EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2013

УДК 338.35

 

О. Ю. Пригара,

к. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ НА ЛАНКАХ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Розглянуто можливості формування інноваційних ідей на ланках ланцюга створення вартості на підприємстві. “Ланцюг цінностей” або “ланцюг створення вартості”, запропонований М.Портером, є  аналітичним інструментом діагностики конкурентних переваг підприємства, а також визначення перспективних напрямків їх створення і подальшого розвитку. Розглядаючи інновації як засіб досягнення конкурентних переваг  підприємства, запропоновано розглядати можливість створення цих переваг за рахунок впровадження різних типів інновацій на різних ланках даного ланцюга створення вартості. Відповідно, можливим є застосування даної концепції і для пошуку інноваційних ідей. Таким чином, інноваційні ідеї можуть формуватись у процесі аналізу ситуації реалізації існуючих процесів на підприємстві та пошуку можливостей їх вдосконалення. Тобто джерелами формування інноваційних ідей можуть бути такі елементи ланцюга створення вартості: 1)основні процеси - вхідна логістика, виробництво, вихідна логістика, маркетинг і продаж, обслуговування, 2)допоміжні (підтримуючі) процеси -  інфраструктура компанії, матеріально-технічне забезпечення, розвиток технології, управління трудовими ресурсами.

 

The process of innovative ideas forming on an enterprise is viewed using the concept of value chain analysis. "Value chain" by M.Porter, is the analytical tool of diagnostics of competitive advantages of  an enterprise, and the determination of the possible ways of their creation and further development. Considering innovations as one of the ways of developing of competitive advantages on an enterprise, it is suggested to view the possibility of developing of these advantages due to development of different types of innovations in different elements of value chain. Accordingly, value chain analysis concept may be used for the search of innovative ideas. Thus, innovative ideas can be formed while the analysis of current situation in existing business-processes on an enterprise and analysis of finding possible ways of its improvement. This means that possible sources of forming of innovative ideas are the elements of value chain: 1) basic activities - inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, service, 2) support activities - infrastructure of an enterprise, procurement, technology development, and human resources management.

 

Ключові слова: інновація, інноваційна ідея, формування ідей, ланцюг створення вартості.

 

Keywords: innovation, innovative idea, forming of ideas, value chain concept.

 

 

Актуальність теми дослідження. За сучасних умов глобалізації, зростаючої конкуренції та  насиченості більшості ринків надзвичайної актуальності набувають питання розробки і впровадження інновацій. Ефективна інноваційна діяльність є основою успіху будь-якої країни, галузі та підприємства сьогодні. Інноваційна економіка, економіка знань забезпечують світову першість провідним країнам світу, які її створюють.

 Постановка проблеми. Інновації дають змогу підприємствам набути конкурентних переваг у жорсткому конкурентному середовищі та зайняти стійкі позиції на ринку.  Існують різні моделі інноваційного розвитку підприємств. Однак, навіть підприємства, які не орієнтовані на радикальні інновації і не впроваджують інновації постійно у виробництво, здійснюють інноваційну діяльність, оскільки намагаються зайняти стійкі конкурентні позиції на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інноваційного розвитку підприємств підіймаються у численних наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних авторів: Александров В.В., Бажал Ю.М., Друкер П., Завлін П.Н., Ілляшенко С.М., Кузьмін О.Є., Пересада А.А., Фатхутдинов Р.А., Черваньов Д.М., Чухрай Н.І, ін. У літературі висвітлено поняття, класифікації інновацій та численні методи формування інноваційних ідей. Серед джерел інноваційних ідей переважно вказують наступні: раптові події для підприємства чи галузі;  невідповідність між реальністю та уявленнями про неї; потреби технологічного процесу; зміни у структурі галузі або ринку; демографічні зміни; зміни у сприйнятті споживачів; нові знання.

Формулювання цілей статті. Розглядаючи методи формування інноваційних ідей, у більшості наукових джерел йдеться про продуктові інновації. Хоча розглядаючи інноваційну діяльність на підприємстві, слід вести мову про різні типи інновацій – продуктові, процесні, управлінські на всіх ланках створення вартості на підприємстві. Саме цей аспект є недостатньо дослідженим, що і визначає актуальність даного аналізу.

Розглянемо можливі джерела формування інноваційних ідей на різних ланках ланцюга створення вартості на підприємстві.

Викладення основного матеріалу. Важливим аналітичним інструментом діагностики власних конкурентних переваг і переваг конкурентів, а також визначення перспективних напрямків їх створення і подальшого розвитку, виступає концепція “ланцюгу цінностей” або “ланцюгу створення вартості” запропонована М.Портером [9, с.59-62]. Ланцюг цінностей відображає процес створення вартості на підприємстві та складається з різних елементів основних і допоміжних (підтримуючих) процесів. До основних елементів належать: вхідна логістика, виробництво, вихідна логістика, маркетинг і продаж, обслуговування. До допоміжних функцій належать: інфраструктура компанії, матеріально-технічне забезпечення, розвиток технології, управління трудовими ресурсами. Кожен з цих процесів у ланцюгу цінностей є потенційним джерелом конкурентної переваги.

Розглядаючи інновації як засіб досягнення конкурентних переваг  підприємства, можна розглядати можливість створення цих переваг за рахунок впровадження різних типів інновацій на різних ланках даного ланцюга створення вартості. Відповідно, стає можливим застосування даної концепції і для пошуку інноваційних ідей у рамках аналізу ланцюга створення вартості на підприємстві (табл.1).

 

Таблиця 1.

Джерела пошуку інноваційних ідей у рамках аналізу ланцюга створення вартості на підприємстві

Ланки ланцюга створення вартості на підприємстві

Можливі джерела  пошуку інноваційних ідей

Допоміжні елементи

Інфраструктура компанії

 

Стиль керівництва, система менеджменту та планування (інноваційні підходи до управління підприємством), управління якістю

Розвиток технологій

 

Науково-дослідні розробки, автоматизація процесів, розробка систем тестування виробів

Управління трудовими ресурсами

Процедура підбору, тестування та підготовки, розвитку та мотивації роботи кадрів

Матеріально-технічне забезпечення

Закупівлі сировини, сервіс, запасні частини, обладнання

Основні елементи

Вхідна логістика

 

Закупівельна логістика, транспортна логістика, складування і зберігання, управління запасами

Виробництво

 

Обробка, упаковка, збирання, обслуговування обладнання, тестування

Вихідна логістика

Обробка замовлень, товарорух

Маркетинг і продаж

Вибір каналів збуту, просування, ціноутворення

Обслуговування

 

Підтримка клієнтів, налаштування, навчання, постачання запасних частин

 

Розглянемо можливі джерела формування інноваційних ідей на різних ланках ланцюга створення вартості на підприємстві на прикладі автомобільної галузі за наведеними у таблиці елементами.

Інфраструктура компанії. При розгляді можливостей покращення конкурентних позицій та можливих інновацій за цим елементом переглядається стиль керівництва, система управління та планування на підприємстві. Сьогодні набувають поширення сучасні інноваційні концепції управління  – концепція Lean Management (Ощадне управління),  Total Quality Management (Комплексне управління якістю), Business Process Reingineering (Реінженіринг бізнес-процесів), Change Management (Менеджмент змін), Benchmarking (Бенчмаркинг), Time Business Management (Управління бізнес-часом) [8, c.52-66].

Наприклад, виробнича система в автомобільній корпорації Toyota Motors - Toyota Production System (TPS) орієнтована на повне виключення втрат і базується на принципі "точно в час" з використанням засобів передачі інформації "КАNBAN". Сутність цієї системи  полягає в тому, що всі виробничі підрозділи заводу постачаються матеріальними ресурсами лише в тій кількості і до такого терміну, який необхідний для виконання замовлення підрозділу споживача [3].

Попереднім кроком до застосування виробничої системи TPS стає повна ідентифікація втрат: втрати через надвиробництво; втрати часу через очікування; втрати при непотрібному транспортуванні; втрати через зайві етапи обробки; втрати через зайві запаси; втрати через непотрібні переміщення; втрати через  випуск дефектної продукції. Усунення цих втрат може значно підвищити ефективність роботи підприємства.

Розвиток технологій як засіб визначення перспективних напрямків створення і подальшого розвитку конкурентних переваг підприємства передбачає здійснення науково-дослідних розробок у сфері виробництва, продажу, сервісу, досліджень та ін. Тобто передбачає готовність до технологічних новацій у будь-якій сфері діяльності підприємства.

Автомобільні компанії активно впроваджують технологічні інновації, спрямовані на підвищенні рівня безпеки, комфорту, зменшення рівня шкідливих викидів в атмосферу, зменшення споживання палива. Cьогодні «Bosch» щорічно інвестує 400 млн євро в електрифікацію транспортних засобів - головним чином в розробку тягових акумуляторів, електродвигунів і електронних приладів [6].

Крім того, прикладом розвитку технологій може бути інноваційне співробітництво, яке набуває значних темпів сьогодні не лише у автомобільній галузі, а й багатьох інших галузях у відповідь на зростаючу конкуренцію на ринках та зростаючі витрати на НДР. Приміром, провідні автомобільні виробники об’єднують зусилля у сфері НДР з проблем безпеки конструкцій автомобілів і зниження рівня токсичності відпрацьованих двигуном газів. Так компаніями «Renault», «Peugeot», «Daimler», «Citroen», «Fiat», «Volkswagen» створено організацію «ККМК», до функцій якої належить забезпечення обміну НДДКР, збільшення бюджетів на наукові дослідження у сфері безпеки, досягнення у державах ЄС більшої уніфікації технічних вимог безпеки європейських автомобілів [4].

Управління трудовими ресурсами. Розглядаючи можливість інноваційних підходів до управління трудовими ресурсами слід зосередити увагу на можливості збільшення рівня інноваційності програм по підбору кадрів, застосування провідних схем навчання та періодичної атестації персоналу. Обов’язковими для багатьох компаній є періодичне проходження різного роду тренінгів для працюючого персоналу. Провідні компанії мають власні навчальні центри та центри атестації кадрів. Наприклад,  у  корпорації "УкрАвто"є система дистанційного навчання. Працівники за допомогою доступу до Інтернет сайту цієї системи мають доступ до багатьох спеціалізованих навчальних ресурсів корпорації [7].

Матеріально-технічне забезпечення. Підприємство може підвищити рівень власних конкурентних переваг, а також розробляти інноваційні ідеї шляхом вдосконалення системи роботи з постачальниками. Наприклад, провідні автовиробники сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності своїх постачальників. Компанія Toyota Motors розробила систему стимулів для постачальників щодо інвестування у спеціалізоване обладнання, підвищення кваліфікації працівників, що створює обопільні довгострокові вигоди.

Вхідна логістика.  Інновації можливі у постачанні ресурсів, перевезенні вантажів, складуванні, зберіганні і управлінні запасами. Логістичні комунікації є важливою сполучною ланкою в логістичних системах. У діяльності складів застосовують автоматизовані транспортно-складські системи (AS/RS), відомі як «автоматизований склад» [3]. До управлінських інновацій, які застосовуються у логістиці відносять і аутсорсинг, відповідно до якого виконання неключових функцій компанії покладається на зовнішню (третю) сторону, що представляє собою спеціалізованого професійного провайдера послуг.

Виробництво. Інноваційні ідеї можуть з’явитись при аналізі можливих шляхів вдосконалення процесів обробки, збирання, обслуговування обладнання та тестування виробів.

Наприклад, компанії Ford, Audi, BMW, General Motors, Daimler AG та Volkswagen беруть участь у чотирирічній дослідницькій програмі німецького уряду за назвою «Safe Intelligent Mobility – Testfield Germany». Її завдання полягає у випробуванні інтелектуальних автомобільних систем, які дозволяють збільшити безпеку дорожнього руху, а також вироблення єдиного стандарту для технологій «спілкування» машин один з одним. Інвестиції в даний проект досягають 65 мільйонів доларів. Серед новинок, випробовуваних автовиробниками, представлені системи, що дозволяють інформувати водіїв про небезпеки на дорозі та про екстрене гальмування попереду їдучих автомобілів, що перебувають поза зоною видимості. General Motors зараз розробляє систему, здатну визначати місце розташування пішоходів за допомогою Wi-Fi сигналу, який видають смартфони пішоходів[1].

У концерні Daimler AG автомобілі проходять випробування  в аеродинамічних тунелях, за допомогою яких штучно створюють екстремальні погодні умови. За допомогою цих тунелів випробування автомобілів можливе при температурі до мінус 40 градусів, а вентилятори дають змогу створити умови вітру швидкістю до 265 км/год. На будівництво  цих тунелів витрачено 52 млн. євро [2].

Вихідна логістика.  Інновації  можливі і у розподілі та постачанні продукції замовникам. Скоротити час між одержанням замовлення та відправкою продукції споживачу дозволяє застосування комп’ютерної техніки. На сьогодні серед логістичних технологій у дистрибуції поширення набули системи Efficient consumer response (ефективна реакція на споживача), QR (швидка реакція) [3].

Маркетинг і продаж  досить часто застосовуються як засоби підвищення власних конкурентних переваг підприємств. В автомобільній промисловості, наприклад, іноземні виробничі підрозділи займаються переважно збіркою готової продукції з деталей та вузлів, які виробляються в інших країнах. Часто міжнародні компанії делегують своїм закордонним філіям економічні функції, пов’язані з маркетингом та обслуговуванням споживачів.

На етапі маркетингу і продажу компанії надають унікальні умови автокредитування, намагаються покращувати стандарти обслуговування клієнтів, застосовують різні методи просування продукції та формування іміджу марки. Наприклад,  представництво концерну Daimler AG  в Україні започаткувало клуб клієнтів Mercedes-Benz club і видає журнал Mercedes-Benz [5].  Крім того,  двічі на рік організуються сезони моди  Mercedes-Benz Kyiv fashion days, на яких є можливість зібрати цільову аудиторію клієнтів у спеціальному виставковому залі компанії і під час показів дизайнерських колекцій можна продемонструвати нові моделі автомобілів компанії.

Обслуговування. Інновації можливі у сферах підтримки клієнтів, налаштування, навчання, постачання запасних частин.

Провідні автовиробники мають власні сервісні центри оснащені новітнім обладнанням для проведення діагностики технічного стану автомобіля, здійснення робіт щодо технічного обслуговування та ремонту.  Власники автомобілів марки Mercedes-Benz можуть скористатись послугою цілодобового сервісу (Service 24h), яка включає надання технічної допомоги, консультацій, можливість оперативної евакуації автомобіля як на території України, так і закордоном [5]. 

Висновки. Описаний вище підхід до пошуку джерел формування інноваційних ідей передбачає розподіл проблеми на часткові елементи, з яких вона складається. У даному випадку йдеться про пошук можливих сфер виникнення інновацій на підприємстві. Головним завданням при пошуку джерел формування інноваційних ідей шляхом аналізу складових ланок ланцюга створення вартості є здійснення ґрунтовного аналізу існуючої ситуації. Персонал, який задіяний у кожній конкретній ланці, може бути джерелом рекомендацій щодо покращення показників роботи у ній. Тому відкритість, креативність, умотивованість персоналу до командної роботи та творчого підходу вирішення питань є найбільш важливими питаннями для підприємства.

 

Література:

1. Автомобільний он-лайн журнал «Автокермо» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://autokermo.info/news/ford-rozpochav-testuvannya-systemy-bezpeky.html#more-106

2. Архів журналу «Mercedes-Benz в Украине» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mercedes-benz.ua/cars/mercedes_club_ua/archive.html

3. Болдирева Л.М. Інновації в логістиці: теоретико-методологічні та практичні аспекти/ Л.М. Болдирева –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ekonk/2011.../1_2011.pdf

4. Ладуба Т.Ю. Інтернаціоналізація автомобільної промисловості в умовах зростання національних економік/ Т.Ю. Ладуба – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mep/2011_12-13/8%20Laduba.pdf.

5. Офіційний сайт марки Mercedes-Benz в Україні - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mercedes-benz.ua/cars/service/service_24.html

6. Сайт групи компаній Bosch - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bosch.ua/language1/for-journalists/press/innovation-automotive/index.html

7. Сайт системи дистанційного навчання корпорації «Укравто» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mba.ukravto.ua/

8. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. – К.: КОНДОР, 2006. – 398 с. С.52-66

9. Роrter M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance .New York: Harvard Business Review, 1985.

Стаття надійшла до редакції 06.01.2013р.