EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2013

УДК 338.1:004.81

 

О. С. Донець,

к. е. н., доцент, кафедри економічної кібернетики,

Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

М. І. Лутфуліна,

студент, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

 

Когнітивна МОДЕЛь КОНЮНКТУРИ РИНКУ

 

O. S. Donets,

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University, Donetsk

M. I. Lutfulina,

student, Donetsk National Technical University, Donetsk

 

Cognitive models of market conditions

 

У статті досліджено теоретичні основи та запропоновано когнітивну модель кон'юнктури автомобільного ринку. Обґрунтовано перспективність її застосування при розробці управлінських рішень.

 

The article examines the theoretical foundations and proposed cognitive model of the automobile market conditions. Grounded perspective of its use in the development of management decisions.

 

Ключові слова: кон’юнктура ринку, когнітивні моделі, місткість ринку, реальна місткість ринку.

 

Keywords: market conditions, cognitive models, market size, the real size of the market.

 

 

Вступ. Прогнозування ринкової кон'юнктури будь-кого товару чи послуги постає досить складною задачею. Складність цієї задачі полягає у швидкій динаміці змін станів системи і складністю вчасного отримання їх кількісних оцінок. Залучення когнітивних моделей до вивчення цієї задачі дозволяє сформувати уявлення про загальні взаємозв'язки між станами системи, створити фундамент для конструювання складних математичних моделей прогнозу їх динаміки.

Мета статті полягає у вдосконалені існуючих поглядів щодо вивчення кон'юнктури ринку легкових автомобілів, систематизації накопичених знань та створені когнітивної моделі кон'юнктури ринку.

Аналіз досліджень. Теоретичні і практичні аспекти вивчення економічної кон'юнктури, знайшли своє відображення в класичних дослідженнях зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів: А.Вагнера, К.Жюгляра, Дж.Кітчина, М.Д.Кондратьєва, Ф.Котлера, Ф.Лассаля, М.І.Туган-Барановського, А.Шеффлє, Й.Шумпетера та інших.

При прогнозуванні динаміки кон’юнктури ринку легкових автомобілів, реальну місткість ринку можна вважати одним із найважливіших факторів. Місткість ринку та підходи щодо її визначення детально розглянуті у роботах А.Ф. Павлеченко і А.В. Войчак, а також  В.Д. Дорофєєв і А. Зубков [1].

Застосування когнітивних моделей в теорії, які були розроблені Дж. Лакоффом і М. Джонсом та практиці управлінських рішень, розглянуті в роботах українських професорів Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, С. А. Жаботинська [2,3].

Вивченням поведінки споживачів займалися такі вчені, як К. Маркс, Т. Веблен, а також А.В. Войчак.

Виклад основного матеріалу. Прогнозування кон'юнктури ринку легкових автомобілів дозволяє отримати інформацію про стан і тенденції розвитку ринку, співвідношенні попиту та пропозиції, про причини їх зміни в перспективі. Прогнозні результати подають можливість своєчасно та ґрунтовно, формувати виробничий і торговий модельний ряд, коригувати замовлення організацій виробляючи реалізацію автомобілів, тобто для поточного регулювання реальної місткості ринку.

Особливу актуальність у системі маркетингових досліджень ринку має вивчення поведінки споживачів. Модель поведінки споживачів приведена на рис.1., вона відбиває процес попереднього осмислення споживачем свого наміру, прийняття конкретного рішення щось придбати і наступного усвідомлення здійсненого.

Споживач розуміє розв’язання проблеми, завдяки методам та засобам щодо пошуку інформації.

 

Рис. 1. Модель поведінки споживачів

 

Оцінювати рішення проблеми необхідно з огляду на певну кількістю обмежень, які споживач використовує при виборі альтернатив, що і є завершальною дією пошуку інформації. Суб'єктивні та об'єктивні критерії є основою оцінки альтернатив.

Існуючі в економічній літературі визначення кон'юнктури ринку можуть бути об'єднані в дві групи [4,5].

1. Кон'юнктура ринку - це що склалася на ринку конкретна економічна ситуація, що визначає співвідношення попиту і пропозиції в умовах реалізації товарів в даний період часу.

2. Кон'юнктура ринку - це сукупність умов, що визначають ринкову ситуацію в даний період часу.

Вивчення кон'юнктури ринку легкових автомобілів може проводитися на основі моделі, представленої на рис.2.

 

Рис. 2. Модель вивчення кон'юнктури ринку легкових автомобілів

 

Концепцію взаємозв'язків між факторами, які складають систему показників кон'юнктури ринку представлено у вигляді когнітивної моделі. За своїм змістом когнітивні моделі близькі до ментальних моделей, і створюються вони також на підставі ментальних моделей.

Процес надання та отримання автомобільних послуг передбачає прийняття рішень і вибір альтернатив. Споживачі вибирають послуги у відповідності зі своїми потребами і можливостями. Виробники та посередники вибирають ринки збуту, які користуватимуться попитом, і принесуть їм прибуток. Від того, наскільки успішно буде проводитися моніторинг ринкових тенденцій, наскільки адекватною буде оцінка власних можливостей і задоволення потреб споживачів в автомобільних послугах і фінансове благополуччя виробників послуг.

У зв'язку з динамічністю ринку автомобільних послуг, перед виробниками і посередниками часто постає питання визначення асортименту послуг, що вимагає розробки адекватної моделі прийняття рішення. На підставі аналізу моделей корпоративного управління і показників автомобільного ринку була складена когнітивна карта кон'юнктури ринку (рис. 3) що дозволяє наочно відобразити взаємозв'язок між факторами і основними показниками ринку автомобільних послуг.

 

Рис. 3. Когнітивна модель кон'юнктури автомобільного ринку

 

Кожен блок моделі має відповідний економічний зміст.

Блок «Фінансовий стан підприємства». Фінансовий стан підприємства характеризується комплексом взаємопов'язаних критеріїв. Найбільш об'єктивний результат може бути отриманий на підставі використання в процесі аналізу як абсолютних, так і відносних критеріїв оцінки.

Блок «Ефективність діяльності підприємства». Для досягнення бажаного результату ефективної діяльності підприємства, до відносного показника надають отриманий ефект з ресурсами або витратами.

Блок «Валовий регіональний продукт на душу населення». Включення ВРП до складу індикаторів рівня життя визначається тим, що він характеризує загальний результат економічної діяльності інституційних одиниць економічного розвитку за звітний період на дослідженій території, наявність ресурсів для споживання, накопичення та експорту, тобто економічні умови забезпечення певного рівня життя населення на даній території, як наслідок певного рівня платоспроможного попиту.

Блок «Реальна місткість ринку». Обсяг реалізації послуг (продукції, робіт) служить вихідною базою для розрахунку розділів річного плану. Основним його завданням є встановлення оптимального співвідношення між потребами ринку в області конкретних видів послуг (продукції, робіт) та виробничими можливостями підприємств.

Блок «Рівень консерватизму споживачів». Неприпустимість ризиків, є головною особливістю консерваторів пов'язаних зі споживанням. Дана обережність зумовлена історичними і демографічними факторами. З віком, споживачі, маючи великий життєвий досвід, обережніше ставляться до новизни. Схильність до новаторства – це низький рівень доходу, який обмежує економію у споживанні. Визначальним фактором рівня доходу є схильність до консерватизму: низький рівень доходу обмежує простір для проведення ризикованих споживчих експериментів. Консерватизм – це властивість особистості, а головним чинником його рівня є сам споживач.

Блок «Собівартість від надання автомобільних послуг». Головним завданням підприємства є розрахунок і аналіз собівартості продукції, що входить до системи управлінського обліку.

Блок «Реклама». Створення позитивного іміджу фірми, високого рівня попиту, увагу зацікавлених споживачів у придбанні товару є дія реклами.

Незважаючи на свою відносну простоту такого типу, модель може бути використана для оцінки складних ситуацій і вибору керуючих впливів.

Так як в представленій на рисунку 3 Когнітивною моделі кон'юнктури автомобільного ринку, описані всі блоки, можна простежити вплив на систему взаємодіючих факторів. Визначити їх зворотний вплив на вихідні фактори, а також за допомогою пропорційної залежності описати взаємозв'язки [6.7].

Аналіз моделі на цьому рівні, надає можливість простежити весь ланцюг, від керуючого впливу до керованого показнику.

Наприклад, таким чином можна сформувати уявлення щодо механізму формування обсягів попиту:

Залежність між «Рекламою» і «Рівнем консерватизму споживачів» обернено пропорційна: при збільшенні реклами зменшується рівень консерватизму споживачів. Таким чином, визнання споживачами надійності марки є невід'ємною умовою її існування на ринку, а високі оцінки по даному параметру свідчать про її високий рівень потенціалу та стійкість в стратегічній перспективі.

Залежність між «Рівнем консерватизму споживачів» і «Попитом» на автомобільні послуги і запчастини обернено пропорційна: при зменшенні рівня консерватизму споживачів зростає попит на автомобільні послуги.

Залежність між «Попитом» на автомобільні послуги і запчастини і «Обсягом реалізації» автомобільних послуг прямо пропорційна: при збільшенні попиту на автомобільні послуги і запчастини збільшується обсяг реалізації автомобільних послуг. Дослідження ринку починається, з потреб споживачів. До тих пір, поки існує потреба у придбанні автотранспорту, доти і буде існувати попит на автомобільні послуги і запчастини, відповідно буде зростати обсяг реалізації автомобільних послуг.

Висновок: Когнітивна модель кон'юнктури автомобільного встановлює прямо пропорційні і обернено пропорційні зв'язки між , що описують поведінку та взаємодію окремих показників кон’юнктури ринку автомобілів і автомобільних послуг. Всі ці зв'язки в сукупності утворюють загальну нерозривну модель, до якої при необхідності, можна додавати нові, як внутрішні, так і зовнішні фактори.

Для отримання кількісних результатів взаємозв'язків між блоками, когнітивна модель підлягає формалізації за допомогою економіко-математичних методів на основі наявних статистичних даних.

 

Список літератури.

1) Дорофеев В.Д., Зубков А. Маркетинг в управлении организации, Монография, Пензенский государственный университет, Пенза 2001. – 108с.

2) Langacker R. Foundations of cognitive grammar: In 2 volumes. – Stanford: Stanford Univ. Press, 1987. – Vol.1., 516 p.

3) Lakoff G. The contemporary theory of metaphor // Metaphor and thought. – Cambridge, 1993. –245 p.

4) Карпов В. А. Основи економічної кон’юнктури: Навч. посіб. / В. А. Карпов, В. Р. Кучеренко – К.: Тов. «Знання», КОО, 2004. – 224 с.

5) Батченко Л. В. Кон’юнктура світового ринку і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України / Л. В. Батченко, О. Г. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 197–206. – Бібліогр.: с. 205–206.

6) Eden C. Cognitive mapping // Eur. J. of Operational Res. 1988. Vol.36, N 1. P. 113.

7) Федулов А.С. Нечеткие реляционные когнитивные карты // Теория и системы управления. – 2005. – №1. – С.120 – 132.

 

References.

1) Dorofeev V.D., Zubkov A. Marketing v upravlenii organizacii, Monografiya, Penzenskii gosudarstvennyi universitet, Penza 2001. – 108s.
2) Langacker R. Foundations of cognitive grammar: In 2 volumes. – Stanford: Stanford Univ. Press, 1987. – Vol.1., 516 p.
3) Lakoff G. The contemporary theory of metaphor // Metaphor and thought. – Cambridge, 1993. –245 p.
4) Karpov V. A. Osnovi ekonomichnoi kon’yunkturi: Navch. posib. / V. A. Karpov, V. R. Kucherenko – K.: Tov. «Znannya», KOO, 2004. – 224 s.
5) Batchenko L. V. Kon’yunktura svitovogo rinku i tendencii rozvitku zovnishn`oekonomichnoi diyal`nosti regioniv Ukraini / L. V. Batchenko, O. G. Tkachenko // Aktual`ni problemi ekonomiki. – 2010. – № 8. – S. 197–206. – Bibliogr.: s. 205–206.
6) Eden C. Cognitive mapping // Eur. J. of Operational Res. – 1988. – Vol.36, N 1. – P. 1–13.
7) Fedulov A.S. Nechetkie relyacionnye kognitivnye karty // Teoriya i sistemy upravleniya. – 2005. – №1. – S.120 – 132.

Стаття надійшла до редакції 16.06.2013 р.