EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

УДК 332.025.12

 

Л. М. Ткачук,

к. е. н., доцент, доцент кафедри підготовки менеджерів,

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Т. К. Калугаряну,

студент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

 

The organizational aspects of public management of regional development

 

В статті досліджується наявний стан та основні проблеми державного регулювання розвитку регіонів, особливості організаційно-правового управління регіональним розвитком в Україні. Досліджено правові засади та інституційний механізм державного впливу на розвиток регіонів, визначено пріоритетні напрями вдосконалення державного регулювання розвитку регіонів.

 

The existing conditions and main problems concerning the state regulation of development of regions in Ukraine have been studied in this article. The priority directions of mastering of the state regulation of regions'  development have been defined, the ways of its mastering have been proposed. The legal basis and institutional mechanism of the state influence on the development of regions have been analysed.

 

Ключові слова: регіон, державне регулювання, розвиток регіону, управління регіональним розвитком.

 

Keywords: region, state regulation, regional development.

 

 

Постановка проблеми.

Сучасні глобалізаційні та інтеграційні процеси в світовій економіці підвищують роль і значення державного управління регіональним розвитком. Особливої актуальності набуває проблема ефективного використання регіонального соціально-економічного потенціалу. Мова йде про об’єк­тив­ну потребу підвищення конкурентоспроможності регіонів, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні фактори, що, в свою чергу, вимагає необхідності розробки певних рекомендацій щодо ефективного і дієвого управління регіональним розвитком України.

Вирішення регіональних проблем соціально-економічного розвитку має грун­туватися на європейських цінностях, на засадах демократії та національної єдності і бути зорієнтованим на підвищення економічних та соціальних стандартів життя для всіх мешканців регіону.

З набуттям незалежності Україна отримала у спадок низку  суттєвих протиріч у взаємовідносинах держави з регіонами на всіх рівнях управління. За часів командно-адміністративної економіки переважав відомчо-галузевий підхід в державному управлінні, який нехтував суттєвою диференціацією природних, економічних і соціальних процесів у регіонах, що знижувало ефективність соціально-економічних перетворень. Результатом непродуманої державної регіональної політики стали нерівномірність економічного розвитку регіонів та наявність серйозних міжрегіональних диспропорцій у якості та рівні життя населення. Адміністративна реформа та реформа адміністративно-територіального устрою в Україні здійснюються непослідовно, без належного науково-методичного, організаційно-правового та аналітичного забезпечення, що призводить до недостатньої  ефективності трансформаційних процесів у взаємовідносинами між державою та регіонами. Незавершеність правового та організаційного оформлення системи державного управління та місцевого самоврядування на всіх рівнях територіальної організації влади не сприяє забезпеченню належних темпів демократизації та розвитку громадянського суспільства у державі.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню проблем управління регіональним розвитком останнім часом приділяється значна увага, що підтверджує актуальність досліджень. Окремі аспекти регіональної політики України, визначення проблем та стратегічних пріоритетів розвитку регіонів розглядаються в працях Варналія З. С., Данилишина М. І., Долішнього М. І., Керецмана В. Ю., Пили В. І., Романюка С. А., Симоненка В. К., Стеченка Д. М., Чумаченка М. Г. та інших.

Метою дослідження, результати якого представлені в статті, є науково-теоретичне обґрунтування правових та інституційних засад державного регулювання розвитку регіонів та пріоритетних напрямів його вдосконалення в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Ефективне управління розвитком регіонів, що належить до пріоритетних завдань державного управління, потребує належного організаційно-правового забезпечення. Натомість, реформування економічних відносин в Україні за роки її незалежності здійснювалося несистемно, із значними законодавчими прогалинами, внаслідок чого відбулася руйнація територіальних зв’язків, спостерігаються значні диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів та їх диференціація за рівнями соціального розвитку і потужністю економічного потенціалу.

За сучасних умов першочерговим завданням в Україні є пошук раціонального балансу між децентралізацією управління і єдиновладдям. На державному рівні визначено, що громади та створені ними структури управління на місцях мають нести відповідальність за соціально-економічний стан перед населенням регіону та державою. На рівні регіону це позначається як принцип «відповідальної регіоналізації». З метою надання більших повноважень регіонам, державна регіональна політика спря­мовується на подолання інституційних, соціально-економічних та морально-психологічних перешкод гармонійного розвитку регіонів у їхній єдності як складових єдиної держави.

Головним завданням державного управління регіональним розвитком має стати досягнення оптимального балансу між інтересами держави та інте­ресами розвитку її регіонів. Звідси, вузловим завданням наступного стратегічного горизонту державного управління регіональним розвитком є розробка напрямів та механізмів передачі частини державних повноважень на нижчий рівень управління, спираючись на демократичні конституційні цінності.

Гармонізуюча роль держави, яка залишається координатором інтересів усіх рівнів, особливо має активізуватися в точках зіткнення інтересів: між людиною і громадою, між громадами і регіональною владою, між регіональною і державною владою тощо.

Особливої ролі набуває соціально-економічна база розвитку територій, яка має відповідати ключовому завданню, поставленому перед державою – посиленню соціальної складової регіонального розвитку, що передбачає забезпечення державних стандартів (нормативів) та державних соціальних гарантій гідного рівня життя кожного громадянина незалежно від місця його проживання.

Основними завданнями державного управління регіональним розвитком є: створення і зміцнення єдиного економічного простору та забезпечення економічних, соціальних, правових і організаційних основ державності; відносне вирівнювання умов соціально-економічного розвитку регіонів; ефективне використання потенціалу регіонів; комплексний екологічний захист регіонів.

Організаційно-правове забезпечення регіонального розвитку в ринкових умовах господарювання повинно базуватись на таких принципах:

- цілеспрямованості – чіткого уявлення про кінцеву мету впровадження заходів;

- комплексності – відповідності загальній структурі нормативно-правових актів для уникнення суперечностей в законодавстві;

- поетапності – логічної послідовності оновлення законодавства [1].

Основа законодавчого управління регіональним розвитком була закладена в статті 132 Конституції України, де зазначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій [2].

Конституційна норма про місцеве самоврядування була підкріплена прийняттям Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 року, що цілком відповідає Європейській Хартії місцевого самоврядування, підписаній Україною 6 листопада 1996 року і ратифікованій Верховною Радою у липні 1997 року. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи.  Закон визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Інституційно-правовою базою розвитку регіонів є: Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (№ 2850–IV від 08.09.2005 р.) та Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (затверджена Постановою КМУ № 1001 від 21.07.2006 р.).

В Законі України «Про стимулювання розвитку регіонів» [3] визначено комплекс правових, організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих на  досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в цілому. Заходами державного стимулювання розвитку депресивних територій є, зокрема, цільове спрямування державних капітальних вкладень на розвиток виробничої, комунікаційної й соціальної інфраструктури депресивних регіонів; надання державної підтримки, зокрема фінан­сової, малим підприємствам, сприяння формуванню інфраструктури розвитку підприємництва; створення системи перекваліфікації трудових ресурсів; запровадження механізму інвестиційного стимулювання розвитку депресивних територій. 

Метою Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року є визначення ключових проблем регіонального розвитку, пріоритетів дер­жавної регіональної політики з точки зору загальнонаціональних потреб та інтересів.

Водночас, інституційно-правове забезпечення регіонального розвитку України є ще недосконалим. Існують диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів, регіональних дезінтеграційних, зокрема, економічних про­цесів, що відбуваються в Україні. Також є певні соціогуманітарні та політичні проблеми територіального розвитку, що негативно впливають на розвиток регіонів і мають потенційні та реальні загрози.

Сучасний регіональний розвиток України відбувається на тлі таких основних викликів:

- небезпека загострення міжрегіонального відчуження внаслідок полі­тич­ної регіоналізації та відмінностей геополітичної орієнтації населення;

- порушення ефективної взаємодії по лініях «центр – регіони» та «регіон – регіони»;

- намагання штучної економічної та політичної автономізації окремих регіонів;

- значна диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку та якістю життя людей;

- наявність регіональної асиметрії у системі міжбюджетних відносин;

- недосконалість менеджменту на регіональному та місцевому рівнях [4].

Враховуючи сучасний стан регіонального розвитку, зовнішні чинники впливу, стратегічними пріоритетами регіональної політики України є:

- досягнення загальнонаціональної єдності та суспільного порозуміння в соціогуманітарному та суспільно-політичному середовищі регіонів України;

- пошук оптимальної моделі розподілу функцій і повноважень на різних рівнях влади;

- зміцнення матеріально-фінансових основ місцевого самоврядування та посилення соціального виміру бюджетної політики на місцевому рівні;

- становлення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку як основи конкурентоспроможності регіонів України;

- модернізація виробничої та соціальної інфраструктури розвитку територій;

- використання нових ефективних форм взаємодії регіонів із зовнішнім середовищем.

За умов невпинного зростання взаємозалежності й взаємопов’язаності як національних економік, так і їх регіонів, поширення процесів економіч­ної глобалізації дедалі актуальнішими є питання підвищення їх конкурен­то­спроможності як запоруки сталого поступового розвитку. У цьому контексті потрібно ефективніше використовувати конкурентні переваги регіонів України.

Основним завданням державної влади в напрямку розв’язання регіональних проблем в сучасних умовах є забезпечення проведення системної модернізації України з метою забезпечення її конкурентоспроможності. Для цього розроблено та започатковано реалізацію пакета економічних реформ: податкової та бюджетної реформи, дерегуляцію бізнесу, реформу державної влади, соціальних реформ. На часі – впровадження житлово-комунальної реформи, закладання основ глибокої структурної перебудови економіки, реформа сектору безпеки, інші напрямки. Тому одним із рефор­маторських пріоритетів в Україні встановлено Реформу моделі управління регіональним розвитком.

Невід’ємною складовою загальнодержавної регіональної стратегії стала Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [5], в якій визначено цілі, завдання та етапи реформи міжбюджетних відносин, поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій, розвитку науково-технічної та інноваційної сфери, реформи житлово-комунального господарства.

Таким чином, конституційні норми розвиваються та деталізуються у законах, які визначають форми, методи та механізми впливу держави на розвиток регіонів. Однак, законодавчо неврегульованими залишаються такі основні питання:

- не визначено статус регіонів, відкритим залишається питання про співвідношення значень понять «регіон», «область», «адміністративно-територіальна одиниця»;

- не ухвалено закону, який врегульовував би відносини центру з регіонами та забезпечував збалансований, сталий розвиток регіонів;

- не чітко розмежовуються повноваження між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що призводить до дублювання повноважень та позбавляє суб’єкти місцевого самоврядування організаційно-правової самостійності;

- не узгоджено класифікацію міст, чітких критеріїв для встановлення районів, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст, порядку утворення районів у містах;

- не врегульовано розташування на території міст інших міст, сіл, селищ, які мають статус окремих адміністративно-територіальних одиниць, що створює умови для конфліктів повноважень, порушення інтересів громадян, законності у діяльності органів місцевого самоврядування.

Значна частина проблем в управлінні регіональним розвитком пов'язана з недосконалим адмістративно-територіальним устроєм країни, що був започаткований на початку 30-х років минулого століття в інтересах централізованого партійно-бюрократичного управління. У зв'язку з цим значна частина самоврядних територіальних одиниць (зокрема сіл, селищ, міст районного значення) позбавлена необхідних фінансових та економічних ресурсів.

Крім того, із конституційним визначенням суб'єкта місцевого самоврядування не узгоджена система адміністративно-територіальних одиниць: у межах адміністративних кордонів одних населених пунктів перебувають інші населені пункти, територіальні громади яких виступають самостійним суб'єктом місцевого самоврядування. У зв'язку з цим виникає проблема розмежування самоврядних прав різних територіальних громад, що співіснують у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.

Значною проблемою регіонального управління залишається також невідповідність реально існуючого в Україні місцевого самоврядування на регіональному рівні (обласні і районні ради) Європейській Хартії місцевого самоврядування; через відсутність виконавчих органів – неможливість органів місцевого самоврядування повноцінно виконувати своє функціональне призначення. Самостійність органів управління на місцях значно обмежується відсутністю фінансування, оскільки не сформована належна фінансово-економічна база органів місцевого самоврядування, яка б дала змогу їм надавати повноцінні громадські послуги та ефективно здійснювати власні функції. На обласному і районному рівні управління, де функціонують одночасно органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, через відсутність належної правової бази щодо розмежування повноважень цих органів виникає небезпека конкуренції їх компетенції, а також через відсутність виконавчих органів – неможливість органів місцевого самоврядування повноцінно виконувати своє функціональне призначення.

Неврегульованість зазначених проблем негативно впливає на вирішення питань соціально-економічного розвитку як регіонів, так і держави, тому потребує розв'язання за такими напрямами:

- здійснення адміністративної реформи на місцевому та регіональному рівнях організації влади;

- розмежування функцій і повноважень між центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- розв’язання проблем стратегічного планування розвитку територій;
налагодження співробітництва місцевих органів влади, неурядових організацій, бізнесових структур;

- вдосконалення статусу органів місцевого самоврядування регіонального рівня, місцевих державних адміністрацій;

- законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування, прийняття нової редакції Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- визначення правового статусу комунальної власності, об’єктів спільної власності територіальних громад;

- здійснення реформи житлово-комунального господарства;

- здійснення реформи з метою вдосконалення адміністративно-територіального устрою;

- визначення статусу та кордонів адміністративно-територіальних одиниць первинного рівня та критеріїв забезпечення їх дієздатності та самоврядності.

Висновки. Проведений аналіз організаційно-правового забезпечення реалізації державної регіональної політики засвідчив наявність проблеми побудови ефективного механізму взаємовідносин центру з регіонами та регіонів між собою. В законодавстві України закладено значні суперечності в регулюванні адміністративно-територіального устрою країни, взаємовідносин органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, дублювання функцій на різних рівнях управління. На сьогодні не створено необхідні умови для подолання негативних тенденцій у соціально-економічному розвитку на регіональному та місцевому рівнях. Нагальними залишаються проблеми удосконалення адміністративно-територіального устрою, зміцнення ресурсного потенціалу, зменшення диспропорцій в економічному та соціальному розвитку регіонів, подолання бідності. Така тенденція потенційно загрожує дальшому розшаруванню регіонів за рівнем життя населення, виникненню депресивних територій, що може уповільнити економічне зростання країни в цілому.

Сучасна регіональна економічна політика в Україні має ґрунтуватися на конкурентних принципах та ринкових механізмах господарювання, активізації економічних стимулів до оптимального використання наявного потенціалу регіонального розвитку та інституційних можливостей територій, подоланні патерналістських очікувань, мінімізації дотаційних та субвенційних механізмів підтримки регіонів. Основою відносин держави та регіону мають стати паритетність інтересів, пріоритетність саморозвитку, партнерство та відповідальність.

Застосування нових підходів державної регіональної політики та соціально-економічної політики регіонів в таких умовах має бути спрямовано на:

- створення на регіональному рівні ефективних господарських структур, орієнтованих на інтенсифікацію використання наявного місцевого ресурсного потенціалу;

- формування конкурентоспроможних самодостатніх виробничих регіональних систем інноваційного типу;

- активізацію коопераційних зв’язків між господарськими комплексами різних регіонів.

Роль держави у стратегії регіонального розвитку має полягати у формуванні інституційного та макроекономічного середовища збалансованого розвитку регіонів.

Кінцевою метою удосконалення організації влади на регіональному і місцевому рівнях має стати:

1. Розбудова сучасної європейської комунальної (муніципальної) моделі місцевого самоврядування.

2. Визначення структури адміністративно-територіального поділу України.

Здійснення адміністративної реформи на місцевому рівні на визначених концептуальних засадах приведе до підвищення рівня життя громадян, дотримання гарантованих соціальних стандартів, створення умов для отримання громадянами України сучасних адміністра­тивних послуг.

 

Література:

1. Керецман В. Ю. Державне регулювання регіонального розвитку: теоретичні аспекти: монографія / В. Ю. Керецман. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 188 с.

2.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141152.

3. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – С. 548–560.

4. Державна регіональна політика України : особливості та стратегічні прі­­­оритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 820с.

5. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/ Programa reform_FINAL_1.pdf – Назва з екрану.

6. Державна регіональна політика України : особливості та стратегічні прі­­­оритети : Монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 820с.

Стаття надійшла до редакції 18.12.2012р.