EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2013

 УДК 338:240:663

 

Н. І. Костаневич,

к. е. н, доцент,

Миколаївський національний аграрний університет

М. Г. Крикун,

магістрант групи Б5/1,

Миколаївський національний аграрний університет

 

АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

N. I.  Kostanevich,

P.h.D, associate Professor, Nikolaev national agrarian University

M. G. Krikun,

student group B 5/1, Nikolaev national agrarian University

 

EQUITY ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

 

У статті надається склад і структура власного капіталу одного з сільськогосподарських підприємств Миколаївської області. Надаються напрями його поповнення. Визначення ефективності вкладення коштів у власний капітал, рівень рентабельності.

 

The article provides the composition and structure of own capital of one of the agricultural enterprises of Nikolaev region. Referral of replenishment. Determination of the efficiency of investments into the equity capital, the level of profitability.

 

Ключові слова: власний капітал, нерозподілений прибуток, статутний, резервний капітал.

 

Keywords: equity, retained earnings, and the Charter capital, reserve capital.

 

 

Актуальність проблеми. Структура і динаміка власного капіталу підприємства характеризує його фінансовий стан. Власний капітал є одним із найістотніших і найважливіших фінансових показників, оскільки виконує такі функції: кредитоспроможності, довгострокового фінансування, самостійності, фінансування ризику, тощо.

Стан і тенденції власного капіталу характеризують ліквідність і фінансову стійкість підприємства, що потребує ретельного аналізу змін у структурі власного капіталу, оцінити прогресивності його руху.

Аналіз останніх досліджень. Питання формування власного капіталу та його структура висвітлюватися в роботах таких науковців, як І.Бланк, О.Василиник, С.Голов, М. Дем’яненко, К.Ізмайлова, А.Ковальов, А.Поддєрьогін, В.Сопко, Г.Стасюк, А.Шеремет та ін..      Проте ці питання на рівні окремих сільськогосподарських підприємств потребують додаткових досліджень з урахуванням їх специфіки.

Постановка завдання. На матеріалах приватно – орендного підприємства «Вікторія» Новобузького району провести аналіз власного капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємств, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками), або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку.

Формується власний капітал за рахунок внесків грошових коштів засновниками (власниками) підприємства, або інших активів,за рахунок суми прибутку, що залишаються на підприємстві.

Впливає на власний капітал багато факторів, в тому числі дооцінка необоротних активів, сума дарчого капіталу, виробнича, маркетингова та фінансова діяльність підприємства.

Уявлення про склад і структуру власного капіталу одного із сільськогосподарських підприємств Миколаївської області дають дані, що наведені в наступній таблиці (табл.1). 

 

Таблиця 1.

Склад і структура власного капіталу ПОП «Вікторія» Новобузького району *

Складові власного капіталу

На кінець

2010 року

2011 року

2012 року

сума, тис.грн.

питома вага%

сума, тис.грн.

питома вага%

сума, тис.грн.

питома вага%

Статутний капітал

-

-

-

-

20,0

0,1

Інший додатковий капітал

1707,0

8,5

1707,0

6,4

1707,0

4,5

Резервний капітал

2484,0

12,3

2484,0

9,2

2484,0

6,6

Нерозподілений прибуток

15958,0

79,2

22701,0

84,4

33291,0

88,8

Всього власного капіталу

20149,0

100,0

26892,0

100,0

37502,0

100,0

*Джерело: фінансова звітність ПОП «Вікторія»

 

Аналіз даних таблиці 1 показав, що у 2010-2011 роках власний капітал ПОП «Вікторія» складався з нерозподіленого прибутку, резервного і іншого додаткового капіталу. У 2012 році з’явилася ще одна складова власного капіталу – статутний капітал.

Існує тенденція зростання суми власного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, так як сума резервного і іншого додаткового капіталу була незмінною протягом досліджуваного періоду. Сума резервного капіталу складала 2484,0 тис.грн, сума іншого додаткового капіталу 1707,0тис.грн.

Найбільшу питому вагу  в структурі власного капіталу займав нерозподілений прибуток, питома вага якого має тенденцію до зростання. Так ,у 2010 році вона складала 79,2%, у 2011 році  зросла до 84,4%, у 2012 році – до 88,8%.

Це сталося за рахунок спрямування суми чистого прибутку на поповнення власного капіталу що видно з наступної таблиці (табл.2).

 

Таблиця 2.

Напрями поповнення власного капіталу ПОП «Вікторія» Новобузького району тис. грн*

Напрями поповнення власного капіталу

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

Збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку

2962,0

3778,0

6580,0

6743,0

10590,0

Збільшення власного капіталу за рахунок внесків учасників

-

-

-

-

20,0

Разом

2962,0

3778,0

6580,0

6743,0

10610

*Джерело: фінансова звітність ПОП «Вікторія»

 

Коментуючи дані таблиці 2 можна стверджувати що за останні п′ять років власний капітал досліджуваного господарства збільшувавася в основному за рахунок чистого прибутку, в результаті чого зросла сума нерозподіленого прибутку . Лише у 2012 році учасниками було внесено 20,0 тис.грн в статутний капітал . Динаміка власного капіталу і його складових надається в наступній таблиці (табл.3).

 

Таблиця 3.

Динаміка власного капіталу і його складових в ПОП «Вікторія»*

Складові власного капіталу

На кінець року

2008

2009

2010

2011

2012

Статутний капітал,тис.грн

-

-

-

-

20,0

Інший додатковий капітал,тис.грн

1707,0

1709,0

1707,0

1707,0

1707,0

Резервний капітал,тис.грн

2484,0

2484,0

2484,0

2484,0

2484,0

Нерозподілений прибуток,тис.грн

5600,0

9374,0

15958,0

22701,0

33291,0

Власний капітал,тис.грн

9791,0

13565,0

20149,0

26892,0

37502,0

Базисні темпи приросту,%

100,0

138,5

205,8

274,7

383,0

*Джерело:фінансова звітність ПОП «Вікторія»

 

Аналізуючи дані таблиці 3 можна зробити висновок,що протягом останніх п’яти років спостерігається система зростання власного капіталу,причому в основному за рахунок зростання суми нерозподіленого прибутку,що свідчить про ефективність  господарської діяльності ПОП «Вікторія» . За п’ять років сума власного капіталу зросла в 3,8 рази. Слід відмітити тенденцію зростання базисних темпів росту. Якщо у 2009 сума власного капіталу в порівнянні з 2008 року зросла на 38,5%,то у 2012році в порівнянні з 2011 роком-на 39,4 %. Ефективність господарювання ПОП «Вікторя» визначимо в наступній таблиці (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Визначення рівня рентабельності власного капіталу в ПОП «Вікторія» *

Показники

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

Сума чистого прибутку,тис грн

2962,0

3778,0

6580,0

6743,0

10590,0

Середньорічна сума власного капіталу,тис.грн

6288,7

11678,0

16859

23520,5

32197,0

Рівень рентабельності власного капіталу,%

47,1

32,3

39,0

28,7

32,9

* Джерело: фінансова звітність ПОП «Вікторія»

 

Як свідчать дані таблиці 4 протягом досліджуваного періоду ПОП «Вікторія» одержувало чистий прибуток. Рівень рентабельності власного капіталу коливався – через рік зростав,через другий -знижувався. Бо на нього впливає прямо-сума чистого прибутку,обернено-сума власного капіталу.

В наступній таблиці розглянемо фінансову стійкість підприємства,яказалежить від власного капіталу(табл.5)

 

Таблиця 5.

Визначення показників фінансової стійкості в ПОП «Вікторія» *

Показники

На кінець року

2008

2009

2010

2011

2012

Сума власного капіталу,тис.грн

9791

13569

20149

26892

37502

Сума залученого капіталу,тис.грн

6930

5554

5520

1644

1882

Сума валюти балансу,тис.грн

16721

19123

25669

28536

39330

 

Коефіцієнт фінансування

0,71

0,41

0,27

0,06

0,05

Коефіцієнт фінансової стабільності

1,41

2,44

3.65

16,36

20,51

 

Коефіцієнт автономії

0,58

0,71

0,78

0,94

0,95

Джерело: фінансова звітність ПОП «Вікторія»

·          

Аналіз даних таблиці 5 показав,що в ПОП «Вікторія» існує тенденція зростання фінансової стійкості підприємства . Так коефіцієнт фінансування за останні 5 років поступово знижувався з 0,71 до 0,05.Коефіцієнт фінансової стабільності та коефіцієнт автономії,навпаки поступово зростали ,в тому числі коефіцієнт фінансової  стабільності з 1.41 до 20,51,коефіцієнт автономії з о,58 до 0,95.Це свідчить про те,що у 2008 році підприємство фінансувалося за рахунок власних засобів на 58,0 %,а у 2012 році-на 95,0 %.

Дані таблиці 5 свідчать,що ПОП «Вікторія» не залежить від зовнішніх джерел фінансування і її фінансова стійкість зростає . Так,у 2008 році на 1 грн. залучених засобів припадало 20,05 грн. власних

Висновки . Проведене дослідження дозволяє зробити висновок,що в ПОП «Вікторія» існує тенденція зростання суми власного капіталу за рахунок чистого прибутку,який спрямовується нерозподілений прибуток . В результаті чого у 2012 році підприємство на 95 % фінансувалося за рахунок власних засобів,на 1 грн  залученого капіталу припадало 20,51 грн власного,що свідчить про нераціональне використання власних коштів.

 

Література.

1.   Нєскородєва Н. М. (Пономаренко Н. М.) Власний капітал підприємства: питання ідентифікації й удосконалення практики його обліку /  Н. М. Нєскородєва (Н. М. Пономаренко) // Вчені записки: Науковий журнал. – Харків : ХІУ. – 2005.– Вип. 17

2.   Семенов Г.А.  Оптимізація структури капіталу підприємства /      Г.А.  Семенов, А.В. Пелешко // Держава та регіони. Серія:  Економіка та підприємництво. – 2010. – № 4. – С. 164–170.

3.   Шеремета Й. М. Аналіз структури власного капіталу підприємства і його вплив на прийняття фінансових рішень /  Й. М. Шеремета //  Наукові записки :  зб.  наук.  Праць кафедри економічного аналізу ТАНГ. –  Вип. 12. –  Ч.2. –  Тернопіль :  Економічна думка, 2003. – С. 108–111.

4.   Яремко. І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій : монографія / І. Й. Яремко. – Л. : Каменяр, 2006. – 176 с.

 

 References.

1. Nеskorodеva, N. (2005), Equity enterprise: issues of identification and improvement of its accounting practices. Vcheni zapiski, vol.17.
2.
Semenov, G. and Peleshko, A. (2010), Optimizing the capital structure of the enterprise, Derzhava ta regioni. Seriya: Ekonomika ta pidpriеmnyctvo, vol. 4  pp. 164-170.
3.
Sheremeta, J. (2013), Analysis of the structure of the equity of the enterprise and its impact on financial decision-making“,  Naukovi zapysky : zb. nauk. Prac` kafedry ekonomichnogo analizu TANG., vol. 12, pp. 108-111.
4.
Yaremko, I. (2006), Money management company: economic and financial instruments, L: Kamenyar, p. 176.

Стаття  надійшла до редакції 24.06.2013 р.