EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2013

УДК 336.1

 

В. О. Григоренко,

здобувач Львівської державної фінансової академії, м. Львів

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ

 

В статті розглянуто теоретичні основи бюджетно-податкового регулювання процесу формування фінансового потенціалу території. Визначено основні положення бюджетного та податкового регулювання та їх значення в процесі формування та використання фінансового потенціалу території.

 

The paper deals with the theoretical foundations of the fiscal adjustment process of forming the financial potential of the territory. The main provisions of the budget and tax regulations and their importance in the formation and the financial potential of the territory.

 

Ключові слова: бюджетно-податкове регулювання, фінансовий потенціал, фінансові ресурси, бюджетний механізм, податкове планування, фінансове забезпечення, бюджетний інструмент, податкові важелі.

 

Key words: fiscal management, financial capacity, financial resources, budget mechanism, tax planning, financial support, fiscal tool, the tax levers.

 

 

Актуальність. Економіка України з усіма її трансформаційними процесами закономірно викликає інтерес у вчених-економістів, особливо в наслідок кризового періоду 2008-2009 років. Результатом тих подій є нестабільне економічне середовище, зниження темпів виробництва, нестабільний валютний курс і зростаючий державний борг. Всі ці явища провокують стагнацію та рецесію, і без того слабкої економіки.

Саме в таких умовах перед органами місцевої влади постали нові завдання вирішення старих проблем: як підтримати соціально вразливі верстви населення; як забезпечити стабільність надходжень до бюджету; як активізувати розвиток економіки в регіоні.

Вирішення цих завдань є досить складною науково-теоретичною і практичною проблемою, оскільки її вирішення повинне ґрунтуватись  не тільки на бажанні, а повинно мати ряд ефективних управлінських рішень, які б дозволяли не тільки вирішити поставлену проблематику але і використати потенційні можливості території для її подальшого економічного розвитку.

Стійке зростання фінансової забезпеченості території, збалансованість доходів і видатків через використання бюджетно-податкових механізмів регулювання є одним з найважливіших критеріїв оцінки ефективності управління соціально-економічним розвитком території.

Сьогоднішня ситуація, при якій дохідна частина місцевих бюджетів не спроможна покрити обсяг їх видатків, свідчить про необхідність вдосконалення процесу управління соціально-економічним розвитком території на основі вдосконалення бюджетно-податкових механізмів та важелів регулювання економічних процесів з метою активного використання фінансового потенціалу території.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика наповнення місцевих бюджетів займає важливе місце в дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних учених. Проблеми регулювання формування фінансового забезпечення території досліджувались у працях вчених О.Василика, В.Гейця, М.Долішнього, Б.Кваснюка, Т.Ковальчука, В.Кравченка, В.Онищенка.,  О.Кириленко, В.Лагутіна, І.Луніної, В.Опаріна, В. Федосова, Н.Чумаченка, А.Чухна, С.Юрія, О.Гордей, Л.Наумової, А.Мельник, Т.Куценко. Проте, потреба пошуку шляхів удосконалення діючих інструментів бюджетно-податкового регулювання фінансового потенціалу території, як фактора забезпечення соціально-економічного розвитку залишається актуальним і потребує подальшого дослідження.

Постановка завдання.  Основна роль забезпечення рівномірного розвитку територій належить державним фінансам, а саме в питанні розробки та реалізації бюджетної та податкової політики. У той же час проблема формування фінансових ресурсів території у цілому залишається малодослідженою і потребує подальшої розробки, особливо у контексті впливу окремих інструментів на результативність такого формування і на використання потенційних можливостей примноження фінансових ресурсів території. Це стосується, насамперед інструментів бюджетно-податкового регулювання, зважаючи на їх місце у системі формування фінансових ресурсів суб’єктів економіки. Значимість розв’язання цих проблем, недостатній рівень їх розробки визначили вибір теми дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження.  В процесі  формування фінансових ресурсів території, місцеві органи влади стикаються з проблемою дотримання принципу соціальної справедливості при розподілі сформованих фінансових ресурсів. Важливу роль в справедливому розподілі наявних фінансових ресурсів відіграє бюджетно-податкова політика. Ця політика визначає систему взаємин центру та регіонів і є найважливішим чинником державної єдності. Саме за допомогою реалізації інструментів бюджетно-податкової політики уряд має змогу підтримувати баланс розвитку різних території та регіонів.

В основному процес фінансового збалансування між регіонами досягається шляхом реалізації саме бюджетної складової бюджетно-податкової політики.

Інструменти бюджетної політики якраз покликані виконувати регулюючі функції, в той час як інструменти податкової політики в більшій мірі виконують стимулюючу та ресурсоутворюючу функції.

Сукупність інструментів і важелів бюджетного регулювання формують бюджетний механізм, який входить до складу системи механізмів державного регулювання економіки.

Поняття бюджетний механізм у вітчизняній науковій літературі застосовується досить широко стосовно різних об’єктів спрямування його дії. Проте варто відмітити, що однозначного визначення цього поняття не існує, в силу різноманіття суспільних явищ або проблем, до вирішення яких різні науковці застосовують структуру бюджетного механізму. Дослідивши який зміст провідні науковці вкладають в поняття «бюджетний механізм», а також визначивши всі спільні та відмінні значення, дасть змогу сформувати основу поняття бюджетно-податковий механізм.

За результатами проведеного дослідження виявлено, що на сьогодні є два основних підходи до визначення категорії “бюджетний механізм”:

-   бюджетний механізм – це організація налагодження роботи економіки і фінансів;

-   бюджетний механізм – це сукупність методів і важелів бюджетного впливу на соціально-економічний розвиток.

За економічною сутністю бюджетний механізм відображає комплексну взаємодію організаційних і методологічних заходів у формі бюджетних методів, бюджетних інструментів і бюджетних важелів, що діють на правовій основі і забезпечують функціонування бюджетної системи в економіці держави, їх практичне застосування для виконання цілей і завдань, окреслених бюджетною політикою. Бюджетний механізм — це складна економічна форма цілеспрямованої взаємодії його елементів для забезпечення мобілізації фінансових ресурсів держави та їх використання відповідно до бюджетної політики держави [3, с. 34-39].

Досліджуючи бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки, Л.Наумова виділяє два підходи до визначення сутності бюджетного механізму: внутрішній та зовнішній [7, с.19-28]. Тобто з одного боку під бюджетним механізмом розуміють функціонування самих бюджетних коштів, матеріальним відображенням яких є грошові потоки.  А враховуючи, що організація руху грошових потоків відбувається відповідно до чітко визначених правил, та за конкретно визначеними напрямами, можна характеризувати бюджетний механізм як суб’єкт, що характеризує внутрішню структуру функціонування фінансових ресурсів. З іншого боку, бюджетний механізм можна розглядати як сукупність методів, форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан розвитку економіки [6, с.51-59]. Така характеристика бюджетного механізму відображає зовнішню структуру бюджетного механізму і характеризує фінансові ресурси як фактор впливу на стан економіки.

Узагальнюючи вище наведене, слід зауважити, що стосовно використання бюджетно-податкового механізму як елемента регулювання фінансово забезпечення території, він скоріше матиме зовнішню направленість, так як включатиме в себе заходи стимулювання розвитку суб’єктів господарювання, та окремих галузей економіки в цілому, в межах визначеної території і як результат сприятиме вирівнюванню соціально-економічної диспропорції територій.

Для бюджетного механізму, як економічної категорії притаманною є наявність двох типових характеристик – якісної та кількісної. Кількісна проявляється в обсязі фінансових ресурсів, які мобілізуються і використовуються бюджетною системою, якісна складова (характеристика) визначає сам механізм формування і використання фінансових ресурсів території, через використання бюджетних інструментів (ставок, норм, строків, стимулів, санкцій тощо), задля досягнення кількісних результатів.

Розглядаючи бюджетний механізм забезпечення суспільного добробуту, О.Гордей та Д.Василик виділяють такі його складові:

-  бюджетне планування та прогнозування;

-  бюджетні норми та нормативи;

-  бюджетний контроль;

-  міжбюджетні розрахунки;

-  бюджетне регулювання;

-  бюджетне законодавство;

-  управління бюджетними коштами [8, с.29-32].

Структуру бюджетного механізму такою якою її визначають в теорії показано на рис.1.1.

 

Рис. 1.1. Структурні елементи бюджетного механізму

 

Бюджетно-податкове регулювання є одним з основних елементів державної фінансової політики.  Однак в більшості випадків науковці окремо розділяють поняття бюджетне регулювання та податкове регулювання. На нашу думку розмежування бюджетного і податкового регулювання, так як і розмежування понять бюджетна і податкова політики має умовний характер, оскільки дані елементи є взаємопов’язаними і функціонують паралельно. Саме застосування терміну бюджетно-податкове регулювання вказує на сферу впливу державної політики в процесі регулювання соціально-економічних відносин.

Бюджетне регулювання охоплює всі форми впливу держави на проведення бюджетної політики, починаючи від прийняття закону про державний бюджет або рішення місцевої ради народних депутатів про місцевий бюджет і аж до їх застосування державними органами. У необхідних випадках бюджетна політика держави здійснюється в примусовому порядку.

Другою складовою бюджетно-податкового регулювання є податкове регулювання. Під податковим регулювання більшість науковців вбачають сукупність заходів у податковій сфері (зміна ставок оподаткування, надання податкових пільг, скасування певних видів податків та ін.), які забезпечують державний вплив на перерозподіл національного доходу в інтересах окремих соціальних верств, а також на інвестиції, науково-технічний розвиток, економічне зростання тощо.

Використання податкових інструментів та важелів реалізації фіскальної політики, необхідно враховувати подвійний соціально-економічний зміст податків. З одного боку, податки забезпечують наповнення бюджету, а отже дають змогу реалізувати функції покладені на місцеві органи влади, зокрема й функцію забезпечення економічного розвитку. З іншого боку, активне податкове поповнення бюджету зменшує кошти економічних суб'єктів, внаслідок чого скорочується їх спроможність до розширеного відтворення індивідуального капіталу й таким чином – звужуються межі суспільного відтворення, що проявляється у скороченні обсягів валового регіонального продукту, і як наслідок зменшення темпів економічного зростання території.

Такий стан справ, вимагає від державних управлінців здійснення дій в напрямку формування нових підходів до визначення оптимальних меж оподаткування. Між збільшенням обсягів податкових надходжень до бюджету і створенням сприятливих умов для розвитку господарських суб'єктів існує зрозуміла суперечність. З цього приводу необхідно звернути увагу на наступне. Останнім часом в економічній літературі вельми часто порушується питання про необхідність використання інструменту податкового планування. Проте, тільки вузьке коло вчених висловлює власну точку зору щодо цього питання. До того ж навіть у "Податковому кодексі України" відсутнє не тільки обґрунтування механізму податкового планування, але й необхідності застосування такого інструменту. А як відомо бюджетно-податковий механізм реалізує себе через сукупність управлінських функцій, основними з яких є – прогнозування, планування, регулювання, координація, організація, мотивація, стимулювання та контроль [9, с.3-8].

Сучасна економічна література не є багатою на теоретичні та практичні дослідження інструменту податкового планування. Проте враховуючи значущість податкових платежів в процесі формування бюджету та враховуючи домінанту податкових надходжень в дохідних частинах бюджетів різних рівнів, вважаємо, що питання податкового планування потребує більш детального вивчення та обгрунтування, як структурного елементу бюджетно-податкової політики.

Побудова раціональної та довгострокової системи податкового планування дасть змогу завчасно виявляти вузькі (проблемні) місця в процесі наповнення бюджету і заздалегідь передбачати джерела додаткового фінансування видатків бюджету. В загальному чітко відлагоджена  система державного та місцевого податкового планування дозволить зменшити циклічність коливань податкових надходжень і дасть змогу завчасно передбачати та відслідковувати ймовірні кризові явища. Це дозволить розв'язати проблему збалансування місцевих бюджетів й державного бюджету країни. Податкове планування дозволить також реально оцінити фінансовий потенціал окремих територій. Зрозуміло, що таким чином податкове планування забезпечить соціально-економічний розвиток країни і територій зокрема.

Отже, в сучасних умовах держава неспроможна фінансувати будь-які проекти, так-як її фінансовий потенціал значно обмежений. Саме в такій ситуації проблема використання інструментів бюджетно-податкового регулювання і важелів формування фінансового забезпечення території набуває особливого практичного значення.

Роль і місце бюджетно-податкового регулювання в системі державного регулювання економіки залежить від трьох основних чинників: ролі держави в регулюванні економічних процесів, чутливості економічного середовища до змін у сфері фіскальних відносин та тієї частини національного продукту, рух якої опосередковується державою за допомогою фіскальних інструментів.

Серед найважливіших заходів фінансово-податкового регулювання доцільно виділити:

- надання суб'єктам господарювання і населенню державних послуг (освіта, охорона здоров'я, громадська та державна безпека тощо) з метою задоволення першочергових потреб суспільства з мінімальними витратами на їх створення та отримання;

- справедливий перерозподіл доходів суспільства для забезпечення ефективного захисту най вразливіших верств населення, за одночасного стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності;

- досягнення бюджетної збалансованості, або мінімізація впливу бюджетної розбалансованості на економічний розвиток країни;

- мінімізація поточних цілей державного регулювання економіки;

- прозорість та зрозумілість бюджетного процесу і результатів фінансово-податкового регулювання.

Висновки. Бюджетно-податкове регулювання фінансового потенціалу території полягає у системі фінансових методів, важелів та інструментів, якими користуються у своїй роботі державні та місцеві органи влади задля забезпечення економічного розвитку територій і держави загалом. Визначено, що бюджетно-податковий механізм, як складова частина фінансового механізму, існує об’єктивно й являє собою сукупність соціально розроблених і законодавчо закріплених методів і важелів, мобілізації й використання фінансових ресурсів території. Але водночас при використанні бюджетно-податкового механізму, органи державної влади використовують не всі важелі та інструменти даної категорії. Напрямком подальшого дослідження може слугувати обгрунтування доцільності використання податкових та бюджетних важелів регулювання формування фінансових ресурсів території.

 

Література:

1.  Бюджетний кодекс України: Прийнятий 8 липня 2010р. – К.: Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 78.

2.  Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р.  № 2755-VI. Із змінами та доповненнями.

3.  Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України: Навч. посіб. / М.М. Артус, Н.М. Хижа К.: Вид-во Європ. Ун-ту  – 2007.

4.  Василик, О. Д. Державні фінанси України: підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: НІОС. – 2002.

5.  Каспрук, Ю. В. Вплив ресурсів місцевого бюджету та темпи економічного зростання області / Ю.В. Каспрук. // Регіональна економіка. – 2008. – № 4 (50). – С. 38-45.

6.  Ковалюк, О. М. Методологічні основи фінансового механізму / О. М. Ковалюк. // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 51-59.

7.  Наумова, Л. Ю. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки / Л. Ю. Наумова. // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 19-28.

8.  Гордей, О. Д., Василик, Д. О. Бюджетний механізм забезпечення зростання суспільного добробуту / О. Д. Гордей, Д. О. Василик // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 29-32.

9.  Онищенко В.О. Бюджетно-податковий механізм подолання соціально-економічної диференціації регіонів: теоретичний аспект / В.О. Онищенко, М.М. Ставнича. // Економіка і регіон. – 2009. - №3(22). – С. 3-8.

Стаття надійшла до редакції 05.02.2013 р.