EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2013

УДК 658.14/.17:65.012.32(045)

 

А. К. Мідляр,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування,

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ КОШТІВ НА НАДАННЯ ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ

 

A. K. Midlyar,

Ph. D., Associate professor of management and administration,

Vinnytsia Trade and Economics Kiev National Trade and Economic University, Vinnitsa

 

USING ELEMENTS DYNAMIC SIMULATION TO OPTIMIZE THE ALLOCATION OF FUNDS FOR PROVIDING CONSULTING SERVICES

 

У статті розглядається модель оптимізації розподілу коштів на надання дорадчих послуг.  Використовується метод динамічного моделювання, який дозволяє здійснювати оптимізацію планування багатокрокових керованих процесів та процесів, які залежать від часу. Вибрано критерій оптимізації як ефективність інвестицій мінімуму сумарних зведених витрат. Знайдено можливі раціональні варіанти надання дорадчих послуг та виділено найоптимальніший з них.

 

The article highlights the model of expenses optimization for the consulting service. The method of dynamic modeling is used, which allows to provide planning of multiple steps managing processes optimization and processes time limited. The criteria of investments’ efficiency of the minimized expenses amount optimization is chosen. All the possible ways of providing the consulting services are found and the most optimal of from them is highlighted.

 

Ключові слова: динамічне моделювання, дорадчі послуги, розподіл коштів, математична модель, ефективність консалтингу.

 

Keywords: dynamic simulation, consulting services, allocation, expenses, mathematical model, consulting efficiency.

 

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкової економіки потребує науково-обґрунтованих рішень. Усе більшого значення набуває застосування сучасного математичного апарату та нових інформаційних технологій. Розкриття цих можливостей пов’язано з удосконаленням існуючих підходів до застосування економічних методів, моделей і методик та розробкою нових пропозицій щодо оптимізації розвитку підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями ефективного розподілу коштів займалися такі вчені, як Бардась А.В., Гатаулина А.М., Єрмакова С.М., Кальна-Дубінюк Т.П., Мелас В.Б., Михалевич В.С, Трофимова К.С. Але проблемі розподілу коштів на дорадчі послуги достатньої уваги не було приділено, і тому це дослідження виконується вперше і є актуальним. 

Метою статті є оптимізація розподілу коштів, що виділяються з бюджету України на дорадчі послуги, використовуючи методи динамічного моделювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для пошуку оптимального варіанту розподілу коштів на дорадчі послуги застосуємо метод динамічного моделювання, який дозволяє здійснювати оптимізацію планування багатокрокових керованих процесів та процесів, які залежать від часу [1, с. 3]. Одним із типів задач динамічного моделювання є задачі планування та розподілу; планується діяльність окремих підприємств з урахуванням зміни потреби продукції в часі та розв’язуються задачі про ефективне використання коштів, коли необхідно оптимізувати їх розподіл між визначеними об’єктами.

Вибір оптимального рішення передбачає якомога більше наблизити модель до реальності, зробити її життєвоспроможною. Всім цим вимогам повною мірою відповідає стохастичний підхід до задач динамічного моделювання. Використовуючи цей підхід, треба розрізняти управління в умовах ризику, коли відома ймовірність випадкових величин, та управління в умовах невизначеності, коли відомі ймовірності лише деяких з випадкових величин або межі їх змін. Залежно від міри невизначеності існують різні підходи до побудови стохастичних задач. При цьому важливим є визначення критерію оптимізації задачі з точки зору його невизначеності.

Постановка задачі полягає у  визначенні оптимального варіанту розподілу коштів на надання дорадчих послуг, тобто визначенні такої послідовності набору послуг дорадчої діяльності, які б, за певних умов, забезпечували мінімальні витрати коштів на їх здійснення за період 5 років (з 2010 по 2015 рр.).

Результати розв’язання такої задачі залежать від правильного вибору критерію оптимізації, обмежень та економіко-математичного методу. Оптимальний варіант для багатокрокових капітальних вкладеннях, що змінюються по рокам, вибирається по мінімальним сумарним затратам за весь період дослідження з урахуванням коефіцієнту зведення  [1].

Таким чином, критерієм оптимізації в поставленій задачі оптимізації розподілу коштів на надання послуг є ефективність інвестицій мінімуму сумарних зведених витрат:

 

                                     (1)

 

де  – сумарні зведені витрати на надання дорадчих послуг з урахуванням розподілу їх у часі;

 – початкова вартість набору послуг по відповідному стану; 

– вартість переходу із стану і в стан j;

– ймовірність переходу із стану і в стан j;

– експлуатаційні витрати в стані j;

 – булева змінна, що означає можливість переходу у стан j у рік t, , ;

 – булева змінна, що визначає можливість суміжності двох станів і та j у рік t, , ;

 – коефіцієнт нерівнозначності витрат у часі.

Критерій оптимізації є адитивною та монотонно-рекурсивною функцією.

Основне обмеження у задачі накладається на вартість дорадчих послуг у рік t: запланована вартість набору послуг не повинна перевищувати вартості їх набору у стані j:

 

, , ,                                                         (2)

 

де  – планова вартість дорадчих послуг у рік t;

 – можлива вартість набору дорадчих послуг в стані j;

 – булева змінна, що означає як стан j справляється із запланованою вартістю дорадчих послуг у рік t [1, с. 42].

Будемо вважати, що обмеження на кількість наданих послуг не накладається. Це надасть можливість визначити їх оптимальні потреби в результаті розв’язку задачі. Обмеження будуть накладені на план надання дорадчих послуг (табл. 1).

 

Таблиця 1.

План надання дорадчих послуг по роках, тис. грн.

Роки

План

2009

290

2010

383

2011

441

2012

507

2013

583

2014

671

2015

754

 

Для вирішення поставленої задачі використовується метод послідовного аналізу варіантів у частинній формі для адитивних монотонно-рекурсивних функціоналів. Розв’язок задачі полягає у послідовному переборі всіх можливих варіантів по роках надання дорадчих послуг з урахуванням основних обмежень, коли на кожному кроці відкидаються неконкурентоспроможні розв’язки згідно з правилами відбору варіантів. Так знаходиться найкраща траєкторія розвитку економічної системи. Кожен з об’єктів характеризується множиною можливих станів, які описуються певним набором параметрів. Зміна хоча б одного з параметрів під дією вибраного управління призводить до переходу системи у відповідний певний стан, кількість яких залежить від можливого співвідношення параметрів.

В даній задачі визначено, що стан – це набір дорадчих послуг з параметрами С, П, Д, І. Множина цих параметрів СПДІ формує вартість дорадчих послуг, що рекомендовані Міністерством аграрної політики для фінансування дорадчих послуг. Для побудови всіх можливих станів системи застосовують метод перебору параметрів стану.

 

,

 

де п – запланована вартість стану.

Кожен із параметрів С, П, Д, І може набувати три різних значення, що показано в табл. 2. За таких умов, кількість можливих станів: 34=81.

 

Таблиця 2.

Показники дорадчих послуг

Вид дорадчої послуги

Кількість наданих послуг

2009 рік (факт)

2012 рік

2015 рік (прогноз)

Семінари (С)

С1=94

С2=188

С3=246

Демонстраційні покази (П)

П1=19

П2=33

П3=48

Друковані видання (Д)

Д1=144

Д2=262

Д3=381

Індивідуальні послуги (І)

І1=424

І2=765

І3=1107

 

Виберемо з усіх можливих станів конкурентоспроможні, тобто такі, які забезпечують виконання плану надання дорадчих послуг.

Переходи будуть неможливими за таких умов:

1) не можна переходити із стану i в стан j, вартість якого буде менша;

2) не можна переходити із стану i в стан j, якщо кількість наданих дорадчих послуг (хоча б з одного виду послуги) буде меншою. 

Таким умовам відповідають 22 стани системи. Тому за період дослідження  років, повним перебором необхідно проаналізувати 226=113379904 траєкторій варіантів надання дорадчих послуг, а при застосуванні методу послідовного аналізу варіантів –  всього  траєкторій.

Вартість стану складається з вартості стану та експлуатаційних витрат, що йдуть на надання послуг, що входять до стану. Розрахунок експлуатаційних витрат проводиться за такою схемою: на проведення семінару витрачається 20% від їхньої вартості, на демонстраційні покази – 30% від їхньої вартості, на видання друкованих матеріалів – 40% від їхньої вартості, на надання індивідуальних послуг – 20% від їхньої вартості.

Розрахуємо вартість кожного набору дорадчих послуг по розрахованих станах. Розрахуємо – вартість переходу із стану в стан (де ). Це є різниця між вартістю стану, з якого переходимо, до стану, в який здійснюється перехід. У табл. 3 подано розрахунки вартості набору дорадчих послуг для 22 різних станів.

 

Таблиця 3.

Розрахунок вартості набору дорадчих послуг по станах, тис. грн.

№ стану

Стан

Вартість стану

Експлуатаційні витрати

1                      

С1П1Д1І1

290

70

2                      

С1П1Д3І3

354

92

3                      

С1П3Д1І1

385

99

4                      

С1П3Д2І2

417

110

5                      

С2П1Д1І1

478

108

6                      

С2П1Д1І2

486

109

7                      

С2П2Д1І1

524

121

8                      

С2П2Д3І1

571

140

9                      

С2П3Д1І1

573

136

10                   

С2П2Д3І3

588

144

11                   

С2П3Д2І2

605

147

12                   

С2П3Д3І1

620

155

13                   

С3П1Д2І2

626

142

14                   

С2П3Д3І3

638

159

15                   

С1П3Д1І3

661

102

16                   

С3П2Д3І2

695

165

17                   

С3П3Д1І3

706

163

18                   

С3П3Д3І1

737

178

19                   

С3П3Д3І2

745

180

20                   

С3П3Д3І3

754

182

21                   

(3С12Д3І3

777

181

22                   

С2(3П1)(2Д2)(5І3)

807

201

 

Побудуємо графік-сітку (рис. 1) можливих варіантів надання дорадчих послуг для розв’язання задачі, де по осі абсцис відкладаються роки, а по осі ординат – можливі стани, відрізки вказують на можливі переходи між станами, символом “*” позначені точки, в яких не виконується накладені обмеження.

Побудуємо розрахункову таблицю для знаходження оптимального розв’язку задачі.

 

 

Рис. 1. Можливі варіанти надання дорадчих послуг

 

 

Розрахунок частково-оптимальних значень у рік t=2010 для стану 1 відбувається за формулою для критерію L:

 

За правилом відбору варіантів В.С. Михалевича [3], найменшим згідно функції-критерію, частково-оптимальним значенням із отриманих значень  та  буде . Аналогічно розраховуються всі частково-оптимальні значення.

У результаті розраховуємо оптимальний розв’язок, який характеризується послідовністю станів: у 2009 р. вибирається стан 1, у 2010 р. вибирається стан 5,  у 2011 р. залишається стан 5,  у 2012 р. вибирається стан 13,  у 2013 р. залишається стан 13, у 2014 р. вибирається стан 21,  у 2013 р. залишається стан 21 (рис. 1, табл. 4). Сумарні зведені витрати при цьому розв’язку є найменшими 1029,64.

 

Таблиця 4.

Оптимальний розв’язок задачі оптимізації розподілу коштів на дорадчі послуги

Роки

Рекомендо-ваний стан

Назва стану

Опис стану

Загальна кількість наданих послуг

Вартість стану, тис. грн.

2009

1

С1П1Д1І1

94 семінари,

19 демонстраційних показів,

144 друкованих видання,

424 індивідуальних послуг

681

290

2010

5

С2П1Д1І1

188 семінарів,

19 демонстраційних показів,

144 друкованих видання,

424 індивідуальних послуг

775

478

2011

5

 

С2П1Д1І1

188 семінарів,

19 демонстраційних показів,

144 друкованих видання,

424 індивідуальних послуг

775

478

2012

13

С3П1Д2І2

246 семінари,

19 демонстраційних показів,

262 друкованих видань,

765 індивідуальних послуг

2067

626

2013

13

С3П1Д2І2

246 семінарів,

19 демонстраційних показів,

262 друкованих видань,

765 індивідуальних послуг

2067

626

2014

21

(3С12Д3І3

282 семінари,

33 демонстраційних показів,

381 друковане видання,

1107 індивідуальних послуг

1803

777

2015

21

(3С12Д3І3

282 семінари,

33 демонстраційних показів,

381 друковане видання,

1107 індивідуальних послуг

1803

777

 

Крім оптимального варіанту можна знайти близький до нього по значенню функції-критерію: у 2009 р. вибирається стан 1, у 2010 р. вибирається стан 5,  у 2011 р. вибирається стан 5,  у 2012 р. вибирається стан 7,  у 2013 р. вибирається стан 10, у 2014 р. вибирається стан 22,  у 2013 р. вибирається стан 22. Сумарні зведені витрати при цьому розв’язку складають 1049,70 грн.

Висновки. Комплексне розв’язання задачі оптимізації розподілу коштів на надання дорадчих послуг при плануванні розвитку дорадчого сервісу дозволяє ефективно розподіляти кошти між наданими послугами, що значно підвищує ефективність їх застосування для сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення. У зв’язку з цим, при проведенні роботи з розвитку консалтингу в агропромисловому виробництві, інформаційно-консультаційної служби повинні постійно оцінювати і моніторити цей ефект, навіть якщо проекти, з яких проводяться консультації, безпосередньо не пов’язані із залученням бюджетних коштів і державної підтримки. Це необхідно, перш за все, системі консалтингу, оскільки нині практично жодна з його структур не здатна обходитись без фінансової підтримки з боку держави. У свою чергу, органи державного управління не схильні фінансувати заходи інформаційно-консультаційних служб, позитивний ефект від яких не є очевидним.

 

Список використаних джерел:

1. Кальна-Дубінюк Т.П. Моделювання економічної динаміки : навчальний посібник / Т.П. Кальна-Дубінюк. – К. : НАУ, 2002. – 135 с.

2. Мідляр А.К. Застосування перспективних методів консалтингової діяльності в АПК в умовах аграрної реформи / А.К. Мідляр // Збірник наукових праць Академії муніципального управління. – 2009. – № 3. – С. 244–252.

3. Михалевич В.С. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем / В.С. Михалевич, В.Л. Волкович. – М. : Наука, 1982. – 288 с.

Стаття надійшла до редакції 16.04.2013 р.