EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2012

УДК 330.131.7

 

А. Ю. Сербенівська,

здобувач, старший викладач кафедри економіки, обліку і аудиту,

Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕКСТИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Механізм активізації інноваційних процесів текстильних підприємств базується перш за все на гармонізації інтересів підприємства з інтересами споживачів, можливостей впровадження інноваційних процесів з достатньою кількістю ресурсів для ефективного функціонування і отримання прибутку.

 

The mechanism of activation of the innovation processes of textile enterprises based primarily on the harmonization of interests of the company with the interests of consumers, the possibility of introducing innovative processes with sufficient resources for effective functioning and profit.

 

Ключові слова: механізм активізації інноваційних процесів текстильних підприємств, управління інноваційними процесами, зовнішнє середовище підприємства, інноваційний потенціал підприємства.

 

Keywords: mechanism of innovation processes of textile enterprises, management of innovation processes, business environment, innovative potential of the enterprise.

 

 

Постановка проблеми

Основною задачею даної статті є розкриття сутності і особливостей функціонування механізму активізації інноваційних процесів на текстильних підприємствах.

Стан дослідження проблеми

Різні аспекти активізації інноваційних процесів в ринковій економіці розглядалися в працях вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, таких як О. Алімов, І. Ансофф, К. Вахрейн, Д. Черваньова, В. Раппопорт, С. Ільяшенко, І. Гращенко. Разом з тим, пошук ефективного інструментарію впровадження інноваційних процесів по всіх функціональних підрозділах підприємства триває та обумовлює необхідність формування механізму активізації інноваційних процесів, як основи конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Мета дослідження

Дослідити функціонування механізму активізації інноваційних процесів текстильних підприємств

Виклад основного матеріалу

На основі вивчення спеціалізованої літератури із зазначеного питання було встановлено, що дослідженням проблем активізації інноваційних процесів займалося багато вчених, проте єдиної думки щодо їх вирішення на сьогодні не існує. Більшість авторів при розгляді питань пов’язаних з активізацією інноваційних процесів мають на увазі, перш за все, підвищення кількості  інноваційної продукції. Такий підхід є досить обмеженим, оскільки розглядає лише один з елементів механізму активізації інноваційних процесів, не враховуючи функціональні процеси в середині підприємства, а також вплив зовнішнього середовища. Тому ми пропонуємо цільовий комплексний підхід до формування механізму активізації інноваційних процесів. Словник трактує «ціль», як «предмет прагнення».[1] Кожне підприємство визначає бажану ситуацію у майбутньому для того щоб розробити план заходів для досягнення поставленої мети. Основною метою підприємств текстильної підгалузі є усунення причин низької інноваційної активності. Основні причини негативних результатів інноваційної діяльності в текстильній підгалузі. наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Причини негативних результатів інноваційної діяльності в текстильній підгалузі

Причини

Вагомість, %

Нерозвиненість власної сировинної бази (льон, вовна) та відсутність сировинної бази бавовни, хімічних волокон

15

Низький технічний і технологічний рівень на всіх технологічних переходах ( прядильне, ткацьке, оздоблювальне виробництва) переробки пряжі та тканин

16

Відсутність комплексної державної програми з розвитку текстильної промисловості України

18

Неспроможність швидко та адекватно реагувати на зміни  тенденцій моди

7

Низьке реагування на потреби пріоритетних галузей, які використовують текстильні матеріали (авіа-космічна, автомобільна,  будівництво, медична)

10

Несприятливий інвестиційний клімат та відсутність продуманої інвестиційної політики

28

Інші причини повільного впровадження інноваційних процесів

6

Джерело: власна розробка

 

На першому місті - це несприятливий інвестиційний клімат та відсутність продуманої інвестиційної політики. Наступними проблемами виступають відсутність комплексної державної програми з розвитку текстильної промисловості України і низький технічний і технологічний рівень виробництв. Стимулювання активізації інноваційних процесів може відбуватися в наслідок як зовнішніх факторів, так і вирішення внутрішніх проблем текстильних підприємств, зокрема підвищенню складових інноваційного потенціалу підприємства. Для того, щоб оцінити на якому рівні розвитку знаходиться більшість підприємств в таблиці 2 розглянуто існуючі рівні розвитку техніки в промисловості.

 

Таблиця 2. Рівні розвитку техніки

Рівні розвитку техніки

Технічне оснащення операцій

Найнижчий - з участю людини

- ручні (Р);

- ергатичні (Е) ;

- автоматизовані (А).

Середній - без участі людини в технологічних процесах

- автоматичні (АВ);

- наскрізно-автоматичні (НА).

Високий - з участю штучного інтелекту

-інноваційні ідеї на стадії фундаментальних розробок (І).

Джерело: власна розробка на підставі [2]

 

Технологічний рівень кожного процесу є складовою технологічної структури підприємства. Технічне оснащення основних стадій технологічного процессу виготовлення тканини на більшості вітчизняних текстильних підприємствах (табл. 3), знаходиться на найнижчому рівні. Це впливає на якість процесів та продукції.

 

Таблиця 3.

Оцінка технізації основних стадій технологічного процесу виготовлення тканини

на підприємствах текстильної підгалузі

№ п/п

Стадії технологічного процесу

Технізація

виробничої системи

І ПРЯДІННЯ

1.1

Сортувально-тріпальна дільниця

Автоматизована*2

1.2

Чесальна дільниця

ергатична*2

1.3

Стрічковий перехід

ергатична*2

1.4

Вирівнювальний перехід

ергатична*2

1.5

Прядильний перехід

автоматизована*2

1.6

Крутильно-тростильний перехід

ергатична*2

ІІ ТКАЦТВО

2.1

Мотальна дільниця

автоматизована*2

2.2

Сновальна дільниця

ергатична*2

2.3

Шліхтовальна дільниця

ергатична*2

2.4

Ткацька дільниця

ергатична*2

2.5

Товарно-браковочна дільниця

ергатична*2

ІІІ ОЗДОБЛЕННЯ

3.1

Оздоблювальна дільниця

автоматизована*2

3.2

Антиусадковий перехід

автоматизована*2

3.3

Антистатичний перехід

автоматизована*2

3.4

Товарно-браковочна дільниця

автоматизована*2

Джерело: власна розробка

 

Можливість переходу на більш високий етап технізації:

*1 - наявність більш прогресивної техніки та технології в Україні;

*2 - наявність інноваційної техніки та технології в світі.

Дуже гострою проблемою є втрата зв’язків з підприємствами суміжних галузей як з боку отримання сировинних ресурсів (аграрна та хімічна галузі) так і з боку споживання продукції текстильних підприємств такими галузями як медицина, будівництва доріг, сільське господарство, космічна галузь.

Механізм активізації інноваційних процесів представлений, як сукупність обумовлених та взаємопов'язаних форм, методів, прийомів, важелів, інструментів та заходів, результатом цілеспрямованої взаємодії яких є підвищення ефективності інноваційних процесів у довгостроковій перспективі (рис.1).

 

Рис. 1. Механізм активізації  інноваційних процесів  текстильних підприємств

 

Формується на принципах: своєчасної трансформації, в залежності від зміни зовнішніх та внутрішніх умов; обмеженості часу та динамічності; саморегуляції та саморозвитку; інтеграції та відкритості інноваційних процесів; самоорганізації стратегічної діяльності.

Історично склалося, що формуванню  будь-якого ефективного механізму передує певний порядок. Функціонування механізму активізації інноваційних процесів на текстильних підприємствах представлено у вигляді чотирьох взаємопов’язаних функціонально – інформаційних контурів: оцінка зовнішнього середовища та корпоративної культури підприємства, аналіз та оцінка внутрішнього середовища підприємства, управління та прийняття рішення про впровадження інноваційних процесів, відповідність результатів впровадження інноваційних процесів поставленої меті.

В кожному з цих контурів відбувається послідовне рішення цілого ряду розглянутих вище задач:

1. На першому етапі формується початковий набір цілей, яких має досягти підприємство, виявлених шляхом оцінки потреб та проблем  взаємодії зі споживачами, державою та іншими контрагентами у зовнішньому середовищі. Зовнішнім стимулом інновацій в основному є боротьба на ринку кінцевої продукції за споживача. Випуск конкурентоспроможної продукції, що відповідає по своїм якісним показникам європейським та світовим стандартам - головна умова ефективної економіки. В розвинених країнах світу інновації розглядають, як фактор підвищення конкурентоспроможності.

Додатково оцінюється корпоративна культура на підприємстві та сприйняття колективом інноваційного шляху розвитку [3]. Очевидним є той факт, що механізм активізації інноваційних процесів буде ефектним лише в тому випадку, коли він посилюватиме мотивацію діяльності людей, а зрушення мотивів на об’єктивну мету діяльності досягають на основі узгодженості сформованих керівництвом і промислово-виробничим персоналом підприємства. Оскільки формування мети є вихідним моментом формування мотивів, то на неї прийнято звертати найбільшу увагу, оскільки це є найважливіша категорія формування механізму;

2. В даному контурі проводиться аналіз внутрішнього середовища підприємства, відповідно до визначених цілей у першому контурі: аналіз і оцінка потенціалу та інноваційного потенціалу підприємства, оцінюється спроможність підприємства впроваджувати інноваційні процеси, відбувається ідентифікація інноваційних процесів за класифікаційними ознаками;

3. Після ідентифікації інноваційних процесів, в третьому контурі, проводяться управлінські процедури (сукупність обумовлених та взаємопов'язаних форм, методів, прийомів, важелів, інструментів та заходів, результатом цілеспрямованої взаємодії яких є підвищення ефективності інноваційних процесів), направлені на прийняття рішення про впровадження інноваційних процесів. Якщо інноваційний процес не може бути реалізований в наслідок низької ефективності, не відповідності внутрішнім критеріям або не спроможності підприємства, то відбувається повернення у другий контур з метою перегляду умов впровадження інноваційних процесів.

4. У випадку прийняття рішення про впровадження інноваційного процесу на підприємстві проводиться загальна оцінка активізації інноваційної діяльності підприємства та досягнення підприємством кінцевої мети.

Висновки та напрями подальших досліджень

В статті проаналізовано основні проблеми інноваційної діяльності текстильних підприємств України, дане чітке визначення механізму активізації інноваційної діяльності текстильних підприємств, розкрито сутність взаємопов’язаних інтегрованих контурів функціонування механізму.

 

Література:

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова //Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 с. — С. 447;

2. Бодюк, А.В.Методологічні й практичні аспекти статистики інноваційно-технічної діяльності / А. В. Бодюк // Статистика України. 06/2000. N3. С.45-48.;

3. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://richinfo.ru/knigi/217 Попов Б. Формирование корпоративной культуры.//Управление персоналом. 2007, №4.

Стаття надійшла до редакції 14.08.2012 р.