EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

УДК 658.012.32 “313”: 336.771.236.2

 

Р. М. Циган,

ст. викладач, кафедра обліку, аналізу і аудиту,

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

О. С. Костюк,

студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

 

В статті узагальнено класифікацію грошових потоків та розглянуті актуальні проблеми управління грошовими ресурсами в умовах стратегічного розвитку підприємства.

 

In the articles considered generalized the classification of cash flows and discussed topical issues of cash resources in strategic mode.

 

Ключові слова: грошовий потік, класифікація грошових потоків, цикл стратегічного управління грошовими потоками.

 

 

Постановка проблеми. В умовах інтеграції до світової ринкової економіки, вітчизняні підприємства України зіштовхнулись з новими проблемами щодо організації обліково-аналітичної інформації. Це зумовлено перш за все новими формами ведення господарської діяльності, та тісним взаємозв’язком із зовнішнім швидко змінним середовищем. Між тим вплив фінансової кризи зумовив зниження не тільки виробництва, але й погіршення платоспроможності суб’єктів економічних відносин.

 Для підприємства, що працює в ринкових умовах, однією з основних засад  ефективної діяльності – є безперервний рух грошових коштів, що забезпечує функціонування усіх видів діяльності підприємства, сплати зобов’язань та забезпечення розширеного відтворення. У зв’язку з цим, суб’єкт господарювання постійно реагує на асинхронність грошових потоків, що веде до розбалансування кредиторської та дебіторської заборгованості.

Аналіз останніх публікацій показав, що вивченням сутності, управління та оптимізації грошових потоків, займалась значна кількість вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, а саме: І.А. Бланк, О.М. Сорокіна, О.В. Павловська, В.М. Опарін, Г.Г. Кірєйцев, А.М Поддерьогін. та ін.

Метою дослідження є пошук способу підвищення ефективності управління грошовими потоками з урахуванням стратегічного напряму розвитку підприємства.

Не зважаючи на широкий спектр наукових досліджень в даній сфері, актуальним є продовження розробок у даному напряму. Складні умови функціонування вітчизняних підприємств зумовили необхідність пошуку ефективного управління грошовими потоками та їх адаптування до специфіки діяльності підприємства.

Між тим, більшість вчених дослідників грошового потоку роблять акцент на методологію його аналізу. Серед численних розробок не існує єдності думок по відношенню до системи показників, що характеризують різні види грошового потоку, не детерміновані сучасні управлінські моделі з орієнтацією на майбутнє.

Доцільним буде розкрити сутність грошового потоку. Зарубіжні та вітчизняні вчені виділяють два підходи до трактування даного терміну. Зміст першого підходу полягає у визначенні грошового потоку як різниця між отриманими і виплаченими підприємством коштами за визначений термін, тобто як сума надлишку або нестачі грошових ресурсів. В свою чергу суть другого підходу розкриває, що грошові потоки – це рух коштів, тобто їх надходження й виплати за визначений період часу[3].

 З поміж безлічі трактувань даного економічного терміну та підходів до його визначення, більш зрозумілим на думку автора є поняття, що наводить І.А. Бланк: «Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошових коштів, що генеруються в процесі господарської діяльності» [2].

Зазначимо, що оптимально – стабільна робота підприємства достатньою мірою залежить від якості управління грошовими потоками. У більшості випадків власних вільних коштів виявляється недостатньо. Про це свідчать дані Національного банку України, згідно з якими протягом низки останніх років ( 2009-20012 рр.) спостерігається значне збільшення зі сторони юридичних осіб  попит на позиковий капітал. У розрізі років дана інформація представлена таким чином: 2009 рік – 723295 млн.грн, 2010 рік – 732823 млн.грн, 2011 рік – 801809 млн.грн, 2012 рік (за перші 8 місяців) – 804210 млн.грн. [1]. Збільшення попиту на кредитні ресурси не є позитивним фактором, адже даний ресурс безпосередньо пов'язаний з виплатою процентних ставок за кредит. Тому за необхідним буде представити задачі управління грошовими потоками задля запобігання нераціонального використання як власних так і залучених грошових ресурсів.

Активні форми управління грошовими потоками дозволять підприємству отримувати додатковий прибуток, що генерується його грошовими активами. Мова йде перш за все про ефективне використання тимчасово вільних грошових коштів. Це в свою чергу дозволить скоротити потребу в позиковому капіталі.

За для реалізації цілей управління та аналізу грошових потоків, їх доцільно класифікувати за певними ознаками ( Таблиця 1.).

 

Таблиця 1. Узагальнена класифікація грошових потоків

Класифікаційна ознака *

Різновид грошового потоку

Коротка характеристика

 

Степінь агрегування

Грошові потоки по підприємству в цілому

Дане групування є носієм важливої інформації за конкретним складовим господарського процесу.

Грошові потоки за окремими структурними підрозділами

Грошові потоки за окремими видами господарської діяльності

За методом розрахунку

Валовий грошовий

Застосовується при розрахунку аналітичних коефіцієнтів (з урахуванням амортизації )

Чистий грошовий потік

Часовий простір

Майбутній грошовий потік

Дана класифікація використовується у процесі прогнозного аналізу

Поточний грошовий потік

Результат руху грошових коштів

Позитивний грошовий потік

Характерним є  високий взаємозв’язок між даними видами грошового потоку.

Негативний грошовий потік

Оптимальний грошовий потік

 

За тривалістю руху

Короткостроковий грошовий потік

 

Даний критерій пов’язаний з використанням грошових коштів та їх оптимізацією.

Середньостроковий грошовий потік

 

Довгостроковий грошовий потік

 

За сферами господарської діяльності

Грошовий потік від операційної діяльності

Даний вид  групування дає змогу визначити результат за кожною із сфер господарської діяльності.

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

Грошовий потік від фінансової діяльності

За рівнем достатності обсягу

Надлишковий грошовий потік

Характерно, для визначення реальної потреби підприємства цілеспрямованого їх витрачання.

Дефіцитний грошовий потік

Безперервність формування в розглянутому періоді

Регулярний грошовий потік

Застосовується для  грошових потоків, які характерні разовим господарським операціям.

Дискретний грошовий потік

 

За масштабами діяльності

Грошовий потік по підприємству

Застосовується для відображення грошових потоків за центрами відповідальності

Грошовий потік по підрозділах

Грошовий потік по центрах відповідальності

Грошовий потік по господарській операції

Форма використання грошових коштів

Безготівковий грошовий потік

Дана ознака характерна для відображення форми здійснення грошового потоку

Готівковий грошовий потік

*- розроблено на основі джерел [2-3], [5]

 

Розподіл видів грошового потоку, та їх понять  за групами, дало змогу наглядно продемонструвати та виокремити інформативні джерела аналізу для управління грошовими потоками. Найбільш інформативним на думку автора є класифікаційна ознака за сферою господарської діяльності та за тривалістю руху грошових потоків. Саме управління та контроль цими даними може забезпечити синхронізацію та оптимізацію розподілу грошових коштів у часі та забезпечити мінімізацію додаткових  витрат.

Також, слід відмітити, що в наш час з розвитком  Інтернету актуальним стає виділення такої категорії як «електронні гроші»  переваги застосування якої стають все більш очевидними. Можливість оплачувати товари і послуги, не виходячи з дому, регулярно збільшує кількість прихильників такого виду взаєморозрахунків. Це дасть можливість забезпечити більш точне відображення інформації по безготівковим видам грошових потоках в бухгалтерському обліку і звітності.

Основою системи аналізу та управління грошовими потоками – це наявність оперативної та достовірної облікової інформації, що формується на базі управлінського та бухгалтерського обліку. Дана інформація надходить з різних джерел, її збір та систематизація повинні бути налагоджені таким чином, щоб малоймовірна та проблематична інформація не змогла призвести до серйозних негативних наслідків у сфері функціонування підприємства [6].

Інформаційною базою аналізу грошових потоків є: дані аналітичного та синтетичного  бухгалтерського обліку за рахунками руху грошових коштів

( рах. 30 «Каса», рах. 31 «Рахунки в банках», рах. 33 «Інші кошти» ); бухгалтерська звітність ( Ф-№ 1 «Бухгалтерський баланс, Ф-№ 2 «Звіт про фінансові результати», Ф-№3 «Звіт про рух грошових коштів»); планові дані, що розраховує управлінський персонал чи бухгалтер самостійно ( платіжний календар, бюджет грошових коштів та ін.) [2].

Для підтвердження ефективності управлінських рішень необхідно розробити цикл стратегічного управління грошовими потоками.

Під циклом управління грошовими потоками розуміють, період руху грошових потоків по всім стадіям  безперервного процесу, а саме, аналізу, вибору, реалізації стратегічних цілей та контроль за досягненням обраних цілей.(рис.1.).

 

Рис. 1. Цикл  стратегічного управління грошовими потоками

 

Цикл управління грошовими потоками реалізується на трьох взаємопов’язаних етапах:

1. Підготовка та вибір стратегії управління, що включає аналіз-діагноз-прогноз середовища функціонування підприємства, вибір стратегічних цілей управління грошових потоків та вибір стратегії управління грошовими потоками.

 Аналіз середовища включає вивчення впливу економіки, правового регулювання і управління, політичних процесів, зовнішнього середовища, ресурсів  та ін.

Стратегія – це заздалегідь спланована реакція організації на зміну зовнішнього середовища, обрана для досягнення бажаного результату.

Стратегічний вибір припускає формування альтернативних напрямків розвитку організації, їх оцінку і вибір кращого стратегічного напряму для забезпечення підвищення ефективності управління грошовими потоками.

2. Другий етап, дістав назву – процес реалізації стратегічних цілей, відбувається за рахунок збору та обробки первинної інформації, кількісного аналізу за попередній період, оцінки можливих ризиків та стратегічного управляння. На даному етапі має місце стратегічний контроль.

Реалізація стратегії є критичним процесом, так як у випадку успішного здійснення призводить підприємство до досягнення поставлених цілей.

Стратегічний контроль полягає у спостереженні за процесом стратегічного управління і його оцінці з тим, щоб забезпечити правильне функціонування підприємства. По суті стратегічний контроль проводиться на всіх стадіях циклу стратегічного управління.

3. Завершальною стадією управління грошовими потоками є аналіз і удосконалення обраної стратегії, що включає аналіз управління грошовими потоками в умовах стратегічного режиму, оцінку виконання стратегії та визначення критеріїв ефективності управління далі коригування та удосконалення стратегії або перегляд стратегії та зміна стратегічних цілей,що плавно перетікає у перший етап.

Аналіз та оцінка обраної стратегії розкривається у відповіді на запитання: чи привела обрана стратегія до досягнення стратегічних цілей, а також визначаються критерії ефективності управління грошовими потоками.

Коригування та удосконалення допоможе підприємству покращити та модернізувати обрану стратегію управління грошовими потоками і призведе цикл до початку другого етапу.

Якщо при перегляді стратегії недоліки переважають критерії ефективності, то відбувається заміна стратегічних цілей і цикл стратегічного управління починається з першого етапу.

Запропонована схема стратегічного аналізу грошових потоків дозволить підприємствам чітко визначати цілі управління грошовими потоками та впевнено прямувати до їх досягнення, а також  підвищити ефективність  руху грошових ресурсів, так як розклад процесу на окремі складовими дає змогу визначити пріоритетність прийняття основних фінансово - господарських рішень, встановити порядок їх виконання та здійснювати контроль.

Висновок. Отже, слід зауважити, що розроблення єдиної класифікації та механізму стратегічного управління грошовими потоками дозволить,  організації своєчасно вносити зміни у процес руху грошових ресурсів, що реагують та адаптуються відповідно до обраних стратегій підприємства і дозволяють отримати конкурентні переваги, що в сукупності дає можливість організації виживати в довгостроковій перспективі, досягаючи при цьому поставлені цілі.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс/ Игорь Александрович Бланк – К.: Ника -Центр. 2000. – 528 с.

3. Поддерьогін А.М. Фінансовий менеджмент/ Поддерьогін А.М. – К.: КНЕУ, 2005.- 535 с.

4. Павловська О.В. Фін. аналіз [Текст]: навчальний посібник/ О.В. Павловська, Н.Ю. Невмержицька – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.

5. Коласс Б, Управление финансовой деятельностью предприятия [Текст]: пер. с франц. под ред. Проф. Я.В. Соколова. – М.:ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

6. Чуланова Г.Ю. Концепция движения потоков денежных средств  [Текст]:/Г.Ю Чуланова , М.С Туровская //Инновации, 2002. - №7. – С. 62-66.

Стаття надійшла до редакції 10.12.2012р.