EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2013

УДК: 339.142.055

 

Р. В. Довбуш,

економіст фінансового відділу, Український Католицький Університет, м. Львів

Л. Д. Тимошевська,

к. е. н., доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Т. В. Легка,

студентка 4-го курсу Львівської державної фінансової академії, м. Львів

 

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ ТА ЙОГО ЗВЯЗОК ІЗ ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ

 

R. Dovbush,

accountant officer, Ukrainian Catholic University, Lviv

L. Tymoshevska,

Ph.D., Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

T. Lehka,

student of 4th year, Lviv State academy of Finance, Lviv

 

MACROECONOMIC ASPECTS OF RETAIL TRADE AND ITS RELATIONSHIP WITH THE POPULATION

 

Розкривається макроекономічний аспект роздрібної торгівлі. Аналізується зв’язок її товарообігу із чисельністю населення.

 

Disclosed macroeconomic aspect of retail. Analysed impact of the country's population on retail turnover.

 

Ключові слова: роздрібна торгівля, роздрібний товарооборот, населення, рівень безробіття, номінальна заробітна плата.

 

Keywords: retail, retail turnover, population, unemployment, nominal wages.

 

 

Постановка проблеми. Батько макроекономіки Дж. М. Кейнс стверджував, що ключовим фактором господарської активності є наявність адекватного платоспроможного попиту на товарних ринках і що нестача попиту веде до зменшення виробництва та зростання безробіття (пор.: [14, с. 27]). Фактично йдеться про те, що в економіці ринкового типу саме витрати породжують доходи і є стимулювальним фактором процесу відтворення та інвестування.

Левова частка попиту населення задовольняється через придбання товарів у роздрібній торговій мережі. Тому її товарообіг є одним з найважливіших індикаторів стану економіки країни. Звідси випливає теоретична і прикладна значущість дослідження макроекономічного аспекту роздрібного товарообігу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на визначальний вплив динаміки роздрібної торгівлі на формування ВВП країни, її макроекономічний аналіз не є об’єктом уваги широкого кола економістів в Україні. У вітчизняному науковому просторі спостерігається відвертий дефіцит досліджень даного напрямку. Переважно аналізуються мікроекономічні параметри роздрібної торгівлі, наприклад, планування трудових та фінансових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі [1], облік і контроль торговельних витрат [15], інвестиційна діяльність на підприємствах роздрібної торгівлі [8], організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі [2; 16]. У макроекономічному аналізі перевагу віддають аналізу зовнішньої торгівлі України [7; 11]. Деякі науковці хоча й підкреслюють важливість аналізу роздрібного товарообороту в загальноекономічному масштабі, але при цьому не заглиблюються у вивчення причинно-наслідкових зв’зків у системі розглядуваних ними показників [5; 10].

Метою статті є визначення ролі роздібної торгівлі в економіці країни та оцінка впливу на її товарообіг чисельності населення.

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, найвдаліше роль торгівлі в економіці охарактеризували Р. Строуп і Дж. Гвартні. За ними, основним мотивом торгівлі є бажання її учасників отримати взаємну користь, тобто кожна сторона в результаті обміну грошей на товар отримує більше, ніж вона мала до цього, і, таким чином, збільшує свій добробут. Завдяки торгівлі зростає багатство не тільки її безпосередніх учасників, а й країни в цілому, оскільки всі товари переміщуються від тих, хто їх цінує менше, до тих, хто їх цінує більше [13, с. 15].

Що стосується конкретних функцій, які виконує торгівля в економіці, то можна погодитись з Р. Макконнеллом та С. Брю, коли вони зазначають, що:

1) торгівля – незамінний елемент у ланцюгу перерозподілу вартості створеного товару;

2) обсяг торгівлі є важливим показником розвитку економіки країни в цілому, оскільки дохід від продажу товарів компенсує витрати на їх виробництво і в такий спосіб створюється додана вартість та основа для розширеного відтворення;

3) під час торгівлі товари отримують або не отримують суспільного визнання, тобто користуються або не користуються попитом, що є сигналом для виробника, чи продовжувати виробництво даного товару. Аналогічне твердження стосується і якості товарів;

4) величина товаробороту характеризує рівень життя населення, оскільки 80 % усіх потреб населення забезпечується через купівлю товарів;

5) учасники торгівлі сплачують податки, отже, більший обсяг роздрібної торгівлі створює більші грошові потоки до бюджету;

6) торгівля сприяє раціональному грошовому обігу;

7) торгівля стимулює прогрес у сфері виробництва товарів;

8) торгівля сприяє інтеграції в міжнародне господарство (зовнішня торгівля) [3, с. 101].

Уся торгівля поділяється на оптову та роздрібну. Згідно з методичними поясненнями Держкомстату України оптова торгівля включає діяльність із продажу товарів тим, хто купує їх з метою перепродажу чи професійного використання. Роздрібна торгівля, навпаки, це будь-яка діяльність із продажу товарів і послуг безпосередньо населенню для їх особистого споживання [12, с. 273]. Саме тому аналіз роздрібного товарообороту має пріорітетне значення при вивченні загального соціально-економічного становища країни. При цьому зрозуміло, що найбільший інтерес становить звязок цього показника з факторами, що його формують.

Важлива роль у формуванні роздрібного товарообороту належить демографічним чинникам (кількості населення, його структурі, міграційним процесам тощо). Не менш важливою детермінантою роздрібного товарообороту є середній душовий дохід. Адже саме від доходу людини залежить, скільки вона зможе витратити на придбання товарів. Ще одним важливим чинником, що впливає на величину роздрібної торгівлі, є ціновий.

У даній статті ми візьмемо до уваги лише один демографічний фактор – чисельність населення. Першочерговий інтерес до нього викликаний тим, що роздрібна торгівля стосується кожного без винятку громадянина країни, а отже, динаміка її товарообігу перебуває в прямій залежності від чисельності населення.

Інформаційною базою нашого аналізу слугуватимуть дані про чисельність населення України та роздрібний товарообіг у ній у 2000–2010 рр. Аби усунити інфляційний вплив на грошові показники, що використані в даній роботі, останні наводяться в базових цінах, тобто були скориговані за допомою індексів споживчих цін відповідних років.

 

Таблиця 1

Чисельність населення й роздрібний товарообіг в Україні у 2000–2010 рр.*

Рік

Чисельність населення,

тис. чол

Оборот роздрібної торгівлі в порівнянних цінах, млн грн

Середній душовий роздрібний товарообіг, грн

2000

49 115

37 758

769

2001

48 664

55 611

1 143

2002

48 241

69 227

1 435

2003

47 823

80 973

1 693

2004

47 442

103 549

2 183

2005

47 101

158 084

3 356

2006

46 749

213 093

4 558

2007

46 466

278 785

6 000

2008

46 192

372 824

8 071

2009

45 963

395 637

8 608

2010

45 783

496 334

10 841

*Джерело: [6; 12, с. 273]

 

На рис. 1 відображено тенденції зміни обсягу роздрібної торгівлі (права шкала) та чисельності населення (ліва шкала) за 2000–2010 рр. в Україні. Рух у протилежних напрямках уже сам по собі свідчить, що роздрібна торгівля не сильно залежить від зміни чисельності індивідуальних споживачів у країні. Це означає, що є інші вагомі фактори. Одним з них може бути середній душовий роздрібний товарообіг, який є відношенням загального обороту роздрібної торгівлі до загальної чисельності населення країни. Маючи три функціонально пов’язані показники, можемо кількісно оцінити вплив зміни чисельності населення на приріст роздрібного товарообороту за допомогою методу ланцюгових підстановок.

 

Рис. 1. Динаміка чисельності населення та обороту роздрібної торгівлі в Україні у 2000–2010 рр.

 

Виявляється, що на приріст роздрібного товарообороту у 2000–2010 рр. зменшення населення вплинуло негативно. Цього ми й очікували. Але частка даного фактора в прирості результативного показника, виражена в процентах, становить лише -3,1%. Натомість частка середнього душового роздрібного товарообігу в прирості роздрібного товарообігу дорівнює +103,1%. Можливо, абсолютні показники будуть більш показовими. Отож, через зменшення населення роздрібна торгівля недоотримала за 2010 р. близько 1,556 млрд грн, а через збільшення середнього душового роздрібного товарообігу її оборот зріс на 102,253 млрд грн. Тобто загальний приріст роздрібного товарообороту за 2010 р. склав 100,697 млрд грн (102,253 - 1,556).

Ці результати принаймні дозволяють припустити, що й у випадку зростання чисельності населення, цей чинник не відгравав би істотної ролі в збільшенні обороту роздрібної торгівлі. Хоча в теперішній економічній ситуації в Україні додатковий мільярд не був би зайвим.

Чому ж чисельність населення дуже слабко впливає на динаміку роздрібного товарообороту? На нашу думку, це можна пояснити в такий спосіб. Збільшення середнього душового роздрібного товарообігу означає не що інше, як зростання платоспроможного попиту, яке визначається зростанням доходу. Основним доходом для більшості громадян України є заробітна плата. Остання виросла зі 182,83 грн у 2000 р. до 2052,25 грн у 2010 р., збільшуючись у середньому на 24,0 % щороку: середній річний приріст визначено на основі середнього темпу зростання, обчисленого як відношення суми рівнів ряду без першого до суми рівнів без останнього [4, с. 108]. А середній душовий роздрібний товарообіг, як установлено в аналогічний спосіб, зростав у середньому на 26,% щороку.

Загальновідомим є те, що на ринку праці показник номінальної заробітної плати залежить від пропозиції робочої сили. В умовах України це означає, що зменшення населення знижує загальну кількість робочої сили, а дана обставина змушує роботодавців конкурувати за нових працівників, пропонуючи останнім вищий рівень заробітної плати. Тим більше що у 2000–2010 рр. (за винятком кризового 2009 р.) економіка України інтенсивно зростала в середньому на 6,6 % щороку [17], а отже, одночасно зі збільшенням дефіциту робочої сили досить сильно зростав і попит на неї. Спробуємо верифікувати ці міркування.

Дані Держкомстату України вказують на зменшення безробіття в періоді з 2000 р. до 2010 р. (за винятком кризових 2008–2009 рр.) [9]. Це відбувалось як за рахунок збільшення зайнятості, так і за рахунок зменшення економічно активного населення. Згідно з нашими розрахунками, у вказаному періоді частка змін чисельності економічно активного населення в зменшенні безробіття становила 39 %, а зайнятості – 61 %. Таким чином, сила впливу з боку змін чисельності економічно активного населення є досить високою. Тому цілком виправдано припустити, що і зростання номінальної заробітної плати частково було викликане зменшенням робочої сили. Звідси стає очевидним, що динаміка населення все ж справляє значний вплив на динаміку роздрібного товарообороту. Проте це відбувається опосередковано, через природний зв’язок наявної кількості працівників з рівнем номінальної заробітної плати на ринку праці.

Висновки та напрямки подальших досліджень. Здійснена нами спроба розкрити механізм впливу чисельності населення на динаміку роздрібного товарообігу, зокрема, показала, що в Україні зменшення чисельності населення тягне за собою зменшення чисельності робочої сили, а це у свою чергу дає імпульс для зростання номінальної заробітної плати і в підсумку викликає підвищення середнього душового роздрібного товарообігу. Отримані результати вказують на те, що добробут українських громадян досить сильно залежить від зменшення чисельності населення України, тоді як рівень життя мав би зростати за рахунок будівництва нових виробничих підприємств, зростання продуктивності праці, енергоефективності, інвестицій тощо. У таких умовах влада не отримує достатньо стимулів для перебудови й модернізації національної економіки, оскільки має можливість посилатися на такі здобутки в царині підвищення рівня життя, як зростання заробітної плати й споживання. У подальшому необхідно дослідити вплив демографічних факторів на територіальний розподіл роздрібного товарообороту в Україні.

 

Список використаних джерел.

1. Григор’єв С.М. Ефективність використання ресурсного потенціалу особистих селянських господарств в регіоні [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.07.02 "Економіка сільського господарства і АПК" / С.М. Григор’єв. – Дніпропетровськ, 2006. – Режим доступу : http://avtoreferat.net/content/view/ 14044/46/ .

2. Калашніков В.М. Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" / В.М. Калашніков. – Харків, 2008. – Режим доступу : http://avtoreferat.net/content/view/12124/ 46/.

3. Макконнелл К.Р. Экономикс / Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю. – М. : Туран. – 1996. – Т. 1. – 512 с.

4. Маслов П.П. Статистика в социологии / П.П. Маслов. – М. : Статистика, 1971. – 248 с.

5. Мельник І.М. Стан та тенденції змін у роздрібній торгівлі регіонів / І.М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.10. – С. 238–245.

6. Населення [Електронний ресурс] / Держ. ком. статистики України. – Режим доступу : http:// avtoreferat.net/content/view/12723/46/

7. Овсянніков О.В. Розвиток експортно-імпортних відносин на ринку зерна України [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / О.В. Овсянніков. – К., 2007. – Режим доступу : http:// avtoreferat.net/content/view/12723/46/.

8. Ольшанський О.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств з формування роздрібної торговельної мережі [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" / О.В. Ольшанський. – Харків, 2008. – Режим доступу : http://avtoreferat.net/content/view/ 11814/46/.

9. Основні показники ринку праці (річні дані) / Держ. ком. статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

10. Перович Д. М. Роль торгівлі у розвитку економіки України та вирішенні соціально-економічних проблем населення / Д.М. Перович // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2011. – № 3. – С. 115–119.

11. Пузанова Т.М. Статистичне дослідження товарообороту зовнішньої торгівлі України [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.03.01 "Статистика" / Т.М. Пузанова. – К., 2006. – Режим доступу :. http://avtoreferat.net/content/view/ 13643/46/.

12. Статистичний щорічник України за 2010 рік / Держ. ком. статистики України . – К., 2010. – 538 с.

13. Строуп Р. Азбука экономики / Р. Строуп, Дж. Гвартни ; авторизованный русский перевод. – М. : Институт национальной модели экономики, 1996. – 128 с.

14. Усоскин В.М. Денежный мир Милтона Фридмена / В.М. Усоскин. – М. : Мысль, 1989. – 135 с.

15. Фірсова Н.В. Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств) [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Н.В. Фірсова. – К., 2008. – Режим доступу : http://avtoreferat.net/content/view/ 12333/46/.

16. Шаповалов П.О. Управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / П.О. Шаповал. – Донецьк, 2006. – Режим доступу : http://avtoreferat.net/content/view/13495/46/.

17. Экономика Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://ru. wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B.

 

References.

1. Grigor’еv S.M. Efektivnist` vikoristannya resursnogo potencialu osobistix selyans`kix gospodarstv v regioni [Elektronnii resurs] : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekonom. nauk : spec. 08.07.02 "Ekonomika sil`s`kogo gospodarstva i APK" / S.M. Grigor’еv. – Dnipropetrovs`k, 2006. – Rezhim dostupu : http://avtoreferat.net/content/view/ 14044/46/ .
2. Kalashnikov V.M. Ekonomiko-organizaciini osoblivosti rozvitku rozdribnoi torgivli xlibom ta xliboproduktami [Elektronnii resurs] : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekonom. nauk : spec. 08.00.04 "Ekonomika ta upravlinnya pidpriеmstvami" / V.M. Kalashnikov. – Xarkiv, 2008. – Rezhim dostupu : http://avtoreferat.net/content/view/12124/ 46/.
3. Makkonnell K.R. Ekonomiks / Kempbell R. Makkonnell, Stenli L. Bryu. – M. : Turan. – 1996. – T. 1. – 512 s.
4. Maslov P.P. Statistika v sociologii / P.P. Maslov. – M. : Statistika, 1971. – 248 s.
5. Mel`nik I.M. Stan ta tendencii zmin u rozdribnii torgivli regioniv / I.M. Mel`nik // Naukovii visnik NLTU Ukraini. – 2008. – № 18.10. – S. 238–245.
6. Naselennya [Elektronnii resurs] / Derzh. kom. statistiki Ukraini. – Rezhim dostupu : http:// avtoreferat.net/content/view/12723/46/
7. Ovsyannikov O.V. Rozvitok eksportno-importnix vidnosin na rinku zerna Ukraini [Elektronnii resurs] : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekonom. nauk : spec. 08.00.03 "Ekonomika ta upravlinnya nacional`nim gospodarstvom" / O.V. Ovsyannikov. – K., 2007. – Rezhim dostupu : http:// avtoreferat.net/content/view/12723/46/.
8. Ol`shans`kii O.V. Upravlinnya investiciinoyu diyal`nistyu pidpriеmstv z formuvannya rozdribnoi torgovel`noi merezhi [Elektronnii resurs] : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekonom. nauk : spec. 08.00.04 "Ekonomika ta upravlinnya pidpriеmstvami" / O.V. Ol`shans`kii. – Xarkiv, 2008. – Rezhim dostupu : http://avtoreferat.net/content/view/ 11814/46/.
9. Osnovni pokazniki rinku praci (richni dani) / Derzh. kom. statistiki Ukraini. – Rezhim dostupu : http://www.ukrstat.gov.ua/.
10. Perovich D. M. Rol` torgivli u rozvitku ekonomiki Ukraini ta virishenni social`no-ekonomichnix problem naselennya / D.M. Perovich // Naukovo-informaciinii visnik Ivano-Frankivs`kogo universitetu prava imeni Korolya Danila Galic`kogo. – 2011. – № 3. – S. 115–119.
11. Puzanova T.M. Statistichne doslidzhennya tovarooborotu zovnishn`oi torgivli Ukraini [Elektronnii resurs] : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekonom. nauk : spec. 08.03.01 "Statistika" / T.M. Puzanova. – K., 2006. – Rezhim dostupu :. http://avtoreferat.net/content/view/ 13643/46/.
12. Statistichnii schorichnik Ukraini za 2010 rik / Derzh. kom. statistiki Ukraini . – K., 2010. – 538 s.
13. Stroup R. Azbuka ekonomiki / R. Stroup, Dzh. Gvartni ; avtorizovannyi russkii perevod. – M. : Institut nacional`noi modeli ekonomiki, 1996. – 128 s.
14. Usoskin V.M. Denezhnyi mir Miltona Fridmena / V.M. Usoskin. – M. : Mysl`, 1989. – 135 s.
15. Firsova N.V. Oblik i kontrol` torgovel`nix vitrat pidpriеmstv spozhivchoi kooperacii (na prikladi rozdribnix torgovel`nix pidpriеmstv) [Elektronnii resurs] : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekonom. nauk : spec. 08.00.09 "Buxgalters`kii oblik, analiz ta audit" / N.V. Firsova. – K., 2008. – Rezhim dostupu : http://avtoreferat.net/content/view/ 12333/46/.
16. SHapovalov P.O. Upravlinnya strategichnim potencialom pidpriеmstva aptechnoi torgivli [Elektronnii resurs] : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekonom. nauk : spec. 08.06.01 "Ekonomika, organizaciya i upravlinnya pidpriеmstvami" / P.O. SHapoval. – Donec`k, 2006. – Rezhim dostupu : http://avtoreferat.net/content/view/13495/46/.
17. Ekonomika Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupu : http://ru. wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B.

 

Стаття надійшла до редакції 03.06.2013 р.