EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2013

УДК 338.431.2 : 631.95

 

І. С. Воронецька,

к. е. н., доцент

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, м. Вінниця

 

ОЦІНКА КУПІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

У статті проведено оцінку купівельної поведінки споживачів екологобезпечної сільськогосподарської продукції, яка свідчить про їх бажання купувати дану продукцію з метою збереження здоров'я та охорони навколишнього природного середовища, що є однією з передумов екологобезпечного виробництва.

 

This article presents the assessment of the purchasing behavior of consumers ecologically safe agricultural products, indicating their desire to buy ecologically safe products for health and environmental protection, which is a prerequisite for the production of such products by agricultural producers.

 

Ключові слова: екологобезпечна продукція, сільське господарство, споживачі, купівельна поведінка, оцінка.

 

Keywords: ecologically safe products, agriculture, consumers, purchasing behavior, estimation.

 

 

Постановка проблеми. Тенденції розвитку аграрного сектора України свідчать про наявність значного нереалізованого потенціалу, який в умовах інтенсивного виробництва не враховує екологічної та соціальної складової. Ця вимога може бути забезпечена за умови розвитку в аграрному секторі екологобезпечного виробництва. Фрагментарність досліджень зі стимулювання попиту на екологобезпечну сільськогосподарську продукцію перешкоджає розвиткові вітчизняного ринку, що в свою чергу переорієнтовує її виробників на європейського споживача. Це обумовлює необхідність подальших системних досліджень основних елементів ринку екологобезпечної сільськогосподарської продукції. Тому, в сучасних умовах оптимальне використання природно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств з метою виробництва екологобезпечної продукції можливе лише у випадку орієнтації їх на існуючі на ринку обсяги попиту, що відповідає потребам споживачів.

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. Перші дослідження споживання, які проводились за бюджетами робочих родин, є дослідження німецького статистика Е. Енгеля, більш відомого за рахунок розробленої ним кривої залежності попиту від доходу при незмінних цінах та смаках споживача. О.А. Козлова досліджуючи бюджети споживачів дійшла висновку, що частка витрат на харчування залежить від чисельності сім’ї, віку її членів [3]. В основу досліджень шведського дослідника Л. Торнквіста покладено принцип розмежування товарів за пріоритетністю для споживача. А.А. Максимов проводить дослідження щодо оцінки купівельних переваг споживачів до екологічно безпечної продукції [4; 5].

Саме тому, на сучасному етапі розвитку економіки України, вкрай важливим є подальше дослідження поведінки споживачів з метою надання ефективних засобів регулювання розвитку виробництва екологобезпечної сільськогосподарської продукції та механізмів щодо його державної підтримки на оптимальному рівні.

Метою статті є оцінка купівельної поведінки споживачів екологобезпечної сільськогосподарської продукції.

Результати досліджень. Зростання популярності споживання екологобезпечної продукції за кордоном в певній мірі здійснює свій позитивний вплив і на споживачів України. Як показують дослідження, споживач в країні зацікавлений у наявності даного сегменту на ринку сільськогосподарської продукції [1; 2]. Перш за все, про це свідчить опитування споживачів. У ході нашого дослідження в 2010–2012 рр. було проведено соціологічне (анкетне) опитування жителів Вінницької області у віці від 20 років і старше. Загальна кількість респондентів склала 250 чоловік, у тому числі чоловіків – 47, жінок – 203. Загальна їх характеристика представлена в таблиці 1.

 

Таблиця 1. Характеристика респондентів

Показники

Характеристика

чол.

у % до числа опитаних

Кількість респондентів всього

 

250

 

з них:

чоловіків

47

18,8

жінок

203

81,2

Вік респондентів

до 25 років

130

52,0

від 25 до 40 років

103

41,2

від 40 і більше років

17

6,8

Місце проживання респондентів

в сільській місцевості

41

16,4

в районному центрі або передмісті

20

8,0

в місті

189

75,6

Сімейний стан респондентів

не одружений (не заміжня)

120

48,0

одружений (заміжня)

107

42,8

розведений (а), вдівець (вдова)

23

9,2

Кількість членів сім’ї

один

24

9,6

двоє

48

19,2

троє

77

30,8

четверо

69

27,6

більше чотирьох

31

12,4

Наявність дітей

немає дітей

135

54,0

один

82

32,8

двоє

27

10,8

троє і більше

6

2,4

Освіта респондентів

середня (загальна)

23

9,2

середня-спеціальна

90

36,0

вища (неповна вища)

137

54,8

Дохід сім'ї в розрахунку на одного члена сім'ї, грн.

до 4000

16

6,4

від4000 до 6000

27

10,8

від 6000 до 8000

41

16,4

від 8000 до 10000

47

18,8

понад 10000

119

47,6

Соціальне становище

державний службовець

46

18,4

працівник бюджетної організації

44

17,6

учень (студент)

34

13,6

працівник комерційної структури

109

43,6

підприємець (фермер)

4

1,6

безробітний

13

5,2

 

Як видно з наведених даних, склад представлених респондентів дуже різноманітний: за віком, сімейним станом, складом сім'ї, наявністю дітей, соціальним станом, рівнем освіти, матеріальним становищем, що є, на наш погляд, достатньою підставою вважати отримані відповіді як обґрунтовані. При соціологічному опитуванні, перш за все, було поставлено завдання виявити у споживачів чи знають вони, що таке екологобезпечна продукція. Опитування показало, що 56,0% знає що це таке, 40,8% опитаних відповіли «скоріше так, ніж ні» і лише 3,2% – «ні».

На запитання «Чи знаєте Ви про виробництво екологобезпечної продукції в зарубіжних країнах, 45 чол. (18%) відповіли позитивно, 53 чол. (21,2%) – скоріше знають, чим ні, а 152 чол. (60,8%) – відповіли, що не знають. Це свідчить про те, що засоби масової інформації України цьому важливому, як ми вважаємо, питанню практично не приділяють уваги, що не можна визнати обґрунтованим.

На запитання «Чи купуєте Ви екологобезпечну продукцію?» 23,2% відповіли «так, регулярно», 66,8% – «так, іноді» і тільки 10,0% – ні. На питання «Хотіли б Ви для своїх дітей купувати екологобезпечну продукцію?» 88,5% опитаних відповіли «так», 10,4% – «скоріше так, ніж ні» і лише 1,1% – відповіли «ні». На питання «Хотіли б Ви для себе купувати цю продукцію?» 81,3% відповіли «так», 17,5% – «скоріше так, ніж ні» і «ні» – тільки 1,2%. Усе це свідчить про те, що більшість респондентів хотіли б купувати екологобезпечну продукцію і для себе, і для своїх дітей. Отже, виробництвом такої продукції повинні зайнятися вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники. На запитання «Вирощуєте Ви на своїй присадибній ділянці (дачі, городі) сільськогосподарську продукцію без застосування добрив і отрутохімікатів?» 58,8% відповіли «так», 27,0% – «інколи, в малих кількостях» і 14,2% – «ні».

Результати проведеного соціологічного обстеження свідчать про те, що споживачі ще не володіють достатньою інформацією про переваги екологобезпечної продукції. Велику роль у придбанні екологобезпечної продукції відіграє матеріальний добробут споживачів (табл. 2). Найбільше число опитаних купує екологобезпечну продукцію з рівнем доходу на одного члена сім'ї понад 8 тис. грн. на місяць. При цьому більшість купує мінеральну воду, картоплю, овочі та фрукти, молочну та м'ясну продукцію.

 

Таблиця 2. Дохід сім'ї та покупка екологобезпечної продукції

Відповіді

Дохід у розрахунку на одного члена сім'ї, тис. грн.

до 2,0

2,1–4,0

4,1-6,0

6,1–8,0

понад 8,0

Питання: Чи купуєте Ви екологобезпечну продукцію?

Так, регулярно

3

5

10

16

24

Так, іноді

12

21

26

28

70

Ні

1

1

28

3

15

Якщо так, то вкажіть яку:

 

 

 

 

 

Мінеральну воду

8

13

20

26

72

Дитяче харчування

6

3

10

9

31

Картоплю

5

15

13

15

51

Овочі

8

17

17

21

67

Фрукти

8

14

18

18

65

Молочні продукти

8

16

23

24

66

М’ясні продукти

6

14

15

22

54

 

Велику роль у бажанні купувати екологобезпечну продукцію сільського господарства відіграє вікова група споживачів. З числа опитаних респондентів 52,0% мають вік до 25 років, 41,2% – від 25 до 40 років і 6,8% – від 40 років і старше. Споживачі у віці до 40 років купують екологобезпечну продукцію або хочуть її купувати як для своїх дітей, так і для себе (табл. 3).

 

Таблиця 3. Думки респондентів щодо придбання екологобезпечної продукції

Відповіді

Вік респондентів, років

До 25

25-40

понад 40

Питання: Чи купуєте Ви екологобезпечну продукцію?

Так, регулярно

33

21

4

Так, іноді

88

69

10

Ні

9

13

3

Питання: Чи хотіли б Ви для своїх дітей купувати екологобезпечну продукцію?

Так

119

92

15

Швидше так, ніж ні

10

11

1

Ні

1

0

1

Питання: Чи хотіли б Ви для себе купувати екологобезпечну продукцію?

Так

109

87

14

Швидше так, ніж ні

21

16

2

Ні

0

0

1

Питання: вирощуєте Ви на своїй присадибній ділянці (дачі, городі) сільгосппродукцію без застосування мінеральних добрив і отрутохімікатів?

Так

84

70

11

Ні

13

19

1

Іноді, в малих кількостях

23

24

5

 

На запитання «Що для Вас важливіше при покупці екологобезпечної продукції?» більша частина респондентів (70,0%) найбільш важливим (оцінка 1) відзначили хорошу репутацію виробника (табл. 4).

 

Таблиця 4. Переваги респондентів при покупці екологобезпечної продукції

Відповіді

Оцінка важливості

(в міру убування, від 1 до 4)

1

2

3

4

не відповіли

Приваблива і зручна упаковка

20

26

50

147

7

Хороша репутація виробника даної продукції

175

32

18

18

7

Відома торговельна марка

30

131

65

17

7

Гарна реклама та інформування про переваги такої продукції

19

54

111

59

7

 

Потім, по мірі важливості (оцінка 2) йде популярність торгової марки (52,3%). Оцінку 3 отримала хороша реклама та інформування про переваги такої продукції (44,4%). Найменш важливим (оцінка 4) респонденти відзначили привабливу і зручну упаковку (58,8%) (рис. 1).

 

Рис1. Оцінка важливості показників при покупці екологобезпечної продукції

 

Важливим, на наш погляд, є й те, як ставиться населення до тієї системи сертифікації, яка існує в країні. На запитання «Чи довіряєте Ви існуючій системі сертифікації продукції, що підтверджує її відповідність екологобезпечній?» тільки 11,2% відповіли «довіряю», 46,0% «скоріше так, ніж ні» і «42,8%» – ні.

Нами була зроблена спроба виявити у респондентів, що впливає на обмеження купівлі ними екологобезпечної продукції та що необхідно, на їх погляд, зробити для розширення виробництва цієї продукції в країні. Відповіді на ці та інші питання представлені в таблиці 5.

 

Таблиця 5. Думки респондентів про виробництво і покупку екологобезпечної продукції

Питання

Відповіді

чол.

у% до числа опитаних

Вкажіть, що Вас стримує при покупці екологобезпечної продукції?

Недостатній рівень доходу сім'ї

64

25,6

Не вірите, що дана продукція дійсно екологобезпечна

57

22,8

Рідко зустрічається в магазині

129

51,6

Зустрічаєте Ви в магазинах с.-г. продукцію вітчизняного виробництва в упаковці з маркуванням «Екологобезпечна продукція»?

Так, часто

26

10,4

Так, але дуже рідко

159

63,6

Ні

65

26

Де Вам було б зручніше купувати екологобезпечну сільськогосподарську продукцію?

У спеціалізованих магазинах

83

33,2

У спеціалізованих відділах магазинів роздрібної торгівлі

141

56,4

У фірмових магазинах сільськогосподарських організацій (фермерських господарств)

26

10,4

Чому, на Вашу думку, в даний час мало виробляється і продається сільськогосподарської продукції з маркуванням «Екологобезпечна»?

Немає достатньої зацікавленості у товаровиробників

83

33,2

Низький рівень попиту на таку продукцію

93

37,2

Недостатній рівень рекламного забезпечення

35

14

Низькі ціни реалізації

39

15,6

Відсутність можливості застосування мінеральних добрив і отрутохімікатів

 

 

Що, на Ваш погляд, слід вжити для розширення виробництва екологобезпечної продукції в Україні?

Налагодити технологічний і токсикологічний контроль виробленої продукції

41

16,4

Проводити сертифікацію всього процесу виробництва продукції

119

47,6

Надавати дотації сільгоспвиробникам такої продукції

68

27,2

Збільшити асигнування сільського господарства щодо впровадження новітніх технологій

22

8,8

 

Так, на запитання «Де Вам було б зручніше купувати екологобезпечну сільськогосподарську продукцію?» 56,4% респондентів відповіли, що в спеціалізованих відділах магазинів роздрібної торгівлі, 33,2% – у спеціалізованих магазинах, а 10,4% – у фірмових магазинах сільськогосподарських організацій (селянських (фермерських) господарств).

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, вивчення потреб населення дозволяє визначити споживчі вимоги до вироблюваної продукції, тоді, як дослідження попиту вказує на кількісні значення обсягів виробництва. Згідно відповідей респондентів, для задоволення потреб споживачів у еколгобезпечній продукції ще існують значні проблеми при її виробництві та придбанні. Разом з тим, проведене соціологічне дослідження показує, що екологобезпечні продукти сільського господарства вже починають користуватися попитом, у них є своя група споживачів. Також з упевненістю можна говорити про зростання частки населення, що охоче купуватиме екологобезпечну продукцію.

 

Література

1. Антонець А.С. Формування ринку екологобезпечної продукції при органічному землеробстві / А.С. Антонець, В.В. Писаренко, Т.В. Лук’яненко, Ю.Г. Писаренко // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 75–79.

2. Божкова В.В. Маркетингове дослідження ринкових перспектив нової екопродукції / В.В. Божкова, О.О. Суярова // Вісник Сумського державного університету. – 2006. – № 1. – С. 93–103.

3. Козлова О.А. Формирование маркетинговых стратегий развитие рынка органической продукции на основе теории жизненных циклов / О.А. Козлова // Практический маркетинг. – № 5 (171). – 2011. – С. 45–52.

4. Максимов А.А. Потребителям России – экологически чистую (безопасную) продукцию / А.А. Максимов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2009. – № 3 (23). – С. 100–103.

5. Максимов А.А. Производство экологически безопасной продукции растениеводства: принципы, условия, факторы / А.А. Максимов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. Теоретический и научно-практический журнал. – 2010. – № 1 (25). – С. 145–147.

  Стаття надійшла до редакції 16.02.2013 р.