EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2013

Удк 655.1: 330.342.1

 

Н. І. Передерієнко,

к. е. н., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

О. В. Копайгора,

студентка четвертого курсу, Видавничо-поліграфічний інститут, кафедра організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАГОСТРЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ РИНКУ ДРУКОВАНОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

N. I. Perederienko,

Ph.D. in economics, associate professor department of Organization of publishing and printing complex,

National technic university National technical university of Ukraine Kyiv polytechnic institute

O. V. Kopaigora,

the fourth year student department of Organization of publishing and printing complex,

National technic university National technical university of Ukraine Kyiv polytechnic institute

 

Investigating the increased competition between the market of printed and electronic literature

 

У статті наведені результати дослідження стану видавничого бізнесу, вивчення гостроти конкуренції електронної і друкованої книжки, проаналізовані основні причини динаміки показників ринку друкованої та електронної літератури за останні роки.

 

The results of studies of books and e-books business are reviewed, the level of competitionare researched, the main causes of the dynamics of the market of printed and electronic literaturerecent years are analyzed in.

 

Ключові слова: частка ринку, облік випуску, грошовий оборот, ліцензійні видання.

 

Key words: market share, accounting for production, cash flow, license edition.

 

 

Постановка проблеми  та актуальність питання. Зі стрімким науково-технічним розвитком та появою «мобільної» літератури виникла проблема конкуренції та тенденції до витіснення електронною книгою друкованих видань. З року в рік дане питання  обговорюється серед людей, чиновників, видавців, керівників друкарень. Проте дослідження цього питання здебільшого носить декларативний характер подекуди з філософськими роздумами.

Зростання конкуренції між електронними та паперовими виданнями загроза перш за все для поліграфічних підприємств та їх фінансово-економічного стану.  Зі скороченням замовлень на друкування книжкових видань у друкарнях значно зменшилося завантаження друкарського обладнання, скоротилися грошові обороти, з’явилася необхідність перепрофілювання постдрукарського обладнання на обробку рекламної, а не книжкової поліграфії. Зі скороченням тиражів друкованих видань зростає вартість одиниці книги, що викликає ланцюгову реакцію до зменшення попиту через дорожнечу друкованої літератури.

Для розуміння ступеню розвитку цієї проблеми та окреслення основних тенденції книжково-електронної конкуренції не досить лише соціологічних досліджень та обговорень, важливо вивчати ситуацію на ринку та відображати виявлені тенденції у цифрах та динаміці. Проблема витіснення електронною книгою друкованої потребує не лише ретроспективного, але і оперативного дослідження, оскільки вона набирає стрімких обертів і вимагає поточного вирішення.

 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження проблеми взаємодії друкованої та електронної літературних культур входить до наукових інтересів як іноземних, так і вітчизняних науковців. Зокрема, вивченням даного питання з точки зору культури та соціального розвитку займалися Ленем Р., Куфаєв М. П., Карьєр Ж.-К., Красовицький А. Суто економічний підхід до цього питання мають Кобзева М. Н., Каменєва М., Дене Г.тощо.

 

Формування завдань та цілей статті. Метою дослідження є виявлення тенденцій динаміки основних економічних показників та порівняння стану ринку друкованої та електронної літератури.

 

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на значну кількість диспутів на тему конкуренції друкованих та електронних видань, виникає необхідність дослідження основних економічних показників у динаміці та взаємозв’язку, що відображають реальний стан ринку книг. Тому метою дослідження є вивчення стану ринку друкованої та електронної літератури з економічної точки зору, виявлення основних тенденцій та їхніх можливих причин.

Факторів, що впливають на стан книжкового ринку чимало – традиційно починаючи від цін на ресурси та кон’юнктуру ринку та закінчуючи соціо-психологічними аспектами суспільства. Проте й у  професійному колі панує думка, що головними чинником розвитку є все-таки стратегія розвитку держави, відповідно до неї чітко поставлені цілі та методи їх досягнення, необхідні ресурси тощо[1]. Проте, на жаль,в Україні не сформована політика відношення до книги та стратегія формування книжкового осередку – споживчого та пропонуючого.

Результатом занедбаності державою ринку друкованої літератури є низькі показники розвитку книжкового ринку в країні серед світової спільноти. Зокрема за підрахунками Міжнародної асоціації видавців річний обсяг продажу українських книжок у роздрібній мережі станом на початок 2012 року складає близько 2,9 євро на душу населення. Найближчими до України за цими показникам, проте зі значним розривом, є Фінляндія з обсягом продажів 105 євро на людину та Польща, що тримає показник на рівні30 євро на душу населення [1].

Майже три роки фінансування державних програм розвитку книжкового ринку було відсутнім. Лише у 2012 році із державного бюджету було виділено 20 млн. грн. на поповнення літературних фондів, проте цього недостатньо навіть для несуттєвого зрушення кризового стану книжкового ринку в Україні [2].

Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів була запропонована «Концепція Держаної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції і читання на 2013-2017 роки» [1]. Кінцевою метою впровадження концепції є розвинена інфраструктура видавничої діяльності, нарощення обсягів попиту та адекватної пропозиції, а також повернення культури читання у суспільство в цілому.

Відповідно до досліджень Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів станом на початок 2012 року більшість видавництв скоротила поставку друкованих книжок до книготорговельної мережі на 26,5%. Негативна тенденція збереглася і до кінця року. Таким чином видавництва скорочують тиражі видань до критичного для офсетних виробництв мінімуму – 200-500 екземплярів, що призводить до збільшення ціни одиниці продукції. А це в свою чергу викликає ланцюгову реакціюдо скорочення попиту (рис.1).

 

Рис. 1. Взаємозв’язокоптової ціни одного примірника та тиражу

 

Ринкова економіка є явищем циклічним – в той час, як книжковий осередок перебуває у стані  стагнації, ринок електронних книг та видань знаходиться на стадії формування та розвитку. Про це свідчать оперативні дані випуску книжкової продукції у 2012 році відповідно до Книжкової палати України ім.  І.Федорова (табл.1) [2]. Проте саме у 2011-2012 роках у даних Книжкової палати, що демонструють ріст випуску книжкової продукції, спостерігається певне викривлення реальності. Це пояснюється тим, що у останні роки було прийнято до обліку видання ще з 1997 року, оскільки нещодавно були введені штрафні санкції за несвоєчасне надання для Книжкової палати обов’язкового примірника видання [3, c. 34].

 

Таблиця 1.

Оперативні дані випуску книжкової продукції у 2012 році (розроблено на основі [2]) 

Види видань

Кількість назв, друк.од.

Темп росту,%

Тираж, примірників

Темп росту,%

2011рік

2012рік

2011 рік

2012рік

Книги та брошури

15505

18768

121,0

28964,2

39564,8

136,6

 

 

 

 

 

Більш реальну інформацію надає Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів в Україні, оскільки не прив’язана до офіційної звітності (табл.2).

 

Таблиця 2.

Грошовий оборот видавництв (розроблено на основі [1])

Обіг коштів,%

Рік

2011

2012

Частка видавництв, що зафіксувавши ріст обороту

60,0

28,6

Середній відсоток росту грошового обігу

23,6

20,0

Частка видавництв, що зафіксувавши спад обороту

40,0

71,4

Середній відсоток скорочення грошового обігу

17,3

22,15

 

Виявлені тенденції у видавництвах є невтішними. Значне скорочення реалізації, відсутність сформованого у достатньому обсязі портфелю замовлень є реаліями сучасного книжкового ринку. З метою виживання видавництва вдалися до альтернативної діяльності і почали переорієнтацію на співпрацю зрозробниками програмних платформ для рідерів - електронних пристроїв для читання. Це у свою чергу знаходить підтримку серед органів влади як засіб у боротьбі з піратством електронних видань.

Вітчизняний ринок електронних книжок знаходиться на стадії формування, демонструючи стабільне зростання за останні роки (рис.1) [4, c.42].

 

Рис. 2. Ринок електронних рідерів в Україні

 

Незважаючи на високі показники росту, обсяг  електронних видань у відношенні до друкованих складає лише 10 %, оскільки лише 20 % українських видавництв надають електронні видання для продажу [4, c. 42].  Причиною цього  є такі фактори – складність отримання ліцензійних прав для розповсюдження електронних версій видань та для продажу перекладних видань, технічна неготовність вітчизняних видавництв застосовувати новітні інструменти книговидання, швидкість розповсюдження піратських копій видань на нелегальних ресурсах тощо [5, c. 127].

Проте у ринку електронних видань є всі підстави для збільшення попиту. Сучасні споживачі прагнуть до скорочення своїх витрат, а ліцензійні видання в середньому втричі дешевші за друковані версії, що сприяє збільшенню попиту на електронний контент. Тому поширюється явище «наступу безоплатної культури» або «економіки безоплатного», що  підтверджують дані опитувань[6, c. 1]: 40% осіб віком 17—24 роки поки що не готові відмовитися від пошуку безоплатного контенту. На жаль, побутує таке переконання і серед фахівців, які стверджують, що підготовка, виготовлення і розповсюдження електронної книги менш трудомісткі і не передбачають таких великих фінансових, матеріальних, видавничих, логістичних, трансакційних затрат, як паперової.

З точки зору приватних споживачів співвідношення цін дійсно є таким, якщо не враховувати попередню купівлю електронного пристрою для читання. Проте  з позиції державних закупівель положення принципово відмінне. Зокрема, комплектація умовного класу школярів електронними гаджетами обійдеться в суму у 2,5 рази більшу, ніж річне забезпечення друкованими підручниками, а коштів, що витрачаються на комп’ютеризацію державних шкіл не вистачить навіть на  придбання електронних книг для десятьох школярів в середньому [4, c. 45].

У світі ціноутворення електронних видань провадять по-різному. У Великобританії, наприклад, орієнтуються на прийнятний для споживача ціновий діапазон, перевищення якого спонукає до придбання піратських продуктів (загалом — 80% ціни паперової книги). У США переважає демпінгове ціноутворення на електронні книги (80% паперової). Іспанія включила електронну книгу в систему єдиних цін. Таку позицію відстоює Біржовий союз Німеччини. У Росії електронну книгу продають за 30—50% ціни паперової, в Україні — 20—25% [6, c. 2].Отже, на українському літературному ринку завчасно створені умови, що спонукають споживача до придбання електронних і більш дешевих видань, обґрунтовуючи це зручністю та мобільністю.

 

Висновки

Прогнозувати майбутнє друкованих та електронних видань досить складно, адже чіткої тенденції у суспільстві до вибору немає. Досить стійкими та принципово відмінними є переконання прихильників як паперової, так і електронної книг. Електроніка неспроможна повністю замінити паперове видання. Оцифрована книжка не може бути альтернативою для, наприклад, високоякісного видання альбому з репродукціями картин, дитячої книжки з великою кількістю кольорових ілюстрацій, підручників для початкової школи. 

Для  видавництв, друкарень та книгорозповсюджувачів (в першу чергу як суб’єктів підприємницької діяльності) актуальним залишається фіксування оперативних даних ринку друкованої та електронної літератури, виявлення тенденцій, аналіз динаміки та застосування заходів – пристосування до умов чи кардинальних змін, - орієнтуючись на наявні ресурси та сили.

Проте для органів державної влади є неприпустимим не вживати заходів та не докладати зусиль до вирішення проблем книжної справи, яка уособлює не лише сферу бізнесу, але і соціально-культурний рівень суспільства та передумови його розвитку.

 

Список використаних джерел

1. www.uabooks.info [Електронний ресурс]. – К., 2013. – Режим доступу: http://uabooks.info/. –Офіційний сайт Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

2. www.ukrbook.net[Електронний ресурс]. – К., 2013. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/statistika_.htm. - Випуск видавничої продукції в Україні в 2012 році.

3. Батрак Ю. Книжкове життя/ Ю.Батрак// Директор типографії. – 2012. - №10. – С. 30-36.

4. Кольцова А. Книга vse-book/ А.Кольцова// Директор типографії. – 2012. - №10. – С.40-47.

5. Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : підруч. / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2008. – 480 с.

6. Теремко В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру/ В. Теремко// Вісник Книжкової Палати. – 2011. - №5. – С. 1-2.

  Стаття надійшла до редакції 24.04.2013 р.