EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2013

УДК 336.763.2

В. О. Логвіненко,

викладач кафедри економічної теорії,

Східноєвропейський університет економіки та менеджмент, м. Черкаси

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД РЕЙДЕРСЬКИХ АТАК

 

V. O. Logvіnenko,

The Department of vikladach ekonomіchnoї teorії,

Shіdnoєvropeysky unіversitet ekonomіki that management, Cherkasy

 

MODERN APPROACHES ARE TO FORMING OF METHODS AND FACILITIES OF PROTECTING FROM RAIDER ATTACKS

 

У статті розглянута класифікація методів захисту від небажаного поглинання. Відображені види інформації яку збирає компанія агресор  при плануванні захоплення, та запропоновані основні правила захисту від витоку конфіденційної інформації.

 

In the article the considered classification of methods of protecting is from undesirable absorption. Represented types of information which is collected by a company aggressor  at planning of capture, and the basic rules of protecting are offered from the source of confidential information.

 

Ключові слова: рейдерство, економічна безпека, бізнес, загрози, система економічної безпеки.

 

Keywords: raiding, economic security, business, threats, economic security.

 

 

Постановка проблеми. Економіка в сучасних умовах наповнює собою реальне поле битви. У перші роки XXI століття ми стали свідками нового витка переділу власності в усіх сферах економіки в країнах пострадянського простору, в першу чергу, в Росії і в Україні. У цьому процесі на жаль, значне місце займає незаконний переділ (силове захоплення), що отримав назву «рейдерство» [1, с.5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні в цілому, тільки в останні роки почалися розглядатися причини виникнення та етапи розвитку рейдерства, досліджуватися його види, особливості та механізми. Почали робитися спроби аналізувати методи і практику протистояння силовим захопленням. Зазначені проблеми знайшли відображення у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: Тимошенко О.І., Дичек А.И. [1],  Андрушків Б.М. [2], Малюта Л.Я. [2], Зеркалов Д.В. [3], Сіверська Л. Б.[4] та інші. Їх праці мають високе значення у сфері безпеки та управлінні бізнесом. Однак досі недостатньо висвітлено питання, пов’язані із організаційними засадами протидії цим злочинам на етапі коли фірму ще не почали атакувати рейдери. Враховуючи це, необхідно розробити методи та способи захисту інформації, впровадження яких сприяло б ефективній протидії рейдерству на сучасному етапі економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу. За даними громадських організацій підприємців, щорічно в країні відбувається понад 300 рейдерських атак. Об'єктами нападів стають як великі підприємства, так і дрібні фірми, у яких рейдери забирають офіси, склади, виробничі потужності [4]. З березня 2007 р. в Києві почав видаватися журнал «Враждебные поглощения в Украине» [6]. Аналіз змісту його перших номерів говорить про те, що редакція журналу дуже серйозно і відповідально підходить до підбору статей, та намагається об'єктивно розкривати негативні процеси рейдерства в країні [1, с. 10-11]. Разом з тим незважаючи на численність досліджень, що стосуються злиття і поглинань, в тому числі недружних поглинань, багато проблем мало вивчені.

Багато проблем залишається в питаннях ставлення органів влади і управління з державного регулювання, в тому числі, недопущення угод по недружнє поглинання компаній. Немає належної системи в дослідженні та узагальненні великого практичного досвіду та з недопущення, і відображення рейдерських атак [1, с. 13-14]. Також необхідно відзначити, що недостатня обізнаність підприєм­ців з чинним законодавством, його недосконалістю, досить часто призводить не лише до вчинення зловживань самими підприємцями, а й у багатьох випадках, для цілеспрямованого використання недосконалості законодавства - для брутального майнового і фінансового збагачення. Сьогодні в Україні досить часто (особливо в останні роки) проявляють себе випадки, коли окремі суб'єкти підприємницької діяльності, зловживають своїм становищем, з метою отримання не лише прибутку, а й власної вигоди у формі майна, знову ж таки користуючись недоско­налістю законодавства, порушують права та законні інтереси своїх колег, інших підприємців та рейдерськими методами захоплюють їх власність, майно, фінанси тощо[2, с. 12-13]. Тому на даний час є дуже актуальним розробка певних методів та заходів по захисту підприємств від силового захоплення.

Американські компанії розробили цілий арсенал засобів по захисту бізнесу від ворожого поглинання . Деякі з них застосовні і для України. В Україні Національний комітет ІРО створений 21 червня 2005 р., його діяльність спрямована на розвиток ринку первинних публічних розміщень акцій українських компаній як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках капіталу, разом здійснює такі заходи:

поліпшує правове поле, сприяючи прийняттю і внесенню змін до законодавства, що стосується питань розвитку ринку ІРО в Україні ;

• організовує сприятливий режим для розкриття фінансової звітності компаній-претендентів на ІРО;

•  проводить у Києві та інших великих містах України серію майстер-класів, семінарів і конференцій;

• регулярно висвітлює в журналі «Експерт Україна» та інших ЗМІ процес просування національного проекту з ІРО;

•  регулярно проводить круглі столи за участю представників влади і бізнесу для вирішення, постановки і коректування чергових завдань просування національного проекту з ІРО.

Але для успішного розвитку бізнесу, кожна компанія повинна самостійно розробляти свої методи та схеми по збереженню компанії. Існують методи захисту, які прописуються в установчих документах компанії. Взяті окремо, вони не достатні для успішної оборони компанії. Але в комбінації з іншими засобами можуть значно ускладнити процес ворожого захоплення [3, с. 83-84].

Не може бути єдиної методики протистояння рейдерським захоплень: у кожному конкретному випадку реалізується свій сценарій захоплення, повністю унікальні засоби і методики, але в будь-якому випадку дуже важливо установити справжню мету [1, с.148].

На великих і середніх підприємствах, як правило, створюються автономні служби безпеки, а безпека функціонування невеликих фірм може забезпечуватися територіальними (районними або місь­кими) службами, що в них фірма наймає одного чи кількох охорон­ців. Такі служби охорони, як правило, створюються при місцевих органах внутрішніх справ або при державній службі безпеки [2, с. 49].

Загалом захист фірми можна представити як систему адміністративних, правових, соціальних та інших методів, які перешкоджають захопленню контролю над підприємством будь яким компаніям агресорам.  Всі методи захисту від небажаного поглинання можна класифікувати на дві групи:

1. Попереджувальні методи - це методи захисту, які приймає компанія ще до появи загрози поглинання, і вона має на меті мінімізувати ризики недружнього поглинання (рознести активи на різні, спеціально для цього створені юридичні особи; захист інсайдерской інформації компанії та інше);

2. Поточні методи – це методи захисту використовує підприємство вже після того, як  захоплювач почав діяти (звернення до правоохоронних, наглядових органів, а також в спеціальні державні структури, покликані боротися з рейдерством і які мають значні повноваження щоб втрутитися в ситуацію, надати підтримку, провести розслідування; залучення до подій громадськості; купівля акцій підприємств, що належать загарбникові; фіктивне банкрутство та інше).

Якщо ж підприємець  проводить такі методи захисту від небажаних поглинань, це все одно  не гарантує йому успішний захист від атак, але рейдер перед тим як проводити якийсь дії, поміркує чи варто робити це і, чи буде рейдерське захоплення успішним.  Також слід пам’ятати що усі рейдерськи захоплення починаються з пошуку різної інформації як о самій фірмі, так і о перших обличчях компанії. В таблиці 1 представлена систематизована інформація що збирається компаніями агресорами.

 

Таблиця 1.

Вид інформації що збирається компаніями агресорами

Ознака класифікації

Вид інформації

1

2

Суб’єкти

партнери; основні акціонери; неформальні лідери; контрагенти; менеджмент;

Об’єкт

активи; угоди компанії; установчі документи; регламенти і положення; угоди з акціями; корпоративна структура; процедурні та інші питання.

Предмет

історія приватизації компанії; адміністративний ресурс; обставини проведення додаткових емісій; рішення органів управління;

 

Маючи в своєму розпорядженні цією інформацією, відкриваються великі можливості  по захопленню обраної компанії. Особливо якщо вона вже займає частину потрібного ринку.

Таким чином слід ретельно слідкувати за інформацією яка належить вашій компанії. Спробувати повністю перешкодити витоку інформації за її межи. Основні правила захисту інформації представлені на рис.1

 

Организационная диаграмма

Рис.1. Правила захисту інформації

 

Все це допоможе сформувати внутрішню структуру документів, яка стане першим захисним бар’єрам при спробі рейдерського захоплення.

Висновки. Аналізуючи сучасні підходи  по боротьбі з рейдерськими захопленнями можна зробити висновки, що такі методи захисту підприємства від небажаного поглинання повинні бути на кожній фірмі. Якщо підприємство добре захищене його практично неможливо захопити. Створення систем захисту дозволяє максимально знизити ризики нападу з боку рейдерів або конкурентів, але ефективність захисту буде залежати в першу чергу від своєчасності проведення, професіоналізму організаторів захисту та обліку особливості конкретної ситуації.

 

Література

1. Журавель В. П. Протидействие рейдерству: Практ. пособие / Журавель В. П., Тимошенко Е. И., Дичек А.И. – К.: Изд-во Европ ун-та, 2009.- 416с.

2. Андрушків Б. В. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство. / Андрушків Б. В., Вовк  Ю.Я., Дудкін П.Д. та інші – Тернопіль: Вид. терно-граф, 2008.-424с.

3. Зеркалов Д. В. Рейдеры. Пособие. / Зеркалов Д. В. - К.: КНТ, 2007 – 188с.

4. Сіверська Л. Б. Рейдерство як метод об’єднання банків в умовах ринку [Електронний ресурс] / Сіверська Л. Б. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" -2009. - № 2-05/3 – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

5. Рейдерство в Украине вышло на новый уровень [Електронний ресурс] / Журнал «Вечерние вести» - Режім доступу: http://gazetavv.com/news

6. Новости Украины [Електронний ресурс] / Журнал «Враждебные поглощения в Украине» - Режім доступу: http://www.advisers.ru

Стаття надійшла до редакції 02.08.2013 р.