EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2013

УДК: 338.246.87:631.11

 

Л. А. Бехтер,

аспірант Запорізького національного університету

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОДОВОЛЬЧОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

В статті досліджено сучасний стан продовольчої безпеки країни. Розглянуто індекси обсягу сільськогосподарського виробництва та економічні результати діяльності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано напрямки підвищення рівня продовольчої складової економічної безпеки.

 

The paper investigates the current state of food security. Considered index of agricultural production and economic results of agricultural enterprises. Directions raising food component of economic security.

 

Ключові слова: економічна безпека, продовольча безпека, сільське господарство, індекси обсягу сільськогосподарського виробництва.

 

Key words: economic security, food security, agriculture, agricultural production volume indices.

 

 

Вступ.

Головним національним інтересом є сталий розвиток економіки та добробут громадян України. Забезпечення національних інтересів та економічної безпеки – найважливіші функції держави, реалізація яких покликана посилювати позиції в міжнародному співтоваристві. Економічна безпека України як стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз – необхідна умова збереження та примноження духовних і матеріальних цінностей.

Актуальною проблемою економічної безпеки є забезпечення належного стану сільського господарства. Сьогодні в Україні відсутнє законодавче визначення терміна "продовольча безпека", не кажучи вже про нормативно-правову визначеність параметрів продовольчого забезпечення населення, що ускладнює проведення реальної оцінки стану продовольчої безпеки та формування об’єктивної аграрної політики держави. Питанням продовольчої безпеки займається багато вчених, зокрема Гойчук О.І. [1], Калінчик М.В., Саблук П.Т., Трегобчук В.М., Шпичак О.М.

Постановка задачі. Метою статті є дослідження сучасного стану продовольчої складової економічної безпеки.

Результати. Економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, сім’ї, суспільства, держави.

Продовольча безпека є однією з найважливіших складових економічної безпеки.

За останні роки рівень продовольчої безпеки України знизився до критично небезпечної межі. За калорійністю та якісним складом раціону харчування, Україна перейшла від рівня розвинених країн (3300-3800 ккал) до порогу продовольчої безпеки (2500 ккал), а за споживанням протеїнів тваринного походження опинилася нижче цього порогу.

Сільське господарство – єдине, серед основних галузей національної економіки, яке залишається збитковим протягом останніх років, внаслідок чого знизилися можливості для розширеного відтворення.

Розглянемо індекси обсягу сільськогосподарського виробництва за 1990-2011 рр. (табл. 1).

  

Таблиця 1. Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва за такий період 1990-2011 рр.

 

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва, % до попереднього року

усі категорії господарств

у тому числі

продукція сільського господарства

з неї

сільськогосподарські підприємства

господарства населення

продукція сільського господарства

з неї

продукція сільського господарства

з неї

продукція рослинництва

продукція тваринництва

продукція рослинництва

продукція тваринництва

продукція рослинництва

продукція тваринництва

1990

42030,3

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1991

41973,4

86,8

83,3

90,5

82,5

79,8

86,5

97

98,4

96,3

1992

41929,5

91,7

100,1

83,5

83,8

89,5

76,2

107,6

136,9

92,9

1993

41890,4

101,5

110,4

91,1

99

108,4

84,3

105,4

114,8

98,4

1994

41861,6

83,5

77,3

92,3

79

75,5

86,1

90,2

81,3

97,9

1995

41852,9

96,4

102,6

89

92,3

98

82,1

101,8

111,9

94,5

1996

41839,7

90,5

91

89,7

79,9

81,2

77,2

103

108,3

98,5

1997

41854,3

98,2

105,8

87,6

98,1

110,7

69,8

98,3

99,4

97,3

1998

41826,5

90,4

83

102,8

83,3

78,1

101,6

96,9

90,1

103,2

1999

41829,5

93,1

89,9

97,4

91,1

91,5

89,7

94,7

87,9

100,3

2000

41827

109,8

121,3

95,3

98,1

105,4

77,9

118,6

142,2

101,3

2001

41817

110,2

112,3

106,8

120

122,4

110,7

104,1

102,5

105,8

2002

41800,4

101,2

98,5

105,7

97,6

94,1

112

103,8

103,7

103,9

2003

41788,5

89

85,9

93,9

74,4

70,3

88,9

98,8

102,3

95,4

2004

41763,8

119,7

133,1

100,5

142,5

155,5

106,6

108,1

116,9

98,8

2005

41722,2

100,1

97,5

105,1

101,1

96,6

119,1

99,4

98,3

100,9

2006

41675,9

102,5

101,8

103,6

108,3

106,1

115,4

98,6

97,8

99,5

2007

41650

93,5

90,9

98

94,5

89,9

108,3

92,8

92

93,8

2008

41625,8

117,1

128,6

98,7

136,3

148,8

105,2

102,5

108,3

95,6

2009

41596,4

98,2

95,3

104,2

94,9

90,2

111,3

101,5

102,4

100,5

2010

41576

98,5

95,9

103,4

97,7

93,7

109,1

99,1

98,5

100,1

2011

41557,6

119,9

130,4

101,3

128,7

137,9

106

111,8

121,7

98,3

 

 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за січень-листопад 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 116,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 120,4%, у господарствах населення – 113,4%. Площа сільськогосподарських угідь за 1990-2011 рр. наведено на рис.1, який свідчить, що останніми роками зберігається тенденція до її зниження [3].

Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва за 2010-2012 рр.

наведена на рис. 2.

  

Рис. 1. Площа сільськогосподарських угідь, тис. га. за 1990-2011 рр.

 [побудовано автором на основі 3]

Рис. 2. Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва за 2010-2012 р.

(наростаючим підсумком з початку року в % до відповідного періоду попереднього року) [5, с. 1]

 

За 11 місяців 2011 р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2010 р. склав 126,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 129,6%, у господарствах населення – 123,2%.

За січень-листопад 2011 р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 102,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 106,6%, у господарствах населення – 99,0%.

У січні-листопаді 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва склав 95,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 92,8%, у господарствах населення – 97,6%, що свідчить про падіння у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Про основні економічні результати діяльності сільськогосподарських підприємств у галузі сільського господарства у 2010-2011 рр. свідчать дані табл. 2.

У 2010 р. сільськогосподарськими підприємствами був отриманий значно кращий, ніж у 2009 р., результат від діяльності як у галузі рослинництва, так і в галузі тваринництва. У 2011р. сільськогосподарськими підприємствами, як і в попередньому році, був отриманий позитивний результат від діяльності.

У рослинництві підприємствами отримано у 2010 р. 11,2 млрд. грн., а у 2011 р. – 17,0 млрд. грн. прибутку, а рентабельність склала у 2010 р. – 26,7%, у 2011 р. – 31,8% (у 2009 р – 16,9%). У 2010-2011 рр. було зафіксовано зростання рівня рентабельності виробництва зернових і зернобобових культур, прибутковість яких становила у 2010 р. 13,9%, а у 2011 р. – 25,4% проти 7,3% у 2009 р., соняшника – у 2010 р. 64,7% проти 41,4% у 2009 р., ріпаку – у 2010 р. – 26,6%, у 2011 р. – 31,9% проти 23,8% у 2009 р. та овочів відкритого ґрунту – у 2010 р. – 23,5% проти 19,1% у 2009 р.

 

Таблиця 2.

Економічні результати діяльності сільськогосподарських підприємств у галузі сільського господарства

у 2010-2011 рр.

Показники

Чистий дохід (виручка) від реалізації, млн. грн.

Прибуток, збиток (–), млн. грн.

Рівень рентабельності, %

Довідково:
рівень рентабельності у 2008р., %

2010

2011

2010

2011

2010

2011

 

Продукція сільського господарства і послуги

75103,4

96339,8

12807,3

19790,1

20,7

25,8

13,4

Рослинництво і тваринництво

72656,6

93186,4

12598,1

19528,6

21,1

26,5

13,8

Рослинництво

53583,4

70565,3

11184,4

17044,5

26,7

31,8

16,9

Зернові і зернобобові культури

25092,2

36952,2

3029,2

7494,8

13,9

25,4

7,3

Насіння соняшнику

14984,5

16294,7

5876,4

5975,3

64,7

57,9

41,4

Ріпак

3349,0

4227,2

687,9

1022,1

26,6

31,9

23,8

Цукрові буряки (фабричні)

2452,9

3551,7

354,2

949,9

16,7

36,5

37,0

Картопля

560,1

699,2

180,4

115,0

62,1

19,7

12,9

Овочі відкритого ґрунту

589,3

706,9

103,7

68,6

23,5

10,7

19,1

Інша продукція рослинництва

6555,4

8133,4

952,6

1418,8

16,1

21,1

23,4

Тваринництво

19073,2

22621,1

1413,7

2484,1

7,8

12,3

5,5

Велика рогата худоба на м’ясо

1719,2

2035,4

–961,0

–683,6

–35,9

–25,1

–32,9

Свині на м’ясо

3819,7

5026,4

–309,0

–202,1

–7,8

–3,9

12,1

Вівці і кози на м’ясо

30,9

28,9

–11,9

–20,1

–29,5

–41,1

–31,8

Птиця на м’ясо

1222,2

938,2

–6,0

–144,8

–4,4

–13,4

–22,5

Молоко

5054,6

6130,3

760,8

952,5

17,9

18,4

1,4

Яйця курячі

4312,0

5407,5

687,8

1460,5

18,6

37,0

13,1

Інша продукція тваринництва

2605,4

3050,9

854,2

1130,6

74,1

58,9

53,2

Джерело : [4, 2, с. 1]

 

Суттєво зросла рентабельність виробництва картоплі – з 12,9% у 2009 р. до 62,1% у 2010 р. Підвищення рівня рентабельності вирощування цієї культури відбулося в сільськогосподарських підприємствах усіх регіонів. У 2011 р. суттєво зросла рентабельність виробництва цукрових буряків – з 16,7% у 2010 р. до 36,5% у 2011р., яка за підсумками 2010 р. хоча і була позитивною, але знизилася з 37,0% у 2009 р. до 16,9% у 2010 р. Також за підсумками 2011 р. рентабельність вирощування картоплі хоча і залишилася позитивною, але знизилася з 62,1% у 2010 р. до 19,7% у 2011 р., овочів відкритого ґрунту – відповідно з 23,5% у 2010 р. до 10,7% у 2011р.

У галузі тваринництва останні два роки, як і в попередньому 2009 р., було рентабельним виробництво молока і яєць. Порівняно з 2009 р. у 2010 р. прибутковість молока помітно підвищилася – з 1,4% до 17,9%, у 2011 р. підвищилась до 18,4%; прибутковість яєць – з 13,1% до 18,6%, у 2011 р. – до 37,0%. Проте рентабельність вирощування свиней на м’ясо знизилася з плюс 12,1% у 2009 р. до мінус 7,5% у 2010 р., а у 2011 р. – до мінус 13,4%.

У 2010 р. відчутно зменшилася збитковість виробництва птиці на м’ясо, яка становила мінус 4,4% проти мінус 22,5% у 2009 р. Проте у 2011 р. рентабельність вирощування птиці знизилася з мінус 4,4% у 2010 р. до мінус 13,4%. Поряд з цим, ще більш збитковим стало виробництво м’яса великої рогатої худоби (мінус 35,9% проти мінус 32,9%) та вовни (мінус 83,0% проти мінус 79,4%). Проте у 2011 р. відчутно зменшилася збитковість вирощування на м'ясо великої рогатої худоби, яка становила мінус 25,1% проти мінус 35,9% у 2010 р., свиней – мінус 3,9% проти мінус 7,8%, а також виробництво вовни – мінус 71,7% проти 82,2%. Поряд з цим, ще більш збитковим стало вирощування овець та кіз на м'ясо (мінус 41,1% проти мінус 29,5%).

У цілому від діяльності в галузі тваринництва підприємствами отримано 1413,7 млн. грн. прибутку, а загальний рівень рентабельності становив 7,8% (у 2009 р. відповідно – 785,7 млн. грн. і 5,5%). У 2011 р. від діяльності в галузі тваринництва підприємствами отримано 2484,1 млн. грн. прибутку, а загальний рівень рентабельності становив 12,3%.

У 2009-2011 рр. зафіксовано зростання витрат на виробництво основних видів сільськогосподарської продукції: насіння соняшнику, картоплю, великої рогатої худоби на м’ясо, вівців і кіз на м’ясо, молоко, вовну (табл. 3).

 

 

Таблиця 3.

Витрати на виробництво основних видів сільськогосподарської продукції у 2009-2011 рр.

Показники

2009

2010

2011

Зернові і зернобобові культури

68,41

88,13

87,76

Насіння соняшнику

117,8

157,41

167,41

Цукрові буряки (фабричні)

29,65

33,65

32,08

Картопля

93,24

117,11

120,86

Овочі відкритого ґрунту

62,6

94,57

80,52

Велика рогата худоба на м’ясо

1388,92

1658,69

1868,54

Свині на м’ясо

1108,23

1191,52

1188,01

Вівці і кози на м’ясо

1670,47

1783,58

2266,48

Молоко

155,26

199,64

235,84

Яйця курячі, на 1000 штук

343,58

363,00

360,08

Вовна

1577

1978,00

2571,53

Джерело : [4, 2, с. 2]

 

Для підтримки сільськогосподарського виробництва, за попередніми підсумками, на рахунки сільськогосподарських підприємств фактично надійшло у 2010 р. 1318,1 млн. грн., у 2011 р. – 597,7 млн. грн. прямих бюджетних дотацій і 3047,4 млн. грн. у 2010 р. та 3389,9 млн. грн. у 2011 р. за рахунок повернення ним податку на додану вартість. У цілому підприємствами отримано за 2010 р. майже 4,4 млрд. грн., а за 2011 р. майже 4,0 млрд. грн. бюджетних коштів, або 476,0 тис. грн. і 477,0 тис. грн. у розрахунку на 1 підприємство відповідно (у 2009 р. – 2,8 млрд. грн. і 300,1 тис. грн.).

Про рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва та основних видів продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за регіонами у 2010-2011 рр. свідчать дані на рис. 3.

 

 

Рис. 3. Рівень рентабельності (збитковості) сільськогосподарського виробництва

у сільськогосподарських підприємствах у 2010-2011 рр.

[побудовано на основі даних 4, 2, с. 3]

 

Висновки.

Сільське господарство є основою продовольчої безпеки країни. Диверсифіковане використання сільськогосподарської продукції підвищує значимість галузі як на національному, так і на світовому рівні. В умовах, яких опинилася продовольча безпека України, на основі нашого дослідження, вважаємо за необхідне:

- продовжувати розвивати сільськогосподарське виробництво продукції;

- створювати привабливі умови інвестування галузі;

- враховувати менеджмент виробництва продукції, щодо збалансованості вирощування сільськогосподарських культур, які б забезпечували різно-векторні інтереси суспільства і підтримку на належному рівні природної родючості ґрунтів.

При виконанні таких направлень вважаємо, що продовольча безпека, як складова економічної безпеки, буде на високому рівні. А забезпечення такого рівня буде сприяти економічному зростанню України, бо саме сприятливим для нашої країни у кризовий період є розвиток сільського господарства.

 

Список використаних джерел:

1. Гойчук О.І. Продовольча безпека: монографія / О.І. Гойчук. –  Житомир : Полісся, 2004. – 348 с.

2. Економічні результати сільськогосподарського виробництва за 2011 рік (попередні дані) : експрес-випуск №06/3-44/222 від 30.03.2012 р. / За ред. Осауленко О.Г. – К. : Державна служба статистики, 2012. – 5 с.

3. Зведені показники (1990-2011рр.) [Електронний ресурс] / Сільське господарство // Офіційний сайт Державного комітету статистики. 25.06.2012. Режим доступу : сайт http: // www.ukrstat.gov.ua.

4. Сільське господарство України за 2011 рік : статистичний збірник / За ред. Н.С. Власенко. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 386 с.

5. Стан сільського господарства у січні-листопаді 2012 року : експрес-випуск №06/2-37/ 781 від 14.12.2012 р. / За ред. Осауленко О.Г. – К. : Державна служба статистики, 2012. – 3 с.

Стаття надійшла до редакції 18.01.2013р.