. В. Єлисєєв . – Львів. – Центр Бізнес Сервіс. – 2003. – 152 с.

5.  Прокопенко Н. С.,  Швабу Ю. І. Оптимізація регулювання соціально-економічного розвитку податковими заходами / Н. С. Прокопенко,  Ю. І. Швабу// Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки : монографія – 2011.  – Ч. 2. – 278 с.

6. Планування податкових надходжень: теорія та практика: Монографія /за  ред. Л. Тарангул//Р. 2 п.2.1., 2.3., Р.3 п. 3.1. // К. : 2011.

7. Тропіна В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства / Тропіна В. Б.; НДФІ. – К., 2008. – 368 с.

8. Прокопенко Н. С.,  Швабу Ю. І. Оптимізація регулювання соціально-економічного розвитку податковими заходами / Н. С. Прокопенко,  Ю. І. Швабу// Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки : монографія – 2011.  – Ч. 2. – 278 с.

9. Глинский В. В. Статистический анализ / В. В. Глинский, В. Г. Ионин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Филинъ, 1998. – 264 с.

Стаття надійшла до редакції 02.12.2012р.