EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

УДК 338.46

 

І. О. Аракелова,

ст. викладач кафедри маркетингу

Донецького державного університету управління

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ БАГАТОФАКТОРНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

 

У статті розглянуто питання аналізу основних факторів, що впливають на розвиток сфери послуг, а також на основі математичної моделі розроблено прогноз розвитку сфери послуг до 2015 року.

 

The article deals with the question of analysis of the main factors that influence the development of services, as well as a mathematical model of a forecast of development of services in 2015.

 

Ключові слова: сфера послуг, багатофакторне моделювання, індекс споживчих цін, споживання, кореляція.

 

Keywords: the services sector, multifactor modeling, consumer price index, consumption correlation.

 

 

Актуальність. На сьогодні склалася досить суперечлива ситуація: з одного боку потрібна рівноважна здатність споживачів отримувати послуги відповідної якості адекватні досягненням науки і техніки, з іншого - обережний підхід до фінансування та інвестування сфери послуг.

В сучасних умовах очевидна перспективність розвитку сфери послуг, але вона повинна спиратися на достовірні прогнози. Якщо розвиток сфери послуг розглядати як процес поетапного поширення всіх послуг серед споживачів та насичення споживання послуг до певного рівня, то для прогнозування системи може бути використана теорія багатофакторного моделювання.

Ціль статті – виявити та оцінити вплив факторів на розвиток сфери послуг України за допомогою багатофакторних моделей.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. У сучасний період теоретичними та практичними аспектами вирішення проблем розвитку сфери послуг займаються багато видатних вітчизняних та зарубіжних вчених, теоретиків і практиків.

Значний внесок у дослідження названої проблеми зробили такі вчені, як А. О. Босак, І. О. Бочан, Т. Д. Бурменко, Н. Н. Даниленко, Б. М. Данилишин, М. В. Довбенко, В. М. Геєць, В. Г. Герасимчук, В. С. Іфтемічук, В. В. Козик, С.П. Кучін, Н.А. Кухарська, В. І. Куценко, Е. М. Лібанова, М. І. Маниліч, С. В. Мочерний, І. Р. Михасюк, В. М. Опарін, Я. В. Остафійчук, Л. А. Панкова, А.Р, Рамі, Р.В. Сарматинська, Т. А. Туренко, В. А. Федосов, А. В. Філіпенко та інші. В роботах наведених вище авторів досліджуються методологічні, теоретичні та практичні аспекти розвитку сфери послуг в Україні та світі.

Ґрунтовні дослідження у цьому напрямку визначення впливу окремих факторів на розвиток сфери послуг здійснені Т.В.Беліковою, А.В. Сідорової. У роботах Белікової [1] розглядається необхідність агрегування різнорідних показників для проведення порівняльного аналізу рівня розвитку сфери послуг, Сідорова [2,3] у роботах пропонує розглядати у якості моделі економічного росту у сфері послуг виробничу функцію.

У зв’язку з нестабільним станом економіки, як в Україні, так і у світі загалом, питання вивчення стану сфери послуг потребують постійних досліджень. В освітній та фаховій літературі мало уваги приділено дослідженням стану сфери послуг та факторам які чинять вплив на її розвиток.

Роботи багатьох дослідників  свідчать про невирішеність і практичну значущість подальшого розкриття питань формування і впровадження методичних та прикладних аспектів діагностики впливу основних факторів на розвиток сфери послуг та розробки адекватної до сучасного стану економічних процесів в Україні багатофакторної моделі розвитку сфери послуг.

Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.

Метою статті є визначення основних факторів, що впливають на розвиток сфери послуг, проаналізувати вплив кожного окремого фактора та на основі даного аналізу розробити багатофакторну математичну модель.

Викладення основного матеріалу. При моделюванні системи соціально-економічних динамік доводитися мати справу з багатофакторними залежностями, коли показання одного або групи значень визначається поведінкою кількох чинників. Таким чином, будь-який показник соціально-економічного розвитку, на який впливають чинники, може бути описаний через систему. Всі фактори, що входять в систему формуються під впливом безлічі причин і умов. Тому стосовно до задачі прогнозування, оптимальним буде використання багатофакторний моделі перед однофакторною, оскільки однофакторна модель в смисловому вираженні менш точно описує соціально-економічні явища, ніж модель тренда.

При побудові однофакторної моделі необхідно спрощувати уявлення дійсності, що моделюється, замість моделювання впливу багатьох факторів на прогнозований показник. В цьому випадку з множини факторів відбирається тільки один найбільш вагомий, таким чином, будь-яка однофакторна модель в соціально-економічному моделюванні відносна, тобто її застосування може давати наближене прогнозування.

Так як практично всі соціально-економічні показники формуються під впливом безлічі факторів, то і модель, що прогнозує їх, повинна бути багатофакторної.

Якщо позначити прогнозований показник через Уt, а фактор, що впливає на нього через Хit, то багатофакторна модель буде мати вигляд:

 

Yt = f (Хit )

 

Розглянемо задачу побудови лінійної багатофакторної моделі. Для того щоб побудувати цю модель виділимо фактори, які впливають на результуючий показник, тобто розвиток сфери послуг:

1 – ВВП;

2 - доходи населення;

3 - індекс споживчих цін;

4 - обсяг реалізованих послуг.

Для кожного фактора визначимо залежність в динаміці з 2001 по 2011 рік.

 

Yt = a0 + a1 x1 t + a2 x2 t +…+ ait xit+…+ antxnt,  де

 

Yt – прогнозований показник динаміки сфери послуг

x1 – ВВП

x2 - доходи  населення

x3 -- індекс споживчих цін

x4 - обсяг реалізованих послуг

ai – коефіцієнт парної кореляції багатофакторної моделі

t - період

Ці фактори, впливають на вартість послуги або на можливість її споживання, таким чином, надають прямий або опосередкований вплив на функціонування сфери послуг. Безліч інших факторів, що не увійшли до цього числа, означають, що їх вплив на процес споживання менш значущий. Тому при формуванні прогнозної багатофакторної моделі необхідно врахувати всі кореляційні залежності факторів, що мають числення.

 

Таблиця 1. Статистичні показники стану сфери послуг за визначеними факторами, млн.грн [4]

Показник/Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Обсяг реалізованих послуг

15,80

37,80

43,80

55,60

74,40

95,83

120,91

157,01

215,80

224,58

257,12

Індекс споживчих цін

1,26

1,06

0,99

1,08

1,12

1,10

1,12

1,17

1,22

1,12

1,09

Доходи населення

86,80

158,00

186,40

215,80

274,20

381,40

479,30

623,30

845,60

897,70

1101,20

ВВП

170,10

204,20

220,90

264,20

345,10

441,40

537,70

720,70

948,10

914,70

1094,60

Частка послуг у ВВП

0,09

0,19

0,20

0,21

0,22

0,22

0,22

0,22

0,23

0,25

0,23

 

Таблиця 2. Розрахункові показники абсолютного приросту

Показник/Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Обсяг реалізованих послуг

1,5449

2,9373

3,0960

3,3654

3,7035

3,9916

4,2533

4,5518

4,9263

4,9670

5,1119

Індекс споживчих цін

1,45

1,51

1,51

1,59

1,71

1,81

1,93

2,10

2,32

2,44

2,54

Доходи населення

1,5401

2,3604

2,5402

2,6979

2,9685

3,3595

3,6161

3,9166

4,2732

4,3348

4,5615

ВВП

1,5863

1,7868

1,8685

2,0645

2,3708

2,6498

2,8680

3,2083

3,5238

3,4886

3,6853

 

Таблиця 3. Розрахункові показники відносного приросту

Показник/Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Обсяг реалізованих послуг

1,3551

2,3924

1,1587

1,2694

1,3381

1,2881

1,2617

1,2985

1,3745

1,0407

1,1449

Індекс споживчих цін

1,2580

1,0610

0,9940

1,0820

1,1230

1,1030

1,1160

1,1660

1,2230

1,1230

1,0940

Доходи населення

1,4023

1,8203

1,1797

1,1577

1,2706

1,3910

1,2567

1,3004

1,3567

1,0616

1,2267

ВВП

1,4128

1,2005

1,0818

1,1960

1,3062

1,2790

1,2182

1,3403

1,3155

0,9648

1,1967

 

Рис. 1. Залежність показників індексу споживчих цін до ВВП (відносний приріст)

 

Рис. 2. Залежність показників доходу населення до ВВП (відносний приріст)

 

 

Рис. 3. Залежність показників обсягу реалізованих послуг до доходу населення (відносний приріст)

Рис. 4. Залежність показників обсягу реалізованих послуг до ВВП (відносний приріст)

 

Рис. 5. Залежність показників обсягу реалізованих послуг до індексу споживчих цін (відносний приріст)

 

Рис. 6. Залежність показників індексу споживчих цін до доходу населення (відносний приріст)

 

Для формалізації моделі прогнозування, використовуємо коефіцієнт парної кореляції, який характеризує ступінь наближення залежності між будь-якими двома випадковими факторами.

Оскільки коефіцієнт парної кореляції симетричний, то складемо матрицю парної кореляції.

 

Таблиця 4. Матриця парної кореляції

Відносний приріст

Обсяг реалізованих послуг

Індекс споживчих цін

Доходи населення

ВВП

1,0000

0,0059

0,9339

0,3019

 

1,0000

0,1739

0,6792

 

 

1,0000

0,5288

 

 

 

1,0000

Абсолютний приріст

Обсяг реалізованих послуг

Індекс споживчих цін

Доходи населення

ВВП

1,0000

0,9423

0,9933

0,9678

 

1,0000

0,9708

0,9875

 

 

1,0000

0,9889

 

 

 

1,0000

  

Рис. 7. Залежність показників обсягу реалізованих послуг до індексу споживчих цін (абсолютний приріст)

 

Рис. 8. Залежність показників обсягу реалізованих послуг до доходу населення (абсолютний приріст)

 

Рис. 9. Залежність показників обсягу реалізованих послуг до ВВП (абсолютний приріст)

 

Рис. 10. Залежність показників індексу споживчих цін до доходу населення (абсолютний приріст)

 

Рис. 11. Залежність показників індексу споживчих цін до ВВП (абсолютний приріст)

 

Рис. 12. Залежність показників доходу населення до ВВП (абсолютний приріст)

 

При побудові багатофакторної моделі соціально-економічної динаміки, як сфера послуг, на етапі побудови кореляційної матриці виявлена умова мультиколінеарності, тобто коефіцієнти парної кореляції при розрахунку показника парної кореляції при абсолютному прирості, близькі по модулю до одиниці. Таким чином, фактори моделі мають однакові монотонні відносно один одного тенденції в динаміці

Для наближення завдання до реальної ситуації за умови, що між усіма факторами в парі є лінійна функціональна залежність (коефіцієнт парної кореляції близький до одиниці), розраховуємо однофакторні функції лінійної залежності по кожному з факторів.

Індекс споживчих цін: У=0,1195х+0,9392

Обсяг релазованих послуг: У=0,35864х+0,9388

Валовий внутрішній продукт: У=,2323х+0,7793

Доход населення: У=0,3064х+0,8017

Побудуємо багатофакторну модель за допомогою синтезу однофакторних моделей, які з різним ступенем точності апроксимують показник, що отримуємо у результаті. В результаті отримуємо адекватну математичну модель.

 

Уо = 0,8648+0,0299х1+0,0891х2+0,0581х3+0,0766х4

 

На основі розробленої моделі побудуємо прогноз загального обсягу реалізації послуг до 2015 року.

 

Рис. 13. Прогноз загального обсягу реалізації послуг

 

Аналізуючи отримані прогнозні дані, можна зробити висновок, що розробка прогнозу за допомогою використання розробленої математичної моделі має більш точний результат, ніж розробка прогнозу за допомогою методу ковзаючої середньої, про що свідчить показник апроксимації: при використанні математичної моделі він дорівнює – 0,9984, а при використанні методу ковзаючої середньої – 0,9971.

 

Література

1. Т.В.Белікова «Оцінка розвитку сфери послуг Харківської області» // Науково-технічний збірник “Комунальне господарство міст”  - Харків ХНАМГ, 2011 - с.410-414

2. Сидорова А. В. Экономико-статистические методы в управлении сферой услуг. Монография. – Донецк: ДонНУ, 2002. – 239 с.

3. Сидорова А. В. Економічний розвиток сфери послуг в Україні та ії регіонах //Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практики. – Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2007. – 408 с.

4. Статистична інформація Державного комітету статистики України [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Стаття надійшла до редакції 19.12.2012р.