EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

УДК 658.155.001.57

 

Л. Г. Кемарська,

к. е. н.,  доцент кафедри обліку і аудиту,

Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

 

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАНТАЖОПЕРЕВІЗНИКІВ

 

У статті запропоновано економіко-математичну модель фінансових результатів фізичної особи – підприємця, що надає послуги вантажних автоперевезень. Застосування моделі дозволить визначити таку структуру автопарку підприємця за заданих обмежень, використання якої дозолить максимізувати річні фінансові результати за умови обмежених обсягів капіталовкладень. Модель враховує особливості розрахунку фінансових результатів для фізичних осіб – підприємців, що обрали загальну або спрощену системи оподаткування, обліку та звітності. Запропоновано методику розрахунку беззбиткового обсягу для підприємств – вантажоперевізників, що мають у своєму парку автомобілі різного виду.

 

The economic and mathematical model of financial results of physical person - businessman that renders services of freight autotransportations is offered in the article. The use of model will allow to define such structure of autopark of businessman at the set limitations, use of what will provide to get maximal financial results  at the certain volumes of capital investments. A model takes into account the features of calculation of financial results for physical persons - businessmen, that apply the general and simplified systems of taxation and accounting.

Methodology of calculation of break-even volume is offered for enterprises that renders services of freight autotransportations, that have cars of different kind in the autopark.

 

Ключові слова: прибуток, доходи, витрати, система оподаткування, прямі витрати, непрямі витрати, модель, фізична особа – підприємець, автомобільні перевезення.

 

Keywords: income, profits, charges, system of taxation, direct charges, indirect charges, model, physical a person-businessman, freight autotransportations.

 

 

Постановка проблеми.

Питанням максимізації фінансових результатів приділяється значна увага на будь-якому підприємстві. Механізм формування фінансових результатів, складові доходів і витрат  є об’єктом дослідження багатьох вчених і економістів. У той же час специфіка розрахунку цих показників обумовлюється галузевою приналежністю, формою власності та системою обліку, оподаткування і звітності, що застосовується обраним суб’єктом господарської діяльності. Враховуючи постійні зміни умов господарювання та реформування податкової системи України моделювання фінансових результатів для різних підприємств з урахуванням галузевої специфіки та обраної системи оподаткування набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Відмінності у формуванні фінансових результатів для різних суб’єктів господарювання лежать в основі розробки ряду моделей доходів, витрат та прибутку. Серед них можна виділити моделі, що описують загальні підходи до управління прибутком [1-5], та моделі, призначені для використання на певних підприємствах [6-8]. Враховуючи вагомий доробок сучасних економістів і науковців з питань моделювання фінансових результатів підприємства, ряд питань залишається недостатньо розкритими, зокрема, питання визначення розрахунку фінансових результатів приватних підприємців, які можуть обрати спрощену або загальну систему оподаткування, обліку та звітності.

Формулювання цілей статті.

Метою написання статті є розробка моделі, призначеної для визначення оптимальної структури автопарку перевізника, а також розрахунку фінансових результатів фізичної особи – підприємця за умови застосування різних форм оподаткування, обліку та звітності. 

Виклад основного матеріалу.

Для моделювання фінансових результатів було обрано економіко-математичне моделювання підтримки прийняття рішень з елементами динамічного програмування. Періодом моделювання є календарний рік з розбивкою по місяцях.

Завдання, які ставляться до використання розробленої моделі:

- враховуючи існуючі обмеження щодо капіталовкладень приватного підприємця, необхідно визначити таку кількість автомобілів кожного можливого виду, експлуатація яких дозволить отримати максимальні фінансові результати;

- враховуючи вихідні дані щодо доходів, витрат і системи оподаткування, обліку та звітності  визначити фінансові результати за вихідних умов і за умови приведення автопарку до оптимальної структури;

- визначити ступінь впливу зміни параметрів моделі на фінансові результати.

Для розробки моделі необхідно визначитись із відомими, невідомими та некерованими параметрами, а також встановити взаємозв’язки між ними та описати обмеження по моделі.

Відомі величини:

 - кількість видів автомобілів у парку перевізника;

 – номер окремого виду автомобіля (j=1;n);

 - номер окремого автомобіля j-го виду (v=1;bj);

 – кількість видів виробничих ресурсів;

 –  номер окремого виду виробничих ресурсів (i=1;m);

 – нормативні витрати і-го виробничого ресурсу (у натуральному вираженні) на подолання 1км відстані автомобілем виду  j в період t;

- порядковий номер місяця в період t року (t=1;12);

 - порядковий номер водія (f=1;k);

 - коефіцієнт, що використовується для розрахунку кількості підмінних водіїв;

 - базова норма оплати праці водія у періоді t за 1км перевезень, грн.;

 - коефіцієнт доплат водію f у періоді t до базової норми оплати праці за клас водія, %;

 - інші доходи за період t, грн.;

 - максимальна відстань, яку може подолати автомобіль виду j за місяць, виходячи із технічних характеристик, простоїв для планових ремонтів, максимального часу в дорозі та середньої швидкості руху автомобіля дорогами України;

 - коефіцієнт пробігу порожнього автомобіля (подача автомобіля на завантаження та повернення у парк), розраховується як відношення місячного пробігу без вантажу до пробігу з вантажем;

 - місячна норма добових водія, грн.;

 - ставка витрат на поточний ремонт у розрахунку на 1 км пробігу автомобіля j-го виду у періоді t;

 - ставка амортизаційних відрахувань за виробничим методом у розрахунку на 1 км пробігу автомобіля j-го виду у періоді t;

 - інші непрямі витрати у періоді t;

 - ставка оплати праці адміністративного персоналу у періоді t;

 - порядковий номер працівника адміністративного персоналу (d=1;h);

 - нормативні витрати на медичне та технічне обслуговування автомобіля v j-го виду у періоді t;

 - нормативні витрати на стоянку автомобіля v j-го виду у періоді t;

 - витрати на користування інтернетом за місяць;

 - витрати на користування мобільним зв’язком на місяць у розрахунку на 1 особу;

 - максимальна межа обсягу капіталовкладень в автопарк за весь період інвестування.

Невідомі величини:

 - кількість автомобілів j-го виду, j – ціле число;

 - кількість працевлаштованих водіїв, осіб,  - ціле число;

- відстань перевезень вантажу автомобілем v j-го виду у періоді t;

- загальна відстань, яку проїхав автомобіль v j-го виду у періоді t;

, - фінансові результати відповідно за рік та за період t;

 - чисті доходи за період t;

 - витрати за період t;

 - чиста виручка за період t (за мінусом податкових зобов’язань з ПДВ);

 - прямі витрати у періоді t;

 - непрямі витрати у періоді t;

 - витрати на податки і платежі (крім податку на додану вартість) у періоді t;

 - прямі витрати на оплату праці з нарахуваннями у періоді t;

 - прямі матеріальні витрати у періоді t;

 - прямі витрати на поточний ремонт у періоді t;

 - амортизаційні відрахування, нараховані виробничим методом у періоді t;

 - нарахована заробітна плата водія f у періоді t;

 - непрямі витрати на оплату праці з нарахуваннями у періоді t;

  - кількість працівників адміністративного персоналу, h – ціле число;

 - витрати на медичне та технічне обслуговування у періоді t;

 - витрати на стоянку автомобілів у періоді t;

 - витрати на обов’язкове страхування у періоді t;

 - витрати на зв’язок і інтернет у періоді t;

 - витрати на сплату єдиного соціального внеску на фізичну особу – підприємця у періоді t;

 - витрати на сплату податку на доходи фізичних осіб, що нараховується на доходи фізичної особи - підприємця у періоді t;

 - витрати на сплату єдиного податку у періоді t;

 - початкова база для розрахунку єдиного соціального внеску за період t;

 - фактичний обсяг капіталовкладень в автопарк за весь період інвестування;

 - максимальна межа сумарного пробігу автомобілів виду j за період t;

Некеровані параметри:

 - ставка ЄСВ, що сплачується з фонду оплати праці найманих працівників, %;

 - ставка ЄСВ, що сплачується фізичною-особою підприємцем, %;

 - ставка єдиного податку, що застосовується платником єдиного податку у періоді t;

- законодавчо встановлений мінімальний розмір заробітної плати у періоді t;

 - максимально допустима виручка для застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, встановлена законодавчо (для кожної групи платників);

- середня ціна за перевезення вантажу на відстань 1 км автомобілями j-го виду у періоді t (без урахування ПДВ);

 - ціна і-го ресурсу у періоді t;

 - попит на вантажоперевезення автомобілями типу j у періоді t;

 - вартість річного страхового полісу цивільної відповідальності водія автомобіля v j-го виду;

 - вартість річного страхового полісу робочого місця водія автомобіля v j-го виду;

 - витрати на банківське обслуговування у періоді t;

 - витрати на оренду приміщення офісу у періоді t;

 - прожитковий мінімум, встановлений Законом про Державний бюджет України на поточний рік для періоду t.

Визначені залежності між відомими, невідомими і некерованими параметрами.

1)                   Кількість водіїв у штаті визначається виходячи із кількості автомобілів у парку з урахуванням потреби у підмінних водіях:

.                                                         (1)

Додаткова вимога   - ціле число.

2)                   Загальний пробіг автомобіля за місяць:

.                                                   (2)

3) Також встановлюються обмеження до пробігу кожного автомобіля, виходячи із технічних характеристик, максимального часу в дорозі та середньої швидкості:

.                                                                     (3)

4) Обмеження до кількості автомобілів у парку:

.                                                                                     (4)

також ставиться вимога до вираження   цілим числом.

5) Наперед визначеним межам повинен відповідати загальний пробіг автомобілів виду j:

,                                                           (5)

де  визначається шляхом порівняння сумарного максимально можливого пробігу автомобілів виду j із попитом на перевезення такими автомобілями з урахуванням пробігу на подачу та повернення автомобілів:

.       (6)

6) Встановлюється рівність загального пробігу автопарку та загальної пройденої відстані всіх водіїв атопарку:

.                                                                      (7)

7) Наперед визначеним межам повинні відповідати обсяги капіталовкладень фізичної особи - підприємця в автопарк:

 ,                                                                          (8)

де обсяг капіталовкладень можна визначити:

.                                                                          (9)

8) До підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, застосовується спеціальне обмеження за обсягом виручки:

.                                                                              (10)

9) Фінансові результати за рік визначаються за формулою (11, 12):

                                                                                   (11)

.                                                                (12)

Фінансовий результат за період t визначається із використанням формул (13, 14, 16):

.                                                                           (13)

Дохід розраховується:

.                                                                         (14)

Чиста виручка надання послуг з вантажоперевезень за період t:

.                                                     (15)

Загальна величина витрат за період t:

.                                                           (16)

10) Прямі витрати за період t в цілому та за складовими розраховуються за формулами (17-22):

;                             (17)

                                   (18)

;                          (19)

;                                 (20)

;                                            (21)

;                                            (22)

11) Непрямі витрати за період t в цілому та за складовими визначаються за формулами (23-28):

;                 (23)

;                                (24)

;                                               (25)

;                                                      (26)

;                         (27)

Витрати на інтернет не залежать від кількості адміністративного персоналу. Витрати на зв’язок розраховуються на кожного працівника адміністративного персоналу та на фізичну особу-підприємця:

.                                   (28)

12) Величина витрат на податки і платежі та методика їх розрахунку залежать від системи оподаткування, обліку і звітності, яку застосовує суб’єкт господарювання [9, 10]. У загальному вигляді витрати на податки і платежі визначаються (29):

.                                     (29)

Сума єдиного соціального внеску за місяць розраховується за формулами (30) або (31).

Для фізичної особи – підприємця, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (із сплатою єдиного податку):

;                                            (30)

Для фізичної особи – підприємця, що застосовує загальну систему оподаткування, обліку та звітності:

;                        (31)

;                                       (32)

Сума податку на доходи фізичних осіб визначається тільки для фізичних осіб – підприємців, що застосовують загальну систему оподаткування, обліку та звітності, оскільки платники єдиного податку звільнені від його сплати (33):

;

Сума єдиного податку визначається тільки для фізичних осіб – підприємців, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, для решти платників сума єдиного податку дорівнює 0:

;                                      (34)

Ставка єдиного податку протягом року може змінюватись для тих платників, що змінюють протягом року групу платників єдиного податку (наприклад, переходять із 3 групи на 5), в межах однієї групи стають платниками ПДВ або, навпаки, відмовляються від сплати ПДВ.

Додатковим результатом використання запропонованої моделі є можливість розрахунку беззбиткової (або критичної) виручки автотранспортного підприємства із використанням вихідних даних. У загальному вигляді критична виручка визначається за формулою (35):

,                                                             (35)

де  - критична виручка підприємства за розрахунковий період;

 - постійні витрати підприємства за розрахунковий період;

 - коефіцієнт маржинального доходу.

У загальному вигляді коефіцієнт маржинального доходу розраховується (36):

,                                                              (36)

де  - сукупний маржинальний дохід підприємства за розрахунковий період;

В – сукупна виручка від реалізації підприємства за розрахунковий період.

При використанні загальних формул на конкретному підприємстві слід урахувати особливості його діяльності. Оскільки автопарк може використовувати автомобілі різних видів, а за кожним видом автоперевезень встановлююся різні ціни на перевезення, на кожний вид автомобілів окремо встановлюються норми витрачання палива, ставка оплати праці водія за 1 км пробігу, норми амортизаційних відрахувань та норми поточного ремонту, то маржинальний дохід на 1 гривню реалізованої продукції за кожним видом автомобілів буде різним. Для того, щоб врахувати різний рівень маржинального доходу за кожним видом автомобілів, пропонується розрахувати середній коефіцієнт маржинального доходу за період t () (37):

,                  (37)

де   - маржинальний дохід при подоланні 1 км відстані автомобілем v виду j у  періоді t.

У загальному вигляді маржинальний дохід може бути розрахований як різниця між ціною та змінними витратами на одиницю продукції. Для фізичної особи – підприємця, що надає послуги вантажних автоперевезень розрахунок величини маржинального доходу з 1 км пробігу буде залежати від системи обліку, оподаткування і звітності, яку обрав підприємець для ведення своєї діяльності.

Для підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку маржинальний дохід можна розрахувати (38):

.             (38)

Для підприємців, що застосовують загальну систему оподаткування, обліку і звітності, маржинальний дохід з 1 км відстані буде визначатись (39):

.                                          (39)

Тоді критичну виручку можна визначити наступним чином:

-                      для підприємців на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності:

;                                                         (40)

-                      для підприємців на загальній системі оподаткування, обліку та звітності:

.                                                            (41)

Розрахунок середнього коефіцієнту маржинального доходу дозволяє визначити критичну виручку для автомобілів кожного існуючого виду. Для цього необхідно врахувати структуру загальної виручки від реалізації послуг за розрахунковий період і визначити питому вагу виручки від реалізації послуг автоперевезення кожним видом автотранспорту. Критична виручка від реалізації послуг автомобілями виду j визначається за формулами (42, 43) відповідно для підприємців на загальній та спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності:

;                                             (42)

;                                         (43)

де  - частка виручки від реалізації послуг автоперевезень автомобілями виду j в загальній виручці від реалізації в періоді t.

Висновки.

Використання запропонованої моделі фінансових результатів фізичною особою – підприємцем, що надає послуги з вантажних перевезень автотранспортом, дозволить отримати економічне обґрунтування прийняття управлінських рішень щодо оптимізації структури автопарку, максимізації фінансових результатів загалом та в розрахунку на 1 автомобіль, посилення фінансової стійкості, управління в системі «витрати – обсяг – прибуток» та визначити вплив зміни будь-якого параметру на фінансові результати. Крім того, запропонована модель дозволяє визначити вплив застосування альтернативних систем обліку, звітності та оподаткування на отримані фінансові результати.    

Перспективними подальшими розвідками у даному напрямі вбачається розробка моделі фінансових результатів вантажоперевізників юридичних осіб з використанням різних систем обліку, оподаткування і звітності.

 

Література:

1. Білик М. Методичні підходи до управління прибутком підприємств / М. Білик // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - 2010. - № 11. - С. 42-46.

2. В'ялець О. Моделювання прибутковості підприємства (управлінський аспект) / О. В'ялець // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. - 2010г. № 11 . - С.15-18.

3. Касич А. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках / А. Касич, І. Ткаченко // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. - 2010г. № 11. - С.185-191.

4. Проскура К. П. Шляхи удосконалення планування прибутку підприємства / К. П. Проскура // Актуальні проблеми економіки : науково-економічний журнал. - 2011. - № 5. - С. 115-121

5. Сисоєва І. М. Прогнозування прибутку підприємства в залежності від методів облікової політики / І. М. Сисоєва // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. - 2010. - № 10. - С. 93-94.

6. Іщук С. О. Модель розрахунку операційного прибутку промислових підприємств / С. О. Іщук //  Економіка і прогнозування: науково-аналітичний журнал. - 2009. - № 3. - С.134-143.

7. Мехтієв Е. О. Використання програмування для оптимізації прибутку банків в умовах державного регулювання / Е. О. Мехтієв // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. - 2011. - № 3. - С. 98-100.

8. Трофімова М. Реформування податкової системи в контексті впливу на розвиток малого підприємництва / М. Трофімова // Інвестиції: Практика та досвід : аналіз. Прогнози. Коментар. - 2012. - № 3. - С. 67-69.

9. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. зі змінами [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

10. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  № 2464-VI від 08.07.2010 р. зі змінами [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

Стаття надійшла до редакції 07.12.2012р.