EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

УДК 338.47:338.984

 

Т. В. Сакалош,

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, м. Київ

 

ГАЛУЗЬ КРАНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТИМУЛИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА  ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ

 

Досліджено вплив зростання світової торгівлі товарами на розвиток інфраструктурних галузей машинобудування, зокрема підйомно-транспортного машинобудування. Висунуто гіпотезу про наявність прямого зв’язку показників зростання товарної торгівлі та перспективності розвитку кранобудування. Вивчено основних споживачів вантажно-підйомної продукції в Україні, ступінь зносу мостових та козлових кранів на промислових підприємствах. Наголошується на перспективності модернізації та реконструкції наявного кранового парку. Запропоновано структуру витрат реалізації проекту реконструкції кранів мостового типу. Автором акцентується увага на визначальній ролі інженера при успішній реалізації проекту у здійсненні проектно-конструкторських робіт, виробництві, складанні, монтажних та пусконалагоджувальних роботах. 

 

The paper reveals an impact of world trade growth on development of infrastructure engineering industries, including hoist and travelling machinebuilding. A hypothesis about the direct relation of growth indexes of commodity trade and crane building development prospects. Key consumers of hoist and travelling machines are studied in Ukraine. And degree of deterioration of overhead and gantry cranes for industrial enterprises is studied also. It was emphasized on the prospects of modernization and reconstruction of existing cranes. Cost structure of the project of reconstruction for the cranes of overhead type was proposed. The author emphasizes the role of engineer for successful project realization in providing design works, manufacturing, assembling, installation and crane start up.

 

Ключові слова: підйомно-транспортне машинобудування, кранове господарство, реконструкція мостових та козлових кранів, світова торгівля товарами, структура витрат реалізації проекту, проектно-конструкторські роботи, інженер.

 

Keywords: hoist and travelling machinebuilding, crane facilities, crane reconstruction, world commodity trade, cost structure in project realization, design works, engineer.

 

 

Вступ

Світова торгівля товарами виступає одним із стимулів розвитку тих галузей машинобудування, які у своїй сукупності визначають інфраструктуру торгівлі. Особливо це стосується галузей транспортного, точного, загального машинобудування. Можна стверджувати про наявність певного зв'язку між зростанням зовнішньої торгівлі країни та розвитком галузі підйомно-транспортного машинобудування.

Галузь кранобудування в Україні є немолодою із значною історією, проте даний сектор виробництва занепав протягом другої половини 90-х років та початку нульових, але останнім часом поступово відновлюється. Зокрема, обсяг продажу кранового обладнання за останні три роки показує позитивну динаміку, що характеризує його певне відновлення після економічної кризи 2008-2009 рр., що пов'язано зі зношеністю основних фондів вітчизняних підприємств, які використовують підйомно-транспортну техніку. Має місце збільшення попиту на дане устаткування в Україні.

Ведення бізнесу в галузі виробництва кранового устаткування характеризується певним рівнем стабільності, відсутністю істотних сезонних флуктуацій на ринку, невисокою рентабельністю в порівнянні з іншими галузями машинобудування, такими як високотехнологічне виробництво. Тому з точки зору перспективності та реалій ведення бізнесу в Україні, дана сфера є інвестиційно привабливою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Викликають інтерес роботи російських та українських дослідників, присвячених розвитку підйомно-транспортного машинобудування. Серед них слід відзначити: М. М. Андрієнко [1], Є. В. Степанову [2], М. О. Яновського [3], Нєдєльського В. О., Волихіна К.Ф. [4], Т.Г. Герасимову [5] та ін.

Однак вищевказаними дослідниками недостатньо враховані сучасні особливості ринку підйомно-транспортного машинобудування, не досить глибоко бралася до уваги специфіка інжинірингових процесів виробництва сучасних козлових і мостових кранів, а також можливості виробничого співробітництва з урахуванням процесів посилення наслідків світової економічної кризи.

Постановка завдання

Основними цілями дослідження є визначення особливостей розвитку галузі мостового кранобудування в Україні, впливу на них глобалізаційних процесів, які проявляються у інтенсивному зростанні сфери міжнародної торгівлі. Також актуальним вважаємо дослідження перспективності проектів модернізації та реконструкції наявного кранового парку на вітчизняних промислових підприємствах.

Методологія

Теоретичну основу дослідження складає системний підхід до вивчення впливу розвитку світової товарної торгівлі на галузь виробництва вантажно-підйомного обладнання, а також до аналізу галузі кранобудування. Методично дане дослідження буде здійснено із застосуванням підходів і методів системного та порівняльного аналізу й статистичних досліджень. 

 

Результати дослідження

1. Світова торгівля та інфраструктурні галузі машинобудування: до питання впливу кризових явищ. Світова торгівля товарами є значним стимулом розвитку тих галузей машинобудування, які у своїй сукупності виступають інфраструктурними для неї. Зокрема, існує певний зв'язок між розвитком світової торгівлі і галуззю підйомно-транспортного машинобудування (ПТМ). Особливо це стосується тієї сфер ПТМ, обладнання якої використовується в логістиці.

Світова торгівля в докризовий період (як і в попереднє десятиліття) мала найменші темпи зростання з трійки основних напрямів розвитку міжнародної економіки, а саме – міжнародного руху факторів виробництва та світового ринку фінансових операцій. Вважаємо, що найменші темпі приросту, які відзначалися фахівцями протягом останніх 14 років [6, с. 25] поряд із іншими не менш суттєвими факторами стали причинами найменшого впливу на неї світової кризи 2007-2009 рр. у порівнянні з групами видів міжнародної економічної діяльності у сфері інвестування та фінансових операцій. Використовуючи аналогію з ефектом «мильної бульбашки», можна констатувати, що, маючи найменші темпи зростання, для світової торгівлі буде й найменшим падіння її обсягів.

Сфера торгівлі товарами однією з перших галузей світової економіки почала відновлюватися після кризи 2007-2009 рр. Вже у грудні 2010 р. обсяг світової торгівлі досяг докризового рівня, а індекс її зростання за цей період склав 15,1% (індекс падіння в 2009 р. становив 13% [7]). Таким чином, торгівля товарами розвивається більш динамічніше, ніж товаровиробництво, що стосується як темпів зростання, так і падіння [8]. На рис. 1 представлена ​​динаміка світової торгівлі за останнє десятиріччя.

 

Джерело: СОТ Секретаріат [9]

Рис. 1. Динаміка світової торгівлі та ВВП у 2000-2010 рр.,

(у відсотках зміни до попереднього року)

 

У звіті СОТ про світову торгівлю за 2011 рік проаналізовано динаміку з 2000 по 2010 рр. Авторами зазначено, що за 2010 рік торгові потоки відновилися до передкризових рівнів [9]. Проте у зв'язку з посилюванням боргової кризи єврозони у минулому році, попит з боку країн-членів ЄС ослаб у 2011 р. порівняно з 2010 р., що, безсумнівно, негативно вплинуло на показник світової торгівлі.

Не дивлячись на певні зміни у структурі світової торгівлі у 2009-2012 рр., які в загальному проявляються у зниженні товарного імпорту у США та ЄС, що пов’язано з борговою кризою та рецесією; сповільнення темпів економічного розвитку КНР (зниження активного сальдо зовнішньої торгівлі КНР, що помітно у скороченні профіциту в зовнішньоторговельних операціях з 9,1 % ВВП у 2008 р. до 2,8 % ВВП у 2011р. [10]), структура світового товаровиробництва не змінилася кардинальним чином під впливом останньої світової економічної кризи. А тому торгівля товарами є і залишатиметься визначальною складовою розвинених економік і країн, що розвиваються. Отже, тенденції розвитку інфраструктурних галузей машинобудування будуть збігатися з тенденціями світової торгівлі та зовнішньої торгівлі в окремих країнах. Зокрема, інфраструктурні галузі машинобудування розвиваються значними темпами у тих країнах, які є лідерами у світі за обсягами та темпами зростання міжнародної торгівлі: Китай, Індія, Японія, Філіппіни, Тайвань, Німеччина. Також спостерігається позитивне значення темпів приросту зовнішньоторговельних оборотів (в тому числі й у фізичних обсягах) у країнах Близького Сходу, Туреччини, Болгарії, країн Азії та в країнах СНД, де помітне хоча б незначне відновлення промислового потенціалу, – Росія, Казахстан, Туркменістан, Білорусь, Грузія, Азербайджан та певною мірою Україна.

Зміни на ринках, які відбуваються під впливом глобальних кризових явищ, створюють загрози для попередніх підприємств-лідерів та відкривають можливості для потенційних підприємств-послідовників (а інколи й компаній-аутсайдерів) вийти на провідні або принаймні покращити власні позиції. Таким чином, даний період є сприятливим для встановлення партнерства у сфері виробничо-збутової кооперації, що може бути використано підприємствами підйомно-транспортного машинобудування України для знаходження вигідного іноземного інвестора і партнера. З іншого боку, вітчизняні галузі важкого, транспортного та енергетичного машинобудування ще не втратили інвестиційну привабливість для країн Близького Сходу і Китаю. Загалом, міжнародній виробничо-збутовій кооперації машинобудівних підприємств України сприяють ряд зовнішніх (зміна географії та якісних характеристик світової торгівлі; зміна логістичних потоків; незначна кількість низькоризикових альтернатив інвестування тощо) та внутрішніх (відносно низька оплата праці при високій кваліфікації інженерно-технічних кадрів; незначна завантаженість існуючих виробництв; доступ до дешевої сировинної базі; висока зношеність інфраструктури економіки країни, що формує додатковий попит на промислове обладнання і машини тощо) факторів.

2. Аналіз галузі виробництва кранів мостового типу.

Враховуючи велике різноманіття обладнання та техніки у сфері ПТМ, обмежимося розглядом галузі виробництва кранів мостового типу. Все подальше дослідження буде стосуватися даного сегмента кранобудування, а сформульовані висновки, рекомендації та тенденції можуть поширюватися за межі фактичних рамок дослідження, на яких вони будуть базуватися.

У 2009 та 2010 рр. обсяг ринку мостових та козлових кранів в Україні становив близько 150 млн. грн. До світової економічної кризи цей показник оцінювався у 450 млн. грн. У 2012 р. обсяг ринку прогнозується близько 250 млн. грн (за даними ПрАТ «Конекрейнс Україна»).

За останнє десятиліття динаміка виробництва підйомно-транспортного устаткування в Україні зростала в середньому на 15-20% в рік, проте кризові явища негативно позначилася на темпах розвитку галузі. У передкризовий 2008 р. зростання обсягів продажів склало 23% для мостових кранів та 73% для козлових. Проте якщо порівнювати з показниками виробництва 1991 р., то обсяги 2008 р. є нижчими у 10 разів для козлових кранів та 7 разів для мостових (табл. 1, складено за даними Мінекономрозвитку і торгівлі).

 

Таблиця 1. Виробництво козлових, мостових кранів і талів в Україні, шт.

Найменування продукції

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Крани козлові електричні, шт.

20

26

21

32

37

31

29

32

56

33

39

38

Талі електричні (тельфери), шт.

2498

2701

2096

2329

2404

2070

2382

2978

2838

810

1028

1284

Крани мостові електричні однобалочні (електрокран-балки) опорні та підвісні, шт

435

532

546

533

515

499

589

737

913

434

524

543

Крани мостові електричні спеціальні вантажопідйомністю 20т і вище, шт.

5

6

3

9

7

5

10

12

12

2

5

9

Крани мостові електричні грейферні, шт.

5

8

5

3

5

7

9

7

15

3

5

8

Крани мостові електричні спеціальні, шт.

45

35

25

28

31

39

36

63

32

5

19

22

Крани мостові електричні вантажопідйомністю 32т і вище, шт.

8

4

3

4

2

3

3

3

3

4

6

5

Крани мостові електричні загального призначення, шт.

129

193

194

187

125

189

149

250

212

142

164

178

Крани мостові електричні (включаючи спеціальні), шт.

174

228

218

214

156

243

185

313

249

147

189

200

 

Аналіз табл. 1 дає змогу зробити висновок про падіння обсягів виробництва всіх типів продукції ПТО під впливом останньої економічної кризи, що найбільш виразніше помітно за зниженням обсягів у 2009р. Вже наступного року спостерігається незначне зростання, яке продовжилося й у 2011 р. в Україні, що свідчить про поступове відновлення обсягів виробництва.

Стан ринку мостових та козлових кранів характеризується рядом факторів, що підтверджують перспективність розвитку бізнесу із залученням форм міжнародної кооперації в даній галузі:

1. Попит перевищує пропозицію, що доводить можливість нарощування обсягів виробництва за умови відмови від імпорту кранів, можливого при оновленні виробничих процесів.

2. На існуючих промислових підприємствах в Україні стан ПТО характеризується зношеністю для 80-85% кранів, що стимулює компанії оновлювати або модернізувати обладнання;

3. Дана продукція використовується (або може використовуватися) практично на всіх промислових підприємствах (галузі: металургія, машинобудування, метало-торговельні бази, виробництво труб, енергетичні підприємства, виробництво будівельних матеріалів, гірничо-видобувні та гірничо-збагачувальні комбінати, транспортні підприємства (залізниці, порти, аеропорти, логістичні центри), скляне та целюлозо-паперове виробництво, цементні заводи, виробництво пластикової тари, каменеобробна та меблева промисловість, харчова промисловість.

4. Нові промислові підприємства з іноземним капіталом у 95% випадках віддають перевагу сучасним імпортним кранам з новими технологіями. Промислові підприємства з українським капіталом у 90% випадків орієнтуються на низьку вартість в поєднанні із середнім рівнем якості.

Структура наявного парку кранів в Україні за типами та галузями представлена на рис. 2 (за даними [4]).

Рис. 2. Структура парку кранів в Україні за типами кранів (а) та по галузях економіки (б)

 

Аналіз рис. 2 (а) дає змогу зробити висновок, що частка мостових та кранових кранів в Україні складає 56 %, а, враховуючи, що металургійні крани за конструкційним виконанням можуть бути віднесені до мостових ливарних кранів, які характеризуються термо- та вогнезахищеним виконанням, то частка складе 74 %. Рис. 2 (б) підтверджує, що основні споживачі кранової продукції знаходяться у тих галузях промисловості, які є структуроформуючими економіки України. Зокрема, 49 % кранів зосереджено у металургії, машинобудуванні та енергетиці, які є пріоритетними в державі. Можна зробити висновок, що подальший розвиток даних галузей стимулюватиме попит на продукцію ПТМ.

 

3. Перспективи оновлення кранового господарства в Україні: особливості відновлення вантажопідйомної техніки та роль інженера.

Стан парку кранів мостового типу в Україні свідчить про значний ступінь їх зносу:

- понад 30% парку загальнопромислових мостових електричних і спеціальних кранів вимагає заміни;

- за межами нормативних термінів служби експлуатуються 45% металургійних кранів;

- більше 65% козлових кранів перевищили нормативні терміни експлуатації.

Значна зношеність кранів в Україні та країнах СНД створює сприятливі умови для розвитку додаткового спрямування кранового бізнесу – реконструкції та модернізації старих кранів.

Оновлення вантажопідйомного обладнання в силу високої вартості для багатьох вітчизняних підприємств є складною задачею. Особливо цю проблема загострюється у несприятливі кризові періоди, коли, зокрема, світовий ринок металопрокату характеризується несприятливою кон’юнктурою та суттєвим конкурентним тиском з боку китайських виробників (підприємства у сфері металургії використовують третину кранового обладнання в Україні). Ситуація з експлуатацією наявної старої техніки погіршується через неможливість підвищувати продуктивність. Оптимальним вирішенням даної проблеми є реконструкція існуючих кранів, в результаті чого істотно продовжується залишковий ресурс роботи обладнання, а тому відпадає необхідність у купівлі нового крана.

Реконструкції мостових та козлових кранів повинна передувати послідовність підготовчих етапів [11]:

1. Необхідність перевірки доцільності реконструкції крана. Даний етап передбачає здійснення низки інженерних розрахунків при експертному обстеженні крана на можливість реконструкції. Зокрема, аналіз стану металоконструкції та механізмів крана, міцністний перерахунок металоконструкції та механізмів з урахуванням змінених вимог до крану, визначення втоми металу та залишкового ресурсу металоконструкції крана.

2. Вивчення функціонального призначення крану в технологічному процесі підприємства, що дозволяє уникнути хибних висновків про можливість і доцільність реконструкції. У деяких випадках купівля нового, сучасного мостового крану стає економічно доцільнішим рішенням порівняно з реконструкцією старого.

Зокрема, ПрАТ «Конекрейнс Україна» успішно реалізувала 159 подібних проектів в Україні [5]. Даний напрямок є більш привабливим для бізнесу через більш високу рентабельність в порівнянні з виробництвом і реалізацією нових кранів (висока частка доданої вартості за рахунок необхідних більш складних інженерних розрахунків). Для прикладу наведемо дані з вартості проектно-конструкторської підготовки виробництва нових мостових кранів загальнопромислового призначення стандартного виконання європейського виробництва. Частка вартості для підготовки комплекту конструкторської документації коливається від 6,5 % для крана одно балкового крану з вантажопідйомністю 3,2 т до 8,3 % (від повної собівартості крану) для одно балкового крану з вантажопідйомністю 16 т. Мінімальна реконструкція аналогічних стандартних мостових кранів загальнопромислового призначення, яка включатиме у себе зміну швидкісних і ресурсних характеристик крана (збільшення ресурсу експлуатації крану, що потребуватиме внесення змін у металоконструкцію крану); підвищення режимів роботи крана та механізмів; заміну кранових шляхів; переведення механізмів крану на частотне управління із заміною електродвигунів та встановлення додаткового електронного обладнання, потребуватиме витрат на проектно-конструкторську підготовку від 15 % від вартості проекту. Для козлових кранів зазначений показник досягатиме 25 %.

Приблизна структура витрат для реалізації подібного проекту може бути представлена наступними складовими (у % від загальної вартості реконструкції об’єкту):

- оформлення попередньої комерційної пропозиції та узгодження вимог та побажань замовника (0,1 %);

- узгодження або спільна розробка технічного завдання (до розробки ТЗ в окремих випадках можуть бути залучені фахівці компанії-виконавця робіт), уточнення критичних місць об’єкту реконструкції (0,3 %);

- візуальний огляд об’єкту, зняття розмірів (0,6 %);

- експертиза старого об’єкту власна або зовнішня (3-5 %)

- підготовка ескізних проектів (1 %);

- розробка технічного проекту (2 %);

- розробка робочої конструкторської документації (8 %);

- технологічна підготовка реалізації проекту (7 %);

- організаційна підготовка (5 %);

- закупівля комплектуючих та деталей (1 %);

- демонтаж старих конструкцій (5 %);

- виробництво та тестування вузлів/блоків (30 %);

- збирання конструкції крану (7 %);

- тестування (5 %);

- монтажні роботи (10 %);

- пусконалагоджувальні роботи (5 %);

- доставка (10 %).

Частка прибутку може досягати залежно від низки факторів, до яких відносять складність виконання робіт, ступінь зміни призначення вантажопідйомного обладнання, терміновість реконструкції, платіжну здатність замовника тощо, до 20 %.

Успіх відновлення кранів мостового типу значною мірою залежить від роботи інженерів, які здійснюють проектно-конструкторські роботи, технологічну та організаційну підготовку, контроль процесу виробництва, тестування, монтажних та пусконалагоджувальних робіт (3/4 витрат проекту). Тому від кваліфікації, професіоналізму та досвіду інженерів залежить ефективний результат в реконструкції вантажопідіймального обладнання.

  

Висновки

1. Світова торгівля товарами спонукає розвиток товаровиробництва в країні-учасниці торгівельних відносин. Місткість світового товарного ринку не може бути порівняна з національним чи локальним ринком. А тому активне включення у світові торгівельні процеси апріорі характеризується значним зростанням прибутків учасника торгівлі за рахунок суттєвого зростання обсягів виробництва, що й виступає головним мотивом виходу на глобальні ринки в сучасних умовах. Країни, які тісно втягуються у глобальні торгівельні відносини, потребують розвитку торгівельної інфраструктури, однією із технічних складових якої виступає вантажопідйомна техніка, що забезпечує піднімання та переміщення вантажів у портах, терміналах, логістичних центрах тощо. Логічно зробити висновок, що країни у яких темпи приросту показників зовнішньої торгівлі є високими, виступають пріоритетними регіонами для налагодження та розвитку у них галузей інфраструктурного машинобудування. Одним з показових прикладів є Туреччина, яка, маючи високі темпи розвитку торгівлі, змогла налагодити конкурентоспроможне виробництво мостових та козлових кранів.

Подальшого дослідження потребує кореляційно-регресійний аналіз залежності зміни показників зовнішньої торгівлі країни та розвитку ринку мостових та козлових кранів в країні.

2. В Україні є суттєва особливість та певна відмінність від інших країн, які нарощують темпи зовнішньої торгівлі. Значна частина наявного кранового парку зосереджена тут у сфері матеріального виробництва та енергетиці. Промисловий комплекс формує більш потужний стимул для подальшого розвитку кранобудування в Україні в порівнянні з товарною торгівлею. Можна резюмувати, що за наявності позитивної кон’юнктури на світовому металургійному ринку зростатиме обсяг металургійного виробництва в Україні, що стимулюватиме енергетичну сферу. Як наслідок, зростатиме попит на вантажопідйомну продукцію з боку місцевого бізнесу.

3. Одним з оптимальних та перспективних напрямів оновлення наявного кранового парку в Україні є реконструкція кранів. Даний вид капіталовкладень може бути більш оптимальним в порівнянні з купівлею нового обладнання. Суттєву роль в даних процесах відіграє інженер, який має бути одночасно як професіоналом (а саме здатним успішно вирішити будь-яку технічну проблему), так і експертом (здатним аналізувати та приймати оптимальні з точки зору інвестора рішення щодо доцільності та технічної можливості конкретного варіанту розв’язку технічних проблем). Від його досвіду залежить успішність реалізації подібних проектів. В Україні є надлишок інженерних кадрів, що були задіяні в минулому у машинобудуванні. Проте несприятливі періоди в економіці, які супроводжувалися скороченням, а інколи й згортанням матеріального виробництва призвели та призводять до зниження кваліфікації інженерів. Значна частка з них перекваліфікувалися на інші галузі економіки, не пов’язані з виробництвом. Відомо, що інженер з трирічною перервою у своїй діяльності перестає бути інженером. На жаль, якість підготовки нової плеяди інженерів не характеризується високим ступенем в порівнянні з попередніми десятиліттями.

Подальших досліджень потребує удосконалення організаційного механізму реалізації проектів з реконструкції кранів мостового типу в Україні із застосуванням більш продуктивних комплектуючих та сучасних засобів промислової електроніки й автоматизації. Також доцільним вважається проведення подальших розробок з удосконалення методичних підходів до оцінювання порівняльної ефективності інженерних рішень.

 

Література:

1. Оценка состояния и перспектив производства подъемно-транспортного оборудования в Украине в контексте интеграционных процессов в ВТО, ЕС и ЕЭП / Н.Н. Андриенко, Б.В. Буркинский, Я.А. Жалило др. – Одесса: Астропринт, 2005. – 64 с.

2. Степанова Е.В. О формировании кластерной модели развития подъемно-транспортного машиностроения в Украине // Економічні інновації. – 2010. – Вип. 41. – С. 260-266.

3. Яновский Н.А. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности крупного производственного комплекса: монография / Н.А. Яновский. – Донецк: ДонГУ, 2000. – 430с.

4. Недельский В.О., Волыхин К.Ф. Рынок ПТО России и СНГ – тенденции и основные игроки // 7-й Всероссийская конференции "Подъемно-транспортная техника, внутризаводской транспорт, склады", 28 апреля 2004г., Москва. –  М. : МГСУ, 2004. – Режим доступа:  http://www.promresource.com/publication.html

5. Герасимова Т.Г. Сервис без простоев. «Конекрейнс Украина» предлагает клиентам современную идеологию обслуживания техники // Подъёмные сооружения. Специальная техника. - №3. – 2011. – С. 4-7.

6. Бандурин В. В., Рацич Б. Г., Чатич М. Глобализация мировой экономики и Россия. – М.: Буквица, 1999. – 279 с.

7. Мировая торговля восстановила докризисные показатели [Электронный ресурс] // ВСЕКОММЕНТАРИИ.com. – Режим доступа: http://vsekommentarii.com/news/2011/02/24/3406780.htm. - Дата размещения: 24 Февраля 2011. – Заголовок с экрана.

8. Торможение следует [Электронный ресурс] // Коммерсантъ Власть. – №37 (991). – 17.09.2012. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2019373/print. – Заголовок с экрана.

9. World Trade Report 2011. The WTO and preferential trade agreements: From co-existence to coherence / World Trade Organization. – Geneve: WTO, 2011. – Mode of  access: http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr11_e.htm. – Title from the screen.

10. Внешняя торговля Китая [Электронный ресурс] // Webeconomy.ru. – Режим доступа: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=153&type=news&top_menu=photo&sb=58&newsid=1252. – Заголовок с экрана.

11. Как обновить парк грузоподъёмного оборудования, не покупая новой техники // Подъемные сооружения. Специальная техника. - № 1. – Январь 2012 г. – Режим доступа: http://www.ptm.com.ua/node/509. – Заголовок с экрана.

Стаття надійшла до редакції 13.12.2012р.