EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2013

УДК 336.7:338.432

 

А. В. Войтюк,

к. е. н., молодший науковий співробітник,

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

A. V. Voitiuk,

Ph.D., Associate Research Fellow,

National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

 

FINANCIAL SUPPORT FOR THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

 

Розглянуто рівень та визначено ефективність фінансового забезпечення аграрного виробництва України в сучасних умовах господарювання.

 

It explores and defines the financial performance of agricultural production in Ukraine in the contemporary economy.

 

Ключові слова: фінансове забезпечення, банківське кредитування, аграрне виробництво, ефективність, аграрний сектор економіки.

 

Keywords: financial security, bank lending, agricultural production, efficiency, agricultural sector.

 

 

Постановка проблеми. В умовах інтеграції України у світовий економічний простір набуває актуальності проблема підвищення конкурентоспроможності та ефективності господарювання суб’єктів економічної діяльності в аграрній сфері економіки.

Одним із основних і найефективніших способів досягнення  поставленої мети є застосування дієвих фінансово – кредитних механізмів фінансової політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми фінансового забезпечення аграрного виробництва України були об’єктом численних досліджень та відображені в наукових працях вітчизняних вчених: В.М. Алексійчука, О.Є. Ґудзь [1], М.Я. Дем’яненка, П.Т. Саблука, П.А. Стецюка [2] та інших. Оцінюючи їх внесок в осягнення змістового взаємозв’язку та вирішення проблем щодо фінансового забезпечення аграрного виробництва України, зауважимо, що сучасний контур фінансового забезпечення аграрного виробництва та наявність відчутних похибок та неврегульованих проблем потребують здійснення додаткових досліджень в контексті зміни умов та пошуку ефективних практичних заходів їх розв’язання.

Ціль статті – дослідження основних чинників впливу фінансового забезпечення, проведення системного аналізу позитивних та негативних тенденцій, які в подальшому впливають на ефективність аграрного виробництва.

Виклад основного матеріалу. Агропромисловий комплекс України – це один із вагомих та життєво важливих секторів економіки. Виходячи із вказаного економічному суспільству та органам державної влади необхідно зайнятися активним пошуком інвестиційних ресурсів для відродження та подальшого розвитку його організацій та формування вітчизняної продовольчої системи, відповідаючи соціально-економічним потребам. Продовольча безпека є найважливішою умовою гарантовано-стійкого існування, функціонування, розвитку соціума та складовою частиною економічної безпеки, а в її структурі – і ядром національної безпеки держави. Необхідно відмітити, що тільки в системі забезпечення продовольчої безпеки складаються умови та формуються механізми противодії економічним загрозам, розвитку виробничих процесів у сільському господарстві, як бази виробництва і як наслідок цього, підвищення рівня самозабезпечення країни продуктами харчування. На долю аграрного виробництва припадає 7,9 % валового внутрішнього продукту, більш ніж 50 галузей економіки пов’язані з ним, 31,2 % населення живе в сільській місцевості” [3]. Недивлячись на те, що в останні роки в аграрному виробництві вдалося покращити економічний стан в цілому існують і негативні тенденції:

- низька дохідність аграрного виробництва в умовах наявного  диспаритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію;

- зниження фінансових ресурсів для використання досягнень науково-технічного прогресу, освоєння новітніх технологій;

- низька оплата праці;

- слабка соціальна інфраструктура села та нерівні з міськими умовами життя громадян;

- зниження виробничого потенціалу, особливо машинно-тракторного парку;

- низька конкурентоздатність продукції аграрного виробництва.

У цих умовах для загального відновлення виробничого потенціалу в аграрній сфері, для подолання економічного та технологічного відставання аграрного виробництва, необхідно передбачити залучення довгострокових інвестицій, направлених на технічну модернізацію та перехід на інвестиційних шлях розвитку. Останнє потребує пошуку нових джерел фінансових ресурсів для  аграрного виробництва.

Основним фактором притока інвестицій в аграрне виробництво є банківський капітал. Загальна потреба галузі в субсидованому фінансуванні зі сторони всіх кредитних підприємств складає не менш 1,5 млрд грн. Хоча використовувати банківський капітал можуть не всі, остільки існують проблеми доступу до довгострокових кредитних ресурсів, пов’язані з відсутністю організацій аграрного виробництва заставного майна, достатнього для забезпечення повернення кредиту та відсутністю програм довгострокового кредитуванню.

Помилки в ринкових реформах та світова фінансова криза 2008 року негативно вплинули на тренд макроекономічних показників аграрного виробництва України (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Тренд макроекономічних показників України

Показник

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ВВП, млрд грн

441,5

544,2

720,7

948,1

913,3

1082,6

1316,6

1408,9

Валовий випуск сільськогосподарської продукції, млрд грн

92,5

95,7

110,0

152,2

154,2

189,4

253,6

258,3

Рентабельність сільського господарства, %

12,7

10,0

19,0

12,9

13,4

20,6

26,4

19,7

Кредитування сільського господарства, млрд грн

10,4

12,7

11,6

20,1

6,8

10,1

14,9

13,5

Джерело: офіційний сайт ЦСУ (http//www.ukrstat.gov.ua)

 

Аналізуючи показники вказані в таблиці 1 можна прийти до висновку, що до 2008 р. обсяги кредитування аграрного виробництва України постійно зростали. За період з 2005 по 2008 роки сума кредитів, отриманих суб’єктами аграрного сектору економіки збільшилася з 10,4 млрд грн до 20,1 млрд грн, тобто зріс майже в 2 рази. Проте, після фінансової кризи кредитування аграрного виробництва скоротилося у 2 – 3 рази та склала у 2009 році лише 6,8 млрд грн, а у 2012 році – 13,5 млрд грн. Здійснена діагностика переконує, що обставини даної ситуації є не ті, що агропромислові виробники не бажають брати кредити, а фактична недоступність кредиту в нинішніх умовах, яка викликана високими процентами та незадовільною кредитною історією багатьох аграрних виробників. Проте і банківська система знаходиться у кризовій ситуації та не має багатого потенціалу для нарощування кредитування аграрної галузі, так як вона вважається специфічною для функціонування та зумовлює слабку конкурентоспроможність (табл. 2).

Як свідчать дані таблиці 2 за 2005 – 2012 роки за інформацією Національного банку України, темпи нарощування параметрів банків зросли у 5,5 рази. Причому, кредитні ресурси спрямовані в аграрне виробництво збільшилися за вказаний період у 4,5 рази, водночас, як у торгівлю та громадське харчування – 5,04 рази, у промисловість 4,2 рази. Зокрема, на частку банківських кредитів, зорієнтованих у аграрне виробництво у 2005 р. відводилось 7,5 %, а в 2012 р. лише 6,1 % [4].

 

Таблиця 2.

Тренд і структура банківських кредитів в Україні, спрямованих економічним суб’єктам у 2005-2012 рр.

Галузі

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

Кредити, надані суб’єктам господарювання, усього

109895

100,0

166683

100,0

271417

100,0

443665

100,0

462215

100,0

500961

100,0

575545

100,0

605425

100,0

У т.ч. за галузями:

Промисловість

33489

30,5

48545

29,1

70478

26,0

113713

25,6

114558

24,8

134409

26,8

135797

23,6

141606

23,4

Торгівля та громадське харчування

44541

40,5

64723

38,8

104592

38,5

159986

36,1

170075

36,8

179353

35,8

213907

37,2

224454

37,1

Транспорт, зв’язок і

будівництво

10334

9,4

17846

10,7

32168

11,8

55264

12,5

57685

12,5

64102

12,8

72981

12,7

67095

11,1

Сільське

господарство

8192

7,5

11874

7,1

16508

6,1

28812

6,5

26026

5,6

26852

5,4

34522

6,0

36844

6,1

Інші галузі

13339

12,1

23695

14,3

47671

17,6

85890

19,3

93871

20,3

96245

19,2

118338

20,5

135426

22,3

Джерело: Розраховано за даними статистичного збірника „Бюлетень Національного банку України”.

 

Отже, основними гальмуючими чинниками щодо залучення банківських кредитів для аграрного виробництва вважається специфіка функціонування цієї галузі, що зумовлює їх слабку конкурентоспроможність щодо залучення коротко – і довгострокових кредитних ресурсів (табл. 3).

З 2005 року по 2012 рік кількість підприємств агропромислового виробництва, які залучили кредити зменшилося з 10870 до 2603 (табл. 3). В 2009 році цей процес стабілізувався, але не досяг рівня початку аналізуємого періоду.

 

Таблиця 3.

Тренд кредитування комерційними банками підприємств агропромислового виробництва України за 2000 – 2012 роки

Показники

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012р. у % до 2000р.

млрд грн

%

млрд грн

%

млрд грн

%

млрд грн

%

млрд грн

%

млрд грн

%

млрд грн

%

млрд грн

%

млрд грн

%

Видано кредитів підприємствам АПВ-

всього

2,1

100,0

10,4

100,0

12,8

100,0

14,6

100,0

20,1

100,0

6,8

100,0

10,1

100,0

14,9

100,0

13,5

100,0

642,9

із них:

- короткострокові

1,9

90,9

6,7

64,0

8,1

63,0

9,8

67,0

10,3

51,3

5,0

73,7

7,0

69,5

10,3

69,1

9,6

71,7

505,3

- довгострокові

0,2

9,1

3,7

36,0

4,7

37,0

4,8

33,0

9,8

48,7

1,8

26,3

3,1

30,5

4,6

30,9

3,9

28,9

1950,0

Видано пільгових кредитів

0,8

38,1

7,6

73,1

7,0

54,7

7,8

53,4

15,1

75,1

2,6

38,2

6,2

61,4

4,1

27,5

1,3

9,6

162,5

Кількість підприємств АПВ, які залучили кредити

 

10870

14708

9785

9409

2231

2238

2668

2603

 

Джерело:  Розраховано на основі даних Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua

 

Параметри довгострокових кредитних активів аграрних підприємств протягом 2005 – 2012 рр. зросли з 9,1 % до 28,9 %. Це зумовлено, тим, що з 2004 р. механізм субсидування банківських кредитів модернізувався і почали надаватися субсидії не тільки за короткостроковим, а й за довгостроковими кредитами (понад 1 рік). Зокрема, субсидовані аграрним підприємствам банківські кредити у 2005 році сягали 38,1 %, а вже у 2012 р. зменшилися  до позначки 9,6 %.

І хоча, вважається, що механізм субсидування банківських кредитних активів став визначальним сегментом системи сукупного кредитного забезпечення аграрної сфери економіки України, Проте параметри кредитного субсидування спостерігаються ще невідчутними, оскільки вони  2012 р. формують 18 % валового внутрішнього продукту в країні. А частка банківських кредитних ресурсів, спрямованих аграрній сфері не досягає 1 % [3].

Висновки. Отже, для вирішення проблеми фінансового забезпечення аграрного сектора потрібно включити застосування інструментів, прийомів та методів, які дозволять ефективно задіяти локальні фінансові механізми: самоокупності; фінансової відповідальності; самофінансування; змішаного фінансування; державної фінансової підтримки, мета якої повинна бути створення умов для доступного і своєчасного забезпечення потреб сільськогосподарських товаровиробників в кредитних ресурсах; створення фондів підтримки кредитування сільського господарства; розробка механізмів пільгового кредитування, розвиток іпотечного кредитування під заставу сільськогосподарських земель, розвиток кредитних спілок, розвиток фінансового лізингу, пільгового оподаткування; ціноутворення, управління ризиком, страхування. Треба переглянути ряд програм для підтримки аграрних підприємств та обрати економічно обгрунтовані програми, які будуть задовольняти кожне окреме сільськогосподарське підприємство. Це все стане запорукою приросту фінансових ресурсів у сільське господарство в наступні роки.

Цільова програма фінансової підтримки аграрних підприємств через механізм здешевлення кредитів виявилася ефективною. Завдяки цій програмі збільшилися надходження коротко- і довгострокових кредитів в аграрний сектор АПК. Необхідно продовжувати цю програму, але процедуру оформлення цих кредитів треба удосконалити (для сільськогосподарських підприємств доступ до цих кредитних ресурсів занадто складний).

 

Список використаних джерел.

1. Ґудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: монографія / О.Є. Ґудзь. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 578 с.

2.  Стецюк П.А. Методологія та механізми фінансового забезпечення розширеного відтворення аграрного виробництва / Стецюк П.А. // Вісник Сумського аграрного університету. – 2010. –  № 2. – С. 132-138.

3. Інформація Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Матеріали офіційного сайту Національного банку України. – 2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

 

References.

1. Gudz` O.E. Finansovi resursi sil`s`kogospodars`kix pidpriеmstv: monografiya / O.E. Gudz`. – K.: NNC IAE, 2007. – 578 s.
2. Stecyuk P.A. Metodologiya ta mexanizmi finansovogo zabezpechennya rozshirenogo vidtvorennya agrarnogo virobnictva / Stecyuk P.A. // Visnik Sums`kogo agrarnogo universitetu. – 2010. – № 2. – S. 132-138.
3. Informaciya Derzhavnogo komitetu statistiki Ukraini [Elektronnii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Materiali oficiinogo saitu Nacional`nogo banku Ukraini. – 2012: [Elektronnii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.bank.gov.ua.

 

Стаття надійшла до редакції 10.06.2013 р.