EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2013

УДК 336.64

 

Т. Ю. Гаврилюк,

аспірант, Київський національний університет  імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

( НА ПРИКЛАДІ ВАТ ГАЛАКТОН)

 

T. U. Gavrilyuk,

post graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

MODELING  FINANCIAL SAFETY OF THE ENTERPRISE (AS AN EXAMPLE - ENTERPRISE "GALAKTON")

 

У статті здійснено моделювання інтегрального показника фінансової безпеки підприємства.

 

In this article defined modeling of the integral index of  financial enterprise safety.

 

Ключові слова: фінансова безпека, суб’єкти підприємництва, моделювання, кореляційно-регресійний аналіз.

 

Key words: financial safety, subjects of business, modeling, correlation and regression analysis.

 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання значно зростає роль ефективного управління фінансовою діяльністю підприємств. Це пояснюється тим, що саме фінансова діяльність формує фінансове забезпечення операційної і інвестиційної діяльності підприємства, впровадження науково-технічних досягнень, підвищення конкурентоспроможності продукції, а також забезпечення стійкого його функціонування. Моделювання як засіб політики фінансової безпеки широко використовується спеціалістами [1]. Тому необхідність моделювання механізмів забезпечення фінансової безпеки підприємства обумовила актуальність даної теми. В свою чергу, недостатня розробка проблеми фінансової безпеки підприємств, її доцільність і затребуваність обумовили актуальність модельованого процесу.

Аналіз публікацій. Теоретичні основи розробки механізмів управління фінансовою безпекою підприємства та процесу моделювання механізмів забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва  відображені в роботах авторів: І.А. Бланк, З.С. Варналій, Т.Г. Васильців , Т.С. Клебанова, Є.О. Олейников, А.Д. Шеремет, Л.І. Донець, М.М. Єрмошенко, Ю.Г. Кім, О.М. Ляшенко, та ін. Однак багато питань, пов'язаних з моделюванням механізмів забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва  , ще не знайшли належного відображення в працях науковців.

Мета статті полягає у моделюванні механізмів забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, шляхом використання економетричного аналізу.

Виклад основного матеріалу досліджень. Фінанси підприємницького сектора є основною ланкою народно­гос­по­дарського комплексу. Стан фінансів підприємства впливає на забезпеченість загальнодержавних, регіональних і місцевих бюджетів. Наявність ефективної системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва є однією із найважливіших умов забезпечення стійкого розвиту підприємства та формування високих результатів його фінансової діяльності. Якщо на рівні держави методи оцінки фінансової безпеки вже розроблені, то на рівні підприємства вони залишаються дискусійними. Слід сказати, що єдиного підходу до визначення критеріїв оцінки фінансової безпеки суб’єктів підприємництва немає. Більшість науковців вважають, що оцінка фінансової безпеки повинна зводитись до простого аналізу фінансового стану підприємства. За такого підходу, показники стійкості, ліквідності, ділової активності, фінансового лі вереджу та інші порівнюють з граничними значеннями фінансових показників. До інших методів оцінювання фінансової безпеки суб’єктів підприємництва можна віднести наступні: рейтингова модель оцінки фінансової безпеки, модель аналізу фінансової безпеки на основі СТЕП-аналізу, SWOT-аналізу SPACE-аналізу, методи аналізу  фінансової безпеки на основі методів оцінки схильності підприємництва до банкрутства (п’ятифакторна модель Альтмана, модель Спінгейна, модель Фулмера, матричний метод оцінки банкрутства підприємства за допомогою нечітких множин), економетричні методи оцінювання фінансової безпеки суб’єктів підприємництва та ін. [1; 2, c.145].

Аналіз фінансової безпеки суб’єктів підприємництва проведемо на основі економіко-математичного моделювання механізмів фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Для проведення аналізу оберемо ВАТ “Галактон”, яке є лідерором молочної галузі. Визначення часткових інтегральних показників за ефективністю окремих бізнес-процесів вибіркової сукупності підприємста дає змогу розрахувати інтегральний показник фінансової безпеки ВАТ “Галактон”.

Інтегральний показник оцінки фінансової безпеки суб’єктів підприємництва розраховується за формулою 1 [3]:

 

Y = ∑ аn * Yn              (1) 

 

Y - інтегральний показник оцінки фінансової безпеки суб’єктів підприємництва,

аn – вага часткового інтегрального показника відповідного коефіцієнта,

Yn – часткові інтегральні оцінки коефіцієнтів.

Знайдемо часткові інтегральні оцінки коефіцієнтів загальної ліквідності, співвідношення залучених і власних коштів, автономії, маневренності власних коштів, оборотності оборотних засобів, оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості, оборотності власного капіталу. Значення коефіцієнтів, які були обраховані за допомогою підібраних статистичних даних з офіційних сайтів [4] за період 2003-2011 років відображані у таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Значення часткових інтегральних оцінок коефіцієнтів для визначення інтегрального показника фінансової безпеки ВАТ Галактон

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,74

0,87

1,05

0,57

0,43

0,31

0,27

0,89

0,87

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

0,68

1,81

1,93

2,18

2,1

1,7

2,26

2,9

2,99

Коефіцієнт автономії

0,6

0,36

0,34

0,31

0,32

0,37

0,31

0,26

0,25

Коефіцієнт маневреності власних коштів

-0,26

-1,19

-1,09

-1,42

-1,24

-1,2

-1,67

-1,51

-1,41

Коефіціент оборотності оборотних засобів

17,34

12,32

12,63

13,4

11,71

25,47

27,95

11,09

11,09

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

37,99

29,79

24,02

26,97

26,44

63,11

74,29

18,83

16,63

Коефіціент оборотності кредиторської заборгованості

17,23

16,81

27,69

17,83

20,1

20,81

21,41

23,52

21,47

Коефіціент оборотності власного капіталу

4,35

7,7

10,63

10,11

10,15

12,67

16,68

15,39

17,55

 

Відповідно до формули 1 знаходимо інтегральний показник фінансової безпеки ВАТ Галактон у період з 2003 по 2011 роки (таблиця 2).

 

Таблиця 2.

Значення інтегрального показника фінансової безпеки ВАТ Галактон

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Y

9,83

8,56

9,65

8,74

8,75

15,41

17,69

8,92

8,68

 

Побудуємо кореляційно-регресійну модель фінансової безпеки ВАТ Галактон. Побудову кореляційно-регресійної моделі фінансової безпеки суб’єктів підприємництва варто здійснити у розрізі таких показників як: дохід від реалізації, розмір довгострокових зобов’язань, розмір власного капіталу; коефіцієнтів загальної ліквідності, співвідношення залучених і власних коштів, маневреності власного капіталу та оборотності оборотних засобів.

Побудуємо кореляційну матрицю для цих показників, визначимо величину та характер впливу на досліджуваний показник всіх інших показників.

Для побудови моделі ідентифікуємо змінні:

У  інтегральний показник фінансової безпеки (залежна зміна);

Х1 –   коефіцієнт загальної ліквідності (незалежна зміна);

Х2 –   коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (незалежна зміна);

Х3 –   коефіцієнт маневреності власних коштів (незалежна зміна);

Х4 –   коефіцієнт оборотності оборотних засобів (незалежна зміна);

Х5  дохід від реалізації (незалежна зміна);

Х6  розмір власного капітал (незалежна зміна);

Х7  довгострокових зобов’язань (незалежна зміна).

Оберемо наступну аналітичну залежність між показниками : У – залежна змінна, Х1, X2,  Х3, Х4, Х5, Х6, Х7– незалежні змінні.

Специфікація моделі : Y = а0 + a1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4 + а5х5 + а6х6 + а7х7 +  u - лінійна модель, де:

 а0 , a1 , а2 , а3 , а4,  а5 , а6 , а7–– параметри моделі;

 –– стохастична складова, залишки.

Вхідні дані для побудови моделі представлені в таблиці 3.

Таблиця 3.

Вхідні дані для побудови кореляційно-регресійної моделі

Роки

У

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

2003

9,83

0,74

0,68

-0,26

17,34

197779

4521,6

3618

2004

8,55

0,87

1,81

-1,19

12,32

218773

47468,2

42449,3

2005

9,65

1,05

1,93

-1,09

12,63

310354

48958,5

35350

2006

8,74

0,57

2,18

-1,42

13,4

298081,8

49123,6

426845

2007

8,75

0,43

2,1

-1,24

11,71

384488,3

101483,8

4944,4

2008

15,41

0,31

1,7

-1,2

25,47

433950

50588

5520

2009

17,69

0,27

2,26

-1,67

27,95

411309

43342

3852

2010

8,92

0,89

2,9

-1,51

11,09

590533

44524

57324

2011

8,68

0,87

2,99

-1,41

11,09

684130

56001

64250

 

Побудова моделі здійснювалась за допомогою програмного покату Eviews 4.0.

Побудована модель має вигляд: Y = 3.610293144*X1 + 0.5533067557*X2 - 1.588484072*X4 + 0.5597110326*X5 + 1.117194837e-06*X9 + 7.076101213e-06*X11 - 3.518296009e-05*X12 - 3.461495504.

Перевіримо коефіцієнти на значущість. Вхідні дані представлені у таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Вхідні дані для перевірки коефіцієнтів на значущість

Variable

Coefficient

t-Statistic

Prob.

X1

3.610293

177.7001

0.0036

X2

0.553307

9.555076

0.0664

X3

-1.588484

-21.20198

0.0300

X4

0.559711

219.7218

0.0029

X5

1.12E-06

9.917521

0.0640

X6

7.08E-06

24.03171

0.0265

X7

-3.52E-05

-90.92819

0.0070

C

-3.461496

-84.81190

0.0075

R-squared  1.000000

Adjusted R-squared 0.999997

S.E. of regression 0.005722

Durbin-Watson stat 2.221184

F-statistic 403177.0

Prob(F-statistic) 0.001213

 

Перевіримо значущущість регресії. Отриманні значення  F-statistic = 403177.0 (>100) та Prob (F-statistic) = 0.001213, що менше ніж 0,05 та 0,01 (рівень значущості) підтверджують статистичну значимість регресії загалом та адекватність моделі за критерієм Фішера. Коефіцієнт парної регресії R2 = 1.000000, що свідчить про високий ступінь щільності зв’язку між компонентами.

Фактичні і модельовані значення змінної У (інтегрований показник фінансової безпеки ВАТ Галактон представлені у таблиці 5.

 

Таблиця 5

Фактичні і модельовані значення змінної У (інтегрований показник фінансової безпеки ВАТ Галактон)

Період

Фактичні

Модельовані

Залишки

2003

9.83

9.83042196161

-0.000421961607943

2004

8.55

8.55369055155

-0.00369055155085

2005

9.65

9.64723586383

0.00276413617101

2006

8.74

8.73720748713

0.00279251287096

2007

8.75

8.75051053126

-0.000510531263148

2008

15.41

15.4089003088

0.00109969116537

2009

17.69

17.6911285804

-0.00112858040054

2010

8.92

8.9200300301

-3.00301016858e-05

2011

8.68

8.68087468528

-0.000874685283178

 

Розрахуємо для моделі середню похибку апроксимації. Середня похибка апроксимації розраховується за формулою 1 [3]:

 

        ( 2)

 

Отже,  А=1,78 %. Дану модель можна використовувати, оскільки рівень середньої похибки апроксимації не перевищує  10 %.

Висновки. Результати інтегрованого оцінювання дали змогу здійснити розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки ВАТ “Галактон”. За результатами кореляційно-регресійного аналізу виокремлено фактори, які мають найбільший вплив на рівень фінансової безпеки підприємства: дохід від реалізації, розмір довгострокових зобов’язань, розмір власного капіталу; коефіцієнтів загальної ліквідності, співвідношення залучених і власних коштів, маневреності власного капіталу та оборотності оборотних засобів.

Отримана регресійна модель дасть змогу менеджменту підприємства відстежувати вплив детермінованих факторів на зміну рівня фінансової безпеки підприємства та вносити корективи в процес прийняття управлінських рішень щодо зміцнення фінансової безпеки, що є надзвичайно важливим в умовах сучасного динамічного розвитку.

 

Література:

1. Орлова В. Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / В. Орлова. – Хмельницький, 2008. – 18 с. // Эл. ресурс: [http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/350815.html]

2. Чаговець Л. О. Модель оціки рівня фінансової складової економічної безпеки підприємства / Л. О. Чаговець // Математичі моделі та інформаційні технології в сучасній економіці: Монографія / За ред. д.е.н. проф. А. О. Епіфанова - Сумм: УАБС НБУ. 2007. - 246 с.

3. Черняк О.І.; Комашко О.В.; Ставицький А.В.; Баженова О.В.; За ред. О.І. Черняка. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 359 с. // Эл. ресурс: [http://www.twirpx.com/file/718466/].

4. Cтатистичні матеріали офіційного сайту:  http://smida.gov.ua.

Стаття надійшла до редакції 12.04.2013 р.