EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2013

УДК 338.1

 

О. С. Москвічова,

аспірант кафедри економіки підприємств,

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

СТАН ТА ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ

 

O. Moskvichova,

graduate student of Department of enterprises’ economy,

Ivan Franko National University of L’viv

 

THE STATE AND EVALUATION OF CREDITING CORPORATE SECTOR OF UKRAINE IN THE BANKING CRISIS

 

В статті проаналізовано сучасний стан корпоративного сектору кредитних послуг України та проведено оцінку структури та динаміки основних показників кредитного портфеля. Крім того, розглянуто роль державного регулювання у кредитуванні корпоративного сектору в умовах банківської кризи.

 

In the article analyses the current state of crediting corporate sector of Ukraine. Evaluation of structure and dynamics of the main indicators of loan portfolio. And also considered the role of public administration in crediting of corporate sector in the banking crisis.

 

Ключові слова: кредит, суб’єкт господарювання, банківська криза, корпоративний сектор, Національний банк України, державне регулювання.

 

Keywords: credit, business entity, banking crisis, corporate sector, National Bank of Ukraine, public administration.

 

 

Постановка проблеми. Кредитування в умовах фінансово-економічної кризи має суперечливий характер. З одного боку, це ефективний шлях виходу з кризи та подальшого розвитку національної економіки, адже при дефіциті коштів, кредит є чи не єдиним джерелом додаткових грошових ресурсів та інвестицій, що сприяє безперервності відтворювального процесу. З іншого боку, кредитування, яке є головним напрямом діяльності банківських установ і приносить їм суттєвий дохід, в той же час є основним джерелом їх ризиків, які можуть призвести до значних втрат. В несприятливих фінансово-економічних умовах кредитні ризики банків проявляються найбільш гостро і, як показує досвід, призводять до поглиблення банківської кризи. Крім того у результаті втрат і нестачі власних ресурсів, банківські кредитні установи скорочують надання кредитних послуг економічним суб’єктам, що має негативні наслідки в усіх галузях національної економіки. Саме тому необхідно забезпечити раціональне співвідношення між обсягами та якістю наданих кредитних послуг та ризиками, які вони при цьому створюють. Це в свою чергу зумовлює необхідність оцінити тенденції кредитування корпоративного сектору як в цілому так і за видами економічної діяльності.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Актуальність теми дослідження підтверджується великою кількістю праць з даного питання як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зокрема, вивченню взаємодії банківського і реального секторів економіки присвячені праці провідних вітчизняних науковців, таких як: Б. Івасіва, А. Мороза, С. Мочерного, а також зарубіжних вчених – О. Лаврушиної. Безпосередньо проблемам корпоративного кредитування присвятили свої роботи В. Драгунов, М. Корума, А. Охрименко, А. Халилов. У роботі М. Хмелярчука розглянуто особливості функціонування вітчизняного кредитного ринку в умовах фінансово-економічної кризи. Проте існуючі дослідження не відображають у повній мірі сучасний стан корпоративного сектору кредитних послуг в Україні. Адже кожне з них присвячено окремій проблемі кредитування реального сектору економіки і не дає змогу представити повну картину стану корпоративного кредитування в нашій країні. Крім того, основна кількість робіт присвячена періоду «до» або «під час» фінансово-економічної кризи 2008-2009р.р., деякі роботи проводять аналіз післякризового стану корпоративного кредитування, проте, на нашу думку, важливим є оцінка динаміки основних показників кредитного портфеля за всі три періоди в цілому.

Проблематика, яка досліджується в даній статті, зумовлює постановку наступних завдань: проаналізувати сучасний стан корпоративного сектору кредитних послуг; здійснити оцінку корпоративного кредитування; розкрити роль державного регулювання у кредитуванні корпоративного сектору в умовах банківської кризи; визначити основні проблеми, які перешкоджають розвитку кредитування реального сектору економіки.

Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо розвиток банківського кредитування корпоративного сектору України за останні роки (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Динаміка показників, що характеризують кредити надані суб’єктам господарювання банківською системою України у 2005-2012 р.р.

Показники

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Кредитний портфель, млрд. грн.

143,4

245,2

426,9

734,0

723,3

732,8

801,8

815,1

Темпи зростання кредитного портфелю, %

161,8

171,0

174,1

172,0

98,5

101,3

109,4

148,5

ВВП, млрд. грн.

441,5

544,2

720,7

948,1

913,3

1082,6

1316,6

1408,9

Темпи зростання ВВП, %

128

123,3

132,4

131,6

96,3

118,5

121,6

107

Співвідношення кредитного портфелю до ВВП, %

32,5

45,1

59,2

77,4

79,2

67,7

60,9

57,9

Кредити надані суб’єктам господарювання, млрд. грн.

106,1

160,5

260,5

443,7

462,2

501,0

575,5

605,4

Темпи зростання кредитів наданих суб’єктам господарювання, %

143,8

151,3

162,3

170,3

104,2

108,4

114,9

105,2

Співвідношення кредитів наданих суб’єктам господарювання до кредитного портфелю, %

74,0

65,4

61,0

60,4

63,9

68,4

71,8

74,3

Співвідношення кредитів наданих суб’єктам госп-ня до ВВП, %

24,0

29,5

36,1

46,8

50,6

46,3

43,7

43,0

Кредити надані в національній валюті,

млрд. грн.

64,7

91,3

151,1

214,8

271,9

310,9

369,8

393,1

Темпи зростання кредитів в національній валюті, %

145,3

141,0

165,5

142,1

126,6

114,4

118,9

106,3

Співвідношення кредитів в національній валюті

до кредитного портфеля суб’єктів госп-ня, %

61,0

56,9

58,0

48,4

58,8

62,1

64,2

64,9

Кредити надані в іноземній валюті, млрд. грн.

41,3

69,2

109,3

228,9

190,3

190,0

205,8

212,2

Темпи зростання кредитів в іноземній валюті, %

141,3

167,4

158,0

209,3

83,1

99,8

108,3

103,1

Співвідношення кредитів в іноземній валюті

до кредитного портфеля суб’єктів госп-ня, %

39,0

43,1

42,0

51,6

41,2

37,9

35,8

35,1

Довгострокові кредити, млрд. грн.

59,1

88,5

152,6

253,4

262,9

292,8

324,2

308,9

Темпи зростання довгострокових кредитів, %

160,8

149,8

172,5

166,1

103,8

111,4

110,8

95,3

Співвідношення довгострокових кредитів

до кредитного портфеля суб’єктів госп-ня, %

55,7

55,1

58,6

57,1

56,9

58,4

56,3

51,0

Короткострокові кредити, млрд. грн.

47,0

72,1

107,9

190,3

199,3

208,2

251,3

296,5

Темпи зростання короткострокових кредитів, %

126,9

153,2

149,8

176,3

104,7

104,5

120,7

118,0

Співвідношення короткострокових кредитів

до кредитного портфеля суб’єктів господарювання, %

44,3

44,9

41,4

42,9

43,1

41,6

43,7

49,0

Кредити надані на поточну діяльність, млрд. грн.

 

137,5

217,3

359,1

373,8

415,7

484,2

516,3

Темпи зростання кредитів наданих в поточну діяльність, %

 

 

158,0

165,3

104,1

111,2

116,5

106,6

Співвідношення кредитів наданих в поточну діяльність

до кредитного портфеля суб’єктів госп-ня, %

 

85,7

83,4

80,9

80,9

83,0

84,1

85,3

Кредити надані в інвестиційну діяльність, млрд. грн.

 

16,6

32,6

66,3

70,8

71,6

81,0

81,6

Темпи зростання кредитів наданих в інвестиційну діяльність, %

 

 

196,5

203,3

106,8

101,2

113,0

100,8

Співвідношення кредитів наданих в інвестиційну діяльність

до кредитного портфеля суб’єктів госп-ня, %

 

10,3

12,5

14,9

15,3

14,3

14,1

13,5

Процентні ставки за кредити надані суб’єктам господарювання, %

14,6

14,1

13,5

16

18,3

14,6

14,3

16

в т.ч. процентні ставки за кредити надані в національній валюті, %

16,4

15,4

14,4

17,8

20,9

15,7

16

18,4

процентні ставки за кредити надані в іноземній валюті, %

11,5

11,3

11,3

11,6

10

10,5

9,2

9,3

Джерело: розраховано автором на основі статистичних матеріалів [1, с. 139-141].

 

Як видно з таблиці 1, кредити надані суб’єктам господарювання становлять основну частину кредитного портфеля банківської системи України (74,3% у 2012р.), крім того значною є частка даних кредитів у ВВП (50,6% у 2009р.), що говорить про значний вклад у розвиток національної економіки даного сектору кредитування.

В докризовий період (2005-2008р.р.) частка кредитів наданих суб’єктам господарювання в загальному кредитному портфелі мала тенденцію до зменшення, оскільки збільшувались обсяги кредитування фізичних осіб внаслідок підвищеного попиту на споживчі кредити та іпотеку. Проте темпи зростання були високі і в 2008р. досягли найвищого свого значення – 170,3%, що свідчило про активізацію економічної діяльності підприємств. Під час кризи обсяги кредитів суб’єктам господарювання продовжували збільшуватись, проте із значно меншими темпами, ніж це було у попередні роки, зокрема у 2009р. темпи зростання зменшились на 66,1 п.п. у порівнянні з 2008р. і становили 104,2%. В після кризовий період (2010-2012р.р.) частка кредитів наданих суб’єктам господарювання в загальному кредитному портфелі постійно збільшувалась у зв’язку із зменшенням обсягів кредитів наданих фізичним особам.

За досліджуваний період в структурі кредитів наданих суб’єктам господарювання за видами валют переважала частка кредитів виданих в національній валюті. Обсяги такого виду кредитів мали тенденцію до постійного збільшення, хоча темпи зростання були нерівномірні. В докризовий період частка кредитів наданих в іноземній валюті поступово збільшувалась. Переважне зростання кредитів в іноземній валюті пояснювалося [2, с. 33]:

- нижчим рівнем процентних ставок за кредитами в іноземній валюті порівняно з кредитами в національній валюті в умовах стабільності обмінного курсу гривні щодо долара США;

- нарощуванням ресурсної бази банків;

- активізацією імпортерів, які формували попит на кредити в іноземній валюті;

- збереженням інфляційних очікувань.

Протягом 2008р. спостерігався значний приріст кредитів у іноземній валюті через зниження курсу гривні до основних іноземних валют (рис. 1).

 

Рис. 1. Динаміка кредитів наданих суб’єктам господарювання за видами валют протягом 2008р., млрд. грн. [3, с. 116]

 

В результаті частка кредитів в іноземній валюті перевищувала частку кредитів виданих в національній валюті (в національній валюті – 48,4%; в іноземній валюті – 51,6%). Уповільнення ж темпів кредитування суб’єктів господарювання у національній валюті пояснювалось періодичним зменшенням вільної ліквідності вітчизняних банківських установ, а також уповільнення темпів зростання депозитів з ІІ кварталу 2008 року. В 2009р. ситуація з валютним кредитуванням змінилась на протилежну, у зв’язку із подорожчанням долару США у 1,6 рази, а саме кредити в цій валюті складали 80% від всіх кредитів наданих в іноземній валюті [4]. Крім того подорожчання валютних кредитів за кордоном унаслідок погіршення умов на світових фінансових ринках та стримуюча політика НБУ щодо валютного кредитування сприяла зменшенню обсягів кредитів наданих в іноземній валюті. В 2009р. вони становили 190,3 млрд. грн., що на 38,6 млрд. грн. менше, ніж у 2008р. Це поліпшило структуру кредитного портфелю за видами валют та сприяло зниженню доларизації економіки. Динаміка кредитів наданих суб’єктам господарювання за видами валют протягом 2009р. представлена на рисунку 2.

 

Рис. 2. Динаміка кредитів наданих суб’єктам господарювання за видами валют протягом 2009р., млрд. грн. [5, с. 118]

 

В після кризовий період обсяги даного виду кредиту хоч і збільшувались, але досягти докризових показників не вдалось (2008р. – 228,9 млрд. грн.; 2012р. – 212,2 млрд. грн.).

У структурі кредитів наданих суб’єктам господарювання за строками кредитування питома вага довгострокових кредитів не на багато більше питомої ваги короткострокових кредитів, що пояснюється структурою ресурсної бази, в якій частка залучених депозитних вкладів на довгостроковій основі більша, ніж на короткостроковій. Обсяги як короткострокових, так і довгострокових кредитів мають тенденцію до постійного збільшення, хоча темпи такого зростання нерівномірні. У 2008р. спостерігалось зниження темпів зростання довгострокових кредитів до 166,1% проти 172,5% у 2007р., що було реакцією на виконання вимог НБУ щодо упередження поглиблення дисбалансу в структурі активно-пасивних операцій банків (рис. 3).

 

Рис. 3. Динаміка кредитів наданих суб’єктам господарювання за строками кредитування протягом 2008р., млрд. грн. [3, с. 117]

 

В 2009р. темпи зростання довгострокових кредитів продовжували знижуватись до листопада. Після прийняття НБУ рішень щодо стимулювання банків збільшувати обсяги кредитної підтримки процесів економічного розвитку, обсяги даного виду кредиту, а саме терміном від 1 до 5 років, суттєво збільшились, зокрема на 8,3 млрд. грн., проти 1,6 млрд. грн. у жовтні та 0,9 млрд. грн. у вересні (рис. 4).

 

Рис. 4. Динаміка кредитів наданих суб’єктам господарювання за строками кредитування протягом 2009р., млрд. грн. [5, с. 119]

 

Проте дана тенденція тривала не довго і вже за результатами діяльності банківських установ за 2011р. спостерігається зниження темпів зростання довгострокових кредитів. В 2012р. надання довгострокових кредитів суб’єктам господарювання стало другорядним завданням, а попитом користувались короткострокові кредити на поточні потреби підприємств, що було зумовлено зниженням ділової активності в Україні.

У структурі кредитів наданих суб’єктам господарювання за цільовими вкладеннями переважає частка кредитів виданих на поточну діяльність, яка в середньому складає 83,3%. Обсяги кредитів як на поточну діяльність, так і в інвестиційну протягом 2006-2012р.р. мали тенденцію до поступового збільшення. В докризовий період темпи зростання були вищі у інвестиційних кредитів, а в після кризовий – у кредитів наданих на поточні цілі. Як бачимо, намагання держави підтримати та розвинути інвестиційне кредитування, особливо в умовах кризи шляхом затвердження ряду нормативно-правових документів, зокрема ЗУ №639-VI від 31.10.2008р.; Указ Президента №1046 від 17.11.2008р.; Постанова КМУ №961 від 04.11.2008р. - не мало успіху.

Як бачимо, фінансова криза 2008-2009р.р. не вплинула на обсяги кредитування суб’єктів господарювання, проте різко зменшились темпи його зростання. За результатами 2008р. обсяги кредитування і темпи його зростання були високими – це пояснюється тим, що в І-ІІІ кварталах 2008р. спостерігалась тенденція поступового уповільнення темпів зростання кредитів наданих суб’єктам господарювання у річному обчислені, а в ІV кварталі - тенденція змінилась на протилежну і за підсумками 2008р. перевищили рівень 2007р. На зниження кредитної активності вплинули уповільнення темпів зростання ресурсної бази банківських установ через ускладнення умов доступу до зовнішніх джерел фінансування, погіршення кредитоспроможності позичальників та необхідність виконання вимог НБУ, направлених на стабілізацію ситуації на грошово-кредитному ринку. Прискорення ж темпів зростання кредитів наданих суб’єкта господарювання банківськими установами було зумовлено значним приростом кредитів у іноземній валюті.

В 2009р. темпи зростання кредитування суб’єктів господарювання в Україні різко впали до 104,2% проти 170,3% у 2008р. Динаміка залишків за кредитами була низхідною у І-ІІ та ІV кварталах 2009р. Основною причиною цього було зменшення ресурсної бази банківських установ внаслідок відпливу депозитів та все ще обмеженого доступу до зовнішнього фінансування, а також погіршенням фінансового стану підприємств. В ІІІ кварталі спостерігалось деяке покращення, у зв’язку із зростання рівня вільної ліквідності банків.

Темпи зростання кредитування суб’єктів господарювання значно знижувались і в 2012р. - до 105,2% проти 114,9% в 2011р. НБУ пояснював повільні темпи нарощування кредитування різноспрямованою динамікою зростання кредитів у розрізі секторів економіки та видів валют [1, с. 42].

Проте, ми вбачаємо, зменшення темпів кредитування банків суб’єктів кредитування у знижені темпів виробництва промислової продукції. Так, за даними Державної служби статистики України, в липні 2012р. скорочення продукції промисловості склало 1% порівняно з аналогічним періодом 2011р. [6]. Дана ситуація склалась внаслідок загального гальмування економічного зростання світової економіки, збільшенням податкового тягаря в Україні, політичної нестабільності і, як наслідок, погіршенням інвестиційного клімату.

 

Рис. 5. Структура кредитного портфеля суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності протягом 2005-2012р.р., %

Джерело: складено автором на основі [4]

 

Як видно з рис. 5, протягом 2005-2012р.р. в основному зберігалось співвідношення наданих кредитів суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності. Переважну частку складають кредити надані в торгівлю, в середньому 35,7% від загального обсягу кредитів наданих суб’єктам господарювання, та в переробну промисловість – 25,3%, тобто банки кредитують ті галузі економіки, які стабільно розвиваються та забезпечують своєчасне повернення кредитів.

Частка кредитів наданих підприємствам сільського господарства є незначною та з 2005-2010р.р. неухильно зменшувалась. Деяке пожвавлення кредитування в галузі спостерігалось в 2008р., коли частка даного виду кредиту збільшилась на 0,4 п.п. у порівнянні з попереднім роком і становила 6,5% від загального обсягу кредитів наданих суб’єктам господарювання. З 2011р. відбувається поступове збільшення частки кредитів наданих сільському господарству до 5,9%, що на 0,6 п.п. більше, ніж у 2010р. [4]. В 2012р. попит на кредити зі сторони виробників сільськогосподарської продукції зріс і склав вже 6% від загального обсягу кредитів наданих суб’єктам господарювання. Банківські установи не охоче кредитують підприємства даної галузь, оскільки більшість сільськогосподарських товаровиробників не є кредитоспроможними, через відносно низьку рентабельність ведення господарства.

Висновки. Проведений аналіз виявив наступні протиріччя:

- з одного боку, спостерігається позитивна динаміка щодо обсягів кредитування суб’єктів господарювання, навіть в умовах кризи і попри запевнення деяких авторів в протилежному. Хоча слід зауважити, що обсяги кредитування збільшуються лише в абсолютному значенні, а темпи зростання під час кризи значно зменшились.

- з іншого боку, значна частина суб’єктів господарювання і надалі потребує залучення кредитних ресурсів, адже кредити надаються не рівноцінно у різні галузі економіки. Крім того, банківський кредит є дорогим і не доступним для значної кількості суб’єктів господарювання, що призводить до загального гальмування економічного зростання. Останнє в свою чергу не сприяє зниженню процентних ставок за кредитами, адже в несприятливих умовах банки оцінюють свої ризики як високі.

Таким чином банківські установи виступають стримуючим чинником розвитку економіки і вирішити цю проблему може лише державне регулювання. В сучасних умовах, посткризового розвитку, необхідним є розробка і реалізація ефективної державної кредитної політики, зокрема впровадження реальних програм кредитної підтримки економіки.

 

Список використаних джерел.

1.  Бюлетень Національного банку України. - 2013. – №02/2013 (239). – 189с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127.

2. Бюлетень Національного банку України. - 2007. – №03/2007 (168). – 198с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127.

3.  Бюлетень Національного банку України. - 2009. – №03/2009 (192). – 196с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127.

4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

5. Бюлетень Національного банку України. - 2010. – №02/2010 (203). – 196с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127.

6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

 

References.

1.  Byuleten` Nacional`nogo banku Ukraini. - 2013. – №02/2013 (239). – 189s. [Elektronnii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127.
2. Byuleten` Nacional`nogo banku Ukraini. - 2007. – №03/2007 (168). – 198s. [Elektronnii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127.
3.  Byuleten` Nacional`nogo banku Ukraini. - 2009. – №03/2009 (192). – 196s. [Elektronnii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127.
4. Oficiinii sait Nacional`nogo banku Ukraini [Elektronnii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.bank.gov.ua.
5. Byuleten` Nacional`nogo banku Ukraini. - 2010. – №02/2010 (203). – 196s. [Elektronnii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127.
6. Oficiinii sait Derzhavnoi sluzhbi statistiki Ukraini [Elektronnii resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua.

Стаття  надійшла до редакції 18.07.2013 р.