EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

УДК 336.71

 

Л. О. Гаряга,

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту,

 Севастопольський інститут банківської справи

Української академії банківської справи Національного банку України, м. Севастополь

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТУВАННЯ У БАНКАХ УКРАЇНИ

 

У статті запропоновано узагальнене визначення поняття «бюджет банку», систематизовано класифікацію бюджетів банку та визначено переваги, недоліки та проблеми банківського бюджетування.

 

The generalized determination of concept «budget of bank» is offered in the article, classification of budgets of bank and certainly advantage, failings and problems of bank budget is systematized.

 

Ключові слова: бюджет, бюджет банку, бюджетування, класифікація бюджетів банку, проблеми банківського бюджетування.

 

Keywords: budget, budget of bank, budgeting, classification of budgets bank, banking budgeting problems.

 

 

Актуальність проблеми. Бюджетування відіграє важливу роль у процесі планування діяльності банку. На шляху становлення на теренах пострадянського простору банківське бюджетування розвивалось наступним чином. Перш за все, менеджерам банків необхіден був час, щоб усвідомити, що планування і бюджетування у командно-адміністративній та у ринковій економіці – це дві великі різниці. Особливо це стало зрозуміло у період кризи, коли більш стійкими на ринку виявилися банки з усвідомленими реальними стратегічними та тактичними планами, що були підкріплені бюджетами. По-друге, методологія банківського бюджетування потребувала нових підходів та використання обґрунтованих показників, оскільки бюджетування у сучасному розумінні – це не просто план доходів та видатків банківської установи, – це стратегія розвитку та підтримки конкурентоспроможності банку в умовах, що постійно змінюються під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища. По-третє, у новостворених банківських установах періоду початку української незалежності жоден банк не мав у своїй структурі управління підрозділу, що міг би здійснювати ефективне планування власної діяльності з використанням бюджетування. Саме така ситуація викликала неабиякий інтерес серед практиків та науковців до бюджетування як одного з напрямів управління діяльністю вітчизняних банків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських науковців вагомий внесок у дослідження використання бюджетування у вітчизняних банках мають праці Ю. Овдій, І. Сала, О. Васюренка, Р. Квасницької, Г. Партин, О. Пересунько та ін. Напрацювання у даній сфері базуються на працях видатних закордонних науковців, а саме: Е. Долана, К. Друрі, С. Маєрса, Дж. Сінкі, Д. Хана та ін. Отже, сучасний стан управління банківською діяльністю повинен супроводжуватися ефективним плануванням з використанням бюджетування, оскільки планування є однією з центральних функцій менеджменту. Саме тому дослідження у сфері банківського бюджетування не втрачають своєї актуальності.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження підходів щодо визначення та класифікації бюджету банку та виявлення переваг, недоліків та проблем банківського бюджетування.

Виклад основного матеріалу. Використовуючи понятійно-категоріальний апарат, що пропонується науковцями та практиками до визначення терміну «бюджет», розглянемо наступні підходи до розуміння даного поняття.

Бюджет – це кількісне вираження плану, що характеризує доходи і витрати на певний період та капітал, який потрібно залучити банку для того, щоб досягти запланованої мети, не вказуючи при цьому напрямку реалізації бюджету [1]. Проте варто зазначити, що бюджет банку повинен охоплювати усі напрямки діяльності банківської установи, тому все-таки напрямки планової реалізації поставлених цілей повинні бути відображені в бюджеті. І. Бланк звертає увагу на період складання бюджету та дає наступне визначення «Бюджет – це оперативний фінансовий план, який розробляється терміном до одного року та відображає доходи і витрати фінансових коштів у процесі здійснення господарської діяльності» [2]. Це визначення також характеризує бюджет з вузької точки зору, оскільки цей інструмент планування використовується не лише при оперативному плануванні, а й для складання стратегічних планів. У даному розумінні більш повним є наступне визначення: «Бюджет – це план діяльності компанії на певний період, виражений у грошовій формі, що виконує наступні функції внутріфірмового планування: прогноз, контроль, координацію, постановку завдань» [3]. Науковці І. Сало та О. Криклій визначають бюджет як фінансовий план, що охоплює всі напрямки діяльності та дає змогу порівнювати всі понесені витрати і отримані результати на майбутній період в цілому та за окремими періодами [4]. Ю. Овдій вказує на важливі функції бюджету та дає наступне визначення: «Бюджет банку – це фінансовий документ, який визначає джерела формування доходів і витрат та фіксує фінансовий результат діяльності банку» [5].

Таким чином, розглянувши підходи до розуміння поняття «бюджет банку», пропонується наступне узагальнене визначення: «Бюджет банку – це процес складання, виконання та контролю фінансового документу, що містить дані щодо формування, розподілу та витрачання ресурсів банку з урахуванням їх обмеженості та охоплює усі напрямки діяльності і дає змогу спостерігати за отриманими результатами з метою ефективного управління як при оперативному, так і при стратегічному плануванні».

Для більш повного розуміння різноплановості бюджетів банку варто навести узагальнену класифікацію даного фінансово-економічного поняття на основі напрацювань науковців та практиків банківської діяльності [6; 7; 8] (табл. 1).

 

Таблиця 1. Класифікація бюджетів банку

Класифікаційна ознака

Вид бюджету

Сутність

За кількістю можливих сценаріїв

Фіксований бюджет

Зафіксований бюджет, виконання якого є обов’язковим незалежно від змін економічних змін

Гнучкий бюджет

Наявність певної кількості сценаріїв виконання бюджету або регламентованих змін початкового бюджету, що вступають в силу зі зміною фінансово-економічної ситуації у зовнішньому та внутрішньому середовищі функціонування банку

За способом побудови

Скоригований бюджет

 

Бюджет наступного періоду, що розроблений на основі бюджету попередніх періодів шляхом екстраполяції або внесення різних коректив

Бюджет з нуля

 

Бюджет за підрозділами складається без урахування планових і фактичних даних минулих періодів

За строками

Короткостроковий бюджет

Строком до одного місяця

Довгостроковий бюджет

Строком до одного року

За окремими напрямами діяльності

Бюджет активів і пасивів

Планування здійснюється на основі прогнозів залучень / розміщень відповідних підрозділів, складених на основі укладених та запланованих контрактів, виходячи з видів ресурсів, строків і середніх ставок

Бюджет доходів і витрат

Планування процентних, трансфертних, комісійних доходів і витрат, витрат на персонал, експлуатаційних та адміністративно-господарських витрат за статтями

Кошторис капітальних вкладень

Складання бюджетів коштів від операційної діяльності, за потоками виплат за податками, потоками коштів від неопераційної діяльності, потоками коштів від фінансової діяльності та емісії акцій

За сферою охоплення

Основний бюджет

Бюджети активів та пасивів, доходів і витрат, руху грошових коштів

Операційний бюджет

Бюджети центрів прибутку, центрів витрат, основних продуктів

Допоміжний бюджет

Бюджети грошових коштів, податків, капітальних вкладень

Додатковий бюджет

Бюджети розподілу прибутку, окремих проектів та програм

За методами бюджетування

Бюджет «зверху-вниз»

Централізоване планування бюджету спрямоване, перш за все, на задоволення інтересів власників та інвесторів банку

Бюджет «знизу-вверх»

Децентралізоване планування бюджету дозволяє менеджерам кожного центру відповідальності приймати участь у розвитку свого напрямку

Комбінований бюджет

Планування бюджету, коли загальнобанківські статті бюджету визначаються вищим керівництвом, а менеджери середньої та нижчої ланок, в межах загальної стратегії, приймають рішення щодо формування бюджетів своїх бізнес-напрямків

За технологією складання бюджету

Ситуаційний бюджет

Прогноз песимістичного, реалістичного та оптимістичного плану розвитку

Ітераційний бюджет

Узгодження бюджетів за різними рівнями відповідальності

Бюджет доходів і витрат від досягнутого

Бюджет складається на підставі фактичних результатів діяльності банку у попередньому періоді

Змінний бюджет

Бюджет складається, коли внутрішнє та зовнішнє середовище функціонування банку різко змінюється

 

Таким чином, запропонована класифікація дає можливість розглядати бюджет банку з різних сторін та використовувати у банківській діяльності з чітким розумінням суті та призначення відповідного бюджету.

Використання бюджетування у банках надає наступні переваги для банківської установи:

      основні бюджети банку дають змогу пов’язати стратегічні та тактичні плани розвитку банку;

      з’являється можливість координації та маневрування діяльністю структурних підрозділів банку;

      відбувається оптимізація фінансових потоків між підрозділами банку;

      покращується обмін інформаціє всередині банківської установи;

      можливість оперативного аналізу сильних та слабких сторін діяльності банку;

      можливість впливати на мотивацію персоналу через орієнтацію на досягнення цілей банку;

      покращується контроль за виконанням поставлених цілей, можливість порівняти досягнуті та заплановані результати діяльності банку;

      аналіз бюджетів різних рівнів дає можливість вносити вчасні корективи у банківську діяльність.

Проте поряд з позитивними сторонами бюджетування у банку існують і недоліки, зокрема:

      необхідно понести витрати на підготовку кваліфікованого персоналу, здатного працювати з системами бюджетування та приймати ефективні управлінські рішення;

      неузгодженість систем бюджетування зі стратегічними планами розвитку банку та дорожнеча даних систем;

      може виникнути протиріччя між досяжністю цілей та стимулюючим ефектом, оскільки якщо цілі досягаються занадто легко, то це не створює відповідних передумов до більш ефективної праці і, навпаки, якщо цілі досягаються занадто складно виникає постійне невдоволення завищеністю вимог до працівника.

Банк, аналізуючи переваги та недоліки використання бюджетування, приймає рішення щодо характеру бюджетування у власній системі управління.  Ефективне існування системи бюджетування можливе лише після подолання перепон, що можуть виникати на даному шляху, умовно їх можна поділити на чотири групи [9]: фінансові (оплата праці працівників, залучених до здійснення бюджетування та витрати на купівлю програмного забезпечення); організаційні (недосконала внутрішня нормативно-правова база банківської діяльності та організаційна структура); психологічні (небажання керівництва банку здійснення змін у структурі управління, страх перед неприйняттям нових ідей виконавцями); управлінські (відсутність системного підходу до управлінського обліку).

Висновки. Таким чином, у статті розглянуто концептуальні підходи щодо бюджетування у банківській діяльності. На основі досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців запропоновано узагальнене визначення поняття «бюджет банку», що дає змогу врахувати специфіку використання цього інструменту планування та контролю у банківській установі. У статті також подано узагальнену класифікацію бюджету банку за наступними класифікаційними ознаками: кількість можливих сценаріїв, спосіб побудови, строк складання, окремі напрями діяльності, сфера охоплення, методи бюджетування, технологія складання бюджету.

Вивчення переваг та недоліків бюджетування дозволяє банкам прийняти рішення щодо необхідності впровадження бюджетів у свою діяльності. Проте на шляху до побудови ефективної системи банківського бюджетування доводиться долати фінансові, організаційні, психологічні та управлінські проблеми. Отже, подальші наукові дослідженнях щодо даної проблеми повинні стосуватися розробки конкретних механізмів впровадження та удосконалення бюджетування в банках України.

 

Список використаних джерел:

1. Хорнгрен И.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / И.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер; пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.

2. . Бланк И.А. Торговый менеджмент  / И.А. Бланк. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.

3. Бюджетирование в малом бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bizoffice.ru/viev/printviev-107.html.

4.  Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку: навч. посібник / І.В. Сало, О.А. Криклій. – Суми: Університетська книга, 2007. – 314 с.

5. Овдій, Ю. Л. Бюджетування в системі фінансового планування банків [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Ю. Л. Овдій – Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2006. – 19 с.

6. Фінансове планування та прогнозування діяльності банків: монографія / О.В. Васюренко, Г.М. Азаренкова, Н.П. Погореленко [та ін.]. – К.: УБС НБУ, 2009. – 323 с.

7. Кириченко О.А. Планування у комерційному банку / О.А. Кириченко // Фінанси України. – 2002. – № 2. – С.138-141.

8. Методичні рекомендації щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України [Електронний ресурс] : постанова Правління НБУ № 324 від 6 вересня 2007 року. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

9. Пересунько О.В. Проблемы и этапы внедрения бюджетирования в банках / О.В. Пересунько // Бізнес Інформ. – 2011. – №2. – С. 25-26.

Стаття надійшла до редакції 21.12.2012р.