EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2013

Удк 658.5

 

С. В. Бойда,

здобувач, асистент кафедри загальноекономічних дисциплін, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

 

ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

S. V. Boyda,

researcher, teacher of the General Economics Department, Bukovina State University of Finance and Economics, Chernivtsi

 

STRATEGIC POTENTIAL EVALUATION OF THE WOODWORKING ENTERPRISE OF CHERNIVTSI OBLAST

 

У статті зроблено спробу дослідити існуючі підходи до оцінки стратегічного потенціалу промислових підприємств; проаналізовано сучасний стан деревообробної промисловості Чернівецької області; на основі фінансової звітності та даних з інших доступних джерел здійснено оцінку стратегічного потенціалу восьми деревообробних підприємств, які розташовані в різних адміністративних одиницях регіону; обґрунтовано залежність потенціалу розвитку підприємств деревообробної промисловості від форми господарювання та організаційно-економічних особливостей підприємства.

 

The article focuses on the analysis of the ways of evaluation the strategic potential of industrial enterprises, the current state of the timber industry of  Chernivtsi oblast is reviewed,  on the basis of financial statements and other sources data the strategic potential of eight woodworking enterprise, located in different administrative units,  is researched, the dependence of the  woodworking enterprises development potential  on the business form, organizational and economic features of the enterprises is grounded.  

 

Ключові слова: стратегічний потенціал, оцінка, підприємство, деревообробна промисловість, ефективність.

 

Keywords: strategic potential, assessment, enterprise, woodworking industry, efficiency.

 

 

Постановка проблеми. Вживані нині методи оцінки стану підприємств, спрямовані, головним чином, на поглиблений фінансовий аналіз діяльності організації. Проте, цього явно недостатньо для розуміння реального потенціалу підприємства. Використовувані методи і теоретичні основи оцінок станів підприємств не дають уявлення про промислове підприємство як про ціле і єдиний організм. Тому існує інший підхід до вирішення цього завдання, своєрідність якого полягає в спробі розширити поле фінансового аналізу, не відділяючи один від одного фінансові, економічні, виробничі, технологічні, організаційні й адміністративні показники. За основу береться суть самої діяльності промислового підприємства, тих завдань, які воно виконує в процесі свого функціонування.

Деревообробна промисловість – галузь економіки, що забезпечує хороші перспективи економічного розвитку окремих регіонів за умови ефективного стратегічного управління. Водночас, формування та реалізація стратегічного потенціалу деревообробних підприємств безпосередньо залежить від грамотно здійсненої його оцінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання створення стратегічного потенціалу та управління ним знаходять відображення у роботах Бузько І.Р. [2], Калінеску Т.В. [3], Кібук Т.М. [4] та ін. Проблемам оцінки стратегічного потенціалу промислових підприємств присвячені праці Башелутскова П.П. [1], Петрова П.А. [5] тощо.  Разом з тим, ряд теоретичних аспектів, що стосуються стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості, потребують більш ретельного дослідження з метою оцінки ефективності їх розвитку та надання конкретних практичних рекомендацій.

Постановка завдання. З урахуванням вищевикладеного, метою дослідження є оцінка особливостей формування стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості Чернівецької області.

Виклад основного матеріалу дослідження. При детальнішому розгляді потенціалу підприємства, його оцінці й управлінні виділяють окремі його складові. Найчастіше потенціал групують за наступними сукупностями його складових:

1) кадрова, виробнича, інтелектуальна, фінансова, підприємницька;

2) виробничо-розподільча, фінансова, маркетингова, організаційно-управлінська;

3) виробничо-технологічна, науково-технічна, кадрова, фінансово-економічна, інноваційна;

4) конкурентна, виробнича, кадрова, фінансова.

Існують методики оцінки окремих складових потенціалу підприємства. Проте для розробки адекватної стратегії розвитку потенціалу підприємства слід мати уявлення про стан і можливість розвитку усієї сукупності його складових.

На думку П.А. Петрова [5], для розробки адекватної стратегії розвитку потенціалу підприємства досить мати уявлення про стан і можливості трьох складових стратегічного потенціалу організації:

1) виробничо-технологічний потенціал;

2) фінансово-економічний потенціал;

3) організаційно-управлінський потенціал.

Обрана після моніторингу потенціалу підприємства економічна стратегія має бути диференційована на функціональні блоки, які згодом синтезуються і розподіляються по структурних одиницях і об'єктах. Очевидно, що між усіма стратегіями складаються певні залежності і пропорції, виникають причинно-наслідкові зв'язки [1, с. 111].

Аналіз суті стратегічного потенціалу підприємства показує, що ця категорія має досить складну структуру, і відповідно її оцінка вимагає  контролю за великою кількістю показників. У свою чергу, використання результатів такої оцінки можливе за умов існування єдиної шкали, яка ідентифікуватиме значення одного коефіцієнта (індексу). Зокрема, П.А. Петровим розроблена методика аналізу стратегічного потенціалу промислового підприємства в системі стратегічного контролінгу, що складається з наступних етапів:

1 етап – введення початкових даних бухгалтерського і управлінського обліку, статистичної звітності.

2 етап – аналітична обробка і перевірка достовірності інформації, що вводиться, при необхідності проведення коригування даних.

3 етап – формування системи показників для визначення рівня стратегічного потенціалу підприємства, розрахунок фактичних показників по складових стратегічного потенціалу [5].

Відповідно до поширеної методики, оцінка ефективності розвитку деревообробних підприємств може проводитися в п'ять етапів, на кожному з яких здійснюється формування системи індикаторів по наступних ключових напрямках:

1) стан лісосировинної бази регіону – визначає основу розвитку галузі;

2) ефективність використання сировинної бази – визначається активністю і раціональністю лісогосподарської діяльності лісозаготівельних підприємств;

3) ефективність діяльності деревообробних підприємств – визначається основними характеристиками рівня розвитку виробництва;

4) ефективність розвитку виробничої бази підприємств – відображає стан основних виробничих потужностей по лісозаготівлях, їх ефективність використання та інвестиційну привабливість;

5) ефективність розвитку лісовідновлювальної інфраструктури – відображає раціональність використання лісового фонду регіону.

За даними обласного управління статистики, на території Чернівецької області функціонує приблизно 30 підприємств деревообробної промисловості [6]. Однак, не всі з них реально працюють. З метою оцінки особливостей формування стратегічного потенціалу деревообробних підприємств регіону нами було проаналізовано звітність 8 підприємств галузі, які реально працюють і надали відповідну інформацію за останні кілька років. Підприємства розташовані у різних адміністративних одиницях регіону і можуть бути репрезентативними як у територіальному, так і в галузевому відношенні.

Проаналізуємо на основі фінансової звітності та доступних даних з інших джерел складові формування стратегічного потенціалу 8 обстежених нами деревообробних підприємств регіону.

Карпатське державне спеціалізоване підприємство агропромислового комплексу «Карпатський держспецлісгосп АПК», яке засноване на державній власності та підпорядковане Міністерству аграрної політики та продовольства, знаходиться на території Путильського району Чернівецької області. Загальна площа лісу підприємства складає 20988 га. Загальний запас лісонасаджень становить 5683,2 тис. м2. Підприємство складається з 6 лісництв.

Карпатський держспецлiсгосп АПК займається веденням лісового господарства, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання і відтворення лісових ресурсів, визначає лісову політику на землях лісового фонду, планує i забезпечує використання доходів щодо розвитку лісового i мисливського господарства, здійснює переробку деревини. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих, науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, послуг.

Карпатський держспецлiсгосц АПК отримує регулярний дохід, але несвоєчасні розрахунки покупців не дозволяють підприємству вчасно розрахуватися з своїми кредиторами i бюджетом щодо податків. Підприємство виконує щомісячне планування рівня доходів, тенденції змін яких постійно відслідковує, аналізує їх в цілому i по клієнтах, що дозволяє держспецлісгоспу вести гнучку цінову політику, спрямовану на взаємовигідну співпрацю з всіма клієнтами.

До складу підприємства, окрім лісництв, входять: цех по переробці деревини, консервний цех, пасіка, автотракторний парк, лiсопильнi цехи, столярний цех, ремонтна майстерня та інші.

Станом на 2012 рік баланс підприємства склав приблизно 7,5 млн. грн. (табл. 1). Вартість реалізованої продукції за 2012 рік становила понад 23 млн. грн., у тому числі промислової продукції понад 6 млн. грн. Валовий прибуток Карпатського держспецлісгоспу склав 3,2 млн. грн.

 

Таблиця 1.

Основні показники діяльності Карпатського держспецлісгоспу АПК у 2008-2012 рр.*

Показники

2008

2009

2010

2011

2012

Баланс, тис. грн.

6279

6905

6506

7526

7527

Витрати на оплату праці, тис. грн.

5625

5424,5

5456,5

8390,2

8386,5

Кількість штатних працівників, осіб

392

409

390

384

329

Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

14439

13202

15526

23244

23639

у т. ч. промислової продукції

8569,4

8940,3

7688,5

7045,3

6328,7

Валовий прибуток, тис. грн.

1467

1424

1520

2559

3212

* Складено автором за даними фінансової звітності підприємства

 

Слід зауважити, що валовий прибуток підприємства за досліджуваний період динамічно зростав. Винятком була лише фінансова депресія 2008-2009 років (з того часу валовий прибуток підприємства зріс більш ніж удвічі). На підприємстві станом на 2012 рік працювало 329 штатних працівників, на оплату праці яких на рік витрачалося понад 8 млн. грн. Загалом підприємство є досить успішним, що підтверджено фінансовою звітністю, і може розглядатися як один із елементів перспективного деревообробного кластера у Чернівецькій області.

Державне підприємство «Сторожинецьке лісове господарство» розташоване у однойменному районі, що досить багатий на лісові ресурси. Завданням підприємства є догляд, контроль за збереженням та відновлення лісових ресурсів, а також ведення інших видів діяльності, пов'язаних із лісовим господарством. Підприємство має досить великі площі лісових угідь, чим і зумовлена велика кількість зайнятих працівників. Зокрема, станом на 2012 рік у Сторожинецькому лісовому господарстві було зайнято 639 осіб (табл. 2), які забезпечували в основному ведення лісового господарства. Однак, за показниками, які стосуються виробництва промислової продукції, підприємство перебуває серед лідерів, зокрема, у 2012 році із 69 млн. грн., отриманих за реалізовану продукцію, 9 млн. грн. становила промислова продукція, головним чином деревообробки.

 

Таблиця 2.

Основні показники діяльності ДП «Сторожинецьке лісове господарство» у 2008-2012 рр.*

Показники

2008

2009

2010

2011

2012

Баланс, тис. грн.

20906

17524

16714

21208

22856

Витрати на оплату праці, тис. грн.

10598,3

9563

11815,2

16133,2

18891,3

Кількість штатних працівників, осіб

710

630

706

708

639

Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

41259

42538

48492

66445

68858

у т.ч. промислової продукції

11239,2

7231,6

7325,8

9313

9303,4

Валовий прибуток, тис. грн.

11440

11166

12768

18861

15278

* Складено автором за даними фінансової звітності підприємства

 

За результатами діяльності підприємства у 2012 році валовий прибуток склав понад 15 млн. грн., при цьому витрати на оплату праці становили майже 19 млн. Аналізуючи динаміку показників діяльності підприємства, можемо відзначити відсутність стрімкого зростання, однак достатню стабільність, яка не торкнулася хіба що кількості зайнятих працівників, яка за останній рік суттєво скоротилася.

Сторожинецький держспецлісгосп АПК розташований в північній частині Чернівецької області на території  Сторожинецького адміністративного району. Загальна площа земель лісгоспу складає 15843 га. Про економічну діяльність Сторожинецького держспецлісгоспу загалом бракує даних для оцінки динамічних характеристик показників, однак, розглядаючи дані станом на 2012 рік, можемо відзначити досить непогане фінансове становище підприємства, зумовлене реалізацією продукції на суму понад 12 млн. грн. (щоправда лише 1,3 млн. грн. – це промислова продукція). Отже, можемо сказати, що Сторожинецький держспецлісгосп мало спеціалізується на деревообробці. Звертає на себе увагу також суттєве зниження кількості зайнятих працівників, починаючи із 2011 року (табл. 3). Можемо відзначити, що для Сторожинецького району це є загальною тенденцією.

 

Таблиця 3.

Основні показники діяльності Сторожинецького держспецлісгоспу у 2009-2012 рр.*

Показники

2009

2010

2011

2012

Баланс, тис. грн.

 

2304

2398

3690

Витрати на оплату праці, тис. грн.

1811,9

2445

4232,6

5203,1

Кількість штатних працівників, осіб

246

239

263

202

Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

5570,4

7643

10886

12199

у т.ч. промислової продукції

540,4

452,1

1322,7

1322,7

Валовий прибуток, тис. грн.

 

555

1432

1785

*Складено автором за даними фінансової звітності підприємства

 

Державне підприємство «Берегометське лісомисливське господарство» розташоване в західній частині Чернівецької області на території трьох адміністративних районів: Вижницького, Сторожинецького і Кіцманського.

Територія господарства простягається з півночі на південь – 45 км, а з заходу на схід – 26 км. Загальна площа ЛМГ – 36401,0 га. Окрім основного виду діяльності – розведення, збереження мисливських тварин, господарство займається також лісозаготівлею та деревообробкою.

Загальна площа держлісфонду господарства – 36342 га, в т.ч. вкрита лісом – 33472 га. Ліси розміщені на території районів: Вижницького – 35492 га, Сторожинецького – 4374 га, Кіцманського – 74 га. Склад насаджень по переважаючих лісоутворюючих деревних породах у відсотках від загальної лісовкритої площі: ялина європейська – 35,0; ялиця біла – 40,1; бук – 21,1; дуб –2,2; інші породи – 1,6.

Аналізуючи основні показники діяльності «Берегометського лісомисливського господарства», можемо відзначити загалом наявність позитивних тенденцій. Так, за 2012 рік підприємством задекларовано досить великий валовий прибуток у розмірі майже 16 млн. грн. Порівняно з 2008 роком валовий прибуток підприємства зріс майже вдвічі (табл. 4). Вартість реалізованої продукції за 2012 рік склала понад 71 млн. грн., проте промислової продукції реалізовано лише приблизно на 7 млн. Таким чином, незважаючи на значну площу лісів, підприємство мало уваги приділяє деревообробній діяльності.

 

Таблиця 4.

Основні показники діяльності ДП «Берегометське лісомисливське господарство» у 2008-2012 рр.*

Показники

2008

2009

2010

2011

2012

Баланс, тис. грн.

24313

24438

24565

25823

27289

Витрати на оплату праці, тис. грн.

13010,9

11804

16782

20240

22913

Кількість штатних працівників, осіб

753

686

699

661

654

Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

45320

44421

50564

71852

71559

у т.ч. промислової продукції

 

6964,8

6741,3

10652

7144

Валовий прибуток, тис. грн.

8496

9363

12375

16482

15939

*Складено автором за даними фінансової звітності підприємства

 

На особливу увагу заслуговує аналіз фінансової звітності відкритого акціонерного товариства «Вашківецька художньо-сувенірна фабрика» (табл. 5). Це підприємство відноситься до групи малих. Станом на 2012 рік на ньому було зайнято 7 працівників, вартість реалізованої продукції складала понад 200 тис. грн., однак задекларований валовий прибуток – лише 1800 грн.

 

Таблиця 5.

Основні показники діяльності ВАТ «Вашківецька художньо-сувенірна фабрика» у 2008-2012 рр.*

Показники

2008

2009

2010

2011

2012

Баланс, тис. грн.

309,7

327,7

334

340,7

341,4

Витрати на оплату праці, тис. грн.

61,2

83,3

117,8

91,6

77,6

Кількість штатних працівників, осіб

12

13

13

8

7

Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

141,3

190,1

234,3

186,8

205,3

Валовий прибуток, тис. грн

-11,7

2,2

0,6

1,5

1,8

*Складено автором за даними фінансової звітності підприємства

 

Такі мізерні показники валового прибутку загалом є характерними для малих підприємств і, можливо, зумовлені не лише їх збитковістю, а й особливостями ведення бухгалтерського обліку. Порівнюючи динаміку фінансових показників цього підприємства із великими державними лісовими господарствами, можемо констатувати, що відокремлення деревообробної галузі від лісового господарства, зокрема, у формі малих підприємств не є надто рентабельним і вимагає розробки системи заходів щодо оптимізації організаційно-економічного механізму діяльності таких підприємств шляхом зміцнення їх стратегічного потенціалу.

Державне підприємство «Путильський лісгосп» (зараз – «Путильське лісове господарство») створене згідно наказу Міністерства лісового господарства України від 26.05.1995 року №57, засноване на державній власності, входить до складу Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. Розташоване на території двох адміністративних районів: Путильського і Вижницького.

Загальна площа держлісгоспу складає 36576 га. За структурою підприємство складається із 8 лісництв, 3 деревообробних підрозділів, автотранспортного парку і будівельної дільниці. Метою підприємства є ведення лісового господарства, забезпечення галузей народного господарства та населення деревиною та іншою лісовою продукцією. ДП «Путильське лісове господарство» у 2009-2012 роках демонструвало загалом стабільні фінансово-економічні показники (табл.  6).

 

Таблиця 6.

Основні показники діяльності ДП «Путильське лісове господарство» у 2009-2012 рр.*

Показники

2009

2010

2011

2012

Баланс, тис. грн.

22706

21865

24552

25828

Витрати на оплату праці, тис. грн.

7599

9524

12577

14103

Кількість штатних працівників, осіб

440

431

411

371

Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

28020

29831

41404

41382

у т.ч. промислової продукції

 

 

 

6542,5

Валовий прибуток, тис. грн.

4330

5969

9973

7976

*Складено автором за даними фінансової звітності підприємства

 

Станом на 2012 рік вартість реалізованої продукції становила більше 41 млн. грн., у тому числі 6,5 млн. промислової продукції. Валовий прибуток підприємства у 2012 році становив майже 8 млн. грн.

Вижницький держспецлісгосп АПК у 2008-2012 роках загалом демонстрував невисокі показники фінансово-економічного розвитку (табл. 7). На підприємстві станом на 2012 рік працювало 138 працівників, вартість реалізованої продукції становила 8,7 млн. грн., валовий прибуток майже 1,4 млн. грн. Незважаючи на невеликі значення валового прибутку порівняно з іншими державними підприємствами у цій сфері, його значення загалом зросло із 2008 року майже удвічі.

 

Таблиця 7.

Основні показники діяльності Вижницького держспецлісгоспу АПК у 2008-2012 рр.*

Показники

2008

2009

2010

2011

2012

Баланс, тис. грн.

2163

2114

2212

2391

3185

Витрати на оплату праці, тис. грн.

2057,3

1434,7

2205,4

2721,2

2955,7

Кількість штатних працівників, осіб

192

154

167

153

138

Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

6243

6076

6911

8281

8706

Валовий прибуток, тис. грн.

742

820

610

1320

1358

*Складено автором за даними фінансової звітності підприємства

 

Одним із небагатьох прикладів більш-менш успішної діяльності приватних підприємств у сфері деревообробки в Чернівецькій області є ПП «Ковалі». Станом на 2012 рік на підприємстві працювало 18 осіб, баланс складав майже 7 млн. грн. (табл. 8).

 

Таблиця 8.

Основні показники діяльності ПП «Ковалі» у 2008-2012 рр.*

Показники

2008

2009

2010

2011

2012

Баланс, тис. грн.

3728

3051

4680

5124

6936

Витрати на оплату праці, тис. грн.

252

145

152

242

271

Кількість штатних працівників

 

 

 

 

18

Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

2581

1611

3998

2283

4109

у т.ч. промислової продукції

 

 

 

 

262,5

Валовий прибуток, тис. грн

337

165

207

103

39

*Складено автором за даними фінансової звітності підприємства

 

Вартість реалізованої підприємством продукції становила близько 4 млн., у тому числі 262 тис. грн. – це промислова продукція. Однак, знову ж таки задекларований валовий прибуток зовсім невеликий і з 2008 року скоротився майже в 10 разів, що свідчить про негативні тенденції формування стратегічного потенціалу підприємства або про недостовірність наданої інформації.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, проаналізувавши фінансову звітність досліджуваних підприємств, можемо виділити важливу закономірність: потенціал розвитку підприємства деревообробної промисловості безпосередньо залежить від форми господарювання, а також від організаційно економічних особливостей підприємства. Очевидно, що найбільш вдалою формою організації деревообробного виробництва є його кооперація з іншими видами економічної діяльності, що стосуються лісового господарства. Звітність приватних підприємств не дає змоги повноцінно оцінити переваги цієї форми організації економічної діяльності в деревообробній промисловості. Отже, очевидно саме напрямок розвитку малого і середнього підприємництва має бути пріоритетним у сфері формування стратегічного потенціалу підприємств деревообробної галузі в Чернівецькій області.

 

Література:

1. Башелутсков П.П. Комплексный мониторинг стратегического потенциала предприятия / П.П. Башелутсков // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. – 2006. – №10. – С. 111-115.

2. Бузько І.Р. Стратегічний потенціал і формування пріоритетів у розвитку підприємств: Монографія / І.Р. Бузько, І.Є. Дмитренко, О.А. Сущенко. – Алчевськ, 2002. – 216 с.

3. Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: Монографія / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 272 с.

4. Кібук Т.М. Методичне упорядкування управління стратегічним потенціалом підприємства / Т.М. Кібук // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. – С. 194–203.

5. Петров П.А. Формирование единой методологии контроллинга стратегического потенциала промышленного предприятия [Електронний ресурс] / П.А. Петров // Вопросы управления. – 2011. – №3. – Режим доступу : http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2011/03/19/

6. Офіційний сайт Головного управління статистики у Чернівецькій області[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.cv.ukrstat.gov.ua/

Стаття надійшла до редакції 07.08.2013 р.