EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2013

УДК 657.6:004.4:681.518

 

Л. О. Ходаківська,

к. е. н., ст. викладач кафедри організації обліку та аудиту,

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

  

НОВІТНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

 

Дана стаття розглядає можливості ведення економічної роботи на підприємстві з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Автором пропонується огляд найбільш поширеного програмного забезпечення, що використовується у світовій практиці. Розглядаються переваги роботи з документами в їх електронному вигляді та технологічні особливості такої роботи.

 

This paper examines the possibility of doing work in the company using modern computer technology. The author is an overview of the most common software used in the world. Advantages of working with documents in their electronic and technological features of the work.

 

Ключові слова: комп’ютерні технології, програмне забезпечення, електронні документи.

 

Keywords: computer technology, software, electronic documents.

 

 

Постановка проблеми.

Динамічний розвиток інформаційних технологій передбачає об’єктивне їх входження в усі сфери суспільної діяльності. Причому ті галузі чи ділянки роботи, які не використовують в повній мірі пропоноване науково-технічним прогресом ризикують не витримати конкуренції і поступитися місцем на ринку більш прогресивним. Це повною мірою стосується і усіх видів економічної роботи на підприємстві – обліку, планування, аналізу, контролю та інших. На сьогоднішній день розроблено чимало інструментів реалізації комп’ютерних технологій в економічній роботі підприємств, які успішно використовуються в усіх розвинених країнах. Разом з тим, в Україні кількість пакетів програм, що дозволяють зробити таку роботу більш зручною та ефективною є досить обмеженою. Така ситуація призводить до серйозних втрачених вигод і вимагає підвищення уваги як вітчизняної науки, так і практики до даного виду розробок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Відповідно до об’єктивності озвученої проблематики питання впровадження в роботу вітчизняних підприємств визнаного у світовій практиці програмного забезпечення піднімалися неодноразово, що є цілком закономірним. Так, це насамперед такі вчені як М.Т. Барановський, Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, В.П. Завгородній, С.В. Івахненков, Г.Г. Кірейцев, Ю.А. Кузьмінський, Н.М. Малюга, Ю.І. Осадчий, М.Г. Чумаченко. Незважаючи на те, що в багатьох країнах ситуація із автоматизацією економічної роботи на підприємствах є значно кращою ніж в України, там ці питання також досить активно досліджують, зокрема такі вчені: Н.В. Водопалова, Л.П. Володько, А.Т. Гершегорін, Е.К. Гільде, К.Е. Даллас, І.І. Дегтярьова, П.О. Додонов, В.І. Ісаков, Н.Н. Масалітіна, К.Н. Нарібаєв, О.М. Островський, В.Ф. Палій, В.І. Подольський, А.В. Попков, Т.В. Прохорова, В.С. Рожнов, С.І. Синяк, Я.В. Соколов, Д.В. Чистов, О.Д. Шмігель, Г.Ф. Федорова та інші. Разом з тим, попри таку увагу до даної проблематики, ми б хотіли зупинитися на деяких суто практичних аспектах використання комп’ютерних технологій в управлінні підприємствами.

Постановка завдання.

Завданням даної статті є висвітлення основних комп’ютерних програм, які полегшать процес ведення економічної роботи на підприємстві та зроблять його більш ефективним.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Перелік програмного забезпечення, яке на сьогоднішній день може з успіхом використовуватися в управлінні підприємством є дуже великим. Звернемо увагу лише на деякі пакети прикладних програм, які пройшли належну практичну адаптацію та отримали вже тривале підтвердження своєї ефективності.

Customer Relationship Management - системи взаємодії з покупцем. Такі системи реалізують технологію управління зв’язками і взаємодію з клієнтами підприємства; включають прогнозування контрактів, контроль за виконанням їх, підтримку обслуговування клієнтів, супровід процесів замовлень та продажів.

Decision Support System - системи забезпечення прийняття управлінських рішень. Дозволяють проводити моделювання наслідків управлінських рішень.

Enterprise Resource Planning - планування ресурсами підприємства. Забезпечує виконання функцій обліку й контролю, для однорідних, локально розміщених виробництв, багатопрофільних підприємств, корпорацій, які мають філії та підрозділи в різних містах і країнах.

Management Information System - управлінські інформаційні системи. Це системи інформування керівників для прийняття оперативних рішень.

Strategic Enterprise Management - стратегічне управління підприємством. Це системи для допомоги прийняття управлінських рішень вищим керівникам підприємства [1].

Accounting Information System - інформаційна система бухгалтерського обліку. Програмні продукти, які забезпечують введення господарських операцій у базу даних, із подальшим розрахунком балансу та іншої звітності.

Розглянемо деякі з програм більш детально. UltraTax CS надає бухгалтерам всебічний пакет професійної податкової продукції для збільшення ефективності підготовки податкових декларацій. UltraTax CS пакет пропонує повну лінію федеральних, державних, місцевих податкових програм для всіх видів власності, комбінуючи передову технологію, бездоганну інтеграцію, електронну обробку даних і Інтернет. UltraTax CS дозволяє користувачам спростити весь податковий технологічний процес – від початкового збору даних клієнта до реєстрації податкових декларацій. UltraTax CS містить інструменти, які економлять час, щоб спростити кожен крок процесу податкової підготовки. З ефективністю і економією робітники або консультанти можуть обслужити більшу кількість клієнтів за менший час, не додаючи штат [2].

UltraTax CS забезпечує гнучкий вхід даних, всебічну діагностику, настроювану домашню сторінку, повний і всебічний обмін даних між програмами користувачів. Повна електронна підтримка обробки даних включає мережевий діловий щоденник, перегляд особливостей і можливостей програми прямо на екрані, функціональні можливості управління документами, портали клієнта і більше. UltraTax CS дозволяє клієнтам перегорнути дані в їх першоджерелах, які потім можуть бути більш детально розглянуті, схвалені і об’єднані в податкові декларації [3].

Fixed Assets CS пропонує раціональні та інтуїтивні підходи до вирішення управління активами. Ці рішення можуть бути використані для управління практично всіх типів активів і способів введення інформації про активи з використанням складних розрахунків і підтримкою численних бухгалтерських книг на кожного клієнта [4].

Найбільшою вигодою за рахунок раціоналізації та організації введення даних є те, що компанія стандартизується навколо спільних методів амортизації, ґрунтуючись на вигляді активів, які вводяться. Чим більше стандартизації вводиться в обіг, тим менше можливостей для помилкової класифікації активів. Після того, як інформація введена в базу даних, вона може автоматично пройти через процес податкових обкладань і знижок. Перегляд даних також є простим: варто натиснути на назву колонки, і інформація буде відсортована по виду даних у цій колонці.

Звітність є однією з основоположних рис Fixed Assets CS. До програми також включені ряд стандартних звітів, включаючи детальний опис активів, прогнози по амортизації, а також податкові листи. Кожен з них може бути змінений таким чином, щоб була можливість додати, або видалити інформацію, змінити сортування даних, або ввести додаткову фільтрацію інформації. Якщо потрібна більш спеціалізована доповідь, ймовірність того, що її можна буде отримати, з використанням готового шаблону, дуже висока. Також програма дозволить зберегти видозмінений шаблон для подальшого використання [5].

CCH ProSystem Engagement дозволяє стандартизувати відповідність ревізійних процесів та паперової роботи з електронними папками, які наслідують фізичним файлам, а також підвищують ефективність праці і збільшують продуктивність.

CCH ProSystem Engagement також дозволяє співробітникам отримувати доступ до робочих паперів з будь-якого місця, де вони мають доступ до Інтернету. Таким чином, CCH ProSystem Engagement дозволяє підприємству максимізувати ефективність і перейти до власне безпаперового офісу.

Основні особливості даного пакета програм [6]:

– автоматизований перший рік ділового співробітництва з клієнтом, з використанням спеціально видозмінених електронних шаблонів, усуваючи при цьому неприємності, пов’язані з паперовими папками;

– ефективний огляд роботи з документами, які можуть виводитись відразу на два монітори;

– зручний інтерфейс, який схожий на стиль Windows ® Explorer, і інтеграція з додатками Microsoft ® Office, а також можливість збереження документів у форматі PDF;

– сканування пов’язаних документів безпосередньо в електронну папку, де ці документи будуть безпечно зберігатися в електронному вигляді стільки часу, скільки потрібно. Цей процес також дозволяє убезпечити від випадковостей та допомагає зберегти вільним фізичний простір;

– пакет дозволяє декільком співробітникам одночасно працювати над одними і тими ж документами, і синхронізувати файли з різними рівнями доступу для підтримки високого рівня безпеки та цілісності даних на всіх етапах роботи;

– пакет також високо інтегрований з іншими додатками з набору CCH ProSystem.

Ключовими моментами у використанні такого програмного забезпечення є:

– негайний доступ до робочих паперів в безпечному і повністю інтегрованому навколишньому середовищі;

– рух за експертом, який передбачає, що стандартні практичні посібники та перевірка якості роботи ведуть до створення сучасних стратегій орієнтованих на реальну практику;

– економія часу і низька собівартість - співпраця з клієнтом є повністю без паперовою;

– не лише фінансові документи автоматизовані і електронно керовані; пакет також дозволяє створювати папки, які є електронним еквівалентом паперових файлів, що дає можливість отримати доступ до цих документів у будь-якому місці і в будь-який час.

Висновки.

Таким чином, напрацювання в сфері ведення економічної роботи на підприємстві з використанням відповідного програмного забезпечення є досить потужними. Світовий досвід показує, що практично для будь-яких завдань, які виникають в процесі управління підприємством розроблені ті, чи інші програмні продукти, покликані цей процес полегшити. Поряд з прискоренням багатьох виконуваних операцій, використання комп’ютерних технологій вирізняється також і значним здешевленням багатьох управлінських процесів, а отже додатковим підвищенням ефективності господарської діяльності. Разом з тим, в господарській практиці вітчизняних підприємств перелічені програми використовуються досить обмежено, що свідчить про значні організаційні резерви, які мають такі підприємства.

 

Список використаних джерел:

1. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: [навч. посіб.] / С. В. Івахненков. – [4-те вид., випр. і допов.]. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

2. UltraTax CS / Tax & Accounting [Електронний ресурс]. Доступ: http:// thomsonreuters.com/products_services/taxacct/taxacct_products/a-z/203564.

3. UltraTax CS / Accounting & Corporate Finance [Електронний ресурс]. Доступ: http://investwhy.com/showthread.php?113895-UltraTax-CS.

4. Fixed Asset Software Roundup / The progressive accountant [Електронний ресурс]. Доступ: http://www.theprogressiveaccountant.com/ reviews/review-fixed-asset-software-roundup.html.

5. Tax & Accounting / How Can We Help Your Tax & Accounting Business [Електронний ресурс]. Доступ: http://cs.thomsonreuters.com/fixed-assets/default.aspx.

6. Tax & Accounting / CCH [Електронний ресурс]. Доступ: http://www.cchprosystem.com/pfx/TaxandAccounting/MinisitePages/CCH-ProSystem-Engagement.aspx.

Стаття надійшла до редакції 03.01.2013р.